پایان نامه پراکنش وتنوع قارچMacrophomina phaseolina (Tassi) Goid

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : مقدمه

1- 1- تاریخچه و گیاه شناسی سویا………………………………………………………….. 3

1-2- بیماری های سویا………………………………………………………………………    6

1-2-1-پوسیدگی ذغالی(Soybean Charcoal Rot)……………………………………….. 6

1-2-2- بیماری پوسیدگی فیتوفترایی سویا (phytophtora rot of soybean)……………… 8

1-2-3- بیماری مرگ گیاهچه (Rhizoctonia solani )…………………………………….. 9

1-2-4-بیماری ناشی از نماتدها در سویا…………………………………………………… 11

1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم : مروری بر منابع

2-1- بیماری پوسیدگی ذغالی……………………………………………………………….. 14

2-2- میزبان­های مهم قارچ(M. phaseolina) در ایران……………………………………… 14

2-3- پراکنش جغرافیایی قارچ عامل پوسیدگی ذغالی(M. phaseolina)

در ایران و جهان……………………………………………………………………………… 18

2-4- زیست شناسی قارچ عامل بیماری……………………………………………………… 20

2-5- Macrophomina phaseolina………………………………………………….. 24

2-6- ریخت شناسی قارچ M. phaseolina………………………………………………… 26

2-7- چرخه زندگی M. phaseolina………………………………………………………. 29

2-8- نشانه­ها و زمان ظهور بیماری پوسیدگی ذغالی در مزارع سویا………………………….. 30

2-9- گروه­بندی قارچ M. phaseolina با استفاده از محیط کلرات پتاسیم…………………… 34

2-10- عوامل موثر در زنده ماندن اسکلروت در خاک……………………………………….. 35

2-11- اهمیت و خسارت بیماری……………………………………………………………. 37

2-12- مدیریت کنترل بیماری………………………………………………………………… 38

2-12-1- آبیاری و تأمین رطوبت مناسب خاک در ماه­های خشک……………………………. 38

2-12-2- آلودگی بذر به قارچ عامل بیماری ………………………………………………… 38

2-12-3- تناوب زراعی……………………………………………………………………… 39

2-12-4- تأثیر عملیات شخم­زنی در تراکم جمعیت قارچ M. phaseolina در خاک……….. 40

2-12-5- حذف اندام­های آلوده محصول بعد از برداشت…………………………………….. 40

فصل سوم : مواد و روش­ها

3-1- نمونه برداری، جداسازی و خالص سازی قارچ عامل بیماری…………………………… 42

3-1-1- نمونه برداری……………………………………………………………………….. 42

3-1-2- جدا سازی و خالص سازی قارچ عامل بیماری……………………………………… 43

3-2- گروه­بندی جدایه­های قارچ M. phaseolina از مناطق مختلف مازندران با استفاده

از محیط کشت اختصاصی کلرات پتاسیم…………………………………………………….. 44

3-3- تعیین درصد آلودگی مزارع سویا به پوسیدگی ذغالی…………………………………… 46

3-4- تعیین جمعیت اسکلروت­های قارچ در خاک…………………………………………… 47 

3-5- تعیین درصد آلودگی بذر………………………………………………………………. 49

3-6- ارزیابی بیماری پوسیدگی ذغالی در مراحل مختلف رشدی گیاه سویا…………………… 50

3-7- اندازه­گیری وزن صد دانه………………………………………………………………. 52

3-8- تعیین دمای کمینه، بهینه و بیشینه­ی سرعت رشد پرگنه­های قارچ……………………….. 52

فصل چهارم : نتایج

4-1- جدایه­های قارچ عامل بیماری………………………………………………………….. 55

4-2- علائم بیماری پوسیدگی زغالی ناشی از قارچ M. phaseolina ………………………. 56

4-3- مشخصات قارچ عامل بیماری(M. phaseolina)……………………………………… 61

4-4- پراکنش قارچ عامل بیماری در استان مازندران…………………………………………. 63

4-5- گروه­بندی جدایه­های قارچ M. phaseolina در محیط کلرات پتاسیم…………………. 64

4-6- جمعیت اسکلروت­های قارچ عامل بیماری در خاک……………………………………. 70

4-7- درصد آلودگی مزارع سویا به بیماری پوسیدگی ذغالی…………………………………. 74

4-8- درصد آلودگی بذر…………………………………………………………………….. 75

4-9- تعیین دمای کمینه، بهینه، بیشینه­ی سرعت رشد پرگنه­های قارچ…………………………. 78

فصل پنجم : بحث و بررسی ……………………………………………………………….. 79

پیشنهاد………………………………………………………………………………………. 83

فصل ششم : منابع…………………………………………………………………………… 84

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………… 97

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید