پایان نامه کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه­ های غذایی

دانلود پایان نامه

…………………………………………………… 21

فصل دوم: مروری بر منابع

2-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………… 24

2-2- مروری بر مطالعات انجام شده در مورد روش استخراج با فاز جامد…………………………. 25

2-3- مروری بر مطالعات انجام شده در مورد جاذب­های کم هزینه ………………………………… 28

2-4- مروری بر مطالعات انجام شده در مورد استفاده از ضایعات چای به عنوان جاذب…………. 29

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………. 33

3-2-  تجهیزات…………………………………………………………………………………………… 33

3-3- مواد مصرفی…………………………………………………………………………………….. 33

3-4- روش آماده سازی جاذب …………………………………………………………………………34

3-5- فرآیند استخراج……………………………………………………………………………………. 34

3-6- مدل شبکه عصبی مصنوعی ……………………………………………………………………..35

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………..40

4-2- مدلسازی با شبکه عصبی مصنوعی………………………………………………………… 40

4-3- بهینه سازی استخراج فاز جامد………………………………………………………………. 41

4-4- آنالیز حساسیت ……………………………………………………………………………….48

4-4- مقایسه دادههای آزمایشگاهی و شبکه عصبی…………………………………………… 50

4-4-1- اثر pH بر استخراج………………………………………………………………………….. 50

4-4-2- اثر مقدار جاذب………………………………………………………………………………… 51

4-4-3- اثر غلظت شوینده بر استخراج………………………………………………………………. 52

4-5- بررسی عملکرد روش…………………………………………………………………………….. 53

4-5-1- منحنی کالیبراسیون………………………………………………………………………….. 54

4-5-2- حد تشخیص……………………………………………………………………………………. 54

4-5-3- فاکتور تغلیظ…………………………………………………………………………………… 55

4-6- آنالیز نمونه های واقعی…………………………………………………………………………. 55

4-6- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 56

چکیده:

در این پژوهش، استفاده از ضایعات چای به عنوان جاذب ارزان قیمت و فراوان، جهت استخراج منگنز از نمونه­های غذایی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از اسید استیک 5 مولار منگنز از نمونه­های غذایی استخراج و با اضافه کردن مقدار کمی از ضایعات چای به عنوان جاذب، منگنز آن استخراج شد. سپس با اسید نیتریک به عنوان حلال شوینده واجذب منگنز صورت گرفت. از طیف سنجی جذب اتمی شعله(FAAS) جهت تعیین مقدار یون منگنز استفاده شد. شبکه مصنوعی عصبی (ANN) جهت مدل سازی و بهینه سازی فرآیند استخراج مورد استفاده قرار گرفت. عوامل مؤثر بر استخراج از قبیل pH، مقدار جاذب، زمان استخراج و غلظت شوینده برای شویش منگنز از جاذب، پارامترهای ورودی بوده و پس از آموزش پس انتشار خطا (BP)، مدل ANN قادر به پیش بینی راندمان استخراج منگنز با یک تابع انتقال تانژانت سیگموئید در لایه پنهان و تابع انتقال خطی در لایه خروجی بود. حد تشخیص برای منگنز ng.g-16/0 بدست آمد. سپس از این روش تحت شرایط بهینه، برای تعیین مقدار منگنز در نمونه­های حقیقی استفاده گردید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.