دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، انگیزه پیشرفت، مهارت های تفکر انتقادی، محدودیت ها

……………..13
5-2 روش تدریس انعکاسی …………………………. ……………………………………………………………….15
6-2 مفاهیم گوناگون انعکاسی بودن ………………………………………… …………………………………………….16
7-2جایگاه تفکر انعکاسی در تعلیم و تربیت ………………………………………….. ……………………………….19
8-2 شیوه‌های تقویت تفکر انعکاسی و ارتقاء اندیشه‌ورزی ……………………………………. …………………20
9-2 مفهوم تفکر انتقادی ………………………. ………………………………………………..23
10-2پرسشگری؛ قلب تفکر انتقادی ……………………………….. …………………………………..24
11-2 اهداف تفکر انتقادی ……………………………. …………………………………………………………..25
12-2 ویژگی های تفکر انتقادی …………………………………….. ………………………………………26
13-2 کنجکاوی اندیشمندانه ……………………………… ………………………………………….26
14-2 ماهیت تفکر انتقادی ……………………………. ………………………………………………………..28
15-2تعریف تفکر انتقادی از دیدگاه های مختلف ………… …………………………………………..30
16-2 چرا تفکر انتقادی باید قسمتی از تمام دروس باشد؟ …………………………… …………………32
17-2مربیان تعلیم وتربیت و تفکرانتقادی …………………………… …………………………………..33
1-17-2سقراط ………………………………………. ……………………………………………………………33
2-17-2 افلاطون …………………………………………………………. …………………………………………………………34
3-17-2کانت ………………………………………………………………………………..35
4-17-2 رابرت انیس …………………………………………………………………………………36
5-17-2ماتیو لیپمن ……………………………………………………………………………………………..38
18-2فرایند تفکر انتقادی ………………………………………………………………39
19-2 ویژگی های افراد دارای تفکر انتقادی ………………………………………………..41
20-2اهمیت و ضرورت تفکر انتقادی ……………………………………………………………………………41
21-2تفکر انتقادی و تعلیم وتربیت ……………………………………………………………………………………….43
22-2مهارت های تفکر انتقادی …………………………………………………………………………………….47
23-2انگیزه پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………………….50
24-2منشأ انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………………………52
25-2الگوی اتکینسون در انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………55
26-2 نظریه مک کللند در انگیزه پیشرفت. ………………………………………………………55
27-2برخی از جنبه های شخصیتی افراد پیشرفت گرا …………………………………………………………………55
28-2آموزش انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………..59
29-2انگیزه پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………60
30-2راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي .. ….62
31-2پیشینه پژوهش فارسی ……………………………….65
32-2پیشینه خارجی ………………………………………………….67
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
1-3 مقدمه . ………………………………………………………………………………………………………………………….73
2-3 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………73
3-3 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………74
4-3 شیوه نمونه گیری وحجم نمونه… ……………………………………………………………………………………74
5-3 روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………….74
6-3روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………75
1-6-3 محاسبه ضریب پایایی …………………………………………………………………………….75
2-6-3تعیین روایی ……………………………………………………………………….76
7-3 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………….76
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل آماری
1-4 مقدمه …………………………………………………………………………………………………78
2-4 توزيع فراواني گروه آزمایش و کنترل .. ………………………………………………………….78
3-4 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………………………………..79
1-3-4آزمون کولموگروف- اسميرنوف …………………………………………………………..79
2-3-4 آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………..80
3-3-4آزمون فرضیه اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………. 81
4-3-4آزمون فرضيه فرعي اول…………………………………………………………………….. ……………..82
5-3-4آزمون فرضيه فرعي دوم ………………………………………………….. 83
6-3-4آزمون فرضيه فرعي سوم …………………………………………………………………………… 84
7-3-4 آزمون فرضيه فرعي چهارم . ………………………………………………………………….86
8-3-4آزمون فرضيه فرعي پنجم ……………………………………………………………87
9-3-5آزمون تعقیبی شفه ………………………………………………………………………………………88
10-3-5 آزمون تعقیبی شفه برای فرضیه اصلی اول ……………………………………………..89
11-3-5آزمون تعقیبی شفه برای فرضیه اصلی دوم …………………………………….89
فصل پنجم: نتیجه گیری وپی
شنهادات
1-5 مقدمه……………………… 91
2-5 خلاصه نتایج پژوهش ……………………………………………………………………..91
1-2-5 يافته‌هاي پژوهش مربوط به فرضيات ………….92
2-2-5يافته‌هاي پژوهش مربوط به فرضيات اصلي 93
3-2-5 يافته‌هاي پژوهش مربوط به فرضيه فرعي اول 93
4-2-5 يافته‌هاي پژوهش مربوط به فرضيه فرعي دوم 94
5-2-5 يافته‌هاي پژوهش مربوط به فرضيه فرعي سوم….. ..94
6-2-5يافته‌هاي پژوهش مربوط به فرضيه فرعي چهارم…… 94
7-2-5 يافته‌هاي پژوهش مربوط به فرضيه فرعي پنجم.. ………………………………………..95
3-5 بحث و تفسیر ……………………………………………………………………….95
4-5محدودیت های پژوهش………………………………… 96
1-4-5محدودیت های در کنترل پژوهشگر……………………………………………………………. 96
2-4-5 محدودیت ها خارج از کنترل پژوهشگر………………………………………………………… 96
5-5پیشنهادهای پژوهشی 97
1-5-5 پیشنهادهای کاربردی …………………97
2-6-5پیشنهادهای پژوهشی(پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران) ………………….98
منابع……………….. …………………………………………………………….. 99
منابع فارسی ……………………………………………….100
منابع انگلیسی …………………………………………………….102
فهرست جداول
جدول شماره 2-1خلاصه پیشینه پژوهش در داخل ایران ………………69
جدول شماره2-2خلاصه پیشینه پژوهش به زبان انگلیسی ……………………70
جدول 3-1 آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق ………………………………………76
جدول 4-1 توزيع فراواني نسبي و مطلق افراد نمونه بر حسب گروه آزمایش و کنترل.. …….78
جدول 4-2 آزمون کولموگروف- اسميرنوف… ………………………77
جدول 4-3مقايسه نمره پيش آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی گروههاي آزمایش و كنترل 80
جدول4-4مقايسه ميانگين نمره روش تدریس انعکاسی بر مهارتهای تفکر انتقادی گروههاي كنترل وآزمایش قبل و بعد از مداخله 80
جدول4-5مقايسه ميانگين نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی گروههاي كنترل و آزمایش 80
جدول 4-6مقايسه نمره پيش آزمون روش تدریس انعکاسی بر انگیزه پیشرفت گروههاي آزمایش و كنترل. .81
جدول 4-7 مقايسه ميانگين نمره روش تدریس انعکاسی بر انگیزه پیشرفت گروههاي كنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله .81
جدول4-8مقايسه مقايسه ميانگين نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر انگیزه پیشرفت گروههاي كنترل و آزمایش… …82
جدول 4-9.مقايسه نمره پيش آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت تفسیر گروههاي آزمایش و كنترل. .82
جدول 4-10.مقايسه ميانگين نمره روش تدریس انعکاسی بر بر مهارت تفسیر گروههاي كنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله. 83
جدول 4-11.مقايسه ميانگين نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی گروههاي كنترل و آزمایش .83
جدول 4-12.مقايسه نمره پيش آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت تحلیل گروههاي آزمایش و كنترل .84
جدول 4-13.مقايسه ميانگين نمره روش تدریس انعکاسی بر مهارت تحلیل گروههاي كنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله.. .84
جدول 4-14.مقايسه ميانگين نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت تحلیل گروههاي كنترل و آزمایش …84
جدول 4-15.مقايسه نمره پيش آزمون روش تدریس انعکاسی بر ارزشیابی کردن گروههاي آزمایش و كنترل 85
جدول 4-16.مقايسه ميانگين نمره روش تدریس انعکاسی بر ارزشیابی کردن گروههاي كنترل و آزمایش قبل و بعد از

مطالب مشابه

پایان نامه درمورد ارزش شرکت، فرصتهای رشد، اهرم مالی، تقارن اطلاعاتی
دانلود پایان نامه درباره هزینه سرمایه، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی
پایان نامه با کلید واژه های دورکاری، کیفیت زندگی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی
دانلود پایان نامه ارشد درمورد ضمن خدمت، گردش شغلی، آموزش ضمن خدمت، دوره های آموزش
تحقیق درمورد حسابداران، جامعه آماری، اثر میانجی، فرهنگ سازمانی
پایان نامه با کلمات کلیدی هموار سازی، هموارسازی سود، تقسیم سود، هموار سازی سود