پروژه رشته جامعه شناسی : مقايسه رشد مهارتهاي اجتماعي دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه رشته : جامعه شناسی

با عنوان : مقايسه رشد مهارتهاي اجتماعي دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع تحقيق :

مقايسه رشد مهارتهاي اجتماعي دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي با تجربه پيش دبستاني و بدون اين تجربه

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

چكيده

هدف ما از پژوهش حاضر مقايسه رشد مهارتهاي اجتماعي دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي با تجربه پيش دبستاني و بدون اين تجربه است.

مقياس مورد استفاده در اين پژوهش عبارت است از: مقياس درجه‌بندي مهارت اجتماعي[1] (SSRS) گرشام و اليوت[2] (1990). نمونه اين تحقيق، 60 نفر از دانش‌آموزان با تجربه پيش دبستاني و 60 نفر ديگر بدون اين تجربه هستند.

نتايج بدست آمده نشان داد كه همكاري، قاطعيت، مسووليت‌پذيري و خويشتن‌داري در دانش‌آموزاني كه دوره پيش دبستاني را گذرانده‌اند به طور معني‌داري بالاتر از گروه ديگر است.

فهرست

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: ‌بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………7

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………8

1ـ1ـ بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………9

1ـ 2ـ اهميت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………10

بعد نظري……………………………………………………………………………………………………………10

بعد عملي…………………………………………………………………………………………………………..11

1ـ 3ـ اهداف و سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………..12

هدف كلي………………………………………………………………………………………………………….12

اهداف اختصاصي…………………………………………………………………………………………………13

سئوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………13

1ـ 4ـ تعريف متغيرها و اصطلاحات…………………………………………………………………………….13

فصل دوم: پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………….16

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………17

2ـ 1ـ‌ پيش دبستاني و تاريخچه آن در جهان و ايران………………………………………………………17

2ـ 2ـ‌ مهارت اجتماعي………………………………………………………………………………………………23

همكاري……………………………………………………………………………………………………………26

خويشتن‌داري……………………………………………………………………………………………………29

قاطعيت……………………………………………………………………………………………………………30

مسئووليت‌پذيري………………………………………………………………………………………………….33

2ـ‌3ـ يافته‌هاي پژوهشي در زمينه پيش دبستاني……………………………………………………………..36

فصل سوم: روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………40

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………41

3ـ 1ـ طرح تحقيق…………………………………………………………………………………………………41

3ـ 2ـ جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………41

3ـ 3ـ حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………42

3ـ 4ـ ابزار اندازه‌گيري………………………………………………………………………………………………42

مقياس درجه‌بندي مهارت اجتماعي……………………………………………………………………………..42

3ـ 5ـ روش اجرا………………………………………………………………………………………………….44

3ـ 6ـ روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها……………………………………………………………….44

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها…………………………………………………………………………..45

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….46

4ـ 1ـ نتايج مربوط به مؤلفه‌هاي مهارت اجتماعي……………………………………………………………46

4ـ 2ـ يافته‌هاي استنباطي تحقيق…………………………………………………………………………………50

سئوال اول……………………………………………………………………………………………………………50

سئوال دوم……………………………………………………………………………………………………….51

سئوال سوم……………………………………………………………………………………………………….52

سئوال چهارم…………………………………………………………………………………………………………53

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري…………………………………………………………………………………..54

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….55

5ـ 1ـ خلاصه‌اي از هدف تحقيق………………………………………………………………………………55

5ـ 2ـ‌ نتايج توصيفي تحقيق……………………………………………………………………………………..56

سوال اول…………………………………………………………………………………………………………….56

سوال دوم…………………………………………………………………………………………………………..57

سوال سوم…………………………………………………………………………………………………………58

سوال چهارم………………………………………………………………………………………………………..59

نتيجه‌گيري كلي…………………………………………………………………………………………………60

5ـ 3ـ محدوديتهاي پژوهش……………………………………………………………………………………..60

5ـ 4ـ پيشنهادها…………………………………………………………………………………………………61

منابع……………………………………………………………………………………………………………..62

پیوست…………………………………………………………………………………………………………65

ظمیمه……………………………………………………………………………………………………………..96

فصل اول: ‌بيان مسئله

مقدمه

1ـ1ـ بيان مسئله

1ـ 2ـ اهميتي و ضرورت پژوهش

بعد نظري

بعد عملي

1ـ 3ـ اهداف و سئوالات پژوهش

هدف كلي

اهداف اختصاصي

سئوالات پژوهش

1ـ 4ـ تعريف متغيرها و اصطلاحات

مقدمه

سرمايه‌گذاري براي تربيت صحيح كودكان يك جامعه، در واقع سرمايه‌گذاري بنيادين اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي در جامعه است. شناختن نيازهاي واقعي و طبيعي كودكان و ارضاي صحيح آنها مي‌تواند آنها را به سوي يك زندگي سالم و لذت بخش متكي به خويشتن و بهره مند از استقلال منطقي، علمي و عملي راهنمايي كند.

براي تحقق اين امر آموزش و پرورش وظيفه‌اي خطير و مهم بر عهده دارد. زيرا علاوه بر رشد فكري دانش‌آموزان بايد زمينه‌هاي رشد و تربيت فردي و اجتماعي آنان را نيز فراهم سازد. به همين خاطر بايد در صدد تنظيم و اجراي برنامه‌هايي جهت رشد و تربيت اجتماعي در دانش‌آموزان باشد. (عباسي، 1375).

يكي از ميزانهاي مهم در انتخاب مطالب درسي، سازمان دادن به اين مطالب، تعيين هدفهاي تربيتي و اتخاذ روشهاي مناسب در تدريس، جنبه رشد اجتماعي [3] شاگردان است. (شريعتمداري، 1379).

انسان اصالتاً موجودي اجتماعي است و جنبه اجتماعي رشد كودك پايه و اساس زندگي انساني را تشكيل مي‌دهد. لازمه زندگي اجتماعي، آمادگي رواني، برخورداري از مهارتهاي اجتماعي، اعتماد به نفس و قدرت سازگاري اجتماعي است.

پس بدون ترديد از نظر اجتماع مهمترين بعد شخصيت افراد، بعد اجتماعي شخصيت ايشان است. (افروز،1381).

از جمله عوامل اجتماعي شدن كودكان، كودكستان و پيش دبستاني است. محيط كودكستان در واقع اولين برخورد با گروه همسالان را براي كودك فراهم مي‌نمايد. كودك بايد در كودكستان روشي را پيش گيرد كه با رفتار او در خانواده متفاوت است. در واقع برنامه‌ها و فعاليتهاي خاص كودكان براي دستيابي به اهداف مختلفي نظير توسعه مهارتهاي اجتماعي كودكان در مراكز پيش دبستاني با استفاده از فعاليتهايي مانند پرورش حس مسووليت پذيري، تقويت انديشه، رعايت حقوق خود و ديگران. آمادگي و توانايي در توجه به مالكيت و تملك اشياء مربوط به ديگران، آشنايي با قوانين و مقررات خانه، مدرسه، محله و جامعه، ايجاد علاقه به بازي و فعاليتهاي گروهي، زمينه رشد مهارتهاي اجتماعي و سازگاري اجتماعي را فراهم مي‌كند. (نقدي،1380).

با توجه به اينكه تحقيقات گسترده‌اي كه تاثير پيش دبستاني را بر رشد اجتماعي كودكان بسنجد به حد كافي صورت پذيرفته است،‌و همچنين پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه اغلب در كشورهاي ديگر و با فرهنگي متفاوت از فرهنگ كشور ما صورت گرفته، ضرورت انجام اين تحقيق مشخص مي‌شود.

1ـ1ـ بيان مسئله

انسانها از آغاز تاكنون توانسته‌اند زندگي خود را از حالت بدوي به صورت متمدن و پيشرفته امروزي تغيير دهند و موانعي را كه در اين راه وجود داشته، از سر راه خود بردارند و به اين مسئله پي برده‌اند كه ملتهايي كه از تعليم و تربيت صحيح بي‌بهره بوده‌اند هرگز نتوانسته‌اند، با سربلندي زندگي كنند و از مواهب تمدن و كمال برخوردار باشند. پس اگر مي‌خواهيم جامعه‌اي سعادتمند داشته باشيم بايد به تربيت صحيح همت بگماريم. اين امر در صورتي سودمند خواهند بود و افرادي مفيد و سازنده به بار خواهد آورد، كه تعليم و تربيت از دوره خردسالي كه كودك چون شاخه‌اي جوان قابل انعطاف و نقش‌پذير است آغاز شود (عباسي، 1375).

در گذشته نظامهاي آموزشي بيشتر در زمينه رشد ذهني و شناختي فراگيران تاكيد داشته‌اند، اما امروزه رشد شخصيت همه جانبه فرد يكي از اهداف اساسي و اوليه نظامهاي آموزشي شده است. (شريعتمداري، 1379)

هيچ كودكي اجتماعي زاده نمي‌شود يعني با رفتار مطلوب يا نامطلوب به دنيا نمي‌آيد. كودك براي آنكه بتواند با افراد جامعه خود سازگار شود بايد چيزهاي زيادي بياموزد و با نكته‌ها و رمزهايي آشنا گردد. اين امر وقتي امكانپذير خواهد بود كه بتوانيم با تدارك يك رشته فعاليتهاي اجتماعي در مسير رشد فرصتهايي براي كودك فراهم آوريم تا با افراد مختلف تماس حاصل كند. هرگاه بخواهيم از پيشرفت رشد اجتماعي كودكان نتيجه مطلوب بدست آوريم بايد از طرح برنامه‌ريزيهاي خاصي بهره‌گيري كنيم. در آغاز كودكان به عنوان افرادي غير اجتماعي هستند ولي به تدريج و با حضور در دوره‌هاي قبل از دبستان به افراد اجتماعي تبديل مي‌شوند. آنها در اين مدت مي‌آموزند چگونه با ديگران سازگاري داشته باشند و در بازيهاي گروهي شركت و همكاري كنند. نتيجه اين شركت فعالانه اين است كه كودكان هنگام رود به دبستان آمادگي بيشتري پيدا مي‌كنند.

1ـ2ـ اهميت و ضرورت پژوهش

از آنجا كه كودكي اولين و مهمترين دوره زندگي آدمي است و ساختار شخصيتي و رفتاري انسان در اين دوره بنيان گذاشته مي‌شود اين دوران را دوران سرنوشت ساز و مثبت دانسته‌اند. پس ضرورت و اهميت آموزش رفتارهاي اجتماعي در دوران اوليه كوكي بايد تا حد زيادي شايان توجه باشد. (مفيدي، 1379)

البته ضرورت و اهميت اين پژوهش در دو بعد نظري و عملي مورد توجه قرار مي‌گيرد.

بعد نظري:

بر اساس نظريه آلبرت بندورا[4] (1977) و پس از سالها تحقيقاتي كه او در اين زمينه انجام داد. مي‌توان به اهميت دوره پيش دبستاني پي برد. بندورا معتقد بود كه كودكان، بيشتر رفتارهاي اجتماعي خود را از طريق مشاهده و الگوبرداري ياد مي‌گيرند و مي‌توانند بعداً ‌رفتارهايي مشابه رفتار الگو از خود نشان دهند. بنابراين وقتي كودكان در دوره‌هاي پيش از دبستان با كودكان ديگر و معلمان خود تعامل بيشتري داشته باشند، به همان نسبت مي‌توانند رفتارهاي مناسب اجتماعي را از آنها فرا گيرند.

(شاملو، 1368) به علاوه در دوره‌هاي سني قبل از دبستان، ديگر كودكان از تنها بازي كردن لذت نمي‌برند و علاقه دارند كه دوستان جديدي براي خود داشته باشند و كودك ترجيح مي‌دهد به جاي تعامل با خانواده با دوستانش تعامل داشته باشد. (منصور، 1378)

لذا با توجه به موارد فوق، كودكان در دوره‌هاي پيش دبستاني با تعاملات متقابلي كه دارند، مي‌توانند از رشد اجتماعي، سازگاري اجتماعي و مهارتهاي اجتماعي بالاتري برخوردار گردند. به علاوه حتي كودكاني كه داراي پدران و مادراني با تعليم و تربيت عالي هستند، نمي‌توانند احتياجات تربيتي خود را آن طور كه در مراكز آموزش و پرورش قبل از دبستان برآورده مي‌شود، در خانه فراهم سازند. اولاً ‌در خانه از دسترسي و معاشرت همه روزه و نزديك با كودكان هم سن خود، كه حائز اهميت بسياري است، برخوردار نمي‌شوند. ثانياً ‌اين گونه خانواده‌ها بيش از اندازه مراقب كودكان خود هستند، كه اين ممكن است مشكلاتي را در كودك به وجود آورد. ثالثاً نمي‌توانند محيط فني براي فرزندان خود فراهم كنند. (عباسي، 1375).

بعد عملي:

در طول قرنها هميشه هدف آموزش و پرورش، رشد و تربيت انسانها و همچنين ارتقاء جوامع انساني به بالاترين حد خود بوده است. در هر دوره، نظام آموزش و پرورش براي رسيدن به اهداف خود برنامه‌ها و سياستگذاريهاي خاصي داشته تا بتواند اهدافش را محقق سازد.

بدون شك آموزش كودكان در سالهاي اوليه زندگي و راهم كردن تجربه‌هاي عيني براي آنها مي‌تواند، در تحقق اين اهداف موثر باشد. زيرا در اين دوران انعطاف و نقش‌پذيري در كودك بسيار زياد است و اگر بخواهيم هنجارها و قوانين را در آنها دروني كنيم، بايد از همين دوره، تعليم و تربيت را شروع كنيم.

با توجه به اينكه آموزش كودكان و مسائل مربوط به رشد و رفتارهاي اجتماعي آنان جزء اهداف و اولويتهاي كلان پژوهش وزارت آموزش و پرورش است. لذا پژوهشي و تحقيق در اين راستا، مي‌تواند راهگشا باشد. بدني معني كه پژوهش حاضر و همچنين تحقيقات مشابه كمكي است به نظام آموزش و پرورش تا سياستهاي آتي را بر اساس نتايج آنها پيش ببرند.

نكته ديگري كه اهميت اينگونه تحقيقات را دو چندان مي‌كند توجه به نيروي كار زنان در جامعه است. با توجه به اينكه امروزه بر خلاف گذشته زنان كمتر مسووليت تربيت فرزندانشان را بر عهده دارند، بنابراين آنها بايد با اطمينان از ارزش دوره‌هاي پيش دبستاني، كودكانشان را در اين دوره‌ها ثبت نام كنند و از اين امر آگاه و مطمئن باشند كه تربيت فرزندانشان دچار وقفه نخواهد شد.

پس با توجه به موارد فوق اهميت و ضرورت اين تحقيق براي وزارت آموزش و پرورش در سياستگذاري‌هاي خود، مادران شاغل و معلمان دوره‌هاي پيش دبستاني هويدا و آشكار مي‌باشد.

1ـ 3ـ اهداف و سئوالات پژوهش

هدف كلي

هدف كلي از انجام اين پژوهش عبارت است از:

مقايسه رشد مهارتهاي اجتماعي دانش‌آموزان با تجربه پيش دبستاني و بدون اين تجربه در شهرستان اردكان

اهداف اختصاصي

اهداف اختصاصي اين تحقيق عبارت است از:

1ـ شناسايي ميزان مهارت اجتماعي دانش‌آموزان با تجربه پيش دبستاني از نظر والدين.

2 ـ شناسايي ميزان مهارت اجتماعي دانش‌آموزان بدون تجربه پيش دبستاني از نظر والدين.

سئوالات پژوهش

1ـ آيا بين دانش‌آموزاني كه دوره پيش دبستاني را گذرانده‌اند و كساني كه اين دوره را نگذرانده‌اند در مولفه همكاري تفاوتي وجود دارد؟

2 ـ آيا بين دانش‌آموزاني كه دوره پيش دبستاني را گذرانده‌اند و كساني كه اين دوره را نگذرانده‌اند در مولفه قاطعيت تفاوتي وجود دارد؟

3 ـ آيا بين دانش‌آموزاني كه دوره پيش دبستاني را گذرانده‌اند و كساني كه اين دوره را نگذرانده‌اند در مولفه مسئوليت‌پذيري تفاوتي وجود دارد؟

4 ـ آيا بين دانش‌آموزاني كه دوره پيش دبستاني را گذرانده‌اند و كساني كه اين دوره را نگذرانده‌اند در مولفه خويشتن‌داري تفاوتي وجود دارد؟

تعريف متغيرها و اصطلاحات

در اين بخش علاوه بر اصطلاحاتي كه به طور مستقيم در فرضيات پژوهش مطرح است، مفاهيم و اصطلاحات كليدي مورد استفاده در پژوهش هم بر اساس منابع معتبر تعريف مي‌شود.

آموزش و پرورش پيش دبستاني: لغت preschool education در فرهنگ و بستر، مشتق از دو بخش pre يعني قبل و school يعني مدرسه به معني اشاره به دوره‌اي است قبل از آنكه كودك به مدرسه برود.

آموزش و پرورش پيش از دبستان دوره‌اي است كه از زمان تولد آغاز و تا شروع اولين سالهاي دبستان ادامه مي‌يابد. در چنين سالهايي كودكان مراحل مهم و حساس زندگي خود را از جهات شخصيتي، اجتماعي و آموزشي پشت سر مي‌گذارند (مفيدي، 1379) ولي از لحاظ عملياتي تعريف آموزش و پرورش پيش دبستاني عبارت است از دوره يكساله آموزشي قبل از ورود به دبستان كه در آن دوره برنامه‌هايي براي پيشرفت ذهني و اجتماعي دانش‌آموزان تعيين مي‌شود.

مهارت اجتماعي: اليوت و همكاران (1984) مهارت اجتماعي را چنين تعريف مي‌كنند:

رفتارهاي انطباقي فرا گرفته شده كه فرد را قادر مي‌سازد با افراد ديگر روابط متقابل داشته باشد، واكنشهاي مثبت بروز دهد و از رفتارهايي كه پيامد منفي دارد اجتناب ورزد.

تعريف عملياتي مهارت اجتماعي عبارت است از تعيين ميزان مهارت اجتماعي دانش‌آموزان با استفاده از مقياس درجه‌بندي مهارت اجتماعي گرشام و اليوت كه تنها از فرم والدين استفاده شده است.

مقياس درجه‌بندي مهارت اجتماعي كه توسط والدين تكميل شده است شامل 4 مولفه همكاري[5]، قاطعيت[6]، مسووليت‌پذيري[7] و خويشتنداري[8] است كه به شرح زير مي‌باشد:

همكاري: جرياني است كه در آن افراد و گروهها براي نيل به هدفهاي عمومي، فعاليتهاي خود را متحد كرده و از كمك يكديگر برخوردار باشند و موفقيت يك فرد يا يك گروه عين موفقيت افراد و گروههاي ديگر باشد (شريعتمداري، 1379).

قاطعيت: شامل رفتارهاي آغازگر نظر كسب اطلاع از ديگران، معرفي خود به ديگران و پاسخ مناسب به رفتار ديگران مي‌باشد (گرشام و الويت،1990)

مسئووليت‌پذيري «مسووليت اعمالي كه فرد بايد در قبال عضويت در جامعه‌اي براي آن جامعه انجام دهد. مسووليت به مثابه دين يا بهايي است كه فرد مي‌پردازد تا به جايي متعلق باشد. (كارمل ‌هانتر، ترجمه قاسم‌زاده 1378).

خويشتن‌داري: توانايي فرد به اين كه بر انگيزه‌هاي خود مسلط باشد و با مطالعه عواقب و نتايج، آنها را با اراده‌اش رهبري كند. (شعاري‌نژاد، 1374).

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :65

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----