پایان نامه کاهش دامنه ارتعاشات لوله های ایستگاه های تقلیل فشار گاز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشکده مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک-گرایش طراحی کاربردی

کاهش دامنه ارتعاشات لوله های ایستگاه های تقلیل فشار  گاز

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا آشوری

استاد مشاور:

دکتر احسان جمشیدی

 

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه و مفاهیم اساسی
۱٫۱ارتعاشات۲
۲٫۱ پدیده های طبیعی و ارتعاشات۳
۳٫۱تاثیر فیزیولوژیکی ارتعاشات۴
۴٫۱تنشهای ناشی از ارتعاشات۵
۵٫۱ارتعاشات و خستگی۵
۶٫۱محدوده دامنه ارتعاشات۶
۷٫۱ارتعاشات در لوله ها۶
۸٫۱مطالعه ارتعاشات لوله و آنالیز تنش۶
۹٫۱مرور روشهای اجزای محدود۷
۱۰٫۱استنتاج معادلات۷
۱۱٫۱موضوع این پایان نامه۸
 فصل دوم
آشنایی مقدماتی با  ایستگاههای تقلیل فشار گاز
۱٫۲انواع ایستگاههای تقلیل فشار گاز۱۰
۲٫۲تجهیزات بکار رفته در ایستگاههای تقلیل فشار ( حالت ویژه )۱۱
۱٫۲٫۲فیلتر ۱۱
۲٫۲٫۲هیتر ۱۲
۳٫۲٫۲ شیر قطع کن  ۱۲
۴٫۲٫۲رگولاتور ۱۳
۵٫۲٫۲شیر اطمینان    ۱۴
۶٫۲٫۲کنتور  ۱۴
۷٫۲٫۲بودار کننده  ۱۵
 فصل سوم
رفع عیب موجود از سیستم  پایپینگ موجود
۱٫۳دیدگاه کلی۱۷
۲٫۳بررسی اجمالی  و پایش سیستم ۱۹
۱٫۲٫۳شکست لوله در اثر ترکهای ناشی از خستگی۲۰
۲٫۲٫۳ارتعاشات قابل مشاهده زیاد یا حرکات قابل دیدن زیاد۲۲
۳٫۲٫۳ساپورتها و قیود آسیب دیده یا ناموثر۲۳
۴٫۲٫۳ارتعاشات زیاد متعلقات منصوب بر روی لوله۲۷
۵٫۲٫۳ضربات شدید نویزهای حاصل از تحریک سیال ۲۹
۳٫۳مرور مجدد تاریخجه ارتعاشات و شرایط عملیاتی۳۰
۴٫۳ مرحله طراحی طرح۳۱
۵٫۳اندازه گیری مقدماتی ارتعاشات  ۳۳
۶٫۳ابزار دقیق مورد استفاده۳۴
۷٫۳مشخص کردن مشخصات ارتعاشاتی  ۳۶
۸٫۳انتخاب معیار مناسب۳۷
۹٫۳تنش القاء شده در اثر ارتعاشات ۳۹
۱٫۹٫۳معیار بر اساس دامنه ارتعاشات و فرکانس۳۹
۲٫۹٫۳معیار فقط بر اساس دامنه ارتعاشات ۴۰
۳٫۹٫۳معیار بر اساس سرعت ارتعاشات ۴۱
۴٫۹٫۳معیار کرنش دینامیکی ۴۱
۱۰٫۳نیاز به سمجش جزییات بیشتر۴۲
۱۱٫۳بیشترین دلایل ارتعاشات ۴۳
۱٫۱۱٫۳رزونانس ۴۳
۲٫۱۱٫۳نوسانات فشار مربوط به رگولاتور ۴۵
۳٫۱۱٫۳جریان مغشوش ۴۶
۴٫۱۱٫۳کاویتاسیون ،  فلاشینگ و Slug flow ۴۶
۵٫۱۱٫۳ایجاد گردابه در جریان ۴۹
۶٫۱۱٫۳ضربه قوچ  و سرج۵۰
۷٫۱۱٫۳پیگ  رانی ۵۱
۸٫۱۱٫۳تغییرات زیاد و ناگهانی در سطح مقطع ۵۲
۹٫۱۱٫۳تعداد انشعابات زیاد بر گرفته از خط اصلی ۵۳
۱۰٫۱۱٫۳پرهیز از اتصالات بی مورد ۵۵
۱۲٫۳منابع تحریک ارتعاشات۵۶
۱۳٫۳راه حل مشکلات ارتعاشات لوله ۵۷
۱۴٫۳اصلاحات سیستم جهت حل مشکل ارتعاشات۵۸
 فصل چهارم
تحلیل ارتعاشات در سیستمهای لوله کشی
۱٫۴مقدمه۶۷
۲٫۴محاسبه فرکانس طبیعی سیستم لوله کشی ۶۷
۱٫۲٫۴لوله با با طول Span  مستقیم۶۸
۲٫۲٫۴لوله های دارای خم۶۹
۳٫۴تاثیر جرمهای متمرکز۷۳
۴٫۴ارتباط فرکانس طبیعی های محاسبه شده و اندازه گیری شده۷۶
۵٫۴ارتعاشات پوسته جداره لوله۷۶
۶٫۴تنش حاصل شده توسط ارتعاشات۷۸
۱٫۶٫۴ معیار جابجایی ارتعاشات و فرکانس۷۸
۲٫۶٫۴معیار تنش بر حسب تابعی از دامنه جابجایی  ارتعاشات ۷۹
۳٫۶٫۴تنش به صورت تابعی از سرعت ارتعاشات۸۵
۷٫۴ملاحظات دیگر برای تنش ناشی از ارتعاشات ۹۰
۱٫۷٫۴ضریب تصحیح وزن   K1۹۰
۲٫۷٫۴ضریب تصحیح مود K2  ۹۱
۳٫۷٫۴ضریب تصحیح تنش برای وزن حجم لوله و عایق آن  K3۹۲
۸٫۴ارتعاشات پوسته جداره و تحمیل تنش به سیستم ۹۳
۹٫۴معیار کرنش و  SPL   لوله ها۹۴
 فصل پنجم
تحلیل و شبیه سازی کامپیوتری
۱٫۵بررسی و اندازه گیری ارتعاشات در ایستگاه۹۷
۲٫۵مدل سازی و شبیه سازی رایانه ای۱۱۱
۳٫۵آنالیز مودال مدل با آرایشات مختلف۱۱۲
۴٫۵آنالیز دینامیکی مودال۱۱۴
۵٫۵مرور و نتیجه گیری۱۲۷
۶٫۵پیشنهادات برای ادامه کار۱۲۸

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 

آدرس : تهران – خیابان انقلاب – بین چهار راه ولیعصر و دانشگاه تهران – خیابان ابوریحان – پلاک ۹۳ – تیم برنامه نویسی فناوران ایده پرداز

مطالب مشابه