پایان نامه نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا

دانلود پایان نامه

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان:

نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا

مورد : روستاهای بخش مرکزی شهرستان مهرستان(1390-1375)

استاد راهنما:

دکتر عباس سعیدی

استاد مشاور:

دکتر فرهاد عزیزپور

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بیان مسئله و ضرورت تحقیق ………………….1

2-1- سؤالات تحقیق………………………… 2

3-1-فرضیات تحقیق…………………………2

4-1-اهداف تحقیق………………………… 2

5-1-روش تحقیق………………………… 2

1-5-1- جامعه آماری و روش نمونه گیری………………………. 2

1-1-5-1 جامعه آماری………………………… 2

2-1-5-1- روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………3

3-5-1- روش تحقیق…………………………6

6-1- روش جمع آوری داده ها………………………… 6

7-1- فرایند انجام تحقیق………………………… 6

8-1- تعریف مفاهیم و کلید واژه های تحقیق……………………. 8

1-8-1- مفهوم روستا………………………… 8

2-8-1- مفهوم روابط شهر و روستا………………………… 8

4-8-1- مفهوم سلطه………………………… 9

9-1- پیشینه تحقیق………………………… 9

1-9-1- کتابها………………………… 9

2-9-1- مقالات…………………………10

3-9-1- پایان نامه ها………………………… 14

فصل دوم:  مبانی نظری

1-2- نظریه، مدلها و رویکردهای پایه…………………………. 19

1-1-2- نظریه مکان مرکزی………………………….. 19

2-1-2- نظریه سرمایه داری بهره بری………………………… 22

3-1-2- نظریه قطب رشد…………………………. 27

2-2- رویکردهای مرتبط با روابط شهر و روستا………………………… 29

1-2-2- رویکرد مرکز – پیرامون…………………………. 29

2-2-2- رویکرد توسعه اگروپلیتن………………………….. 31

3-2-2- رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی……………… 32

4-2-2- رویکرد شبکه منطقه ای………………………… 34

3-2- رویکرد نظری حاکم بر تحقیق و مدل مفهومی………………. 40

فصل سوم: بستر طبیعی و اجتماعی-اقتصادی

1-3- موقعیت و وسعت………………………….. 43

2-3- ساختار محیطی- اکولوژیکی………………………….. 45

1-2-3- ساختار زمین………………………….. 45

2-2-3-  اشکال ناهمواری………………………….. 46

3-2-3- وضعیت آب و هوا………………………… 51

1-3-2-3- گرما………………………… 53

2-3-2-3- وضعیت بارش…………………………… 55

1-3-2-3- منحنی آمبروترمیک………………………….. 59

4-3-2-3- طبقه بندی اقلیمی………………………….. 59

5-3-2-3- وضعیت باد…………………………. 60

4-2-3- بررسی منابع آب………………………….. 61

5-2-3- بررسی خاک………………………….. 61

6-2-3- وضعیت پوشش گیاهی………………………….. 62

3-3- ویژگی های اجتماعی- اقتصادی  بخش مرکزی………… 63

1-3-3- سابقه سکونت و فعالیت در محدوده مورد بررسی………. 64

2-3-3- مقایسه جمعیتی و سکونتگاهی بخش مرکزی در استان و شهرستان…….65

3-3-3- تعداد، توزیع و تراکم نسبی جمعیت بخش مرکزی شهرستان مهرستان……66

4-3-3- پراکنش روستاها بخش مرکزی در ردههای جمعیتی بر اساس خانوار……..67

5-3-3- ساختار جنسی و سنی جمعیت………………………….. 70

6-3-3- روند تحولات خانوارهای روستایی بخش مرکزی………….. 71

7-3-3- روند تحولات جمعیتی روستاهای  بخش مرکزی…………….. 72

8-3-3- بررسی ابعاد خانوار………………………… 74

9-3-3- سواد و آموزش…………………………… 74

10-3-3- وضعیت اشتغال و بار تکفل…………………………. 75

11-3-3- ساختار اقتصادی بر اساس فعالیت در بخش عمده اقتصادی………. 76

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد