پایان نامه وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان

دیدگاه­های مربوط به ابعاد تعهد سازمانی

  • دیدگاه پورتر، کامپتون و اسمیت

پورتر، کامپتون[۱] و اسمیت[۲] (۱۹۷۶) تعهد، به این معناست که فرد تا چه حدی هویت خود را با یک سازمان مشخص می­شناسد و به آن سازمان دلبستگی دارد که حداقل به وسیله سه عامل مشخص می­شود:

  • اعتقاد به اهداف سازمان و پذیرش آنها
  • تمایل به تلاش بیشتر در راه تحقق اهداف سازمان
  • تمایل شدید به باقی­ماندن و حفظ عضویت خویش در سازمان

 

  • دیدگاه اتزیونی[۳]

اتزیونی (۱۹۶۱) (به نقل از دولت­خواهان، ۱۳۸۰) بر این نکته پافشاری داشت که قدرت و اختیار سازمانی که بر اعضا حاکم است، ریشه در ماهیت مشارکت یا تعهد کارکنان در سازمان دارد. به اعتقاد او تعهد سازمانی دارای ابعاد سه گانه­ی زیر است:

تعهد اخلاقی[۴]: تعهد اخلاقی یا وجدانی بیانگر نوعی گرایش شدید و مثبت به سازمان است که مبتنی بر درونی شدن اهداف، ارزش ها و هنجارها و مبتنی بر تعیین هویت یا سازمان می­باشد. از این رو کارکنان به فعالیت­های سازمانی متعهد می­شوند، زیرا احساس می­کنند که سازمان اهداف اجتماعی مفیدی را دنبال می­کند.

تعهد حسابگرانه[۵]: این بعد از تعهد سازمانی بیانگر احساس پیوستگی کارکنان با سازمان است و مبتنی بر رابطه­ای تبادلی است که بین اعضا و سازمان برقرار می­گردد. براساس این تعریف از تعهد سازمانی، کارکنان به خاطر رابطه ی تبادلی سودمند میان نقش­هایی که در سازمان ایفا می­کنند و پاداش­هایی که بابت آن دریافت می­کنند، به سازمان متعهد می­شوند.

تعهد به دیگری[۶]: اتزیونی این شکل از تعهد را نوعی گرایش یا نگرش منفی نسبت به سازمان معرفی می­کند که در موقعیت­هایی که رفتار فرد به شدت محدود شده است، نمود پیدا می­کند. در واقع فرد در صورت فراهم شدن شرایط لازم، سازمان را ترک می­کند.

  • دیدگاه آرجریس[۷]

تعهد سازمانی یک مفهوم در روابط انسانی به حساب می­آید. به اعتقاد آرجریس (۱۹۶۴) (به نقل از دولت­خواهان، ۱۳۸۰) بدون تعهد اجرای هر برنامه یا ایده­ی جدید به سختی انجام می­پذیرد. نیروی انسانی در سازمان­ها می­توانند دو نوع تعهد را داشته­باشند.

تعهد بیرونی[۸]: در واقع یک توافق قراردادی است که تمامی شرایط کار، اهداف و رفتارهای آن از سوی دیگران مشخص می­شود و از کارکنان انتظار می­رود که فعالیت­های سازمانی را به نحواحسن انجام دهند. درواقع بدین خاطر تعهد بیرونی گفته می­شود که کارکنان اختیاری در تعیین تکلیف خود در سازمان ندارند و امورات سازمانی آنان از قبل تعیین شده است.

تعهد درونی[۹]: همانگونه که از عنوان آن برمی­آید، تعهد از درون نشأت می­گیرد. افراد بنا به انگیزه­های درونی خودشان به سازمان متعهد می­شوند و در تعیین فعالیت­ها و اهداف سازمانی خودشان نقش زیادی دارند. چون آنان شخصأ در تعیین فعالیت­های سازمان دخالت دارند از درون متعهد میشوند که فعالیت­های سازمان را به نحو مطلوب به انجام برسانند. جدول بعدی توصیف بهتری از این دیدگاه را نشان می­دهد.

۱-Campton

۲-Smith

۳-Etzioni

[۴]-Moral Commitment

[۵] -Calculative Commitment

[۶] -Alternative Commitment

[۷] -Argyris

[۸]-External commitment

[۹] -Internal Commitment

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه