پایان نامه مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با منطق فازی و تحلیل سلسله‌ مراتبی (AHP) در محیط مکانمند

دانلود پایان نامه

پردیس دانشگاهی قشم

گروه مهندسی منابع طبیعی و جغرافیا

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی

سنجش‌ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

عنوان:

مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با منطق فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در محیط مکانمند

(مطالعه موردی: منطقه یک شهری بندرعباس)

استاد راهنما:

دکتر رسول مهدوی

استاد مشاور:

دکتر ارشک حلی‌ساز

فهرست مطالب:

فصل اول…………………………………………… 10

1-1. مقدمه…………………………………………. 1

1-2. بیان مسئله…………………………………………. 1

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………. 3

1-5. فرضیه‌های تحقیق……………………………………….. 4

1-6. اهداف اساسی تحقیق…………………………………….. 4

فصل دوم…………………………………………. 5

2-1. پیشینه تحقیق………………………………………….. 6

2-2. تصمیم‌گیری………………………………………….. 6

2-3. تصمیم‌گیری مکانی………………………………………….. 8

2-4. دیدگاه‌های متفاوت در تصمیم‌گیری…………………………… 8

2-5. مراحل تصمیم‌گیری چندمعیاری مکان………………………. 9

2-5-1. تعریف مسئله…………………………………………. 9

2-5-2. معیارهای ارزیابی………………………………………….. 9

2-5-3. تولید نقشه‌های معیار………………………………………… 10

2-5-4. استاندارد‌سازی نقشه‌های معیار…………………………… 10

2-5-5. گزینه‌ها …………………………………………11

2-5-6. محدودیت‌ها………………………………………… 11

2-6. روش‌های‌ وزن دهی……………………………………..11

2-6-1. فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی ( (AHP………………………..

2-7. مدل‌های‌ موجود تلفیق‌ نقشه‌ها………………………………..13

2-7-1. مدل‌ منطق‌ بولین ‌(Boolean Logic Model)…………………….13

2-7-2. مدل‌ همپوشانی‌ شاخص‌ (Index Overlay Model)…………… 13

2-7-3. مدل‌ منطق‌ فازی ( Fuzzy Logic Model)…………………………14

2-8. کاربرد منطق فازی در تصمیم‌گیری…………………………………. 15

2-9. بررسی و ارزیابی معیارهای موردنیاز در مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی……15

2-9-1. جمعیت………………………………………… 15

2-9-2. مساحت و شعاع پوشش……………………… 15

2-9-3. شبکه ترافیک………………………………………… 16

2-9-4. کاربری اراضی…………………………………………16

2-9-5. پتانسیل خطر………………………………………… 16

2-10. حفاظت در مقابل حریق………………………………………….. 17

2-11. طبقه‌بندی حوادث………………………………………….. 17

2-11-1. طبقه‌بندی حوادث بر اساس عواقب آن‌ها ………………………17

2-11-2. طبقه‌بندی حوادث بر اساس عامل حادثه……………………… 18

2-11-3. طبقه‌بندی حوادث بر اساس اراده انسانی………………….. 18

2-11-4. طبقه‌بندی حوادث بر اساس خصوصیات خطر………………….. 19

2-12. دلایل آتش‌سوزی در شهرها………………………………………… 19

2-13. کاربرد انواع مدل‌ها در برای بررسی مراکز خدمات‌رسانی…………… 20

2-13-1. مدل دایره‌ای یا شعاعی………………………………………….. 20

2-13-2. تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با استفاده از تابع نزدیکی…………… 20

2-13-3. تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با استفاده از عملیات همسایگی………….21

2-13-4. مدل تخصیص…………………………………………… 21

2-13-5. مدل حداکثر پوشش…………………………………………… 22

2-14. عوامل تأثیرگذار بر شعاع پوشش ایستگاه‌های آتش‌نشانی……………….. 22

2-14-1. تراکم مسکونی………………………………………….. 22

2-14-2. تراکم مراکز تجاری………………………………………….. 22

2-14-3. بافت شهری (امکان و ضریب دسترسی، بافت و شبکه و دسترسی)……..23

فصل سوم………………………………………… 24

3-1. معرفی منطقه یک شهری بندرعباس…………………………….. 25

3-1-1. کاربری اراضی منطقه یک شهری بندرعباس………………….. 26

3-1-2. ویژگی‌های جمعیتی منطقه یک شهرداری بندرعباس………….. 27

3-1-3. وضعیت اقلیمی منطقه…………………………………………. 28

3-2. روش تحقیق………………………………………….. 29

3-2-1. تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی موردنیاز……………………. 30

3-2-1-1. لایه تراکم جمعیتی………………………………………….. 30

3-2-1-2. لایه نزدیکی به مراکز صنعتی………………………………… 30

3-2-1-3. لایه نزدیکی به مراکز اداری………………………………………….. 30

3-2-1-4. لایه نزدیکی به مراکز آموزشی و درمانی………………………… 31

3-2-1-5. لایه نزدیکی به مراکز تجاری………………………………………….. 31

3-2-1-6. لایه نزدیکی به شبکه ارتباطی……………………………………….. 31

3-2-1-7. لایه پوشش عملکردی ایستگاه‌های آتش‌نشانی موجود………….. 31

3-2-1-8. لایه محدودیت………………………………………….. 31

3-2-2. استانداردسازی نقشه‌های فازی………………………………………….. 32

3-2-3. روش (AHP)………………………………………… 32

3-2-3-1. ساختن سلسله‌مراتب………………………………………….. 33

3-2-3-2. مقایسه زوجی و محاسبه وزن……………………………………. 33

3-2-3-3. محاسبه نرخ ناسازگاری………………………………………….. 34

3-2-3-3-1. میانگین بردار ناسازگاری………………………………………….. 35

3-2-3-4. محاسبه شاخص ناسازگاری………………………………………….. 35

3-2-3-5. محاسبه نرخ ناسازگاری………………………………………….. 36

فصل چهارم…………………………………………. 37

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد