پروژه رشته جامعه شناسی : مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی

متن کامل پایان نامه رشته : جامعه شناسی

با عنوان : مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع تحقیق :

مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی با تجربه پیش دبستانی و بدون این تجربه

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

چکیده

هدف ما از پژوهش حاضر مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی با تجربه پیش دبستانی و بدون این تجربه است.

مقیاس مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از: مقیاس درجه‌بندی مهارت اجتماعی[1] (SSRS) گرشام و الیوت[2] (1990). نمونه این تحقیق، 60 نفر از دانش‌آموزان با تجربه پیش دبستانی و 60 نفر دیگر بدون این تجربه هستند.

نتایج بدست آمده نشان داد که همکاری، قاطعیت، مسوولیت‌پذیری و خویشتن‌داری در دانش‌آموزانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده‌اند به طور معنی‌داری بالاتر از گروه دیگر است.

فهرست

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: ‌بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………7

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………8

1ـ1ـ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………9

1ـ 2ـ اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………10

بعد نظری……………………………………………………………………………………………………………10

بعد عملی…………………………………………………………………………………………………………..11

1ـ 3ـ اهداف و سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………..12

هدف کلی………………………………………………………………………………………………………….12

اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………………………13

سئوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………13

1ـ 4ـ تعریف متغیرها و اصطلاحات…………………………………………………………………………….13

فصل دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….16

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………17

2ـ 1ـ‌ پیش دبستانی و تاریخچه آن در جهان و ایران………………………………………………………17

2ـ 2ـ‌ مهارت اجتماعی………………………………………………………………………………………………23

همکاری……………………………………………………………………………………………………………26

خویشتن‌داری……………………………………………………………………………………………………29

قاطعیت……………………………………………………………………………………………………………30

مسئوولیت‌پذیری………………………………………………………………………………………………….33

2ـ‌3ـ یافته‌های پژوهشی در زمینه پیش دبستانی……………………………………………………………..36

فصل سوم: روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………40

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………41

3ـ 1ـ طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………41

3ـ 2ـ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………41

3ـ 3ـ حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………42

3ـ 4ـ ابزار اندازه‌گیری………………………………………………………………………………………………42

مقیاس درجه‌بندی مهارت اجتماعی……………………………………………………………………………..42

3ـ 5ـ روش اجرا………………………………………………………………………………………………….44

3ـ 6ـ روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………….44

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………..45

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….46

4ـ 1ـ نتایج مربوط به مؤلفه‌های مهارت اجتماعی……………………………………………………………46

4ـ 2ـ یافته‌های استنباطی تحقیق…………………………………………………………………………………50

سئوال اول……………………………………………………………………………………………………………50

سئوال دوم……………………………………………………………………………………………………….51

سئوال سوم……………………………………………………………………………………………………….52

سئوال چهارم…………………………………………………………………………………………………………53

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………..54

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….55

5ـ 1ـ خلاصه‌ای از هدف تحقیق………………………………………………………………………………55

5ـ 2ـ‌ نتایج توصیفی تحقیق……………………………………………………………………………………..56

سوال اول…………………………………………………………………………………………………………….56

سوال دوم…………………………………………………………………………………………………………..57

سوال سوم…………………………………………………………………………………………………………58

سوال چهارم………………………………………………………………………………………………………..59

نتیجه‌گیری کلی…………………………………………………………………………………………………60

5ـ 3ـ محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………..60

5ـ 4ـ پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………61

منابع……………………………………………………………………………………………………………..62

پیوست…………………………………………………………………………………………………………65

ظمیمه……………………………………………………………………………………………………………..96

فصل اول: ‌بیان مسئله

مقدمه

1ـ1ـ بیان مسئله

1ـ 2ـ اهمیتی و ضرورت پژوهش

بعد نظری

بعد عملی

1ـ 3ـ اهداف و سئوالات پژوهش

هدف کلی

اهداف اختصاصی

سئوالات پژوهش

1ـ 4ـ تعریف متغیرها و اصطلاحات

مقدمه

سرمایه‌گذاری برای تربیت صحیح کودکان یک جامعه، در واقع سرمایه‌گذاری بنیادین اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی در جامعه است. شناختن نیازهای واقعی و طبیعی کودکان و ارضای صحیح آنها می‌تواند آنها را به سوی یک زندگی سالم و لذت بخش متکی به خویشتن و بهره مند از استقلال منطقی، علمی و عملی راهنمایی کند.

برای تحقق این امر آموزش و پرورش وظیفه‌ای خطیر و مهم بر عهده دارد. زیرا علاوه بر رشد فکری دانش‌آموزان باید زمینه‌های رشد و تربیت فردی و اجتماعی آنان را نیز فراهم سازد. به همین خاطر باید در صدد تنظیم و اجرای برنامه‌هایی جهت رشد و تربیت اجتماعی در دانش‌آموزان باشد. (عباسی، 1375).

یکی از میزانهای مهم در انتخاب مطالب درسی، سازمان دادن به این مطالب، تعیین هدفهای تربیتی و اتخاذ روشهای مناسب در تدریس، جنبه رشد اجتماعی [3] شاگردان است. (شریعتمداری، 1379).

انسان اصالتاً موجودی اجتماعی است و جنبه اجتماعی رشد کودک پایه و اساس زندگی انسانی را تشکیل می‌دهد. لازمه زندگی اجتماعی، آمادگی روانی، برخورداری از مهارتهای اجتماعی، اعتماد به نفس و قدرت سازگاری اجتماعی است.

پس بدون تردید از نظر اجتماع مهمترین بعد شخصیت افراد، بعد اجتماعی شخصیت ایشان است. (افروز،1381).

از جمله عوامل اجتماعی شدن کودکان، کودکستان و پیش دبستانی است. محیط کودکستان در واقع اولین برخورد با گروه همسالان را برای کودک فراهم می‌نماید. کودک باید در کودکستان روشی را پیش گیرد که با رفتار او در خانواده متفاوت است. در واقع برنامه‌ها و فعالیتهای خاص کودکان برای دستیابی به اهداف مختلفی نظیر توسعه مهارتهای اجتماعی کودکان در مراکز پیش دبستانی با استفاده از فعالیتهایی مانند پرورش حس مسوولیت پذیری، تقویت اندیشه، رعایت حقوق خود و دیگران. آمادگی و توانایی در توجه به مالکیت و تملک اشیاء مربوط به دیگران، آشنایی با قوانین و مقررات خانه، مدرسه، محله و جامعه، ایجاد علاقه به بازی و فعالیتهای گروهی، زمینه رشد مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی را فراهم می‌کند. (نقدی،1380).

با توجه به اینکه تحقیقات گسترده‌ای که تاثیر پیش دبستانی را بر رشد اجتماعی کودکان بسنجد به حد کافی صورت پذیرفته است،‌و همچنین پژوهشهای انجام شده در این زمینه اغلب در کشورهای دیگر و با فرهنگی متفاوت از فرهنگ کشور ما صورت گرفته، ضرورت انجام این تحقیق مشخص می‌شود.

1ـ1ـ بیان مسئله

انسانها از آغاز تاکنون توانسته‌اند زندگی خود را از حالت بدوی به صورت متمدن و پیشرفته امروزی تغییر دهند و موانعی را که در این راه وجود داشته، از سر راه خود بردارند و به این مسئله پی برده‌اند که ملتهایی که از تعلیم و تربیت صحیح بی‌بهره بوده‌اند هرگز نتوانسته‌اند، با سربلندی زندگی کنند و از مواهب تمدن و کمال برخوردار باشند. پس اگر می‌خواهیم جامعه‌ای سعادتمند داشته باشیم باید به تربیت صحیح همت بگماریم. این امر در صورتی سودمند خواهند بود و افرادی مفید و سازنده به بار خواهد آورد، که تعلیم و تربیت از دوره خردسالی که کودک چون شاخه‌ای جوان قابل انعطاف و نقش‌پذیر است آغاز شود (عباسی، 1375).

در گذشته نظامهای آموزشی بیشتر در زمینه رشد ذهنی و شناختی فراگیران تاکید داشته‌اند، اما امروزه رشد شخصیت همه جانبه فرد یکی از اهداف اساسی و اولیه نظامهای آموزشی شده است. (شریعتمداری، 1379)

هیچ کودکی اجتماعی زاده نمی‌شود یعنی با رفتار مطلوب یا نامطلوب به دنیا نمی‌آید. کودک برای آنکه بتواند با افراد جامعه خود سازگار شود باید چیزهای زیادی بیاموزد و با نکته‌ها و رمزهایی آشنا گردد. این امر وقتی امکانپذیر خواهد بود که بتوانیم با تدارک یک رشته فعالیتهای اجتماعی در مسیر رشد فرصتهایی برای کودک فراهم آوریم تا با افراد مختلف تماس حاصل کند. هرگاه بخواهیم از پیشرفت رشد اجتماعی کودکان نتیجه مطلوب بدست آوریم باید از طرح برنامه‌ریزیهای خاصی بهره‌گیری کنیم. در آغاز کودکان به عنوان افرادی غیر اجتماعی هستند ولی به تدریج و با حضور در دوره‌های قبل از دبستان به افراد اجتماعی تبدیل می‌شوند. آنها در این مدت می‌آموزند چگونه با دیگران سازگاری داشته باشند و در بازیهای گروهی شرکت و همکاری کنند. نتیجه این شرکت فعالانه این است که کودکان هنگام رود به دبستان آمادگی بیشتری پیدا می‌کنند.

1ـ2ـ اهمیت و ضرورت پژوهش

از آنجا که کودکی اولین و مهمترین دوره زندگی آدمی است و ساختار شخصیتی و رفتاری انسان در این دوره بنیان گذاشته می‌شود این دوران را دوران سرنوشت ساز و مثبت دانسته‌اند. پس ضرورت و اهمیت آموزش رفتارهای اجتماعی در دوران اولیه کوکی باید تا حد زیادی شایان توجه باشد. (مفیدی، 1379)

البته ضرورت و اهمیت این پژوهش در دو بعد نظری و عملی مورد توجه قرار می‌گیرد.

بعد نظری:

بر اساس نظریه آلبرت بندورا[4] (1977) و پس از سالها تحقیقاتی که او در این زمینه انجام داد. می‌توان به اهمیت دوره پیش دبستانی پی برد. بندورا معتقد بود که کودکان، بیشتر رفتارهای اجتماعی خود را از طریق مشاهده و الگوبرداری یاد می‌گیرند و می‌توانند بعداً ‌رفتارهایی مشابه رفتار الگو از خود نشان دهند. بنابراین وقتی کودکان در دوره‌های پیش از دبستان با کودکان دیگر و معلمان خود تعامل بیشتری داشته باشند، به همان نسبت می‌توانند رفتارهای مناسب اجتماعی را از آنها فرا گیرند.

(شاملو، 1368) به علاوه در دوره‌های سنی قبل از دبستان، دیگر کودکان از تنها بازی کردن لذت نمی‌برند و علاقه دارند که دوستان جدیدی برای خود داشته باشند و کودک ترجیح می‌دهد به جای تعامل با خانواده با دوستانش تعامل داشته باشد. (منصور، 1378)

لذا با توجه به موارد فوق، کودکان در دوره‌های پیش دبستانی با تعاملات متقابلی که دارند، می‌توانند از رشد اجتماعی، سازگاری اجتماعی و مهارتهای اجتماعی بالاتری برخوردار گردند. به علاوه حتی کودکانی که دارای پدران و مادرانی با تعلیم و تربیت عالی هستند، نمی‌توانند احتیاجات تربیتی خود را آن طور که در مراکز آموزش و پرورش قبل از دبستان برآورده می‌شود، در خانه فراهم سازند. اولاً ‌در خانه از دسترسی و معاشرت همه روزه و نزدیک با کودکان هم سن خود، که حائز اهمیت بسیاری است، برخوردار نمی‌شوند. ثانیاً ‌این گونه خانواده‌ها بیش از اندازه مراقب کودکان خود هستند، که این ممکن است مشکلاتی را در کودک به وجود آورد. ثالثاً نمی‌توانند محیط فنی برای فرزندان خود فراهم کنند. (عباسی، 1375).

بعد عملی:

در طول قرنها همیشه هدف آموزش و پرورش، رشد و تربیت انسانها و همچنین ارتقاء جوامع انسانی به بالاترین حد خود بوده است. در هر دوره، نظام آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف خود برنامه‌ها و سیاستگذاریهای خاصی داشته تا بتواند اهدافش را محقق سازد.

بدون شک آموزش کودکان در سالهای اولیه زندگی و راهم کردن تجربه‌های عینی برای آنها می‌تواند، در تحقق این اهداف موثر باشد. زیرا در این دوران انعطاف و نقش‌پذیری در کودک بسیار زیاد است و اگر بخواهیم هنجارها و قوانین را در آنها درونی کنیم، باید از همین دوره، تعلیم و تربیت را شروع کنیم.

با توجه به اینکه آموزش کودکان و مسائل مربوط به رشد و رفتارهای اجتماعی آنان جزء اهداف و اولویتهای کلان پژوهش وزارت آموزش و پرورش است. لذا پژوهشی و تحقیق در این راستا، می‌تواند راهگشا باشد. بدنی معنی که پژوهش حاضر و همچنین تحقیقات مشابه کمکی است به نظام آموزش و پرورش تا سیاستهای آتی را بر اساس نتایج آنها پیش ببرند.

نکته دیگری که اهمیت اینگونه تحقیقات را دو چندان می‌کند توجه به نیروی کار زنان در جامعه است. با توجه به اینکه امروزه بر خلاف گذشته زنان کمتر مسوولیت تربیت فرزندانشان را بر عهده دارند، بنابراین آنها باید با اطمینان از ارزش دوره‌های پیش دبستانی، کودکانشان را در این دوره‌ها ثبت نام کنند و از این امر آگاه و مطمئن باشند که تربیت فرزندانشان دچار وقفه نخواهد شد.

پس با توجه به موارد فوق اهمیت و ضرورت این تحقیق برای وزارت آموزش و پرورش در سیاستگذاری‌های خود، مادران شاغل و معلمان دوره‌های پیش دبستانی هویدا و آشکار می‌باشد.

1ـ 3ـ اهداف و سئوالات پژوهش

هدف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش عبارت است از:

مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان با تجربه پیش دبستانی و بدون این تجربه در شهرستان اردکان

اهداف اختصاصی

اهداف اختصاصی این تحقیق عبارت است از:

1ـ شناسایی میزان مهارت اجتماعی دانش‌آموزان با تجربه پیش دبستانی از نظر والدین.

2 ـ شناسایی میزان مهارت اجتماعی دانش‌آموزان بدون تجربه پیش دبستانی از نظر والدین.

سئوالات پژوهش

1ـ آیا بین دانش‌آموزانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده‌اند و کسانی که این دوره را نگذرانده‌اند در مولفه همکاری تفاوتی وجود دارد؟

2 ـ آیا بین دانش‌آموزانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده‌اند و کسانی که این دوره را نگذرانده‌اند در مولفه قاطعیت تفاوتی وجود دارد؟

3 ـ آیا بین دانش‌آموزانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده‌اند و کسانی که این دوره را نگذرانده‌اند در مولفه مسئولیت‌پذیری تفاوتی وجود دارد؟

4 ـ آیا بین دانش‌آموزانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده‌اند و کسانی که این دوره را نگذرانده‌اند در مولفه خویشتن‌داری تفاوتی وجود دارد؟

تعریف متغیرها و اصطلاحات

در این بخش علاوه بر اصطلاحاتی که به طور مستقیم در فرضیات پژوهش مطرح است، مفاهیم و اصطلاحات کلیدی مورد استفاده در پژوهش هم بر اساس منابع معتبر تعریف می‌شود.

آموزش و پرورش پیش دبستانی: لغت preschool education در فرهنگ و بستر، مشتق از دو بخش pre یعنی قبل و school یعنی مدرسه به معنی اشاره به دوره‌ای است قبل از آنکه کودک به مدرسه برود.

آموزش و پرورش پیش از دبستان دوره‌ای است که از زمان تولد آغاز و تا شروع اولین سالهای دبستان ادامه می‌یابد. در چنین سالهایی کودکان مراحل مهم و حساس زندگی خود را از جهات شخصیتی، اجتماعی و آموزشی پشت سر می‌گذارند (مفیدی، 1379) ولی از لحاظ عملیاتی تعریف آموزش و پرورش پیش دبستانی عبارت است از دوره یکساله آموزشی قبل از ورود به دبستان که در آن دوره برنامه‌هایی برای پیشرفت ذهنی و اجتماعی دانش‌آموزان تعیین می‌شود.

مهارت اجتماعی: الیوت و همکاران (1984) مهارت اجتماعی را چنین تعریف می‌کنند:

رفتارهای انطباقی فرا گرفته شده که فرد را قادر می‌سازد با افراد دیگر روابط متقابل داشته باشد، واکنشهای مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد منفی دارد اجتناب ورزد.

تعریف عملیاتی مهارت اجتماعی عبارت است از تعیین میزان مهارت اجتماعی دانش‌آموزان با استفاده از مقیاس درجه‌بندی مهارت اجتماعی گرشام و الیوت که تنها از فرم والدین استفاده شده است.

مقیاس درجه‌بندی مهارت اجتماعی که توسط والدین تکمیل شده است شامل 4 مولفه همکاری[5]، قاطعیت[6]، مسوولیت‌پذیری[7] و خویشتنداری[8] است که به شرح زیر می‌باشد:

همکاری: جریانی است که در آن افراد و گروهها برای نیل به هدفهای عمومی، فعالیتهای خود را متحد کرده و از کمک یکدیگر برخوردار باشند و موفقیت یک فرد یا یک گروه عین موفقیت افراد و گروههای دیگر باشد (شریعتمداری، 1379).

قاطعیت: شامل رفتارهای آغازگر نظر کسب اطلاع از دیگران، معرفی خود به دیگران و پاسخ مناسب به رفتار دیگران می‌باشد (گرشام و الویت،1990)

مسئوولیت‌پذیری «مسوولیت اعمالی که فرد باید در قبال عضویت در جامعه‌ای برای آن جامعه انجام دهد. مسوولیت به مثابه دین یا بهایی است که فرد می‌پردازد تا به جایی متعلق باشد. (کارمل ‌هانتر، ترجمه قاسم‌زاده 1378).

خویشتن‌داری: توانایی فرد به این که بر انگیزه‌های خود مسلط باشد و با مطالعه عواقب و نتایج، آنها را با اراده‌اش رهبری کند. (شعاری‌نژاد، 1374).

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :65

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  [email protected]

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----

مطالب مشابه