دانلود رایگان تمام متن پایان‌نامه کارشناسی ارشد برق

منبع سایت علم یار

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- پیشینه و سوابق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- مروری بر گذشته کنترل سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون…………………………………………………………….. 4

1-4- اهداف این پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5- جنبه‌های نوآوری این پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………… 10

 

فصل دوم: مقدمه‌ای بر مبدل باک

2-1- مبدل باک step-down(buck) converter………………………………………………………………………………………… 12

2-2- حالت هدایت پیوسته مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………… 15

2-3- ریپل ولتاژ خروجی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-4- مزایا مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-5- معایب مبدل باک………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-6- مزایای منابع تغذیه سوئیچینگ……………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-7- معایب منابع تغذیه سوئیچینگ……………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-8- کنترل مبدل DC-DC  باک………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-9- بهبود پاسخ حالت دائمی با طراحی کنترل کننده مد لغزشی……………………………………………………………………….. 21

2-10- توصیف مبدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-11- مدل سازی مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-12- مدل فضای حالت مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-13- کنترل مد لغزشی مبدل باک(sliding mode control)……………………………………………………………………….. 25

2-14- تئوری کنترل لغزشی…………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-15- طراحی کنترلر مد لغزشی(SMC)……………………………………………………………………………………………………….. 26

2-16- تعیین سطح لغزش……………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-17- اعمال شرط لغزش……………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-18- کنترل لغزشی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-19- تعیین قانون کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-20- مزایای کنترل مد لغزشی……………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-21- معایب کنترل مد لغزشی……………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-22- نکات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

 

فصل سوم: مقدمه‌ای بر ژنراتورها  

3-1- ژنراتور قدرت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-2- دسته‌بندی ژنراتورها با توجه به نوع توربین گردنده روتور………………………………………………………………………… 35

3-2-1- ژنراتورهای dc……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-2-2- ژنراتور القایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-2-3- ژنراتور سنکرون……………………………………………………………………………………………………………………… 36

3-3- ساختمان ژنراتور سنکرون  و انواع آن………………………………………………………………………………………………………. 38

3-4- ساختار ژنراتور سنکرون و مدار سیم‌پیچی………………………………………………………………………………………………… 39

3-4-1- معادلات پایه متناسب با dq0…………………………………………………………………………………………………… 41

3-4-2- معادلات اصلی ریاضی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………….. 43

3-5- نظریه سیستم تحریک……………………………………………………………………………………………………………………………. 44

3-5-1- سیستم تحریک چیست؟………………………………………………………………………………………………………….. 44

3-5-2- اجزای تشکیل دهنده سیستم تحریک…………………………………………………………………………………………. 45

3-5-2-1. تولید جریان روتور……………………………………………………………………………………………………………….. 45

3-5-2-2. منبع تغذیه…………………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-5-2-3. سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ (میکروکنترلر)……………………………………………………………………… 45

3-5-2-4. مدار دنبال کننده خودکار………………………………………………………………………………………………………. 46

3-5-2-5. کنترل تحریک……………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-5-2-6. محدود کننده جریان روتور……………………………………………………………………………………………………. 46

3-5-2-7. محدود کننده مگاوار…………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-5-2-8. محدود کننده شار اضافی………………………………………………………………………………………………………. 47

3-5-2-9. تثبیت‌کننده سیستم قدرت……………………………………………………………………………………………………… 47

وظایف سیستم تحریک……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-6-  مدلسازی یکسو ساز تریستوری شش پالسه……………………………………………………………………………………………. 48

3-6-1- تریستورو مشخصه استاتیکی آن………………………………………………………………………………………………… 48

3-6-2- یکسو ساز شش تریستوری………………………………………………………………………………………………………. 52

 

فصل‌چهارم: نتایج حاصل از شبیه‌سازی

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

4-2- شبیه سازی یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………………….. 56

4-3- شبیه سازی مبدل باک و خواص آن………………………………………………………………………………………………………… 58

4-3-1- نحوه طراحی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………. 58

4-4- بررسی THD و FFT در ولتاژ ورودی به تحریک ژنراتور……………………………………………………………………… 64

4-5- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………………………………… 67

4-5-1- معادلات دینامیکی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………… 68

4-5-2- بلاک s-function…………………………………………………………………………………………………………………. 77

4-5-2-1- مراحل شبیه‌سازی بلاک s-function…………………………………………………………………………………… 77

4-5-2-2- Flagها در s-function……………………………………………………………………………………………………. 79

4-6- متغیرهای مورد استفاده در سیمولینک……………………………………………………………………………………………………… 80

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد برای آینده

5-1- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

5-2- پیشنهادات برای آینده……………………………………………………………………………………………………………………………. 89

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

فهرست  جداول

عنوان                                                                                                                                        صفحه

جدول (1-1) فهرست علایم و اختصارات شکل (1-1)…………………………………………………………………………………… 6

جدول(4-1) مقادیر پارامترهای مربوط به مبدل باک…………………………………………………………………………………………. 61

جدول(4-2): flagهای محیط متنی………………………………………………………………………………………………………………… 79

 

 

 

 


 

 

فهرست  شکل‌ها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

شکل(1-1) اجزای کنترل اتوماتیک………………………………………………………………………………………………………………….. 5

شکل(1-2) بلوک دیاگرام سیستم کنترل دیجیتال………………………………………………………………………………………………. 7

شکل (1-3) دیاگرام شماتیک سیستم تحریک استاتیک………………………………………………………………………………………. 8

شکل (1-4) سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون به همراه مبدل باک –بوست……………………………………………… 8

 

شکل (2-1-a) نمایی از یک مبدل………………………………………………………………………………………………………………….. 12

شکل (2-1-b) ولتاژ خروجی متوسط……………………………………………………………………………………………………………… 12

شکل (2-2-a)  شمایی از تقویت کننده خطی………………………………………………………………………………………………….. 14

شکل (2-2-b) شکل موج ورودی Voi به فیلتر پایین گذر……………………………………………………………………………….. 14

شکل(2-2-c) مشخصات فیلتر پایین گذر یا میرایی ایجاد شده توسط مقاومت بار R…………………………………………… 14

شکل (2-3-a) شکل موج های حالت کار هدایت پیوسته………………………………………………………………………………….. 15

شکل (2- 4) ولتاژهای خروجی برای حالت هدایت پیوسته……………………………………………………………………………….. 18

شکل (2-5) نمای شماتیک مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………… 21

شکل (2-6) مدلسازی مبدل در فضای حالت……………………………………………………………………………………………………. 22

شکل(2-7) مسیرهای سیستم و خط لغزش یک مبدل باک در فضای صفحه فاز……………………………………………………. 23

شکل 2-8) کنترل مبدل توسط مد لغزشی………………………………………………………………………………………………………… 24

شکل (2-9) نواحی موجود برای کنترل لغزشی در حالتی که ……………………………………………………… 30

شکل (2-10) نواحی محدود برای کنترل لغزشی در حالتی که …………………………………………………… 30

شکل (2-11) رسم همزمان مسیرهای فازمعادلات حالت باک…………………………………………………………………………….. 31

شکل (2-12) مسیرفازدرمحدوده خط لغزش…………………………………………………………………………………………………… 31

شکل (2-13) نمایش گرافیکی کنترل مد لغزشی نشان می‌دهد که سطح لغزش S=0 که داریم  =خطای ولتاژ متغیر

و  =ولتاژ خطای دینامیکی نسبی…………………………………………………………………………………………………………………. 32

 

شکل(3-1) شمایی از ژنراتور dc……………………………………………………………………………………………………………………. 36

شکل(3-2) شمایی از ژنراتور القایی………………………………………………………………………………………………………………… 37

شکل(3-3) شمایی از ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………………………….. 37

شکل(3-4) شمایی از ژنراتور سنکرون a)ساختار ژنراتور سنکرون b) دیاگرام سیم‌پیچی مدار……………………………… 43

شکل(3-5) نمایی از نظریه سیستم تحریک ژنراتور سنکرون………………………………………………………………………………. 44

شکل(3-6) شمایی از سیستم تحریک………………………………………………………………………………………………………………. 44

شکل(3-7) جایگاه سیستم تحریک در تولید انرژی الکتریکی…………………………………………………………………………….. 49

شکل‏(3-8) سیستم تحریک در نیروگاه…………………………………………………………………………………………………………….. 49

شکل(3-9) ساختمان تریستور………………………………………………………………………………………………………………………… 49

شکل(3-10) علامت اختصاری تریستور………………………………………………………………………………………………………….. 50

شکل(3-11) مشخصه تریستور در غیاب جریان گیت……………………………………………………………………………………….. 51

شکل (3-12) توزیع بار a) بدون اعمال ولتاژ  b) با اعمال ولتاژ………………………………………………………………………… 53

شکل (3-13) توزیع بار با اعمال ولتاژ مثبت…………………………………………………………………………………………………….. 54

 

شکل(4-1): یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………………………….. 56

شکل(4-2) ولتاژ خروجی یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………. 57

شکل(4-3) ولتاژ خروجی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. 57

شکل(4-4) ساختار مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………. 58

شکل(4-5) رگولاتور مبدل باک………………………………………………………………………………………………………………………. 59

شکل(4-6) مدار مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

شکل (4-7) مدار شبیه‌سازی شده مبدل باک…………………………………………………………………………………………………….. 60

شکل(4-8) شبیه‌سازی مبدل باک بدون اعمال مد لغزشی…………………………………………………………………………………… 62

شکل(4-9) ولتاژ خروجی مبدل باک با اعمال مد لغزشی…………………………………………………………………………………… 63

شکل(4-10) حالت زوم شده ولتاژ خروجی مبدل باک با اعمال مد لغزشی………………………………………………………….. 63

شکل(4-11) ولتاژ خروجی مبدل باک بدون اعمال مد لغزشی……………………………………………………………………………. 64

شکل(4-12) ولتاژ خروجی مبدل باک بعد از اعمال مد لغزشی………………………………………………………………………….. 65

شکل(4-13)  مقدار THD ولتاژ ورودی تحریک ژنراتور در حالتی که مبدل باک وجود نداشته باشد……………………. 65

شکل(4-14) مقدار THD ولتاژ ورودی تحریک ژنراتور در حالتی که مبدل باک وجود داشته باشد………………………. 66

شکل(4-15) مقدار FFT ولتاژ تحریک ژنراتوربا اعمال مبدل باک……………………………………………………………………… 66

شکل(4-16) مقدار FFT ولتاژ تحریک ژنراتور بدون اعمال مبدل باک………………………………………………………………. 67

شکل(4-17) شبیه سازی مربوط به ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………. 69

شکل(4-18) ولتاژ اعمالی به میدان ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………. 70

شکل(4-19) حالت زوم شده ولتاژ اعمالی به میدان ژنراتور سنکرون………………………………………………………………….. 70

شکل(4-20) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون  در فاز a……………………………………………………………………….. 71

شکل(4-21) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فازa…………………………………………………… 71

شکل(4-22) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز b………………………………………………………………………… 71

شکل(4-23) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فازb………………………………………………….. 72

شکل(4-24) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………………………………. 72

شکل(4-25) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………. 73

شکل(4-26) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در راستای d از محور dq……………………………………………….. 73

شکل(4-27) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در راستای q از محور dq……………………………………………….. 74

شکل(4-28) گشتاور الکتریکی خروجی از ژنراتور سنکرون……………………………………………………………………………… 74

شکل(4-29) حالت زوم شده گشتاور الکتریکی خروجی از ژنراتور سنکرون………………………………………………………. 75

شکل(4-30) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز a…………………………………………………………………………… 75

شکل(4-31) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز b…………………………………………………………………………… 76

شکل(4-32) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………………………………… 76

شکل (4-33) نمایی از بلاک s-function در سیمولینک…………………………………………………………………………………. 77

شکل (4-34) نمایی کلی  از کار در بلاک سیمولینک………………………………………………………………………………………… 77

شکل (4-35) نمایی کلی از چرخه شبیه‌سازی s-function……………………………………………………………………………… 78

شکل(4-36) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط a (ولتاژ منبع)…………………………………………………………………………….. 80

شکل(4-37) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط b (ولتاژ منبع)……………………………………………………………………………. 80

شکل(4-38) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط c (ولتاژ منبع)…………………………………………………………………………….. 81

شکل(4-39) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به تولیدکننده 6 پالسه…………………………………………………………………….. 81

شکل(4-40) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به مبدل تریستوری………………………………………………………………………… 82

شکل(4-41) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به ماسفت موجود در مبدل باک………………………………………………………. 82

شکل(4-42) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به دیود موجود در مبدل باک………………………………………………………….. 83

شکل(4-43) مشخصات پارامتر بلاک مربوط RL در مبدل باک…………………………………………………………………………. 83

شکل(4-44) مشخصات پارامتر بلاک مربوط RC در مبدل باک…………………………………………………………………………. 84

شکل(4-45) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به مقاومت R در مبدل باک……………………………………………………………. 84

شکل(4-46) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به زیرسیستم مد لغزشی در مبدل باک……………………………………………… 85

شکل(4-47) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به زیرسیستم کنترل‌کننده مد لغزشی در مبدل باک…………………………….. 85

شکل(4-48) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به سوئیچینگ در زیرسیستم مد لغزشی در مبدل باک………………………… 86

شکل(4-49) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به بلاک s-function…………………………………………………………………… 86

 

 

 

 

چکیده

روش کنترل مد لغزشی یکی از مهمترین روشهای کنترل غیرخطی می‌باشد که از مشخصه‌های بارز آن عدم حساسیت به  تغییر پارامترها و دفع کامل اغتشاش و مقابله با عدم قطعیت است. این کنترل‌کننده ابتدا سیستم را از حالت اولیه با استفاده از قانون رسیدن به سطح تعریف شده لغزش که از پایداری مجانبی لیاپانوف برخوردار است، رسانده و سپس با استفاده از قانون لغزشی آن را به حالت تعادل می‌رساند. تاکنون در تحقیقات انجام شده به روش تغذیه استاتیک سیستم تحریک استفاده از مبدل‌های DC/DC کاهنده توجه ویژه‌ای نشده است.

در این پایان‌نامه، بعد از ترانسفورماتور قدرت و پل یکسوساز با استفاده از یک مبدل باک                (Buck converter) کنترل‌شده با مد لغزشی برای کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک کاربرد دارد، استفاده کنیم.

ما در این پایان‌نامه با روش کنترل لغزشی سعی در کاهش اثرات اغتشاشات (شامل تغییر ولتاژ وردی و تغییر بار) و تنظیم ولتاژ خروجی با دینامیک بسیار سریع و حداکثر کاهش هارمونیک‌ها خواهیم بود. همچنین با استفاده از SIMULINK/MATLAB کارآمد بودن این سیستم را نشان خواهیم داد.

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیککنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

“سمینار” رشته برق: جایابی بهینه تولید پراکنده در شبکه های توزیع

دانلود “سمینار” رشته برق:تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود

پایان نامه ارشد برق قدرت: بررسی فنی و اقتصادی شبکه های توزیع DC

دانلود “سمینار” رشته برق:تشخیص چهره انسان

متن کامل سمینار برق مخابرات: شبیه سازی بخش رادیوئی سیستم انتقال بی سیم

“سمینار” رشته برق قدرت: طراحی بهینه موتور جریان مستقیم

“پایان نامه” برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی پردازنده سیستولیکی

“پایان نامه” برق الکترونیک: تحقیق و بررسی آخرین متدها در FPGA

تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه، ابر ، طوفان های شن

سمینار برق مخابرات: به کارگیری شبکه های عصبی در تخمین کانال های مخابراتی

“سمینار” رشته برق – الکترونیک :تقویت کننده کم نویز

“سمینار” رشته برق – قدرت :روش های بهبود پایداری قدرت

“سمینار” رشته برق – الکترونیک :روش های طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آن ها

“سمینار” رشته برق – الکترونیک :بررسی روش های فشرده سازی (CELP) و کاربرد آن در موبایل

“سمینار” رشته برق – قدرت: سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

“سمینار” رشته برق – مخابرات :سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)

“سمینار” رشته برق – قدرت :قیمت گذاری توان رادیواکتیو در محیط تجدید ساختار شده

متن کامل سمینار برق قدرت: پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ

پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: تحلیل حرارتی و مغناطیسی ترانسفورماتورهای توزیع

متن کامل سمینارمقطع ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات: طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس

دانلود پایان نامه میزان اثربخشی رسانه های مختلف در تبلیغات بانک های تجارت و سپه

ارتباطات بازاریابی جامع

ارتباطات بازاریابی جامع به عنوان یک اصل راهنما ، سازمان ها را به دنبال کردن ارتباطشان با بازار هدف یاری می رساند. ارتباطات بازاریابی جامع تلاش می کند تا عناصر متنوعی از آمیخته ترفیع – تبلیغات، فروشندگی شخصی، روابط عمومی و آوازه سازی، بازاریابی مستقیم و ترفیع فروش را هماهنگ و کنترل کند و از این طریق یک پیام متحدالشکل که تمرکز آن بر روی مشتری است را تولید نماید و همچینین به اهداف گوناگون سازمانی نایل شود ( مانگولد و فولد[۱] ، ۲۰۰۹ )

 

۲-۴-۱ عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی

 • تبلیغات: در مورد مبحث تبلیغات در بخش جداگانه ای، توضیحات بیشتری ارائه می گردد.
 • پیشبرد فروش: پیشبرد فروش بعنوان تاٌمین کننده اطلاعات برای ترغیب تعریف شده است ( کیم و هیون[۲] ، ۲۰۱۰). پیشبرد فروش ابزارها و رویدادهایی هستند که به منظور تحریک بیشتر و خرید افزون تر برای یک دوره محدود زمانی طراحی شده اند ( گیزانی و مرونکا[۳] ، ۲۰۰۹ )
 • روابط عمومی: بهترین تعریف برای یک روابط عمومی مدرن را پروفسور لورنس دابلیو لانگ و پروفسور وینسنت هیزلتون[۴] . این دو روابط عمومی را بعنوان ” یک وظیفه ارتباطی مدیریت که به وسیله آن سازمان خود را با محیط اطراف وفق می دهد، یا آن را تغییر می دهد، یا آن را حفظ می کند تا به هدف خود دست یابد ” تعریف کرده اند ( ویلکاکس و دیگران[۵] ، ۱۳۸۶ )
 • فروش حضوری: شامل فروشندگی از طریق فرایند ارتباطات فرد به فرد است. تاٌکید بر فروشندگی حضوری از شرکتی به شرکت دیگر بسته به مجموعه عوامل مختلفی چون ماهیت محصول یا خدمتی که بازاریابی می شود، اندازه سازمان و نوع صنعت متفاوت است. فروشندگی حضوری اغلب نقش برجسته ای در شرکت های صنعتی ایفا می کند، در حالیکه در دیگر شرکت ها مانند سازندگان کالاهای کم دوام با قیمت پایین، نقش آن کمرنگ تر می شود. در بیشتر صنایع، این نقش ها در حال تغییر به سمت تعادلی است که در آن از دیگر عناصر برنامه های ترفیعی بیشتر استفاده می شود. دریک برنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه، فروشندگی حضوری یک برنامه همراه و تکمیلی با دیگر عناصر آمیخته ترفیعی است و به عنوان جایگزین استفاده نمی شود. ( بلچ و بلچ[۶] ، ۲۰۰۳)
 • بازاریابی مستقیم: بازاریابی مستقیم به عنوان به کار گیری کانال های مستقیم ارتباط با مصرف کننده و به منظور یافتن مشتری و تحویل محصول و خدمت به مشتری، بدون نیاز به استفاده از واسطه های بازاریابی تعریف شده است. بازاریابی مستقیم به بازاریاب اجازه می دهد که پاسخ های مستقیم بیشتری را از مشتریان دریافت کرده، بازار هدف را به گونه ای بهتری نشانه گیری کند و محصول را بدون قرار گرفتن در فرآیند عریض و طویل و پرهزینه کانال های سنتی به فروش رساند ( ملایی ، ۱۳۸۷)
 • بسته بندی / نقطه فروش: تهیه و طراحی تابلو و ویترین ها ( استندها[۷] ) و قفسه های زیبا برای معرفی کالا، همان مفهوم نقطه فروش است . بسته بندی به سبب ارتباطی که از راه رنگ، اندازه و ابعاد خود با مشتری ایجاد می کند، از عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی به شمار می رود ( بیرانوند،۱۳۹۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۱-۲– عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی ( بیرانوند ، ۱۳۹۲ )

تبلیغاتپیشبرد فروشروابط عمومیفروش حضوریبازاریابی مستقیمنقطه فروش / بسته بندی
آگهی های کتبی و شفاهیبسته بندی

کاتالوگ ها ، فیلم و نوار

مجله های تخصصی و بروشور و کتابچه

پوستر و نقشه ها

راهنماها

تابلوهای خیابانی و بین راه

نصب آگهی روی اتوبوس ها

آگهی در ورزشگاه

مسابقه و سرگرمیقرعه کشی

جوایز و هدایا

نمونه های رایگان

نمایشگاه ها و نمایش ها

کوپن های خرید

تخفیف های تشویقی

اعتبارهای با بهره کم

برنامه های تفریحی

مواد آموزشی

میهمانیجراید و رسانه ها

سخنرانی ها

گزارش های سالیانه

انجام امور خیریه و اجتماعی

انتشارات

روابط عمومی

نمایش حضورینمایش حضور محصول

ملاقات های فروش

مذاکره های تجاری

بازاریابی

تلویزیونی

برنامه های تشویقی

حضور در نمایشگاه

سمینارها

فروش با کاتالوگفروش با پست

فروش با فکس

فروش با پست الکترونیک

پست صوتی

بسته بندیتابلوها و ویترین ها

استندهای تبلیغاتی

 

جدول ۲-۲ عناصر مختلف ارتباطات بازاریابی از لحاظ اثر موردانتظار ، چگونگی تماس با مشتری و زمان تاثیرگذاری ( همان منبع )

زمان تاثیرگذاریتماس با مشتریاثر مورد انتظارعناصر ارتباطات بازاریابی
کوتاه مدتمستقیمفروشفروش حضوری
میان مدت یا کوتاه مدتغیرمستقیمتغییر نگرش و تغییر رفتار و سرانجام فروشتبلیغات
کوتاه مدتنیمه مستقیمفروشترفیع فروش
کوتاه مدتنیمه مستقیمتغییر رفتاربازاریابی مستقیم
بلند مدتنیمه مستقیمتغییر نگرشروابط عمومی
کوتاه مدتنیمه مستقیمفروشبسته بندی / نقطه فروش

 

 

۲-۴-۲ مدل برنامه ریزی جامع ارتباطات بازاریابی

همچون دیگر عملکردهای کسب و کار، برنامه ریزی نقش اساسی و موثری در توسعه و پیاده سازی برنامه های ترفیعی دارد. اولین قدم در فرآیند برنامه ریزی جامع ارتباطات بازاریابی[۸] بررسی طرح بازاریابی و اهداف می باشد. پیش از توسعه طرح ترفیعی بازاریابان باید دریابند که جایگاه شرکت (و یا برند) کجا بوده، موقعیت کنونی آن در بازار چگونه است، به کجا قصد دارد برسد، و چگونه برنامه هایش آن را بدان مقصد می رساند. بیشتر این اطلاعات باید در محتوای برنامه بازاریابی، اسناد مکتوب مربوط به رویکرد کلی استراتژی بازاریابی و برنامه ها توسعه یافته شرکت، خط تولید ویژه ، و یا برند گنجانده شود. برنامه ریزی بازاریابی می تواند در چندین شکل متفاوت اجرا شود ولی عموماً شامل پنج عنصر پایه ایست:

 • تحلیل دقیق شامل ممیزی بازاریابی داخلی و تحلیل بیرونی رقابتی بازار و عوامل محیطی.
 • اهداف بازاریابی ویژه ای که بتواند امکان هدایت، ایجاد یک چارچوب زمانی برای فعالیت های بازاریابی، مکانیزمی برای اندازه گیری عملکرد را فراهم نماید.
 • استراتژی بازاریابی و برنامه ای که شامل انتخاب بازار(های ) هدف و تصمیم گیری و برنامه ریزی برای عناصر آمیخته بازاریابی باشد.
 • یک برنامه برای پیاده سازی استراتژی بازاریابی که شامل تعیین مسئولیت ها و وظایف ویژه قابل اجرا باشد.
 • فرآیندی برای نظارت و ارزیابی عملکرد و ایجاد بازخورد به شکلی که نظارت مناسب بر آن حفظ شود و هرگونه تغییرات لازم در تاکتیک ها و استراتژی های بازاریابی بتواند به اجرا درآید ( بلچ و بلچ، ۲۰۰۳ )

 

 

 

 

 

شکل ۴-۲- مدل برنامه ریزی جامع ارتباطات بازاریابی ( بلچ و بلچ ، ۲۰۰۳ )

بررسی برنامه بازاریابی
تحلیل وضعیت برنامه ترفیعی
تحلیل فرآیند ارتباطاتی
توسعه برنامه جامع بازاریابی
تعیین بودجه
بازاریابی مستقیم
بازاریابی اینترنتی / تعاملی
ترفیع و پیشبرد
آوازه سازی
فروشندگی شخصی
تبلیغات
استراتژی آوازه سازی
پیام آوازه سازی و استراتژی و تکنیکهای رسانه ای
اهداف ترفیع و پیشبرد فروش
استراتژی پیام فروش و تکنیک های فروش
اهداف آوازه سازی
استراتژی فروشندگی شخصی
اهداف فروشندگی شخصی
اهداف بازاریابی تعاملی / اینترنتی
اهداف بازاریابی مستقیم
اهداف تبلیغات
استراتژی ترفیع و پیشبرد فروش
استراتژی بازاریابی اینترنتی / تعاملی
پیام های ترفیع و پیشبرد و استراتژی و تکنیکهای رسانه ای
پیام های بازاریابی اینترنتی / تعاملی و استراتژی و تکنیکهای رسانه ای
استراتژی بازاریابی مستقیم
پیام بازاریابی مستقیم و استراتژی و تکنیکهای رسانه ای
استراتژی تبلیغات
پیام تبلیغات و استراتژِ و تکنیکهای رسانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکپارچه سازی و پیاده سازی استراتژی های بازاریابی ارتباطاتی

 

نظارت ، ارزیابی و کنترل برنامه جامع ارتباطات بازاریابی

 

[۱] Mangold & Fold

[۲] Kim and Hyun

[۳] Guizani And Merunka

[۴] Lawrence W. Long , Vicent Hazelton

[۵] Denis L.Wilcox;et.al

[۶]Belch & Belch

[۷] Stands

[۸] Integrated Marketing Communication

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

دانلود پایان نامه : بررسی ضرورت ممنوعیت کار کودک

عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

مقدمه

وسعت به کارگیری کودکان موجب شده است تا جلوگیری از استثمار کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک در حقوق بین الملل مبدل گردد. حمایت اولیه از حقوق کودکان را می توان در اسناد حقوق بشری یافت. حقوق بشر اصول و قواعد منظمی است برای سامان بخشیدن به رابطه افراد هر جامعه با یکدیگر و دولت و روابط انسان ها و ملت ها در صحنه بین المللی با یکدیگر. در این فصل، در مبحث اول ابتدا اسناد پایه ای حقوق بشر که همان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت به این خاطر که حقوق کودکان به عنوان گروهی از ابناء حقوق بشر صریحاً و تلویحاً در این اسناد مورد حمایت قرار گرفته است. این دو میثاق حاوى همه حقوق بشر است که با دقت و صراحت بیش‏ترى نسبت به اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده‏اند و رعایت حقوق مندرج در میثاق‏ها براى دولت‏ها یک تکلیف حقوقى محسوب مى‏گردد. سپس در بخش های بعدی این مبحث به اسناد حقوق بشری که به طور ویژه مربوط به حقوق کودکان می باشند یعنی اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی توجه خواهد شد. کنوانسیون حقوق کودک جامع ترین سند حقوق بشری در زمینه حمایت از حقوق کودکان است به این خاطر که در برگیرنده موادی است که تا کنون در هیچ سند دیگری با این وسعت مطرح نشده بودند لذا برخی از مواد این کنوانسیون که به بهره کشی و کار کودکان اختصاص داده شده و یا به گونه ای با بهره کشی از آنها مرتبط هستند، بررسی خواهند شد. در پایان این مبحث برخی از مواد اسناد منطقه ای حقوق بشر همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک که به طور عام یا خاص به مسئله حقوق و کار کودک پرداخته اند، بررسی خواهند شد. سازمان بین المللی کار که یکی از سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد می باشد بیشترین نقش را در زمینه تحت نظم در آوردن مقررات مربوط به کار و ممنوعیت کار کودک ایفا کرده است. لذا در مبحث دوم اسناد و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار که به مسئله کار کودک و ممنوعیت کار کودکان توجه بیشتری معطوف داشته اند نظیر اسناد مربوط به حداقل سن استخدام، کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، کنوانسیون لغو کار اجباری و کنوانسیون مستخدمین خانگی که اخیرا مورد تصویب قرار گرفته است بررسی قرار خواهند شد.

 

مبحث اول : تحلیل اسناد حقوق بین الملل بشری در راستای محدودیت و ممنوعیت کار کودک

گفتار اول: تحلیل اسناد پایه ای حقوق بشر و مسئله ممنوعیت کار کودک

بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱]

اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعه ای از حقوق انسانی را اعلام می دارد که برای تمام انسان ها قابل اجرا می باشد و به طور ضمنی و غیر صریح به کودکان نیز اشاره دارد. ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به نوعی به وضعیت کودکان اشاره دارد، به موجب ماده ی ۴ این اعلامیه ” هیچ فردی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود”.

برای سازمان ملل یا هر نهاد بین المللی که می خواهد سندی در خصوص الغای بردگی ارائه کند، ابتدا باید در خصوص اینکه چه عملکردهایی در حیطه مفهوم بردگی گنجانده می شوند، یک توافق بین المللی صورت گیرد. تعریف بردگی اولین بار در کنوانسیون بردگی[۲] سال ۱۹۲۶ ارائه شد. بند ۱ ماده ۱ این کنوانسیون “بردگی را به عنوان وضعیتی در نظر می گیرد که شخص یا گروهی بر فرد یا گروهی قدرت مالکیت اعمال می کنند”. بند ۲ ماده ۱ تعریفی از تجارت یا داد و ستد برده ارائه می کند. بر طبق به بند ۲ ماده ۱ ” تمام اقداماتی که شامل اسیر کردن، تحت تملک در آوردن یا در اختیار گرفتن یک فرد با هدف به بردگی گرفتن وی انجام می شوند، تمام اقداماتی که شامل در اختیار گرفتن بوسیله فروش یا تبادل یک برده انجام می شوند و به طور کلی هر اقدامی که شامل مبادله یا جا به جایی بردگان می شود، تجارت و داد و ستد بردگان در نظر می شود”.

هر چند ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور مشخص به کار اجباری اشاره نکرده است، اما گروه کاری کمیسیون حقوق بشر در پیش نویس ماده ۴ بیان کرده است که کار اجباری یا تحمیلی به عنوان فرم های جدید بردگی یا بندگی در نظر گرفته می شوند و علی رغم عدم بیان صریح در این ماده، کار اجباری عملکردی است که باید به موجب ماده ۴ منع گردد. به علاوه، در نظرات ارائه شده راجع به ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، توضیح داده شد که بردگی عنوان شده در این ماده قاچاق زنان و کودکان را هم در بر می گیرد. [۳]

ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر دو نوع تعهد را بر عهده دولت ها قرار می دهد:

الف) تعهد منفی: تعهد به منع بردگی، بندگی و کار اجباری.

ب) تعهد مثبت: مجازات و محکوم کردن هر عملی که هدفش نگاه داشتن فرد در وضعیت بردگی، بندگی یا کار اجباری می باشد.

در رابطه با کار اجباری کودکان باید گفت بسیاری از فرم های کار کودک که در سرتاسر جهان صورت می گیرند، اجباری هستند، به این معنا که به کودکان آموخته می شود تا شرایط زندگی خود را بپذیرند و شکایتی نداشته باشند. از جمله مشاغلی که بیشتر کودکان به عنوان کارگران اجباری به خدمت گرفته می شوند در بخش کشاورزی، قاچاق مواد مخدر، بهره کشی جنسی و به عنوان سرباز در جنگ می باشد.[۴]

همچنین به بردگی گرفتن کودکان توسط یک زمین دار در ازای بدهی والدین[۵] یک نوع خاص کار اجباری است که می تواند کودکان را از خانواده های فقیر برای کار در زمین های کشاورزی بدون دستمزد به کار گیرد. اگر والدین بدهی های سنگین داشته باشند، چاره ای جز قرار دادن کودکان در اختیار زمین داران برای کار در زمین های کشاورزی یا کار های خانگی نخواهند داشت. این وضعیت در نهایت کودکان را در اختیار صاحب ملک قرار می دهد، جاییکه باعث می شود کودکان از تحصیل محروم شده و متحمل سختی و مشقت اقتصادی شوند.[۶]

برآورد شده است که میلیون ها کودک در کار اجباری و بردگی به کار گرفته می شوند، به طوریکه در هند به تنهایی ۱۵ میلیون کودک در ازای بدهی والدین به بردگی گرفته
می شوند.[۷]

سازمان ملل متحد هم در کنوانسیون تکمیلی راجع به لغو بردگی، تجارت برده و نهادها و عملکردهای مشابه بردگی [۸]بیان می دارد که به بردگی گرفتن در ازای بدهی عملکردی مشابه با بردگی می باشد و دولت ها باید هر چه زودتر اقداماتی را در جهت الغای کامل آن اتخاذ کنند.[۹]

کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر دارای یک گزارشگر ویژه در خصوص فرم های بردگی، علل و پیامدهایش می باشد. کمیساریای عالی، بردگی عنوان شده در ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان یک مشکل پایدار و وحشتناک در نظر می گیرد و فرم های مختلف آن را به بردگی گرفتن در ازای بدهی، کار اجباری، کار کودک و قاچاق افراد، بردگی جنسی، کودکان در مخاصمات مسلحانه، فروش کودکان بر می شمرد.[۱۰]

تنها دو ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر صریحا به کودکان اشاره دارد. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص توجه و مراقبت ویژه و ماده ۲۶ در رابطه با آموزش کودکان است. در بند ۲ ماده ۲۵ به مسئله مادران و کودکان اشاره شده است، به موجب بند ۲ ماده ۲۵  ” دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند”.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در این ماده بر مراقبت و توجه ویژه به کودکان تاکید دارد و آن را به طور مستقیم از طریق حمایت از حقوق کودکان و به طور غیر مستقیم از طریق حمایت از مادری فراهم می کند. عنوان مراقبت و توجه ویژه که در این اعلامیه مطرح شده انعکاسی از اصول اعلامیه حقوق کودک ۱۹۲۴ میلادی می باشد. [۱۱]

همانطور که در فصل پیشین ضمن برشمردن انواع کار کودکان به پیامدهای کار کودکان و تاثیرات مخرب آنها چه بر سلامت فیزیکی و چه بر سلامت روانی و عاطفی کودکان توجه گردید، شاید بتوان گفت تمام انواع کار هایی که کودکان به نوعی در آنها حضور دارند تاثیرات منفی قابل توجهی بر آنها به جای می گذارد. ویژگی ها و نیاز های خاص کودکان چه از نظر جسمی و چه روانی ضرورت توجه و مراقبت ویژه از آنها را مشهود می سازد.

به موجب ماده ۲۶ این اعلامیه، “آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر اساس شایستگی های فردی صورت پذیرد. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند”.

تحصیل اجباری و رایگان به این معنا است که حداقل برای بخشی از روز کودکان مجبور هستند در مدرسه بمانند. پذیرش تحصیل اجباری در مقطع ابتدایی معیاری است که نشان   می دهد یادگیری برای کودکان در اولویت قرار دارد نه کار کردن.

با توجه به این که حضور در مدرسه در صبح و مطالعه در خانه در بعد از ظهر نیاز به زمان کافی دارد و دیگر زمانی برای کار کردن کودکان باقی نمی ماند، برای یک کودک دشوار است که بتواند درس خواندن و حضور در مدرسه را با کار کردن تلفیق سازد.[۱۲]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه تلاش می­گردد تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

 1. در حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
 2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
 3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده است و از جمله چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد

دانلود پایان نامه بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، گروه جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

 

عنوان:

بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه

 

استاد راهنما:

دکتر آزاده اربابی

زمستان 1393

1 مقدمه:

امروزه گردشگری به عنوان بزرگ ترین صنعت جهان معرفی شده و در عین حال به عنوان یکی از منابع اصلی مبادله و کسب درآمد ارزی و اشتغال در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می رود. رشد و توسعه گردشگری پیامدی دو جانبه دارد. این صنعت به دلیل قابلیت ذاتی خود، هم می تواند موجب بهبود شرایط اقتصادی ، اجتماعی جامعه گشته و هم اینکه رشد سریع و غیر قابل مهار آن می تواند منجر به تخریب محیط زیست واز بین رفتن هویت بومی و فرهنگ سنتی گردد. اکوتوریسم گرایش نسبتا تازه در صنعت گردشگری است .محیط طبیعی، معیشت و شیوه های زیست سنتی، چم اندازها و مناظر زیبای طبیعت، هدف های اصلی وجاذبه های گردشگر پذیر این نوع از گردشگری هستند به منظور پایداری و توسعه این صنعت، حفاظت از محیط زیست و پاسداری از فرهنگ سنتی در اولویت قرار دارد. اکوتوریست ها که با انگیزه های خاص خود به نواحی طبیعی و بکر کره زمین مسافرت می کنند تجارت سودمندی به دست خواهند آورد. آنان با زمینه های فرهنگی – زیست محیطی ، طبیعت هر منطقه و کشور آشنا شده و به دوستداران وحافظان طبیعت می پیوندند.

طبیعت گردی معمولا دارای یک مفهوم و محتوای فرهنگی ومحلی با اهمیت است و انسان را به جامعه باز می گرداند و احساس تعهد به منظور حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگ سنتی را در انسان بر می انگیزد. سازمان جهانی گردشگری پیش بینی نموده است در سال 2020 بالغ بر 50 درصد از گردشگران را اکوتوریست ها تشکیل خواهند داد. گردشگری پایدار و بیوتوریسم واژه های متنوعی هستند که برای گردشگری طبیعت یا اکوتوریسم به کار برده می شوند.

اکوتوریسم نوعی از گردشگری است که بر اساس مسافرت به مناطق طبیعی به نسبت بودن آسیب مانده می باشد( سجادیان، مهیار و ناهید، 1388) . این صنعت ابزار قدرتمندی در جهت توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته به شمار می رود . برای نمونه در فاصله سال های 2000-1990 ، درآمد خالص برخی از این کشورها از محل گردشگری ، سالانه 154 درصد رشد داشته که بیش از دو برابر رشد آن در کشورهای توسعه یافته است.(  هیقام،2007)

معمولا از گردشگری طبیعی به عنوان توسعه پایدار، گردشگری پاک و دوستدار محیط زیست یاد و تفسیر می شود. از نظر انجمن بین المللی اکوتوریسم، طبیعت گردی سفری مسئولانه به نواحی طبیعی است. که به حفظ محیط زیست و پایداری رفاه مردم محلی می انجامد. در ایران نیز بر پایه رویکرد کنش گرایانه اکوتوریسم مبنی بر کاهش آثار منفی گردشگری طبیعت و توجه جدی به افزایش بار مثبت آن، ضرورتا باید به «اکوتوریسم جامعه محور» به عنوان یک راهبرد اساسی در توسعه و ترویج گردشگری طبیعی پرداخته و فرآیند سیاستگذاری ها، برنامه ریزی، اجرا و مدیریت طرح ها و پروژه های گردشگری طبیعی طوری سازماندهی وهدایت شوند تا از یک طرف رشد و بالندگی این بخش از صنعت گردشگری همراه با حفظ و ارتقای شاخص های پایداری زیست محیطی در مناطق و محورهای گردشگری طبیعی همراه باشد و از طرف دیگر علی الاصول بایستی کلیه امور اجرا و بهره برداری از جاذبه های گردشگری بر پایه حضور و با محوریت مشارکت فعال جمعیت و جوامع انجام گیرد.

بدون تردید کشور ایران با جاذبه های فراوان طبیعی، گونه های مختلف فرهنگی، تنوع زیستی و اقلیم متناوت و داشتن چهار فصل، درآینده یکی از مقاصد طبیعت گردان خواهد بود، گر چه طبیعت گردی در کشور ایران در آستانه راه است، اما تجارب ارزشمند جامعه جهانی، قوانین ومقررات ، توصیه ها و الزامات بین الملل و دستاوردهای ناشی از تجارب مجموعه ممالک فعال و پیشرو در این حوزه به رایگان در اختیار ماست، این فرصت را باید مغتنم شمرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری

پایان نامه بررسی مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیات

برای درک و تبیین موضوع تحقیق یعنی بررسی تطبیقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری به نظر می‌رسد بررسی محتوایی موضوعاتی در ابتدا کمک شایانی به پیشبرد بحث نماید. از همین روی در فصل اول این بخش به چهار موضوع مفهوم، زمینه فهم، تاریخچه و اصول استخدام خواهیم پرداخت.

مبحث اول: مفهوم استخدام

اصطلاح استخدام به مفهوم رایج آن، اصطلاح نسبتا تازه‌ای است و معانی مختلفی را در بردارد و این معانی خالی از ابهام نیستند. برای روشن ساختن این مفاهیم می‌توان آنها را به مفاهیم غیرحقوقی و حقوقی تقسیم کرد. بررسی ماهیت حقوقی استخدام نیز در این گفتار ضروری می‌نماید.

گفتار اول: مفهوم‌های غیر حقوقی استخدام

مفاهیم غیر حقوقی استخدام متعددند، چون می‌توان گفت که تقریبا همه افراد جامعه در باره این موضوع، مفهومی دارند. با توجه به گوناگونی این مفاهیم کوشش می‌کنیم تا این مفاهیم طبقه‌بندی شوند.(عبدالحمیدابوالحمد، 1352، ص47)

 

 1. مفهوم سازمانی و تشکیلاتی استخدام

گاهی این مفهوم، حامل مفهوم سازمانی و تشکیلاتی است و مجموع مستخدمان و کارکنان ادارات را در بر می‌گیرد. مثل مستخدمان بخش عمومی ولی این مفهوم کاملا درست نیست، چون مستخدمان وضع یکپارچه‌ای ندارند و مرکب از دسته‌های گوناگونند. مثلا مستخدمان وزارت‌خانه‌ها و مستخدمان شهرداری‌ها تابع مقررات یکسان نیسند. گاهی این مفهوم فقط قسمتی از ماموران به خدمت عمومی را در بر می‌گیرد، این مفهوم در واقع شکل دیگر مفهوم مفهوم سازمانی و تشکیلاتی استخدام است. در این مفهوم، منظور از ماموران به خدمات عمومی، آن قسمت از مستخدمانی‌اند که تابع قوانین و مقررات حقوق عمومی می‌شوند، حتی گاهی غرض اشاره به دسته‌ای از مستخدمان ادارات و ماموران به خدمات عمومی است. مثل مستخدمان کشوری، لشکری و مستخدمان قضایی.

 1. استخدام در مفهوم مقررات

گاهی این مفهوم عبارت از مجموع قوانین و مقرراتی است که ناظر به وضع مستخدمان دولت است. ولی ماموران به خدمات عمومی و مستخدمان دولت، همگی تابع مقرراتی واحد نیستند و کارمندان و مستخدمانی که در خدمت دولت و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی‌اند، از قوانین و مقررات مختلفی استفاده و پیروی می‌کنند. مثلا مستخدمان موسسات غیر انتفاعی و انتفاعی دولت تابع مقررات یکسانی نیستند. با این وصف اگر این مفهوم را فقط برای مستخدمان دولت در ظر بگیریم، این مفهوم تا حدود زیادی دارای یکپارچگی و وحدت است.

 1. استخدام در مفهوم دریافت حقوق از سازمانهای عمومی

اغلب به نظر عامه مردم، مستخدم و کارمند، شامل تمام حقوق بگیران دولت و یا یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. این مفهوم از دو جهت اشتباه‌آمیز است، یک اینکه تمام کسانی که عهده‌دار یک خدمت عمومی‌اند، از سازمان‌های عمومی حقوق نمی‌گیرند و گاهی این خدمت را به شکل رایگان و افتخاری انجام می‌دهند. دوم آنکه همه کسانی که از سازمان‌های عمومی حقوق می‌گیرند، مستخدم دولت نیستند، مثل کارگران کارخانه‌های دولتی، که از دولت حقوق می‌گیرند ولی تابع مقررات استخدام کشوری نیستند و قانون کار ناظر به وضع آنان است.

 1. مفهوم اقتصادی استخدام

از نظر اقتصادی، مستخدم و کارمند تمام کسانی‌اند، که حقوق و مزدشان جز مخارج عمومیملت گذاشته شود و پرداخت این حقوق از محل دریافت‌ مالیات‌ها تامین می‌گردد. این مفهوم که از نظر اقتصادی کاملا صحیح است، از منظر حقوقی قابل قبول نیست.

 1. مفهوم مادی استخدام

مفهوم مادی این اصطلاح، ناظر به فعالیتی است که مستلزم یک همکاری دایمی و شغلی است برای تحقق کارهایی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی انجام می‌دهند.

 

گفتار دوم: مفهوم حقوقی استخدام

عملیات اداری از نظر حقوقی به نام اشخاص حقوقی حقوق عمومی انجام می‌شود، ولیکن در عمل تمامی این عملیات توسط اشخاص حقیقی انجام می‌شود. این اشخاص حقیقی که بر طبق برخی اصول خاص و با احراز شرایط قانونی به خدمت سازمان‌های اداری درمی‌آیند، مستخدم نامیده می‌شوند.در لسان حقوقی منظور از استخدام حالتی است که شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته می‌شود. دلیل تصریح بر قید «پذیرفته شدن» آن است که صرف اشتغال شخص برای تحقق استخدام کافی نبوده و برای اینکه فردی مستخدم شمرده شود لازم است اولاً از طرف دولت و مراجع ذیصلاح پذیرفته شود و ثانیاً باید اشتغال به خدمت دولت داشته باشد. (زلفی‌گل، 1384، ص4) منظور از اشتغال به خدمت دولت آن است که مستخدم به کاری به موجب حکم رسمی (دستور کتبی مقامات صلاحیت‌دار) مکلف به انجام آن می‌باشد، اشتغال داشته باشد. به نظر می‌رسد نکته اساسی که در بیان مفهوم حقوقی استخدام لازم است به آن پرداخته شود، ماهیت حقوقی استخدام است.

گفتار سوم: ماهیت حقوقی استخدام

در بحث تحلیل ماهیت حقوقی استخدام، سؤال اصلی این است که رابطه مستخدم با سازمان‌های اداری مبتنی بر کدام پدیده حقوقی است؟در پاسخ به این پرسش حقوقدانان نظریات مختلفی ارائه نموده‌اند. اما به طور کلی این نظریات را می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد.

1) استخدام یک قرارداد (عقد) دوجانبه است: مطابق این دیدگاه رابطه حقوقی بین مستخدم و سازمان اداری بر اساس توافق دوجانبه صورت گرفته و تمامی الزامات آن ناشی از قرارداد استخدامی است. به عبارت دقیق‌تر، مبنای استخدام قرارداد است.

این دیدگاه اگرچه ممکن است در نگاه نخست صحیح به نظر آید، اما نمی‌توان آن را در نظام حقوقی ایران پذیرفت. زیرا از بدو استخدام تا زمان خاتمه آن، کلیه حقوق و تکالیف و الزامات مستخدم به موجب قوانین و مقررات الزام‌آور و به صورت یکجانبه تعیین می‌شود. این الزام به حدی است که مستخدم هیچگونه حقوق مکتسب نسبت به زمان قبول و ورود به خدمت ندارد. ضمن اینکه در صورت تغییر قوانین استخدامی، مقررات جدید نسبت به کسانی که در زمان مقررات قبلی استخدام شده بودند نیز اعمال می‌گردد.

ممکن است ایراد شود، آیا اختیار مستخدم جهت ورود به خدمت و حق استعفای وی به معنای قراردادی بودن رابطه استخدام نیست. در پاسخ به این ایراد باید اذعان داشت، اولاً رضایت مستخدم جهت ورود به استخدام و شناسایی حق استعفا، به این دلیل است که نمی‌توان افراد را مجبور به کار کرد و ثانیاً استعفاء زمانی آثار حقوقی خود را به همراه خواهد داشت که سازمان اداری با استعفای وی موافقت کند.

در مجموع امروز نظریه قراردادی بودن استخدام رد شده است و با کمی بررسی می­توان گفت که مستخدم در وضع کاملاً غیرقراردادی می­باشد. بدین ترتیب که تمامی حقوق و الزامات وی ناشی از مقررات و قوانینی است که به طور یکجانبه از طرف دولت وضع و به او تحمیل شده است و در هیچ مورد نظر و رضایت وی ملحوظ نیست. اگر به واقع رابطه دولت و مستخدم ناشی از قرارداد بود، لازم می­آمد که مستخدم لااقل نسبت به قوانین و مقررات زمان انتصاب خود حقوق مکتسب و ثابتی پیدا می­کرد و دولت مجبور به رعایت آن بود، حال آنکه دولت در قبال مستخدمین خود هیچگونه تعهدی نداشته و ندارد»

همین پاسخ را می­توان در رد قرارداد الحاقی بودن استخدام نیز بیان کرد؛ می­توان گفت که هر چند مفاد و شرایط قرارداد را طرف قوی­تر مشخص می­کند و طرف دیگر نقشی در تعیین شرایط ندارد، اما این طرف قوی خود نیز تابع این مفاد است و نمی­تواند آن را به صورت یکجانبه تغییر دهد، در صورتی که در استخدام این­گونه نیست و شرایط استخدام، هر آن ممکن است توسط قانونگذار و یا نهاد صالح تغییر کند. (طباطبائی مؤتمنی. 1387، ص 165)

رضایت مستخدم را نیز در بدو ورود و همچنین استعفای وی را در هنگام خروج را نمی­توان دلیلی بر قراردادی بودن دانست، زیر درخواست خدمت و قبول آن ناشی از اجباری نبودن مشاغل عمومی است و همین­طور عدم کافی بودن استعفاء برای خروج از خدمت و لزوم پذیرفتن مقامات اداری نیز دلیلی بر این مدعاست. دیگر اینکه «حقوق و مقرری کارمندان نیز ناشی قرارداد نیست بلکه امتیازیست که به منظور پیشرفت و حسن اداره امور به خدمات عمومی می­گردد و به موجب قانون برقرار می­شود.» (سنجابی، 1354، ص 125،)

پس می­توان گفت که استخدام اداری یک وضعیت خاص قانونی است که شرایط و احکام و آثار آن را قانونگذار مشخص می­کند و این امر امروزه بدین دلیل مورد قبول واقع شده که با منافع و متقضیات خدمات عمومی بهتر مطابقت داشته و به دولت حق می­دهد که هر زمان که مقتضی بداند قوانین و مقررات استخدامی را به طور یکجانبه تغییر دهد.

به هرحال پذیرش نظریه قراردادی بودن استخدام با اشکالات و انتقادات حقوقی بسیاری مواجه بوده و از این رو حقوقدانان نظریات دیگری ارائه داده‌اند.

2) استخدام یک عمل حقوقی یکجانبه از سوی سازمان اداری است: منظور این دیدگاه آن است که رابطه استخدامی نوعی ایقاع است و سازمان اداری به طور یکجانبه مستخدم را به خدمت دولتی می‌پذیرد.

این نظریه نیز چندان صحیح نیست. زیرا شرایط استخدام و حقوق و تکالیف مستخدم توسط سازمان اداری استخدام کننده تعیین نمی‌شود، بلکه قوانین و مقررات این شرایط را تعیین می‌کنند. بنابراین نمی‌توان گفت اراده یکجانبه سازمان اداری موجد رابطه استخدامی است.

3) استخدام رابطه حقوقی ناشی از قانون است: به موجب این نظریه، استخدام نه عقد است و نه ایقاع، بلکه رابطه‌ای است مبتنی بر قانون؛ یعنی این قانون است که رابطه‌ مستخدم را از جهات مختلف با سازمان استخدام‌کننده تنظیم می‌نماید.

این نظریه که می‌توان آن را در حقوق ایران پذیرفت، دارای نتایج ذیل است:

– وضع مستخدم توسط قواعد عمومی تعیین می‌شود.

– وضع استخدامی مستخدمینی که در گروه‌های استخدامی مشابه قرار دارند، یکسان می‌باشد؛ حال آنکه اگر نظریه قراردادی بودن استخدام پذیرفته می‌شد، ممکن بود شرایط و وضع استخدامی متفاوتی ایجاد شود.

– تبانی و توافق طرفین به منظور عدم اجرای قوانین و مقررات استخدامی باطل و بلااثر است.

– وضعیت و شرایط قانونی مستخدم قابل تغییر است؛ یعنی ممکن است پس از استخدام شرایط قانونی حاکم بر رابطه استخدامی به موجب قانون و به سود یا زیان مستخدم تغییر یابد و مستخدم و سازمان نمی‌توانند به قانون حاکم در زمان استخدام استناد کنند.

– مستخدم حق دارد از تصمیمات خلاف قانون که موجب تضییع حقوق استخدامی وی می‌باشد، نزد مراجع صالح شکایت کند.ضمناً باید توجه داشت پذیرش این نظریه نه تنها موجب رعایت اصل عدالت و عدم تبعیض در برخورداری از شرایط استخدامی می‌شود، بلکه موجب تسهیل در انجام امور کارگزینی می‌گردد، زیرا تمامی مستخدمین تابع شرایط قانونی یکسان می‌باشند.

مبحث دوم: زمینه فهم استخدام

پیش ازورود به بحث استخدام، فهم زمینه‌های مفهوم استخدام، ضروری می‌نماید. مهم‌ترین زمینه‌ای که فهم استخدام را در قالب حقوق عمومی آسان می‌نماید، فهمِ دولتِ مدرن است. (امیرارجمند، 1388)«دولت مدرن» در روندی تاریخی و بواسطه تحولِ مفهوم دولت، از امپراتوری، دولت شهر‌ها، دولت فئودالی و دولتِ مطلقه ایجاد شد.(رحمت‌الهی، 1388، ص 59) دولت مدرن، یکی از دستاورد‌های مدرنیته است که بر پایه سه اصل فرد‌گرایی، خرد‌‌باوریو دنیا‌گراییاستوار گردید ایجادِ یک منطقه واحد، تحکیم وحدت و هویت ملی، یکسان‌سازی استاندار‌ها و قوانین از یک سو و حذف تجارت آزاد بین مناطقِ مختلفِ کشور و ایجاد یک بازار ملی فراگیر از سوی دیگر به نحو چشمگیری موجب افزایش قدرتِ نهادِ دولت، تقویت توانایی آن در کنترل زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم و تعمیق نفوذِ دولت در جامعه گردید.

برای دولت مدرن، تعاریف متعددی ارائه شده است که غالب آن‌ها بر پایه نظریه دولت ماکس وبراست. از دیدگاه وبر نهادِ دولت،(لاگلین، 1388، ص73) بالاترین مرجع قانون و قدرت می‌باشد که در یک منطقه جغرافیاییِ تعیین شده و بر مردمی که در قلمرو آن زندگی می‌کنند، حاکم است. این نهاد، دارای یک مجموعه قوانینِ اداری و حقوقی بوده که بر تمامی اموری که در قلمرو حقوقی آن قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعایت آن می‌باشند(قاضی شریعت پناهی، 1387، ص33)

به لحاظ حقوقی، حاکمیت، گوهر دولت مدرن را تشکیل می‌دهد. به گمان هابز، دولت یک شخص بوده که در نتیجه میثاقِ مردم برای اعطای صلاحیت به وجود می‌آید. حاکم، نماینده شخصِ دولت است. در نتیجه حاکمیت عنوانی است که برای بیان کیفیت رابطه سیاسی به کار می‌رود و میان دولت و مردم، یا میان حاکم و اتباع، شکل گرفته است (بُعد ربطی حاکمیت).(لاگلین، 1388،ص194)امروزه دولت مدرن با سرعتی حیرت‌آور، فربه‌تر می‌گردد. به عبارت دیگر، طیفِ فعالیت‌های حکومت، افزایش چشمگیری یافته است. حکومت مدرن به منظور افزایش مالیات‌ها، کسب داده‌های آماری درباره جامعه، ایجاد پلیس و نیروی امنیتی، تشکیل نهاد‌های توسعه، بهداشت، آموزش و رفاه، برعهده گرفتنِ مسئولیتِ تنظیم و کسب پول و تجارت و اقتصاد، ناگزیر از بسط دستگاه عریض و طویلِ پیچیده اداری بوده است.بر اساس تعاریف موجود، ده ویژگی برای دولت مدرن شمرده شده که عبارتند از:

1- جدایی نهاد دولت از دین و جدایی حوزه سیاست از اخلاق، 2- سرزمین، 3- حاکمیت، 4- کنترل انحصاری ابزار خشونت، 5- دیوان‌سالاری، 6- مشروطیت، 7- حاکمیت قانون و غیر شخصی بودن قدرت، 8- مشروعیت، 9- ایجاد مفهوم شهروندی و 10- وابستگی متقابل نهادی(رحمت الهی، 1388، ص60)،

 • برای ورود به بحث استخدام، دو مفهوم نقش کلیدی را ایفا می‌نمایند. از سویی مفهوم نظم را می‌توان مبنایی برای فهمِ ضرورتِاستخدام به شمار آورد. از سوی دیگر این نظم، با استفاده از دیوان‌سالاری حاصل می‌آید. دیوان‌سالاری از مفاهیمی است که با طرح دولت مدرن، معنادار شده است.

گفتار اول: نظم

معنی لغوی نظم، نسبتا صریح و روشن می‌نماید. نظم در لغت به معنی آرایش، ترتیب و توالی است اما معنی مفهومی نظم در حوزه‌های مختلف، متفاوت و نسبتا مبهم می‌باشد. ابهامِ مذکور، دارای ریشه عینی و ذهنی است و باید در دو سطح انتزاعی و انضمامی، ابهام موجود را واشکافی نمود. در سطح انضمامی، ادعای نسبی بودن، ایجاد مشکل می‌کند و در سطح انتزاعی، تحلیلِ نظمِ اجتماعی از منظر ایدئولوژیک سبب می‌شود از منظر معرفت‌شناختی و وجود‌شناختی، دچار ابهام شویم.(چلبی، 1389، ص31)بنابراین در تعریف نظم، نسبیت و سیطره نگاه ایدئولوژیک، دو عامل ایجاد ابهام‌اند. مسائل ماهوی نظم در دو سطحِ خرد و کلان به عنوان موضوعات و مسائل اصلی در جامعه شناسی نظم، مطرح می‌گردد.

رهیافت‌های مختلفی پیرامون نظم ارائه گردیده که در این میان، دو رویکردِ مخالف، سرسختانه در تقابل هم ایستاده‌اند؛ نظریه جامعه‌شناختیِ «وبر» و «دورکیم». از نظر دورکیم نظم جمعی، نوعی تعهدِ درونیِ مشترک است. طبق این دیدگاه نظم اجتماعی، نظمی هنجاری و فوق فردی می‌باشد. در واقع، این هنجار‌ها هستند که افراد را به عنوان مجموعه‌ای مُشبّک و به صورت بین ذهنی به هم مرتبط می‌سازند. به همین دلیل دورکیم در تحلیلِ نهایی خود، پایه هر نظم اجتماعی را عاطفی معرفی می‌کند. اما وبر، به گونه‌ای دیگر، نظم را تحلیل می‌نماید.

از نظر وبر، محتوای انضباط، چیزی نیست جز عقلانی کردنِ مداوم، آموزش روشمند و اجرای دقیق فرمان‌های دریافت‌شده. در این فرایند، همه انتقاد‌های شخصی، یکسره منتفی و بازیگران آن بی‌چون و چرا و بدون تردید، دستور را انجام می‌دهند. مسئله مهم در انضباط این است که اطاعتِ جماعتی چند گانه، دارای وحدتی عُقلایی باشد.(وبر، 1389، ص228) به طور کلی انضباط، مثل عقلایی‌ترین پیامد خود -‌دیوان‌سالاری- غیر شخصی است. از نظر وبر، سلطه‌ی هر چه گسترده‌ترِ انضباط، به نحوی اجتناب ناپذیر با عقلانی شدن تامین نیاز‌های اقتصادی و سیاسی همراه است. این پدیده عام، اهمیت فرّه و طرز سلوکِ شخصی را محدود می‌کند.

اهمیت نظم در فهم مناسبات حقوق عمومی راهگشاست. برای مثال می‌توان به تحلیل باری وینگاست – اقتصاددان نهادگرا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993- اشاره نمود. این اقتصاد‌دانِ نهادگرا، با تقسیم جوامع به دو نوع متفاوتِ «نظمِ دسترسیِ محدود» و «نظمِ دسترسی‌های باز» به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا کشور‌های در حال توسعه، در برابر حاکمیت قانون، مقاومت می‌ورزند. از نظر وینگاست، کشور‌هایی که دارای نظمِ دسترسی محدود‌‌اند، مشکل خشونت را از طریق خلق رانت و اعطای حقوق ارزشمند به افراد و گروه‌‌ها حل می‌کنند، به‌طوری‌که آنها انگیزه‌ برای همکاری کردن دارند تا جنگیدن. رانتِ حاصله، رقابت را محدود کرده و دسترسی محدود به سازمان‌ها سدِ راهِ توسعه اقتصادی بلند‌مدت، در این جوامع می‌شود. برعکس این حالت، در کشور‌هایی است که دارای نظمِ دسترسی‌های باز هستند که با تشویق به رقابتِ بیشتر و دسترسیِ باز به سازمان‌ها و نهاد‌‌ها خشونت را کنترل می‌کنند و مشخصه اصلی آنها، از بین رفتن نظامِ رانت و بهره‌مندی از یک اقتصاد کارآمدِ بلند‌مدت است.(وینگاست، 1388، شماره 1856دنیای اقتصاد)

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

دانلود پایان نامه ارشد:معرفی مکانیسم های احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی

پایان نامه معرفی مکانیسم های احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر

گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

تعهداتی که کشورها و نهایتا جامعه بین المللی بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر به عهده می گیرند ، باید با حسن نیت اجرا شوند . [1]این ملاک به تمامی بخش های نظام حقوق بشر معاصر اعمال می شود . با وجود این ، موانع زیادی از جمله نادیده گرفتن نسبی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که برای تحقق بخشیدن به این حقوق ، باید رفع شوند . مشکل دیگر، روند کند تبیین محتوای این حقوق و تعهدات متقابل آنهاست . البته کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد ، در خلال سالهای اخیر از طریق نظرات عمومی خود در تفسیر اسناد بین المللی مرتبط به تبیین مفصل تر و بیشتر این مقررات پرداخته است .

حقوق بشر تصدیق شده بین المللی ، آنهایی هستند که در منشور بین المللی حقوق بشر یا مندرج در اسناد بعدی هستند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، آنها را تصویب نمود . [2]

زمان منشور بین المللی حقوق بشر ، به طور مفصلی از طریق تصویب اعلامیه ها و عهدنامه های متعدد ، هم در سطح جهانی (از طریق سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی آن) و هم در سطح منطقه ای ، گسترده شده است . حقوق مندرج در این اسناد ، سیستم دستوری گسترده و در عین حال به هم پیوسته ای را شکل می دهد .

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 ، تقریبا مشتمل بر تمامی گستره حقوق بشر در یک متن واحد است. [3]تقسیم بندی حقوق بشر به دو مقوله اصلی ، در راستای تصمیم مورد اختلاف و اعتراض مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1951 در خلال تهیه پیش نویس سند بین المللی حقوق بشر صورت گرفت . مجمع عمومی تصمیم گرفت به اینکه ، دو عهدنامه حقوق بشر مجزا ، یکی درباره حقوق مدنی و سیاسی و دیگری درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید تهیه شود .

شالوده این تصمیم ، فروض متعددی بودند که نمی توان همه آنها را مستند و موجه دانست . استدلالی که مطرح و متعاقباً اغلب تکرار می شد این بود که دو مجموعه حقوق ، ماهیت متفاوتی دارند و بنابراین به اسناد متفاوتی نیاز است . حقوق مدنی و سیاسی ، حقوقی مطلق و فوری محسوب می شوند ، در حالی که عنوان می شد که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید با برنامه ریزی و به تدریج محقق شوند و بنابراین موضوع ، حقوق نیستند . [4] فرض مرتبطی این بود که حقوق مدنی و سیاسی ، قضایی هستند ، به این معنا که می باید به سهولت توسط دادگاهها و ارگانهای قضایی مشابه اعمال شوند ، در حالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بیشتر ماهیت سیاسی دارند. پیشتر این اعتقاد وجود داشت که حقوق مدنی و سیاسی رایگان هستند ؛ بدین مفهوم که آنها هزینه زیادی ندارند . [5]محتوای اصلی آنها تعهداتی فرض می شوند که به موجب آن ، دولت ها نباید در تمامت و آزادی فرد مداخله نمایند . در مقابل ادعا می شد که اجرای حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، پرهزینه هستند ؛ زیرا آنها به عنوان متعهد نمودن دولت به فراهم ساختن رفاه برای فرد ، درک می شوند . از این رو ، بحث ها حول محور تفاوتهای تعهدات کشورها ناشی از این دو دسته از حقوق بودند ، به همین دلیل انتظار می رفت کشورهایی که مایل به تقبل تعهدات ناشی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیستند مایل ه تصویب سندی باشند که صرفا شامل حقوق مدنی و سیاسی می شد .

در بازنگری ، بسیاری از این فرضیات ، مبالغه یا اشتباه از آب درآمدند . متعاقباً نشان داده می شود که شباهت های قابل توجهی در تعهدات کشور درباره هر دو مجموعه حقوق وجود دارند . در فصل بعد نیز نشان می دههیم که نظریه های غیرقابل دادرسی بودن یا خود اجرایی نبودن ماهیت حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مبالغه آمیز هستند . تجربه نشان داده است که پیش بینی ها به لحاظ تمایل به تصویب اسناد نیز اشتباه بوده اند . تقریبا همه کشورهایی که عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده اند ، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز تصویب کرده اند . بین 147 کشوری که عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده ، بدان ملحق یا جانشین در آن شده اند ، فقط پنج کشور از تصویب عهدنامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خودداری نموده اند . [6]

اعلام جهان شمولی حقوق بشر ، چنان که انتظار می رفت با مخالفت نمایندگان ایدئولوژی ها و فرهنگ های مختلف مواجه شد . سنتهای فرهنگی برخی جوامع در غرب بر اساس اعتقاد قوی به آزادی کامل اقتصادی ، در برابر جهان شمولی مقاومت می کردند و به شدت مخالف نقش دولت در موضوع رفاه بودند . این افکار به مخالفت ایدئولوژیک و فرهنگی نسبت به حقوق اقتصادی ، اجتماعی رسید ، [7]اما این مخالفتها قوت کافی نداشت تا از تصویب عهدنامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسط اکثریت کشورهای غربی ، ممانعت کند .

مخالفت با بخشهایی از نظام حقوق بشری ، از جمله جنبه هایی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را می توان در دیگر فرهنگها نیز پیدا کرد . پدر مآبی در بسیاری از کشورهای اسلامی ،همچنان به قوت خود باقی است و مقاومت فرهنگی نسبت به بهره مندی مساوی زن و مرد از حقوق اقتصادی ، اجتماعی را به ویژه دسترسی یکسان به آموزش ، مزد مساوی برای کار مساوی و تساوی در حقوق ارث و از این رهگذر تساوی در حق به اموال ، سبب شده است . [8]

[1] . تا جایی که به تعهدات معاهده ای مربوط است ، این موضوع آشکارا در ماده 26 عهدنامه 1969 وین درباره حقوق معاهدات آمده است : هر معاهده لازم الاجرایی برای اعضای آن تعهدآور است و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا شود .

[2] . اسناد حقوق بشری مصوب کارگزاری های تخصصی و سازمانهای منطقه ای ، طول و تفصیل و تنوع حقوق شناخته شده بین المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است ، اما چارچوب اصلی ، هنوز در منشور بین المللی حقوق بشر یافت می شود .

[3] . برخی عناصر تاکنون تصویب شده اند ، به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق اشخاص متعلق به گروه اقلیت ها .

[4] . E.W.Vierdag, The Legal Nature of the Rights Granted by the International Covenant on Economic, social and cultural Rights , Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 9(1978),pp.69-103,atp.103.

[5] .M,Bossuyt, La distinction juridique enter les droits civil et politiques et les droits economiques, sociaux et culturels, Revue des droits de I’homme , Vol1.8(1975)pp.783-820,at pp. 789-791

[6] . Botswana, Haiti, Mozambique, South Africa and the unites state

[7] . The resistance by the republican administration in the united states to treat Economic, social and cultural Rights as rights has been examined.

[8] . تحلیلی از پاترنالیسم در جوامع اسلامی و اثر آن بر حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی زنان در منبع زیر موجود است :

N.Merheb, Women’s Rights in the Muslim Worlds example from Egypt and smdi –Arabia(unpublished manuscript),1994.

برای تحلیل جامع تر از حوزه پذیرش یا رد حقوق جهانی بشر در فرهنگ های اسلامی ، نک :

A,A. An-Na’im. Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law, 1990.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان

دانشگاه علامه طباطبائی

پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی

 

عنوان:

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان

 

استاد راهنما:

دکتر فریده خلج‌آبادی فراهانی

استاد مشاور:

دکتر حسن سرایی

استاد داور:

دکتر کورش مهرتاش

  

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

میزان سزارین در ایران نسبت به دهه‌ی 1350‌ افزایش سه برابری داشته است، به  ‌طوریکه به گزارش سازمان جهانی بهداشت ایران در سال 2008 به لحاظ فراوانی سزارین در دنیا رتبه‌ی دوم را دارا می‌باشد. سزارین در اصفهان نیز شیوع بالایی دارد. لذا هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در زنان باردار شهر اصفهان است. این مطالعه بر روی 400 زن 15 تا 49 ساله باردار که در ماههای پایانی بارداری بوده و برای وضع حمل به یکی از مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند به روش پیمایش انجام شد .نمونه‌گیری به روش سهمیه‌ای و آسان بود. داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته با 61 سوال و گویه جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین سنی زنان 26.6 سال (SD=4.4) بود. 9/73 درصد از زنان قصد انجام سزارین داشتند. نتایج تحلیل چند متغیره نشان داد که پس از کنترل تحصیلات، درآمد و تعداد فرزند قصد شده افراد، احتمال تصمیم سزارین با افزایش نقش پزشک (OR=1.33, P<0.001)، افزایش هنجار ذهنی (OR=1.19, P<0.01 و تصویر بدنی (OR=1.42, P<0.001)،) بطور معنی داری افزایش می یابد. همچنین نگرش نسبت به سزارین و فردگرایی از طریق تأثیر بر هنجار ذهنی بر تصمیم سزارین تاثیر می‌گذارند . بر اساس نتایج این مطالعه، تصمیم سزارین در زنان باردار یک تصمیم پیچیده بوده که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل می‌گیرد. لذا مداخلات جامع برای کاهش سزارین با تأثیر بر نقش پزشکان، تغییر هنجار ذهنی و فرهنگ‌سازی تصویر بدنی توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی: تعیین کننده‌ها، سزارین، زایمان طبیعی، ایران، اصفهان

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                            شماره صفحه

فصل اول: سیمای پژوهش                                                                                

1-1- مقدمه. 1

1-2- طرح مسئله. 2

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش4

1-4- اهداف پژوهش6

فصل دوم: چارچوب نظری و مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- تاریخچه سزارین.. 8

2-2- تاریخچه سزارین در ایران  8

2-3- مقایسه معایب و مزایای زایمان طبیعی و سزارین  9

 2-4- مقایسه میزان سزارین در جهان و کشور. 10

 2-5 – پیشینه تجربی پژوهش15

2-5-1- مقدمه و پیشینه تجربی. 15

2- 5-2- نتیجهگیری 22

 2-6- مبانی نظری تحقیق.. 23

2-6-1- نظریه پزشکی شدن 23

2-6 -1-1- پزشکی شدن فرزندآوری و زایمان 24

2-6- 1-2- تجزیه و تحلیل اخلاقی بر مبنای اصول چهارگانه در پزشکی 25

2-6- 1-2-1سودرسانی و عدم ضرررسانی.. 25

2-6- 1-2-2 احترام به استقلال فرد. 25

2-6- 1-2-3 عدالت 26

2-6- 1-2-4 رضایت آگاهانه. 26

2-6- 2 تئوری عمل بخردانه 27

2-6-3 تئوری رفتار برنامهریزی شده 28

2-6-4 تئوری گذار دوم جمعیتی.. 30

2-6-4-1 فردگرایی.. 31

2-6-4-1-1  ریشهها و خواستگاههای فردگرایی 31

2-6- 4-1-2 فردگرایی در جامعهی ایران.. 32

2- 6-4-2 تصویر بدنی.. 33

2-7 چهارچوب نظری (مفهومی) تحقیق.. 35

2-8 فرضیات پژوهش 38

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1 مقدمه 41

3-2 روش تحقیق.. 41

3-3 واحد تحلیل.. 42

3-4 جامعه آماری.. 42

3-2-3- روش نمونهگیری.. 42

3-6 حجم نمونه. 44

3-7 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق.. 45

3-8 متغیرهای پژوهش46

3-8-1  متغیرهای وابسته تحقیق.. 46

3-8- 2 متغیرهای مستقل تحقیق.. 46

3-8- 2-1وضعیت اجتماعی اقتصادی. 46

3-8-2-2 متغیرهای جمعیتی.. 47

3-8-3 نگرش47

3-8-4 کنترل رفتار درک‌شده. 48

3-8-5 هنجار ذهنی.. 49

3-8-6 تصویر بدنی.. 50

3-8-7  فردگرایی.. 51

3-8- 8 نقش پزشک52

3-9 سطوح و واحد سنجش53

3-10 خطایابی دادهها 53

3-11 اعتبار و پایایی.. 54

3-11-1  اعتبار. 54

3-11- 1-1 گزارش تحلیل عاملی تأییدی.. 56

3-11-1-1-1 گزارش تحلیل عامل برای گویههای نگرش56

3-11-1-1-2 گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های کنترل رفتار درک شده. 57

3-11-1-1-3  گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های هنجار ذهنی.. 59

3-11- 1-1-4 گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های تصویر بدنی.. 60

3-11-1-1-5 گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های فردگرایی 62

3-11-1-1-6 گزارش تحلیل عامل برای گویههای نقش پزشک63

3-11-2 پایایی (روایی) 65

3-11-2-1  متغیر نگرش66

3-11-2-2 متغیر کنترل رفتار درک شده. 66

3-11-2-3 متغیر هنجار ذهنی.. 67

3-11-2-4 متغیر تصویر بدنی.. 67

3-11-2-5 متغیر فردگرایی.. 68

3-11-2-6 متغیر نقش پزشک68

3-12 ابزار گردآوری دادهها 69

3-13 روش تجزیه و تحلیل دادهها 69

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه. 72

4-2مشخصههای جمعیتشناسی، اجتماعی اقتصادی پاسخگویان.. 72

5-2- 1 وپژگیهای جمعیتی، اقتصادی-اجتماعی.. 72

4-2- 2 وضیت بیمه درمانی.. 73

4-2- 3وضعیت تعداد فرزندان زنده مانده. 74

4-2- 4 نوع زایمان قبلی.. 75

4- 2- 5 طول مدت بارداری.. 76

4-2-6 فرزند قصد شده. 76

4-2-7 توصیه سزارین 77

4-2-8 توصیه به زایمان طبیعی.. 78

4-2- 9 تصمیم روش زایمان 79

4-2- 10 تصمیم روش زایمان  قبل از بارداری 80

4-2- 11 رایگان شدن زایمان طبیعی.. 82

4-2-12  مدت ازدواج.. 83

4-3  توصیف دادهها 83

4-3-1 نگرش زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند. 84

4-3-2 کنترل رفتار درک شده زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند. 85

4-3-3 هنجار ذهنی زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند. 87

4-3-4 تصویر بدنی زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند. 88

4-3-5 فردگرایی زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند. 89

4-3-6 نقش پزشک در تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی زنان باردار 91

4-4 آمار استنباطی.. 92

4-4-1 رابطه وضعیت اشتغال با تصمیم نوع زایمان.. 93

4-4-2 رابطه وضعیت تحصیلات با تصمیم نوع زایمان.. 94

4-4-3 رابطه وضعیت درآمد با تصمیم نوع زایمان.. 95

4-4-4 رابطه وضعیت سن فرزندآوری با تصمیم نوع زایمان.. 96

4-4-5 رابطه قصد فرزند‌آوری با تصمیم نوع زایمان.. 97

4-4-6 رابطه نگرش با تصمیم نوع زایمان.. 98

4-4-7 رابطه کنترل رفتار درک شده با تصمیم نوع زایمان.. 99

4-4-8 رابطه هنجار ذهنی با تصمیم نوع زایمان.. 100

4-4-9رابطه تصویر بدنی با تصمیم نوع زایمان.. 101

4-4-10 رابطه فردگرایی با تصمیم نوع زایمان.. 101

4-4-11 رابطه‌ی نقش پزشک در تصمیم نوع زایمان.. 102

4-4-12 وضعیت بیمه درمانی به تفکیک تصمیم نوع زایمان.. 103

4-4-13 تعداد فرزندان در قید حیات به تفکیک تصمیم نوع زایمان.. 104

4-5 خلاصه‌ی نتایج تحلیل دو متغیره‌ی داده‌ها 104

4-6 رگرسیون لجستیک دو وجهی.. 106

4-6-1 آزمون های آماری مربوط به تأثیر هر متغیر پیش بین ( مستقل ) 108

4-6-2 لگاریتم درستنمایی و ضریب تعیین  113

4-6-3 ارزیابی احتمالات پیش بینی شده. 114

4-6-4 ارزیابی مدل.. 115

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1 بحث و نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 124

5-2-1 پیشنهادات اجرایی در زمینه‌ی سیاست گزاری………………………………………………………………………………. 124

5-2-2پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………….. 124

5-3 محدودیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126

 منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 130

پیوستها

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 134

فهرست جداول

عنوان جداول                                                                                        شماره صفحه

جدول2-1- رتبهبندی کشورها بر حسب میزان سزارین در سال 2008.. 11

 جدول2-2-  روش زایمان و مراقبت پس از زایمان در زنانی که در دو سال قبل از مطالعه شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران، زایمان زنده داشتند. 13

 جدول2-3- درصد زنان زایمان کرده در دو سال قبل از مطالعه شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران به تفکیک روش زایمان،1389. 15

 جدول3-1- توزیع درصدی و نسبی زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان طی ماه خرداد و تیر1390  44

 جدول3-2- سطوح سنجش متغیرهای تحقیق.. 53

 جدول3-3- نتایج آزمون کیزر و بارتلت در تحلیل عامل متغیر نگرش56

 جدول3-4- نتایج بار عامل برای متغیر نگرش57

 جدول3-5- نتایج آزمون کیزر و بارتلت برای متغیر کنترل رفتار درک شده. 58

 جدول3-6- نتایج بار عاملی برای متغیر کنترل رفتار درک شده. 58

 جدول3-7- نتایج آزمون کیزر و بارتلت برای متغیر هنجار ذهنی.. 59

 جدول3-8- نتایج بار عامل متغیر هنجار ذهنی.. 60

 جدول3-9-  نتایج آزمون کیزر و بارتلت برای متغیر تصویر بدنی.. 61

 جدول3-10-  نتایج بار عامل برای متغیر تصویر بدنی.. 61

 جدول3-11- نتایج آزمون کیزر و بارتلت در تحلیل عامل برای متغیر فردگرایی.. 62

 جدول3-12- نتایج بار عامل برای متغیر فردگرایی.. 63

 جدول3-13-  نتایج آزمون کیزر و بارتلت برای متغیر نقش پزشک64

 جدول3-14-  نتایج بار عامل متغیر نقش پزشک64

 جدول3-15-  نتایج آزمون آلفای کرونباخ درباره متغیر نگرش نسبت به زایمان طبیعی و سزارین.. 66

 جدول3-16-  نتایج آزمون آلفای کرونباخ درباره متغیر کنترل رفتار درک شده. 66

 جدول3-17-  نتایج آزمون آلفای کرونباخ درباره متغیر هنجار ذهنی.. 67

 جدول3-18-  نتایج آزمون آلفای کرونباخ درباره متغیر کنترل رفتار درک شده. 67

 جدول3-19- نتایج آزمون آلفای کرونباخ درباره متغیر کنترل فردگرایی.. 68

 جدول3-20- نتایج آزمون آلفای کرونباخ درباره متغیر نقش پزشک68

 جدول4-1- توزیع پاسخ‌گویان بر حسب مشخصه های جمعیت شناسی ، اجتماعی اقتصادی.. 73

 جدول4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع بیمه. 74

 جدول4-3- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تعداد فرزند. 74

 جدول4-4- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع زایمان قبلی.. 75

 جدول4-5- توزیع پاسخگویان بر حسب طول مدت بارداری.. 76

 جدول4- 6- توزیع پاسخگویان بر حسب قصد فرزندآوری.. 77

 جدول4-7- توزیع پاسخگویان بر حسب توصیه به سزارین.. 78

 جدول4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب توصیه به زایمان طبیعی 78

 جدول4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب تصمیم روش زایمان.. 80

 جدول4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب تصمیمی که قبل از بارداری در مورد روش زایمان داشتند 81

 جدول4-11-  توزیع پاسخگویان بر حسب تصمیم زایمان طبیعی به دلیل رایگان شدن.. 82

 جدول4-12-  توزیع پاسخگویان بر حسب مدت ازدواج.. 83

 جدول4-13- توزیع و درصد پاسخ های پنج گزینه ای لیکرتی به گویه های نگرشی نسبت  به نوع زایمان  85

 جدول4-14- توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های کنترل رفتار درک شده. 86

 جدول4-15- توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های هنجار ذهنی.. 88

 جدول4-16- توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های تصویر بدنی.. 89

 جدول4-17- توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های فردگرایی.. 91

 جدول4-18- توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های نقش پزشک92

 جدول4-19- توزیع تصمیم نوع زایمان پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال.. 93

 جدول4-20- توزیع تصمیم زایمان پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلات 94

 جدول4-21- توزیع تصمیم زایمان پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد. 95

 جدول4-22- نتایج آزمون t پیرامون تصمیم روش زایمان بر حسب سن (زنانی که اولین فرزند خود را باردارند) 96

 جدول4-23- نتایج آزمون t پیرامون قصد زایمان بر حسب سن (زنانی که دومین فرزند خود را باردارند) 96

 جدول4-24- توزیع انتخاب نوع زایمان پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند قصد شده. 97

 جدول4-25-توزیع تصمیم زایمان پاسخگویان بر حسب نگرش98

 جدول4-26-  توزیع تصمیم زایمان پاسخگویان بر حسب کنترل رفتار درک شده. 99

 جدول4-27- توزیع تصمیم زایمان پاسخگویان بر حسب هنجار ذهنی.. 100

جدول4-28- توزیع قصد زایمان پاسخگویان بر حسب تصویر بدنی.. 101

 جدول4-29- توزیع تصمیم زایمان پاسخگویان بر حسب فردگرایی.. 102

 جدول4-30- توزیع تصمیم زایمان پاسخگویان بر حسب نقش پزشک102

 جدول4-31- نوع بیمه به تفکیک تصمیم نوع زایمان.. 103

 جدول4-32- تصمیم نوع زایمان به تفکیک تعداد فرزندان در قید حیات.. 104

 جدول4-33- همبستگی بین متغیرهای مستقل، حاصل از همبستگی پیرسون  107

 جدول4-34- همبستگی بین متغیرهای مستقل (رتبه‌ای) حاصل از همبستگی تائوکندال.. 107

 جدول4-35-  ضرایب حاصل از همبستگی‌های متغییرهای مستقل  108

 جدول4-36- متغیرهایی که وارد معادله شدند، نتایج مربوط به معنی داری و میزان تاثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته  111

 جدول4-37-نتایج مربوط به دو آماره لگاریتم درست‌نمایی و ضریب تعیین پزودو. 113

 جدول4-38- جدول طبقه بندی.. 115

 جدول4-39- نتایج آزمون اوم نی بوس115

فهرست نمودارها

 عنوان نمودارها                                                                                               شماره صفحه

نمودار 2-1- درصد زنان زایمان کرده به روش سزارین در دو سال قبل از مطالعه شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران،1389  14

نمودار 4 -2- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند. 75

نمودار 4 -3- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب قصد فرزندآوری.. 77

نمودار 4 -4- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب توصیه به زایمان طبیعی و توصیه به سزارین.. 79

نمودار 4 -5- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تصمیم روش زایمان.. 80

نمودار 4 -6- نمایش پاسخگویان بر حسب تصمیم روش زایمان قبل از بارداری.. 81

نمودار 4 -7- مقایسه تصمیم روش زایمان قبل از بارداری و در زمان بارداری.. 82

فهرست شکل‌ها

 عنوان شکل‌ها                                                                                                   شماره صفحه

 شکل 2-1- تئوری رفتار بخردانه و رفتار برنامه‌ریزی شده. 29

 شکل 2-2- مدل مفهومی پژوهش37

1-1 مقدمه

زایمان یکی از موهبت‌های الهی برای تولید نسل بشر بر روی زمین می‌باشد که از بدو تولد آدم تاکنون همواره ادامه داشته است. مکانیسم انجام زایمان یک فرایند خودبه‌خودی و بدون نیاز به مداخله می‌باشد که سال‌های سال با سیر طبیعی خود انجام شده است.

با پیشرفت علم و تکنولوژی طی دهه‌های اخیر بشر به راه‌هایی دست یافت که با کمک عمل جراحی در مواردی که جان مادر یا جنین در خطر بود به کمک آنها بشتابد ، کشف آنتی‌بیوتیک‌ها و استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته، نیز در این زمینه به یاری بشر شتافت ( اسکات و جیمز[1] 1375).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لیست پایان نامه های دانلودی رشته حقوق – قسمت هشتم

پایان نامه های سایت مرجع دانلود پایان نامه (با خرید پسورد می توانید از همه پایان نامه های این سایت به طور کامل استفاده کنید)

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی لینک ها کلیک کنید.

قبل از دانلود پایان نامه ها حتما” پسورد سایت را از این لینک دریافت کنید.

این لیست اول پایان نامه های دانلودی رشته حقوق است برای دیدن لیست بقیه پایان نامه ها روی لینک هایی که انتهای همین صفحه است کلیک کنید.

متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع وقف

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

متن کامل پروژه رشته حقوق درباره گزارشات دادگاه حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی جمهوری فنلاند

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب

پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق جزای عمومی

پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع احاله در حقوق بین اللل خصوصی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام دیه و توضیح مقادیر دیه کامله

پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اخلاق و حقوق پزشکی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ارتداد

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ارتشاء (رشوه)

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد ازدواج

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ازدواج و تابعیت زن ایرانی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع استراتژی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع استفتاآت قضایی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون احکام مدنی

پایان نامه رشته حقوق در مقطع کارشناسی با موضوع استیفاء

پایان نامه رشته حقوق با موضوع استیفاء در قانون مدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع طلا‌ق (رجعی)

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عارض صریح و تعارض مخفی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مرور زمان در دعاوی کیفری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسائل و روشهای تعیین مقررات شرکتهای چند ملیتی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مشارکت تجارتی بین المللی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اسناد هویتی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه از نظر حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در موضوع معامله

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در قتل

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی

پروژه رشته حقوق با موضوع جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع معانی اصل صحت

پایان نامه رشته حقوق درباره سازمان ملل متحد

پایان نامه رشته حقوق و علوم سیاسی با موضوع اصول جدید استرداد مجرمین

پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اصول مخالفتهای قضایی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصول و قوانین بیمه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏

متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاعده اضطرار

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی

متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع امنیت ملی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنیت و ناامنی سیاست جنایی

پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع انتخابات ریاست جمهوری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع لزوم شناخت اصلح انتخابات مجلس هشتم

پایان نامه رشته حقوق با موضوع انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع اسلامی عقود

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص

پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقرار در امور حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف اقرار از دید فقهى‌ و حقوقى‌

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقسام عقود و اکراه در عقود

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه و اجبار در حقوق

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع امنیت اجتماعی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

پروژه رشته حقوق با موضوع هدف اصلی نظام سیاسی اسلام

پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اهدای جنین در پرتو فقه و حقوق

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع موانع تعقیب دعوای عمومی

پروژه حقوق با موضوع ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آثار حقوقى تلقیح مصنوعى انسان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع آثار کیفری فرار از منزل

پروژه حقوق با موضوع مفهوم جرم از دیدگاه جامعه ‏شناسان معاصر

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مفهوم حقوقی آزادی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

مقاله رشته حقوق با موضوع بررسی سیاست جنایی ایران در مورد بهره کشی جنسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظر دادگستری درباره سلاح های هسته ای

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن

مقاله رشته حقوق با موضوع بررسی جرم سقط جنین

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها

پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران

پروژه حقوق با موضوع بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک

متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع بزهکار و مسئولیت کیفری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم از دیدگاه جرم شناسی

متن کامل پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن)

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع بیکاری

پایان نامه درباره بیمه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل فردی بزهکاری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم خاص علیه بورس

پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعدیل قرارداد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به مسائل پناهندگان در ایران

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی آمریکا

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

پایان نامه با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم علیه تمامیت جسمانی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحقیق در باره بحران اشتغال در افغانستان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی دادگستری در مورد ساخت دیوار حائل در فلسطین

پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخفیف مجازات در نظام حقوقی ایران

پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تساوی حقوق زن و مرد در ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعارض و مذاکره

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف آدم ربایی از دیدگاه حقوقی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تصرف عدوانی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع جرم از دیدگاه حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت با دیدگاه حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جا یگاه و حدود قاعده درء

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جامعه شناسی حقوقی

متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع جامعه شناسی سیاسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

مقاله رشته حقوق با موضوع جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم رایانه ای

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت اول  (160 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت دوم (170 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت سوم (167 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت چهارم (161 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت پنجم (140 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هفتم (164 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت نهم (114 پایان نامه)

برای خرید یک مجموعه کامل و بسیار منحصر به فرد

از پایان نامه هایی که بر روی سایت قرار نمی گیرند (به تفکیک رشته)

می توانید روی تصویر زیر کلیک کنید:

141985615752731

آرشیو پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته مهندسی معماری با موضوع خانه ی کتاب کودکان و نوجوانان

متن کامل پایان نامه رشته : معماری

با عنوان : خانه ی کتاب کودکان و نوجوانان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “دانلود پایان نامه رشته مهندسی معماری با موضوع خانه ی کتاب کودکان و نوجوانان”

دانلود پروژه کارشناسی مهندسی برق: طراحی و شبیه­ سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین‌های بادی

متن کامل پایان نامه

با عنوان : طراحی و شبیه­ سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین‌های بادی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “دانلود پروژه کارشناسی مهندسی برق: طراحی و شبیه­ سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین‌های بادی”