پایان نامه تداوم و تغییر در تاریخ محلی بهبهان از ورود اسلام تا پایان حاکمیت سادات طباطبایی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه تاریخ

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان :

تداوم و تغییر در تاریخ محلی بهبهان از ورود اسلام (۲۳ هـ .ق) تا پایان حاکمیت سادات طباطبایی (۱۲۸۷هـ .ق)

استاد راهنما:

دکتر علی بحرانی‏پور

استاد مشاور:

دکتر محمدزمان خدایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : اوضاع جغرافیایی بهبهان

۱-۱- جغرافیای طبیعی بهبهان……………………………………………….. ۱۲

۲-۱- موقعیت، حدود و وسعت بهبهان………………………………………… ۱۲

۳-۱- وضعیت توپوگرافی بهبهان……………………………………………….. ۱۲

۴-۱- آب و هوا ……………………………………………………………………..۱۳

۵-۱- رودها……………………………………………………………………… ۱۳

۱-۵-۱- رودخانه مارون………………………………………………………….. ۱۴

۲-۵-۱- رودخانه خیرآباد……………………………………………………….. ۱۴

۶-۱- کوه‏ها…………………………………………………………………….. ۱۵

۷-۱- پوشش گیاهی…………………………………………………………… ۱۵

۸-۱- حیات جانوری……………………………………………………………….. ۱۶

۹-۱- وجه تسمیه بهبهان………………………………………………………. ۱۷

۱۰-۱- جغرافیای تاریخی ارجان و توابع…………………………………………. ۱۸

۱-۱۰-۱- آسک…………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱۰-۱- هندیجان………………………………………………………………… ۲۱

۳-۱۰-۱- ریشهر یا ریواردشیر………………………………………………………. ۲۲

۴-۱۰-۱- مهروبان یا ماهی روبان…………………………………………………. ۲۳

۵-۱۰-۱- جنابه یا جنابا (بندر گناوه کنونی)……………………………………… ۲۳

۶-۱۰-۱- سینیز……………………………………………………………………… ۲۴

۱۱-۱- پیشینه تاریخی بهبهان (ارجان)…………………………………………… ۲۴

فصل دوم: تداوم وتغییرات سیاسی ارجان از ورود اسلام تا شکل گیری بهبهان

۱-۲- فتح ارجان به دست مسلمین ( ۲۳ هـ .ق)……………………………… ۳۰

۲-۲- حکمرانی زیاد در فارس و ارجان (۳۹  هـ .ق)…………………………….. ۳۱

۳-۲- ارجان در دوره صفاریان……………………………………………………… ۳۲

۴-۲- ظهور قرمطیان در نواحی ارجان……………………………………………… ۳۳

۵-۲- آل بویه در ارجان……………………………………………………………. ۳۴

۱-۵-۲- حکمرانی ابن عمید در ارجان……………………………………………. ۳۶

۲-۵-۲- شکوفایی ارجان…………………………………………………………. ۳۷

۳-۵-۲- ارجان محل پیکار حاکمان آل‏بویه…………………………………………. ۳۸

۴-۵-۲- وفات بهاء الدوله در ارجان (۴۰۳ هـ .ق)………………………………….. ۳۹

۶-۲- ارجان در دوره سلجوقیان…………………………………………………… ۴۲

۷-۲- اسماعیلیه در ارجان (۴۹۴ تا ۵۰۱ هـ .ق)…………………………………… ۴۳

۸-۲- از ویرانی ارجان تا شکل گیری بهبهان……………………………………….. ۴۶

فصل سوم:  تداوم وتغییرات سیاسی بهبهان از دوره صفویه تا پایان حاکمیت سادات طباطبایی

۱-۳- بهبهان در دوره صفویه……………………………………………………….. ۵۴

۲-۳- به قدرت رسیدن حکومت محلی سادات طباطبایی به عنوان عامل تحول در تاریخ بهبهان….۵۷

۱-۲-۳- میر شاه منصور طباطبایی بهبهانی (ق ۱۱)…………………………….. ۶۱

۲-۲-۳- میرزا حبیب الله طباطبایی بهبهانی (متوفی۱۱۵۱هـ .ق)………………. ۶۲

۳-۲-۳- حکومت میرزا قوام الدین اول در بهبهان و سیاست وی نسبت به شورش محمد خان بلوچ (۱۱۴۶ – ۱۱۳۷ هـ .ق)…۶۵

۴-۲-۳- میرزاعلیرضاخان طباطبایی حکمران بهبهان و رویارویی وی با کریم خان زند (۱۱۷۰هـ. ق)….۶۷

۵-۲-۳- حکومت خاندان علیرضا خان قنواتی در بهبهان (۱۲۰۰- ۱۱۷۲ هـ .ق)…….۶۹

۳-۳- بهبهان در دورۀ قاجاریه………………………………………………………….. ۷۱

۱-۳-۳- سلطۀ خاندان کلانتران شیراز بر بهبهان (محمد حسین خان کلانتر ۱۲۱۵-  ۱۲۱۳هـ .ق)…….۷۱

۲-۳-۳- حکومت میرزاسلطان محمدخان بهبهانی(اوّل) و رویارویی وی با صادق خان قاجار (۱۲۱۸-۱۲۰۰هـ .ق)…۷۲

۳-۳-۳- حکومت میرزا منصورخان در بهبهان و تقویت رابطه با فرمانفرمای فارس و اقدامات عمرانی وی (۱۲۵۵- ۱۲۳۷هـ.ق)…..۷۴

۴-۳-۳- سلطه مستقیم فرمانفرمایان فارس بر بهبهان و تشدید روند مهاجرت مردم از شهر(۱۲۶۴ -۱۲۵۷هـ .ق)…….۷۶

۵-۳-۳- شورش و حکومت میرزا قوما بر بهبهان (۱۲۶۶  – ۱۲۶۵هـ .ق)………. ۷۹

۶-۳-۳- جانشینان میرزا قوما…………………………………………………… ۸۳

۷-۳-۳- میرزا سلطان محمد خان طباطبایی (دوم) (متوفی۱۲۸۷هـ .ق)…….. ۸۳

۸-۳-۳- میرزا محّمد رضا خان (قوامی) (زنده در ۱۳۰۶هـ .ق)…………………. ۸۵

۹-۳-۳- میرزا علیرضا خان «بهادردیوان » بهبهانی(متوفی ۱۳۴۴هـ .ق)……… ۸۶

۱۰-۳-۳- میرزا سلطان محمد « سردار امجد» بهبهانی (متوفی۱۳۷۰هـ .ق)…….۸۸

فصل چهارم: تداوم و تغییر در تاریخ اقتصادی بهبهان

۱-۴- کشاورزی در ارجان…………………………………………………………… ۹۲

۲-۴- کشاورزی و دامداری بهبهان………………………………………………. ۹۳

۳-۴- تجارت و بازرگانی ارجان……………………………………………………….. ۹۵

۴-۴- تجارت بهبهان…………………………………………………………………… ۹۷

۵-۴- مالیات ارجان…………………………………………………………….. ۹۸

۶-۴- مالیات بهبهان………………………………………………………………. ۹۹

۷-۴- ضرب سکه……………………………………………………………………… ۱۰۱

۸ -۴- صنایع دستی بهبهان……………………………………………………….. ۱۰۳

فصل پنجم: تداوم وتغییردرتاریخ فرهنگی وتمدنی بهبهان

۱-۵- حیات فرهنگی بهبهان در دوره اسلامی……………………………… ۱۰۸

۱-۱-۵- مشاهیر ارجان…………………………………………………………… ۱۰۸

۲-۱-۵- ابواسحاق ابراهیم بن ماهان بن بهمن ارجانی (متوفی ۱۸۸هـ .ق)…..۱۰۸

۳-۱-۵- بندار بن الحسین بن محمد بن مهلب الارکانی(متوفی ۳۵۳ هـ .ق)……۱۰۹

۴-۱-۵- ابوسهل ارجانی طبیب (متوفی ۴۱۶هـ .ق)……………………….. ۱۱۰

۵-۱-۵- علی بن عباس مجوسی اهوازی ارجانی( متوفی ۳۸۴ یا۳۸۵ هـ .ق)…..۱۱۰

۶-۱-۵- قاضی ارجانی( متوفی ۵۴۴ هـ .ق)………………………………… ۱۱۱

۷-۱-۵- فرامرز ارجانی ( زنده در ۵۸۵ هـ .ق)…………………………………۱۱۲

۲-۵- شعر و ادب…………………………………………………………………. ۱۱۳

۱-۲-۵- مجیبی بهبهانی…………………………………………………………… ۱۱۳

۲-۲-۵- آصف بهبهانی………………………………………………………………. ۱۱۳

۳-۲-۵- حامد بهبهانی……………………………………………………………. ۱۱۳

۴-۲-۵- ملا فاخر بهبهانی……………………………………………………….. ۱۱۴

۵-۲-۵- ساکت بهبهانی…………………………………………………………….. ۱۱۴

۶-۲-۵- میرزا شوقی بهبهانی……………………………………………………. ۱۱۴

۳-۵- علماء………………………………………………………………………… ۱۱۵

۱-۳-۵- سید عمادالدین فقیه طباطبایی…………………………………………. ۱۱۵

۲-۳-۵- سراج الدین عمربن الرحمن بهبهانی( متوفی ۷۴۵هـ .ق)………………۱۱۶

۳-۳-۵- سید عبداله بلادی بحرینی( متوفی ۱۱۶۵ هـ .ق)…………………….. ۱۱۶

۴-۳-۵- وحید بهبهانی( متوفی۱۲۰۵هـ .ق)……………………………………. ۱۱۷

۵-۳-۵- سید حسین بهبهانی موسوی (متوفی ۱۳۰۰هـ .ق)………………… ۱۱۸

۶-۳-۵- سید عبدالله بهبهانی (متوفی ۱۳۲۸ هـ .ق)…………………………..۱۱۹

۶-۵ – آثار و بناهای تاریخی بهبهان…………………………………………….. ۱۱۹

۱-۶-۵- تنگ سروک(سولک)……………………………………………………… ۱۲۰

۲-۶-۵- مجموعه بکان……………………………………………………………… ۱۲۰

۱-۲-۶-۵- پل بکان………………………………………………………………… ۱۲۱

۲-۲-۶-۵- مسجد جامع بکان……………………………………………………. ۱۲۱

۳-۶-۵- پل کسری……………………………………………………………………. ۱۲۱

۴-۶-۵- پلهای خیرآباد………………………………………………………………. ۱۲۲

۵-۶-۵- قلعه مدرسه………………………………………………………………. ۱۲۲

۶-۶-۵- کتیبه‏های تنگ تکاب………………………………………………………. ۱۲۳

۷-۶-۵- راسته بازار………………………………………………………………….. ۱۲۴

۸-۶-۵- سایر آثار تاریخی بهبهان………………………………………………… ۱۲۴

۷-۵- امامزادگان…………………………………………………………………… ۱۲۵

۱-۷-۵- امامزاده میرعالی حسین معروف به امام زاده بزرگ…………………….. ۱۲۵

۲-۷-۵- امام زاده حیدر……………………………………………………………. ۱۲۶

۳-۷-۵- امامزاده فضل معروف به شاه فضل………………………………………… ۱۲۷

۴-۷-۵- امام زاده ابراهیم…………………………………………………………….. ۱۲۸

۸-۵- مسجد جامع…………………………………………………………………… ۱۲۸

فصل ششم: تداوم و تغییر در تاریخ اجتماعی، فرهنگی و تمدنی بهبهان

۱-۶- بومیان بهبهان به عنوان عناصر تداوم در جمعیت…………………………. ۱۳۱

۲-۶- مهاجران عناصر تغییر و تحول در تاریخ اجتماعی بهبهان…………………. ۱۳۱

۱-۲-۶- سادات………………………………………………………………….. ۱۳۲

۲-۲-۶- لرها…………………………………………………………………….. ۱۳۳

۳-۲-۶- اعراب………………………………………………………………………. ۱۳۴

۴-۲-۶- ترکان……………………………………………………………………… ۱۳۵

۱-۴-۲-۶- جِغتائی­ها…………………………………………………………… ۱۳۶

۲-۴-۲-۶- شیرالی­ها……………………………………………………………… ۱۳۶

۳-۶- گروه‏بندی  و کشمکش‏های محله‏ای ( بهبهان و قنوات)………………….. ۱۳۷

۴-۶- فرهنگ بهبهان………………………………………………………………. ۱۳۸

۱-۴-۶- گویش بهبهانی………………………………………………………. ۱۳۸

۲-۴-۶- ضرب المثلهای بهبهانی………………………………………………….. ۱۴۲

۳-۴-۶- آداب ورسوم……………………………………………………………… ۱۴۸

۴-۴-۶- آداب و رسوم مراسم عروسی در بهبهان……………………………… ۱۴۹

۵-۴-۶- بازی‏ها…………………………………………………………………….. ۱۵۰

۶-۴-۶- غذاهای معروف محلی بهبهان………………………………………… ۱۵۲

۵-۶- بافت شهر بهبهان…………………………………………………………… ۱۵۴

۶-۶- ادیان و مذاهب………………………………………………………………. ۱۵۶

نتیجه گیری…………………………………………………………………………. ۱۶۱

پیوست­ها………………………………………………………………………….. ۱۶۵

منابع و مآخذ……………………………………………………………………….. ۲۲۳

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

آدرس : تهران – خیابان انقلاب – بین چهار راه ولیعصر و دانشگاه تهران – خیابان ابوریحان – پلاک ۹۳ – تیم برنامه نویسی فناوران ایده پرداز

پایان نامه روابط صوفیان گنابادی با دربار پهلوی دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس بین‌الملل

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

گروه تاریخ

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

روابط صوفیان گنابادی با دربار پهلوی دوم

استاد راهنما:

دکتر هادی وکیلی

استاد مشاور:

دکتر مریم معزّی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تصوف در قرن دوم هجری و پس از آن که عده‌ای برای در امان ماندن از آلودگی‌های دنیوی، حالت انزوا و گوشه نشینی به خود گرفتند، با استفاده از اندیشه‌ها و آداب و سنت‌های رایج دیگر ادیان در جامعه مسلمانان بویژه اهل سنت شکل گرفت. البته مشکلات و سختی‌های روزگار هم از عوامل گرایش مردم به صوفیگری می‌باشد. حمایت‌های حاکمان از صوفیان و بویژه اقطاب صوفیه را بایستی ناشی از اهداف سیاسی و عقیدتی دانست که البته جایگاه معنوی آنان را در نزد حاکمان ارتقاء می داد. تصوف به جای حفظ معنویت و جایگاه خویش بتدریج با ارتباط با سران حکومت‌ها، درباریان و برخی از گروه‌های سیاسی بخصوص در قرن اخیر با تشکل‌هایی مانند انجمن اخوت و فراماسونری در آمیخت و به حکومت و اشراف نزدیگ گردید، به طوری که گاه با بیگانگان هم ارتباطی پیدا کرد.

در میان فرق صوفیه رایج در ایران، سلسله نعمت اللهی علیشاهی یا نعمت اللهی گنابادی بیشترین پیروان و نفوذ را در بین طبقات مختلف دارند. اقطاب نعمت اللهی گنابادی از یکسو مراودات زیادی با دربار پهلوی داشتند و از دیگر سو تلاش می کردند با علما و مراجع مرتبط باشند. بررسی روابط دوسویه این فرقه و رژیم پهلوی موضوع اصلی این نوشتار است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه شهر و شهرنشینی در دوره سامانیان

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………. ۵

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………..۶

بخش مقدماتی: درآمدی بر روش تحقیق و منبع شناسی………………………………… ۹

۱- مدخل پژوهش ……………………………………………………………………………….۱۰

اهمیت موضوع شهر و شهرنشینی در دورۀ سامانیان …………………………………..۱۱

پیشینۀ تحقیق ………………………………………………………………………………۱۳

قلمرو زمانی و مکانی پژوهش ………………………………………………………………۱۸

بیان مسئله و فرضیۀ تحقیق ……………………………………………………………….۱۹

روش تحقیق………………………………………………………………………………….۲۲

سامان پژوهش……………………………………………………………………………….۲۳

موانع و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………….۲۴

۲- نقد و بررسی منابع تحقیق………………………………………………………………۲۵

تاریخ نوشته‌های جغرافیایی ……………………………………………………………….۲۶

آگاهی‌های جغرافیایی در متون کهن ایرانی………………………………………………..۲۹

منابع جغرافیا نگاری در دوره اسلامی……………………………………………………..۳۱

نگاهی کلی به برخی از منابع جغرافیا نگاری جغرافیایی…………………………….۴۲

تاریخ‌های محلی ……………………………………………………………………………۴۹

بخش یکم: شهر و شهرنشینی در ایران ………………………………………………….۵۸

فصل یکم: پیشینۀ ساخت و تکوین شهر در ایران………………………………………..۵۹

۱٫ سپیده‌دم شهرنشینی در ایران………………………………………………………..۵۹

۲٫ تجربۀ پیش آریایی ساخت شهر در تمدن عیلام…………………………………….۶۷

۳٫ هگمتانه، خاستگاه مادها در گذر از ده نشینی به شهرنشینی…………………۶۹

۴٫ تلاقی تمدن‌ها در شهرسازی دورۀ هخامنشیان………………………………………۷۲

۵٫ پولیس‌ها (دولت شهرهای) یونانی در ایران…………………………………………..۷۵

۶٫ گِرد شهرهای پارتی……………………………………………………………………..۸۰

۷٫ شهر و شهرنشینی در دوره ساسانیان……………………………………………..۸۷

۸٫ تداوم و تحول شهر و شهرنشینی در سده‌های نخستین اسلامی………………….۹۲

فصل دوم: عناصر کالبدی در شهرهای ایران با تأکید بر دوره سامانیان………………۱۰۳

۱٫ ارگ /کهندژ……………………………………………………………………………..۱۰۴

پیشینه نام…………………………………………………………………………………۱۰۴

مکان‌یابی و ساختار ارگ در قلمرو جغرافیایی ایران………………………………….۱۰۸

ارگ در ایران باستان ……………………………………………………………………….۱۲۰

ارگ در دوره اسلامی……………………………………………………………………….۱۲۶

کهندژ در شهرهای عصر سامانی…………………………………………………………۱۳۰

۲٫ شارستان و ربض (بیرونی)……………………………………………………………….۱۳۶

مفهوم شارستان و ربض در ایران……………………………………………………….۱۳۶

شارستان و ربض در دوره سامانیان……………………………………………………….۱۴۰

دروازه………………………………………………………………………………………..۱۴۱

کوی / محله………………………………………………………………………………..۱۴۴

مسجد……………………………………………………………………………………..۱۴۷

بازار………………………………………………………………………………………….۱۵۳

میدان……………………………………………………………………………………….۱۵۶

فصل سوم: مفهوم شهر در ایران با تأکید بر دورۀ سامانیان…………………………….۱۶۰

۱٫ درآمدی بر مفهوم شهر………………………………………………………………۱۶۰

۲٫ دستکرت………………………………………………………………………………..۱۶۳

۳٫ دیه/ ده……………………………………………………………………………………۱۶۶

۴٫ تسوک…………………………………………………………………………………….۱۷۴

۵٫ روستا/ روستاک/ رستاق……………………………………………………………….۱۷۵

۶٫ کوره……………………………………………………………………………………….۱۸۲

۷٫ قصبه / مصر………………………………………………………………………………۱۸۶

۸٫ استان……………………………………………………………………………………۱۹۰

۹٫ بازشناسی مفهوم شهر در ایران………………………………………………………..۱۹۹

بخش دوم: شهر و شهر نشینی در دوره سامانیان…………………………………….۲۱۰

فصل یکم: داد و ستد در شهرهای دوره سامانی………………………………………۲۱۱

۱٫ نقش شهرها در راه‌های تجاری- فرهنگی دوره سامانیان………………………….۲۱۳

۲٫ مبادلات پولی و سکه‌خانه‌های سامانیان……………………………………………۲۳۲

فصل دوم: شهر و شهرنشینی در خاستگاه سامانیان…………………………………۲۴۳

۱٫ شهر واحه‌های سغد……………………………………………………………………۲۴۳

۲٫ بازشناسی معنای شهر در سغد……………………………………………………..۲۴۵

۳٫ نقش رود سغد در ساخت شهرواحه‌ها……………………………………………۲۵۰

۴٫ پیشینۀ ساخت شهرواحه‌های سغد………………………………………………….۲۵۶

ساخت و خاستگاه اسطوره‌ای………………………………………………………….۲۵۶

کاوش‌های باستان‌شناختی……………………………………………………………..۲۶۰

۵٫ نقش تجاری شهرواحه‌های سغد…………………………………………………۲۶۳

۶٫کالبد شهرواحه‌ها…………………………………………………………………………۲۶۶

فصل سوم: بخارا نمونه‌ای از شهرسازی و شکوفایی شهرنشینی…………………۲۷۱

۱٫ خاستگاه شهر بخارا بر اساس پیشینۀ نام………………………………………….۲۷۱

بخارا: پیشینۀ شهرنشینی از آغاز تا دورۀ سامانیان…………………………………..۲۷۷

۲٫ پیشینۀ ساخت شهر…………………………………………………………………..۲۸۴

۳٫ شکل شناسی شهر در سه سدۀ نخست اسلامی………………………………..۲۸۷

۴٫ باروها و دروازه‌های بخارا………………………………………………………………..۲۹۱

بارو و دروازه‌های شارستان……………………………………………………………….۲۹۲

باروها و دروازه‌های ربض…………………………………………………………………..۲۹۷

۵٫ سازه‌های آبی و سازمان آبیاری در شهر بخارا…………………………………..۳۰۵

۶٫ کوی‌های شارستان…………………………………………………………………….۳۰۹

۷٫ بازار در کالبد شهرواحه‌های بخارا…………………………………………………….۳۱۲

بازارهای شهر بخارا…………………………………………………………………….۳۱۳

بازار طواویس…………………………………………………………………………..۳۱۶

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………..۳۲۲

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………۳۲۶

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه نقش سیدمحمدطباطبایی در انقلاب مشروطه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد محلات

پایان نامه  برای  دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : تاریخ

موضوع:

نقش سیدمحمدطباطبایی در انقلاب مشروطه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسین زمانی

استاد مشاور:

جناب آقای  دکتر سیاوش یاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

سید محمد طباطبایی یکی از رهبران روحانی و مذهبی انقلاب مشروطه ایران است که  با توجه به جایگاه وی در انقلاب مشروطه و مقام علمی و معنویشان و نیز مقبولیتی که نزد مردم داشته است، همراه و همگام  با سید عبدالله بهبهانی لحظه‌های شرایط سخت انقلاب مشروطه در کنار مردم بوده و سختیها را به جان خریده اند.

طباطبایی با وجود نفوذ و موقعیتی که تنها در سایه صداقت و صحت عملش بدست آورده بود، لحظه ای از فکر مردم و ایجاد عدالتخانه خارج نشد، حتی عده ای درصدد برآمدند که با پیشنهاد رشوه وی را از ادامه راه منصرف سازند ولی مرد صادق و استوار انقلاب، لحظه ای تزلزل به خود راه نداد.

مرد بزرگوار صدمات بیشماری پذیرا شد زمانی در حضرت عبدالعظیم متحصن شد زمانی به قم مهاجرت کرد تا جایی که پس از به توپ بستن مجلس به گردنش زنجیر انداختند و با بی احترامی زیاد محبوسش کردند و در نهایت به مشهد تبعید گردید.

شجاعت، صداقت سید محمد طباطبایی در جریان انقلاب و نیز آگاهی او برای رسیدن به هدف و نیز انتخاب راه و روش صحیح برای دستیابی به هدف مذکور از بارزترین ویژگی های این رجل سیاسی بوده است.حاصل سخن اینکه سیدمحمدطباطبایی یکی از شخصیت های موثر تاریخ ایران است  که در جهت تعالی و پیشرفت این سرزمین نقش اساسی داشته اند.  نقشی تاثیر گزار که درخور بررسی و معرفی به علاقه مندان تاریخ ایران است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه مطالعه تطبیقی مدیریت منابع انسانی از دیدگاه امام علی(ع) و نظریه های مدیریت منابع انسانی معاصر

چکیده :

این تحقیق با هدف بررسی میزان مطابقت نظریه های مدیریتی عصر حاضر با دیدگاه امام علی(ع) در رابطه با مدیریت منابع انسانی به منظور استخراج موارد تشابه و تفاوت آنها انجام شده است در این مطالعه توصیفی که از نوع کتابخانه ای است مدیریت منابع انسانی از دیدگاه آن حضرت و نظریه ها و کارکردهای مدیریت منابع انسانی معاصر با روش مطالعه انتقادی برخی از موارد ذکر شده به عنوان نمونه انتخاب و بر اساس نشانه یابی ، مقایسه ، تطبیق و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج حاصله نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی از دیدگاه امام علی(ع) دارای نظامی پویا ، با هویتی مستقل و الهی ، جامع و انسان مدارانه است که علی رغم قدمت بسیار آن در مقایسه با نظریه های عصر حاضر، علاوه بر آن که همه نکات مثبت نظریه های معاصر را شامل می شود و از نکات منفی آن ها بدور است؛ دارای مشخصه های ساختاری(سازمانی) ، زمینه ای (محیطی)  و محتوایی( رفتاری) و  ویژگی های منحصر به فردی چون توجه به همه ابعاد وجودی انسان و حاکمیت اصول اخلاقی، انسانی و الهی بر مدیریت جهت نیل به رشد، تعالی و حیات طیبه و تزریق روحیه مضاعف و مثبت خود کنترلی در منابع انسانی می باشد.

واژگان کلیدی: مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مشخصه ساختاری( سازمانی)، مشخصه زمینه ای( محیطی)، مشخصه محتوایی( رفتاری).

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه:

امروزه بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت مدیریت را در امور مختلف در می یابد واقعیت این است که گسترش روز افزون نیازها در کنار محدودیت منابع و امکانات ، علم مدیریت را بیش از پیش مهم ساخته است شاید به همین دلیل باشد که موفقیت و یا عدم موفقیت یک جامعه در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی و…. را می توان در نوع مدیریت موجود در آن دانست.

استفاده مطلوب از سرمایه های سازمانی در ایجاد بهره وری نقش بسزایی دارد امروزه چون در مدیریت علمی، منابع انسانی به عنوان سرمایه عمده به شمار می آید لذا در ایجاد بهره وری در سازمان حائز اهمیت است. مدیریت مبتنی بر شناخت از روش های استخدام، به کار گماری و نگهداری منابع انسانی در استفاده از این منبع، متوازن با سایر منابع سازمانی بهتر می تواند کار ساز باشد. شناخت ها در زمینه هایی که ذکر شد مستلزم شناخت مدیر از مدیریت، به اندازه یک پدیده اجتماعی ، شناخت از نقش ها و رسالت سازمانی و شناخت از  رکن عمده از ارکان تشکیل دهنده سازمان یعنی مدیریت منابع انسانی است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه طراحی و ایجاد پایگاه فارسی داده‌های باستان‌شناسی

دانشکده‌ هنر و معماری

گروه آموزشی باستان‌شناسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ کارشناسی ارشد در رشته‌ باستان‌شناسی گرایش دوره‌ تاریخی

عنوان:

 طراحی و ایجاد پایگاه فارسی داده‌های باستان‌شناسی فصل اوّل کاوش محوطه‌ ده‌بزان  براساس نمونه‌ی IADB

 استاد راهنما:

دکتر یعقوب محمدی‌فر

 استاد مشاور:

دکتر حسن ختن‌لو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اوّل: کلّیات پژوهش ……………………………………………………………………………………..۳

۱-۱: بیان‌مسأله ……………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۲:اهمیّت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳:اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۴:پرسش‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۵: فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶:روش‌ تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۷

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………۸

۲-۱:مروری بر تاریخچه‌ی کاربرد رایانه در باستان‌شناسی…………………………………………………………………………۹

۲-۱-۱: سابقه‌ی کاربرد پایگاه داده در باستان‌شناسی……………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۲: استفاده از رایانه در باستان‌شناسی ایران……………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲:تاریخچه و روند تحوّل پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی (IADB)………………………………………………..۱۴

۲-۲-۱: از شکل‌گیری IADB تا ایجاد نسخه‌ی نهایی آن……………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-۲: پروژه‌ی شهر رومی سیلچستر و تغییر و تحوّلات IADB……………………………………………………………۱۶

۲-۳: معرّفی تپه‌ی  باستانی ده‌بزان و مروری بر فعّالیّت‌های باستان‌شناسی صورت گرفته در آن………….۲۰

۲-۳-۱: موقعیّت جغرافیایی شهرستان اسدآباد، روستا و تپه‌ی ده‌بزان……………………………………………………۲۰

۲-۳-۲: سابقه‌ی فعّالیّت‌های باستان‌شناسی صورت‌گرفته در تپه‌ی ده‌بزان……………………………………………..۲۲

«الف»

۲-۳-۲-۱: کشف اتّفاقی تعدادی شالی و پایه‌ستون در سال ۱۳۶۵ ه.ش……………………………………………….۲۲

۲-۳-۲-۲: بررسی، گمانه‌زنی و تعیین حریم تپه در سال ۱۳۷۳ ه.ش…………………………………………………..۲۳

۲-۳-۲-۳: فصل اوّل کاوش تپه‌ی ده‌بزان در سال ۱۳۹۲ ه.ش………………………………………………………………۲۴

فصل سوم: روش پژوهش (شیوه‌ی کاوش تپه‌ی ده‌بزان و چگونگی کار با پایگاه داده‌) …………………………..۲۵

۳-۱: فصل اوّل کاوش تپه‌ی ده‌بزان………………………………………………………………………….۲۶

۳-۱-۱: اشاره‌ای مختصر به برنامه و چگونگی کاوش فصل اوّل تپه‌ی ده‌بزان………………………………………….۲۶

۳-۱-۲: کارگاه انتخابی C و داده‌های به‌دست آمده……………………………………………………………………..۳۰

۳-۱-۲-۱: موقعیت کارگاه …………………………………………………………………………………………………۳۰

۳-۱-۲-۲: هدف از ایجاد کارگاه……………………………………………………………………………………۳۱

۳-۱-۲-۳: شرح نقاط کارگاه……………………………………………………………………………………………….۳۱

۳-۱-۲-۴: شرح کاوش کارگاه …………………………………………………………………………………………………۳۱

۳-۱-۲-۵: مرحله‌بندی کارگاه ………………………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۱-۲-۶: شرح معماری کارگاه ………………………………………………………………………………………….۳۷

۳-۲: معرّفی اجزاء پایگاه داده‌ی IADB و روش کار با آن…………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۲-۱: تنظیمات اوّلیه‌ی پروژه در IADB……………………………………………………………………………………………….۳۹

۳-۲-۲: منابع داده در پایگاه داده‌ی IADB……………………………………………………………………………………………..۳۹

۳-۲-۳: چگونگی استفاده از پایگاه داده……………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۲-۳-۱: نوارابزار اصلی پایگاه و اجزاء آن………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۲-۳-۲: راهنمای استفاده از پایگاه داده……………………………………………………………………………………………….۴۸

۳-۲-۳-۲-۱: راه‌اندازی یا بازیابی یک سرور IADB………………………………………………………………………………..۴۸

«ب»

۳-۲-۳-۲-۱-۱: راه‌اندازی سرور IADB…………………………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۲-۳-۲-۱-۲: بازگرداندن داده‌ها به یک سرور IADB…………………………………………………………………………۵۲

۳-۲-۳-۲-۱-۳: به‌روزرسانی یک سرور IADB موجود……………………………………………………………………………۵۳

۳-۲-۳-۲-۱-۴: مدیریت گروه‌های کاربری………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۲-۳-۲-۲: رونوشت یادداشت‌های کانتکست ………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۲-۳-۲-۲-۱: پیشینه ………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۲-۳-۲-۲-۲: شکل رونوشت یادداشت‌های کانتکست ………………………………………………………………………..۵۶

۳-۲-۳-۲-۲-۳: نکات کلیدی………………………………………………………………………………………………….۵۶

۳-۲-۳-۲-۲-۴:  فواید یادداشت‌های رونوشت کانتکست………………………………………………………………………..۵۷

۳-۲-۳-۲-۲-۵: ایجاد گروهی از رونوشت یادداشت‌های کانتکست………………………………………………………..۵۸

۳-۲-۳-۲-۲-۵-۱: اسکن کردن برگه‌های ثبت کانتکست (CRS)…………………………………………………………۵۸

۳-۲-۳-۲-۲-۵-۲: انتقال (بارگذاری) رونوشت‌های اسکن شده به پایگاه………………………………………………۵۹

۳-۲-۳-۲-۲-۵-۳: ویرایش‌های بعدی رونوشت یادداشت‌های کانتکست………………………………………………۶۰

۳-۲-۳-۲-۲-۵-۴: حاشیه‌نویسیِ تصویر رونوشت……………………………………………………………………………………۶۰

۳-۲-۳-۲-۳: دیجیتالی کردن نقشه‌های یک کانتکست منفرد………………………………………………………………۶۱

۳-۲-۳-۲-۳-۱: آماده‌سازی برای دیجیتالی کردن…………………………………………………………………………………..۶۱

۳-۲-۳-۲-۳-۱-۱: استفاده از یک تصویر اسکن شده از نقشه………………………………………………………………..۶۱

۳-۲-۳-۲-۳-۱-۲: استفاده از تبلتِ دیجیتالی‌ کننده………………………………………………………………………………۶۴

۳-۲-۳-۲-۳-۲: کالیبره کردن………………………………………………………………………………………..۶۵

۳-۲-۳-۲-۳-۳: کشیدن نقشه…………………………………………………………………………………………۶۵

«پ»

۳-۲-۳-۲-۳-۳-۱: خطوط پیرامونی کانتکست………………………………………………………………………………………..۶۵

۳-۲-۳-۲-۳-۳-۲: سنگ‌ها………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۳-۲-۳-۲-۳-۳-۳: هاشورها……………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۳-۲-۳-۲-۳-۳-۴: موقعیت سطوح…………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۳-۲-۳-۲-۳-۳-۵: موقعیت یافته‌ها………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۳-۲-۳-۲-۳-۳-۶: برچسب‌ها یا عناوین…………………………………………………………………………………………………..۶۷

۳-۲-۳-۲-۳-۳-۷: خطوط………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

۳-۲-۳-۲-۳-۳-۸: نشانگرها……………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

۳-۲-۳-۲-۳-۳-۹: چاله‌‌های تیرک………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۳-۲-۳-۲-۴: مدارک IADB …………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۳-۲-۳-۲-۴-۱: مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۶۸

۳-۲-۳-۲-۴-۲: فهرست (دفترچه) راهنمای مدارک IADB…………………………………………………………………..۶۹

۳-۲-۳-۲-۴-۲-۱: استفاده از برچسب‎ها برای مرتبه‎بندی مدارک…………………………………………………………۷۰

۳-۲-۳-۲-۴-۲-۲: نمایش و تصحیح جزئیات مدارک (فراداده)……………………………………………………………..۷۱

۳-۲-۳-۲-۴-۲-۳: اطّلاعیه‌های (تذکرات) مدارک………………………………………………………………………………….۷۱

۳-۲-۳-۲-۴-۲-۴: لینک کردن مدارک به منابع IADB………………………………………………………………………..۷۱

۳-۲-۳-۲-۴-۳: کنترل دسترسی به مدارک……………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۲-۳-۲-۴-۴: مدیریت مدارک داخلی…………………………………………………………………………………………………..۷۳

۳-۲-۳-۲-۴-۴-۱: ایجاد یک مدرک جدید……………………………………………………………………………………………..۷۳

۳-۲-۳-۲-۴-۴-۲:  نمایش و ویرایش مدارک داخلی……………………………………………………………………………..۷۳

«ت»

۳-۲-۳-۲-۴-۴-۳: تصاویر در مدارک داخلی…………………………………………………………………………………………..۷۵

۳-۲-۳-۲-۴-۴-۴: مدارک اصلی………………………………………………………………………………………………۷۵

۳-۲-۳-۲-۴-۴-۵: لینک‌های الحاقی به منابع IADB…………………………………………………………………………….۷۶

۳-۲-۳-۲-۴-۴-۶: نمایش کد منبع…………………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۲-۳-۲-۴-۵: مدیریت مدارک و فایل‌های خارجی………………………………………………………………………………۷۸

۳-۲-۳-۲-۴-۵-۱: بارگذاری مدارک و فایل‌ها…………………………………………………………………………………………۷۸

۳-۲-۳-۲-۴-۵-۲: نمایش، دانلود و جایگزینی مدارک و فایل‌های بارگذاری‌ شده…………………………………۷۸

۳-۲-۳-۲-۴-۵-۳: ارسال مدارک یا فایل‌ها به IADB از طریق ایمیل…………………………………………………..۷۹

۳-۲-۳-۲-۴-۶: سابقه‌ی مدارک ……………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۳-۲-۳-۲-۴-۷: نمایش مدارک در دستگاه‌های تلفن همراه ………………………………………………………………….۸۰

۳-۲-۳-۲-۵: کاتالوگ عکس IADB ………………………………………………………………………………………………………۸۱

۳-۲-۳-۲-۵-۱: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

۳-۲-۳-۲-۵-۲: وضوح تصاویر …………………………………………………………………………………………………………………۸۲

۳-۲-۳-۲-۵-۳: بارگذاری تصاویر در IADB ………………………………………………………………………………………….۸۳

۳-۲-۳-۲-۵-۴: فراداده‌ی عکس …………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۲-۳-۲-۶: ایجاد مقاطع و استفاده از آن‌ها …………………………………………………………………………………………۸۵

۳-۲-۳-۲-۶-۱: ایجاد یک مقطع……………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۲-۳-۲-۶-۲: ویرایشگر مقطع………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۳-۲-۳-۲-۶-۲-۱: تنظیم حد و مرز و سطح مبنای ارتفاع مقطع…………………………………………………………..۸۵

۳-۲-۳-۲-۶-۲-۲: استفاده از نوار ابزار طراحی………………………………………………………………………………………..۸۶

«ث»

۳-۲-۳-۲-۶-۲-۳: افزودن عناوین…………………………………………………………………………………………….۸۷

۳-۲-۳-۲-۶-۲-۴: اعمال تغییرات در مقطع……………………………………………………………………………………………۸۸

۳-۲-۳-۲-۶-۲-۵: افزودن یادداشت‌ها به یک مقطع……………………………………………………………………………….۸۸

۳-۲-۳-۲-۶-۲-۶: افزودن فهرست راهنما و کلید­واژه به یک مقطع……………………………………………………….۸۸

۳-۲-۳-۲-۶-۳: نشان دادن خطوط مقاطع در مرور­گر نقشه…………………………………………………………………..۸۹

۳-۲-۳-۲-۶-۴: افزودن مقاطع به نمودارهای ساختاری (ماتریس‌ها)……………………………………………………..۸۹

۳-۲-۳-۲-۶-۵: افزودن مقاطع به مدارک………………………………………………………………………………………………..۹۰

۳-۲-۳-۲-۷: نمودارهای لایه‌نگاری ماتریس…………………………………………………………………………………………….۹۰

۳-۲-۳-۲-۷-۱: ایجاد یک ماتریس جدید………………………………………………………………………………………………..۹۰

۳-۲-۳-۲-۷-۲: نوارابزار ویرایشگر ماتریس………………………………………………………………………………………………۹۰

۳-۲-۳-۲-۷-۳: افزودن کانتکست‌ها به ماتریس………………………………………………………………………………………۹۱

۳-۲-۳-۲-۷-۴: ارتباط دادن کانتکست‌ها………………………………………………………………………………………………..۹۳

۳-۲-۳-۲-۷-۵: حذف کانتکست‌ها از ماتریس…………………………………………………………………………………………۹۳

۳-۲-۳-۲-۷-۶: کار کردن با یک ماتریس………………………………………………………………………………………………..۹۴

۳-۲-۳-۲-۷-۶-۱: پیدا کردن آیتم ماتریس…………………………………………………………………………………………….۹۴

۳-۲-۳-۲-۷-۶-۲: انتخاب آیتم‌ها…………………………………………………………………………………………………………….۹۴

۳-۲-۳-۲-۷-۶-۳: مشاهده‌ی اطلاعات مربوط به آیتم‌های ماتریس……………………………………………………….۹۴

۳-۲-۳-۲-۷-۶-۴: گروه‌بندی آیتم‌ها روی یک ماتریس………………………………………………………………………….۹۵

۳-۲-۳-۲-۷-۶-۵: علامت‌گذاری کانتکست‌ها به عنوان هم‌پایه ……………………………………………………………..۹۵

۳-۲-۳-۲-۷-۶-۶: مخفی کردن ارتباط (لینک)‌های غیرضروری…………………………………………………………….۹۵

«ج»

۳-۲-۳-۲-۷-۶-۷: افزودن کانتکست‌ها به یک مجموعه یا شیء…………………………………………………………….۹۶

۳-۲-۳-۲-۷-۶-۸: استفاده از پرچم‌های ماتریس…………………………………………………………………………………….۹۶

۳-۲-۳-۲-۷-۶-۹: متّصل کردن (ارتباط دادن) به ماتریس‌های دیگر…………………………………………………….۹۷

۳-۲-۳-۲-۷-۷: نمودارهای ماتریس پیشرفته………………………………………………………………………………………….۹۷

۳-۲-۳-۲-۸: استفاده از آمازون کیندل برای دسترسی به IADB………………………………………………………….۹۹

۳-۲-۳-۲-۸-۱: مزایا…………………………………………………………………………………………………………۹۹

۳-۲-۳-۲-۸-۲: معایب…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۳-۲-۳-۲-۸-۳: دسترسی به IADB از طریق کیندل…………………………………………………………………………..۱۰۱

۳-۲-۳-۲-۹: مشخصات URI منابع IADB………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۳-۲-۳-۲-۹-۱: URI منابع در IADB………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۳-۲-۳-۲-۹-۲: چگونگی تعریف کردن URI………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۳-۲-۳-۲-۱۰: پشتیبان‌گیری سرور IADB……………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۳-۳: آشنایی با برخی مفاهیم در IADB……………………………………………………………………………………………….۱۱۰

۳-۳-۱: آشنایی مختصر با  SQLو پاره‌ای از دستورات آن…………………………………………………………………….۱۱۰

۳-۳-۱-۱: ساختار SQL………………………………………………………………………………………………….۱۱۰

۳-۳-۱-۲: دستور انتخاب (SELECT) ……………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۳-۳-۱-۳: انتخاب از چندین جدول …………………………………………………………………….۱۱۱

۳-۳-۱-۴:  نمایش ستون‌های کم‌تر……………………………………………………………………………۱۱۳

۳-۳-۱-۵: شرط‌ها در SQL………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۳-۳-۱-۶: مرتب‌سازی …………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

«چ»

۳-۳-۱-۷: دستور DISTINCT …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۳-۳-۱-۸: ساختار پایگاه داده‌ی IADB برای پرس‌و‌جو‌های SQL ……………………………………………………..۱۱۶

۳-۳-۲: سرویس ذخیره‌سازی ابری……………………………………………………………………………………….۱۲۴

۳-۳-۲-۱: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴

۳-۳-۲-۲: فواید استفاده از سرویس ذخیره‌سازی ابری………………………………………………………………………….۱۲۵

۳-۳-۲-۳: اصول حافظه‌های ابری…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

فصل چهارم: ورود داده‌های کارگاه  C به پایگاه داده‌ ……………………………………………………………………………۱۲۷

۴-۱: تنظیمات اوّلیّه‌ی پروژه در IADB…………………………………………………………………………………………………۱۲۸

۴-۱-۱: ایجاد پروژه ……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۴-۱-۲: مدیریت کاربران …………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

۴-۱-۳: تعریف فهرست‌های واژگان ازپیش تعیین‌‌شده در قسمت پیکربندی سرور……………………………..۱۳۴

۴-۲: وارد‌کردن داده‌های کاوش کارگاه C به پایگاه داده ……………………………………………………………………..۱۳۸

۴-۲-۱: کانتکست‌ها …………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸

۴-۲-۲: یافته‌ها…………………………………………………………………………………………………….۱۴۰

۴-۲-۳: مجموعه‌ها…………………………………………………………………………………………………..۱۴۳

۴-۲-۴: گروه‌ها ……………………………………………………………………………………………………….۱۴۵

۴-۲-۵: فازها………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

۴-۲-۶: ماتریس‌ها……………………………………………………………………………………………………۱۴۹

۴-۲-۷: نقشه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………۱۵۱

۴-۲-۸: مقاطع……………………………………………………………………………………………………………۱۵۳

«ح»

۴-۲-۹: آمار پروژه………………………………………………………………………………………….۱۵۶

فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………….۱۵۷

۵-۱: مقایسه‌ی اجمالی روش ثبت و ضبط سنتی و شیوه‌ی ثبت و ضبط رایانه‌ای……………………………….۱۵۸

۵-۲: نتیجه‌گیری  ………………………………………………………………………………………………………۱۶۱

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۶۷

فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………۱۶۸

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه ارزیابی و تحلیل سانسور مطبوعات در دوره پهلوی دوم

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ

عنوان :

 ارزیابی و تحلیل سانسور مطبوعات در دوره پهلوی دوم( با تکیه بر اسناد)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سانسور مطبوعات در ایران همزاد روزنامه در این کشور است. این پدیده در ایران، همواره با قبض و بسط­هایی همراه بود. در زمانی که مرکز ثقل کشور در دست شاه و دربار متمرکز بود، سانسور مطبوعات، برای اجرا با مشکل چندانی روبه­رو­نبود. هرچه این مرکز ثقل نیرومندتر بود، سانسور شدت بیشتری به خود می­گرفت.  دوره­های آغازین ورود روزنامه به ایران تا انقلاب مشروطیت، دوره شانزده ساله حکومت رضاشاه و دوران بیست و چهار ساله محمدرضاشاه( از کودتای ۲۸ مرداد به بعد) از این جمله­اند. اما در دوره­هایی که مرکز ثقل حکومت از دربار خارج و به مجلس منتقل می­شد و در دوره­های هرج و مرج و نبود حکومت مرکزی قدرتمند، عملاً هیچ محدودیت و سانسوری بر مطبوعات اعمال نمی­شد.  دوران انقلاب مشروطه، سال­های جنگ جهانی اول و سال­های اشغال ایران در شهریور ۲۰ تا کودتای مرداد ۳۲، از آن جمله­اند. در دوره حکومت پهلوی دوم، پدیده سانسور از قاعده ثابتی پیروی نکرد. از شهریور ۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد، به دلیل اشغال ایران، ضعف حکومت مرکزی و وجود نیروهای دموکراسی­خواه در مرکز قدرت، چندان سانسوری بر مطبوعات اعمال­نمی­شد. پس از کودتا، سانسور شدیدی بر مطبوعات سایه­افکند.

کلمات کلیدی: ایران، پهلوی دوم، سانسور، مطبوعات، مجلس.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه اسماعیلیّه در تاریخ جهانگشای جوینی و نویسندگان معاصر جوینی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M..A)

رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 عنـوان

«اسماعیلیّه در تاریخ جهانگشای جوینی و نویسندگان معاصر جوینی»

 استاد راهنما:

آقای دکتر خداویردی عباس زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اوّل کلیّات

مقدّمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

کلیّات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

 هدف تحقیق، پیشینۀ تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. ۸

روش کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوّم اسماعیلیّه کیستند

اسماعیلیّه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

اسماعیل که بود؟ …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

اسماعیلیّان در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

قرامطه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

فاطمیان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

ذکر کیفیت و سبب این احوال در جهانگشا ……………………………………………………………………………………………. ۳۴

فصل سوّم ائمه و خلفای اسماعیلیّه

ائمه و خلفای اسماعیلی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

تبیین تاریخ امامت ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) ………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

امام حسن(ع) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

امام حسین(ع) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

امام زین العابدین(ع)، امام محمد باقر(ع)، امام جعفر صادق(ع) ………………………………………………………………… ۵۱

اسماعیل بن جعفر صادق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

محمدبن اسماعیل(ع)، عبدالله بن محمّد ………………………………………………………………………………………………… ۵۴

احمدبن عبدالله ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

حسین بن احمد ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

ذکر جلوی مستفر پسر ظاهر …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

ابوعلی منصور، ابوالقاسم عیسی، ابو محمّد عبدالله بن یوسف …………………………………………………………………… ۶۱

جدول خلفای فاطمی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

فصل چهارم دعوت اسماعیلیّه و داعیان آن

دعوت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

سیر تاریخی دعوت اسماعیلی ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

فصل پنجم عقاید اسماعیلیّه

اسماعیلیّه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

باطنی گری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

امامت و نبّوت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

وراثت در نبّوت ناطقان ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

رابطه عقل و امامت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه اقلیت های دینی ایران از سده چهارم تا هفتم هجری

دانشگاه یزد

 دانشکده علوم انسانی

گروه تاریخ

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

ایران شناسی

اقلیت های دینی ایران (یهودی، مسیحی، زرتشتی) از سده چهارم تا هفتم هجری

 استاد راهنما: دکتر محمدرضا رحمتی

استاد مشاور: دکتر محمدحسن میرحسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اقلیت های دینی بعد از ظهور اسلام در ایران شرایط متفاوتی را تجربه کرده اند. دوره زمانی مورد بحث ما هم زمان با حکومت آل بویه در ایران شروع می شود، و با استقرار فرمانروایی مغولان در ایران خاتمه می یابد. آل بویه که اولین حکومت شیعی را در ایران تشکیل دادند، تسامح و تساهل را که از فرهنگ اصیل ایرانی اخذ کرده بودند با رأفت اسلامی درآمیختند و آن را سرلوحه کار خود قرار دادند. در این دوره اقلیت های دینی، به طور نسبی روزگار خوبی را سپری کردند، حتی بعضی از شخصیت ها و رجال سیاسی بویهی از همین اقلیت ها انتخاب شدند. با روی کار آمدن غزنویان در ایران، رویکرد مذهبی هیئت حاکمه به سمت سنی حنفی متمایل گردید، و سلطان محمود غزنوی به عنوان بنیانگذار این حکومت در این آیین، بسیار سخت گیر و متعصب بود. در کتب تاریخی اطلاعات زیادی در مورد وضعیت اقلیت های دینی در دوره غزنوی به دست نمی آید ولی در کتاب های ادبی و دواوین شعرا خصوصاً ناصرخسرو و عنصری، از سخت گیری محمود نسبت به شیعیان سخن به میان آورده اند. حتی می­توان فهمید که وضعیت اقلیت های دینی  غیر مسلمان بر شیعیان ترجیح داشته است. در روزگار سلجوقیان، به غیر از دوره طغرل بیگ و آلب ارسلان، اقلیت های دینی وضعیت خوبی داشته اند و در مناصب سیاسی و اداری سلجوقیان نفوذ می کنند. عمده گله مندی نظام الملک در سیاست نامه، آزادی عمل و نفوذ شیعیان در نظام سیاسی و فرهنگی دوره مذکور است، ولی نه تنها با اقلیت های دینی مخالفتی نشده، بلکه از نظام حکومتی ایران قبل از اسلام تمجید شده است.

واژگان کلیدی: اقلیت های دینی، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان، آل بویه، غزنویان، سلجوقیان.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره‌ قاجار

دانشگاه شیراز

دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی

 تاریخ- تاریخ اسلام

 آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره‌ قاجار

استاد راهنما

دکتر محمد مهدی مرادی خلج

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تا قبل از انقلاب مشروطه تعلیم و تربیت دختران عموما به شکل مکتب­خانه­ای بود و این مکتبخانه­ها تحت نظارت دولت نبوده و برنامه­ی ویژه­ای برای آن­ها در نظر گرفته نشده بود. در کنار آموزش مکتب­خانه­ای زمینه­ی آموزش به سبک جدید نیز از اوایل دوره­ی قاجار فراهم شده بود، که این امر نتیجه ارتباط با کشورهای اروپایی، تأسیس مدارس خارجی و انتشار روزنامه و …. بوده است. پس از انقلاب مشروطه با  تأسیس مدارس به سبک جدید، مدارس دخترانه نیز به دو صورت ملی و دولتی در آمد که برنامه­ی آموزشی این مدارس با توجه به ملی یا دولتی بودنشان متفاوت بوده است. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و آرشیوی صورت گرفته است، به بررسی آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره­ی قاجار به عنوان بخش مهم و موثر  جامعه­ی ایران به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. تحولات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی از سلطنت فتحعلی­شاه تا سلطنت مظفرالدین شاه و عوامل موثر بر نظام آموزشی ایران به عنوان مدخلی برای ورود به بحث آموزش و نهادهای آموزشی دختران آمده است.

کلید واژه­ها:  قاجار، نهادهای آموزشی، دختران، مدارس ملی،  مدارس دولتی.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید