۳-۴-۲ پایائی یا اعتماد پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………..۶۸
 
روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۳-۵-۱ روش های آماری مورد استفاده در پژوهش …………………………………………………………………………………….۷۰
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
 
آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۴-۱-۱ جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۱-۲ سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۴-۱-۳ سابقه کار پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………………………..۷۴
۴-۱-۴ میزان تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………………..۷۵
۴-۱-۵ وضعیت استخدام پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………………….۷۶
 
آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۴-۲-۱ نرمال بودن …………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷
 
مدل نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۳-۱-مدلیابی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۴-۳-۲-مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاییدی………………………………………………………………………………………..۷۹
 
مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر) ………………………………………………………………………………………………………….۸۴
نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۸۶
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه
 
جمع بندی و نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۵-۲-۱ پیشنهاد مبتنی بر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………….۹۲
۵-۲-۲ پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۵-۲-۳ پیشنهادها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………….۹۴
۵-۲-۴-مشکلات محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….۹۵
فهرست منابع و مآخذ:
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۳-۱ سؤالات تخصصی………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۳-۲ پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول ۴-۱ آمار توصیفی – جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.