برچسب: عملکرد غیر مالی

پایان نامه اثر قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره امور مالیاتی

۲-۴-۱-             مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی مطابق هر یک از این سه مرحله تاریخی مسئولیت اجتماعی، سه نوع فلسفه

Continue reading