پایان نامه چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌زیست در هزاره سوم

دانلود پایان نامه

دانشگاه‌ صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

 

 

عنوان:‌

چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و

 حفظ محیط‌زیست در هزاره سوم

 

اساتید راهنما:

دکتر عبداله‌زاده

دکتر جهانگشای رضایی

 

 

اسفند ماه 1393

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

        

فصل اول(مقدمه، تعاریف و کلیات)                …………………………………………………………….. 1
1-1 مقدمه                                                                  …………………………………………………………………………. 2
1-2 تعاریف محوری                                                  …………………………………………………………………………. 2
1-2-1 چشم‌انداز                                                        ………………………………………………………………………….. 2
1-2-2 سیستم پویا                                                        …………………………………………………………………………. 3
1-2-3  سطح سرویس                                …………………………………………………………………………………………. 4
1-2-4 نقش‌های محوری معابر شهری          ………………………………………………………………………………………… 4
1-2-5  توسعه‌ی پایدار                                   ……………………………………………………………………………………… 5
1-2-6 محیط زیست                                  ………………………………………………………………………………………….. 6
1-2-7 فضای سبز شهری                           ………………………………………………………………………………………….. 6
1-2-8 آلودگی محیط زیست                                     …………………………………………………………………………… 6
1-2-8-1 آلودگی آب                             …………………………………………………………………………………………… 6
1-2-8-2 آلودگی خاک                           ………………………………………………………………………………………….. 7
1-2-8-3 آلودگی هوا                             ……………………………………………………………………………………………. 8
1-2-8-3-1کاهش آلودگی محیط زیست    ……………………………………………………………………………………….. 8
1-2-8-3-2  روش‌های کاهش آلودگی هوا             …………………………………………………………………………….. 9
1-9 جنگل                                              …………………………………………………………………………………………… 9
1-10 فرضیات تحقیق                               …………………………………………………………………………………………… 10
1-11سوالات تحقیق                                 …………………………………………………………………………………………… 10
1-12 اهداف تحقیق                                  …………………………………………………………………………………………… 10
1-13 کاربردهای تحقیق                           …………………………………………………………………………………………… 11
فصل دوم ( پیشینه و تاریخچه تحقیق)        …………………………………………………………………… 12

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

     

2-1 مقدمه                                                …………………………………………………………………………………………… 13
2-2 پیشینه و تاریخچه‌ی تحقیق                 …………………………………………………………………………………………… 13
فصل سوم(روش تحقیق)                          …………………………………………………………………… 16
3-1 مقدمه                                …………………………………………………………………………………………………………. 17
3-2روش تحقیق                                                        ………………………………………………………………………….. 17
3-2-1 شناخت و تعریف مسئله ………………………………………………………………………………………………………….. 17
3-2-2 مفهوم سازی مدل            ……………………………………………………………………………………………………….. 20
3-2-2-1 نقش خودروها در مصرف اکسیژن و تولید دی‌اکسیدکربن و آلودگی هوا   ………………………………… 20
3-2-2-2 میزان اکسیژن مورد نیاز برای خودروها                                            …………………………………………… 21
3-2-2-3 آثار کاشت، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌های شهری                     …………………………………………… 22
3-2-2-4 میزان آب مصرفی درختان جنگلی                                                  …………………………………………… 27
3-2-2-5 چگونگی تولید اکسیژن توسط درختان                                            …………………………………………… 28
3-2-2-6 تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هرخودرو                              ………………………………………….. 29
3-2-2-7 میزان اکسیژن مورد نیاز برای هر انسان                                           …………………………………………….. 29
3-2-2-8 تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هر انسان                             …………………………………………….. 30
3-2-2-9 میزان آلودگی هوای ناشی از شهرنشینی انسان                               ……………………………………………… 30
3-2-2-10 نقش انسان                                                                  ………………………………………………………….. 31
3-2-2-11 نقش جنگل                                                              …………………………………………………………….. 31
3-2-2-12 نقش خودرو                                                            …………………………………………………………….. 32
3-2-3 تبیین و تدوین مدل                                                         …………………………………………………………….. 33
3-2-4 شبیه‌سازی و اعتبارسنجی                                                 …………………………………………………………….. 37
3-2-5 تحلیل سیستم و ارائه راهکار و پیشنهادات                         …………………………………………………………….. 43

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

     

3-2-6 پیاده‌سازی و اجرا                                                            …………………………………………………………….. 43
فصل چهارم (  بحث )                             ………………………………………………………………….. 44
4-1 عوامل اصلی ایجاد ترافیک شهری                                       …………………………………………………………….. 45
4-1-1 عابرین پیاده شهری                                                         …………………………………………………………….. 45
4-1-2 وسایل نقلیه شهری                                   ………………………………………………………………………………….. 45
4-1- 3 معماری شهری                                     ……………………………………………………………………………………. 45
4-2 شکل‌ها و نمودارهای حاصل از نرم‌افزار    ……………………………………………………………………………………… 45
فصل پنجم (  نتیجه‌گیری)                 …………………………………………………………………….. 58
5-1 نتیجه‌گیری(ویژگی‌های چشم‌انداز تعامل انسان+ جنگل+ خودرو)       ………………………… 59
5-2 پیشنهادات                                       …………………………………………………………………….. 60
5- 2-1 تفکیک سطح‌گذر و فضای سبز           …………………………………………………………………………………….. 60
5- 2- 2 ایجاد اختلاف ارتفاع مابین معابر          …………………………………………………………………………………….. 60
5- 2- 3 بلوک بندی در معماری شهری           ……………………………………………………………………………………… 61
منابع …………………………………………………………………………………………………………………… 63
پیوست 1 …………………………………………………………………………………………………………….. 67
پیوست 2 …………………………………………………………………………………………………………….. 68
پیوست 3 …………………………………………………………………………………………………………….. 69

 

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.