برچسب: پایان نامه مانده در یک

پایان نامه تفاوت نیم رخ شخصیتی والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر با والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر

۱-۷- تعاریف متغیرهای تحقیق ۱-۷-۱- تعاریف مفهومی عقب ماندگی ذهنی: عقب ماندگی ذهنی اختلالی که از کودکی نمایان می شود،

Continue reading