پایان نامه ژیاردیا لامبلیا تک یاخته تاژک دار روده ای

دانلود پایان نامه

چکیده

ژیاردیا لامبلیا تک یاخته تاژک دار روده ای و عامل ژیاردیازیس است. این انگل در تمام نقاط دنیا به ویژه مناطق گرمسیر و نقاطی با تراکم جمعیت زیاد و امکانات بهداشتی کم، شیوع دارد. Giardia lamblia در فرم فعال یا تروفوزوئیت بوسیله صفحه چسبنده خود به قسمت فوقانی دستگاه گوارش میزبان می­چسبد و در این مکان تغذیه و تکثیر می­­کند. Giardiasis شایعترین عفونت انگلی تک یاخته ای و بیماری زا در ایران است. از بین 6 گونه تشخیص داده شده در جنس ژیاردیا، تنها ژیاردیا لامبلیا می تواند انسان را آلوده کند. ایزوله های ژیاردیا بر اساس خصوصیات ژن های گلوتامات دهیدروژناز، فاکتور طویل سازی آلفا، زیر واحد کوچک RNA ریبوزومی، بتا ژیاردین و ژن تریوز فسفات ایزومراز در 7 گروه A تا G طبقه بندی می شود. از 7 گروه فوق تا کنون تنها گروه های A و B در بین ایزوله های انسانی تشخیص داده شده اند. مطالعات اخیر حاکی از آن است که سویه های C، D، E و F نیز در انسان گزارش شده­اند. در بین ابزارهای تشخیص ژیاردیا لامبلیا روشی که مواد ژنتیکی را تشخیص دهد نظیر واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) به دلیل اختصاصیت و حساسیت بالا در مطالعات فیلوژنیک بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. دراین مطالعه از 30 بیمار به طور تصادفی نمونه گیری انجام گرفت. پس از استخراج موفقیت آمیز DNA بر اساس ژن گلوتامات دهیدروژناز، مراحل واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) انجام شده و نتایج بر روی ژل الکتروفورز مورد بررسی قرار گرفتند. در این میان تمامی نمونه های استخراج شده، باند اختصاصی 432 bp را از خود نشان دادند. پس از مشاهده باند مورد نظر، با استفاده از روش RFLP نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین منظور از آنزیم Bspl I استفاده شد. نتایج بر روی ژل الکتروفورز هر دو اسمبلیج A و B ژیاردیا لامبلیا را در نمونه ها نشان داد. از 6 نمونه انتخاب شده، 2 نمونه اسمبلیج AII و 4 نمونه مخلوطی از هر دو اسمبلیج AII و B را نشان دادند.

کلمات کلیدی: ژیاردیا لامبلیا، ژن گلوتامات دهیدروژناز، ژیاردیازیس، PCR، RFLP

  • تعریف پارازیت یا انگل

پارازیت یا انگل واژه هایی هستند که امروزه در زندگی جوامع بشری کاربرد های گوناگونی دارند. ابتدا باید روشن شود که انگل چیست. در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد (چاپ چهارم، 1949) آمده است: انگل حیوانی است که درون یا خارج موجود دیگری زندگی و به طور مستقیم از آن تغذیه می کند. پارازیت از لغت یونانی پارا به معنی کنار، ماوراء، غلط، اشتباه و نامنظم و لغت سیتوس به معنی غذا مشتق شده است.

فرهنگ لغت وبستر (چاپ دوم، 1949) پارازیتیسم را یک زندگی مشترک رقابت آمیز معرفی می کند. سمبیوزیس در همان فرهنگ لغت به معنی زندگی مشترک یا همکاری دو موجود جاندار آمده است. در یونانی سین یا سیم به معنای با هم و بیوس به معنای زندگی است. در جانور شناسی، زندگی انگلی به عنوان همکاری بین دو جانور که یکی از آنها به طور موقت یا دائم درون یا بیرون بدن دیگری زندگی و تغذیه می کند، مطرح است. البته این معنی شامل جنین پستانداران نمی شود. رابطه انگلی بین حیوانات از گونه های مختلف، یک زندگی انگلی اختصاصی مشترک به حساب می آید. عمل پروراندن یا تغذیه کردن در تعریف فوق نیز منظور می شود. در حالی که اگر این مطلب در رابطه بین دو جانور وجود نداشته باشد، به عبارتی دیگر یک جانور فقط نقش انتقال جانور دیگر را به عهده داشته باشد، آن را ناقل می خوانند.

در زندگی سمبیوزیس از جمله انگلی جفت کوچکتر آن حیوانات، انگل و جفت بزرگتر، میزبات است. طبق شرایط خاص، انگل در رون یا روی بدن میزبان خود زندگی می کند. این زندگی اشتراکی (سمبیوزیس)، زندگی انگلی داخلی یا زندگی انگلی خارجی نامیده می شود. تعدادی از این انگل ها در بخشی از سیر زندگی خود توانایی زندگی مستقل و بدون همکاری میزبان را ندارند که آن ها را انگل های اجباری می نامند. در حالی که تعدادی دیگر گاهی بدون وجود میزبان نیز زنده می مانند که به آن ها انگل اختیاری می گویند (28).

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید