جامعهی آماری تحقیق شامل ۴۱۹۶ نفر از کارکنان شعب بانک تجارت شهر تهران میباشد.
۳-۲-۲- حجم نمونه
جامعهی آماری تحقیق شامل ۴۱۹۶ نفر از کارکنان شعب بانک تجارت شهر تهران میباشد. تعداد ۳۵۱ نفر از طریق جدول مورگان به عنوان حجم نمونه تعیین گردید.
۳-۲-۳- روش نمونهگیری: روش نمونهگیری این تحقیق تصادفی طبقهبندی شده میباشد.
۳-۲-۴- تعیین حجم نمونه: از جدول مورگان
۳-۳- جمع‌آوری اطلاعات
زمانیکه موضوع پژوهش انتخاب شد و نوع تحقیق براساس هدف مشخص گردید ابتدا باید براساس ادبیات پژوهش به تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش پرداخت و سپس متغیرهای پژوهش باید به نوعی اندازهگیری و سنجش شوند. به طورکلی روشهای گردآوری اطلاعات در یک پژوهش را میتوان به دو دسته کتابخانهای و میدانی تقسیم نمود. درخصوص جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روشهای کتابخانهای و درخصوص جمعآوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیههای پژوهش از روش میدانی استفاده میگردد.
پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده از ابزارهای رایج اندازهگیری متغیرها هستند اما در بسیاری از تحقیقات علوم انسانی از مقیاسهای سنجش نگرش استفاده میشود. مشهورترین مقیاسهای سنجش نگرش عبارتند از: مقیاس لیکرت، مقیاس افتراق معنائی، مقیاس ثرستون، مقیاس گاتمن و مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس.
۳-۳-۱- ابزار اندازهگیری
در این پژوهش به منظور جمعآوری دادهها و اطلاعات از پرسشنامه استاندارد(یوان چو، سنگ چو و گری کلین ۲۰۱۳) استفاده گردیده است.
۳-۳-۲- پرسشنامه
اجزای پرسشنامه
الف) نامه همراه:
در این قسمت هدف از پژوهش، ضرورت همکاری پاسخدهنده در ارائه دادههای مورد نیاز و نحوه پاسخگویی به سوالات بیان شده است.
ب) سوالهای (گویههای) پرسشنامه
ب۱) سوالات عمومی:
دراین سوالات تلاش شده است تا اطلاعات کلی و جمعیتشناختی دررابطه با پاسخدهندگان جمعآوری گردد.
ب۲) سوالات تخصصی:
سوالات تخصصی شامل سه بخش میباشد بخش اول مربوط به سوالات عدالت سازمانی، بخش دوم مربوط به سوالات تعهد شغلی و بخش سوم مربوط به رفتار شهروندی سازمانی میباشد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

سؤال های ۱ تا ۵ عدالت توزیعی
سؤال های ۶ تا ۸ عدالت رویهایی
سؤال های ۹ تا ۱۴ عدالت مراودهایی
سؤال های ۱۵ تا ۲۴ تعهد شغلی
سؤال های ۲۴ تا ۳۴ رفتار شهروندی سازمانی