پایان نامه مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد

دانلود پایان نامه

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات آتش سوزی در اکوسیستم های جنگلی روی جمعیت برخی خانواده های نماتدهای انگل گیاهی و آزادزی موجود در ریزوسفر دو گونه درختی زبان گنجشک و آزاد انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه جنگل ابر شهرستان شاهرود در استان سمنان بوده که در سال 1389دچار آتش سوزی از نوع سطحی گردیده بود که پس از تعیین منطقه سوخته و سالم با جمع آوری 720 نمونه خاک از ریزوسفر درخت سالم و درخت سوخته از اعماق 10، 20، 30 و 40 سانتیمتری خاک سایه انداز با رعایت شرایط یکسان ارتفاع و موقعیت جغرافیایی، سن درخت و زمان نمونه برداری برای هر گونه ، در مرز ناحیه سوخته و سالم در طی سال 1390 صورت پذیرفت. پس از انتقال نمونه‌‌ها به آزمایشگاه، شستشوی خاک و استخراج نماتدها با استفاده از سری الکهای خاکشوئی، سانتریفوژ ، تثبیت و انتقال آنها به گلیسیرین انجام گرفت. ضمن تهیه اسلاید میکروسکوپی نسبت به شمارش نماتدها بر اساس خصوصیات مرفولوژیک و با استفاده از منابع علمی معتبر به تفکیک خانواده های Tylenchidae، Criconematidae، Belonolaimidae، Hoplolaimidae، Aphelenchidae، Longidoridae، Cephalobidae، Rhabditidae، Cephalobidae و Mononchidae انجام شد.

نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده از عمق های 10، 20، 30 و 40 سانتیمتری خاک سایه انداز درخت زبان گنجشک و آزاد بر اساس آزمون مقایسات میانگین نشان داد در عمق های مختلف، تاثیر آتش روی جمعیت نماتدها تفاوت معنی داری وجود دارد (P≤0.05). آتش سوزی در عمق های 10 سانتی متری خاک بیشترین تاثیر را روی جمعیت نماتدهای انگل و آزاد داشته است و همچنین بر اساس این آزمون نشان داده شد که آتش کمترین تاثیر را در عمق 40 سانتی متری خاک روی جمعیت نماتدهای انگل و آزاد داشته است و فون نماتدهای لایه های سطحی خاک آسیب بیشتری از آتش دیده اند.

واژه‌‌های کلیدی: نماتد، جنگل ابر، شاهرود، زبان گنجشک ،آزاد

فهرست مطالب

مقدمه

بررسی منابع

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتایج

بحث

منابع (References)

خلاصه انگلیسی

 مقدمه

اکوسیستم های جنگلی بعنوان یکی از منابع طبیعی تجدید شونده بوده و امروزه ارزش حیاتی جنگل به عنوان یک منبع عظیم تولید مواد سلولزی، چوبی و حفظ منابع آب قابل دسترس و نیز تولید اکسیژن و حفظ تعادل اکوسیستم جهانی جهت زندگی بشر و دهها ارزش حیاتی دیگر به شدت احساس می شود. محدود بودن منابع جنگلی از یک طرف و نیاز به مصرف محصولات و فراورده های جنگلی از طرف دیگر استفاده از این منبع عظیم و با ارزش در کلیه زمینه های مصرف بایستی به صورت بهینه انجام گیرد به سخنی دیگر منابع طبیعی به عنوان بستر و تکیه گاه اصلی کلیه فعالیتهای کشاورزی و اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و صنعت هر کشور در دنیای پیشرفته امروز شناخته شده و مورد بحث است.

امروزه برای بسیاری از مناطق جهان وجود منابع طبیعی برابر است با امکان حیات و تداوم زندگی و نابودی آن یعنی مرگ و نیستی، پس سخن گزافی نیست اگر گفته شود منابع طبیعی خاستگاه حیات و زمینه استقلال اقتصادی، سیاسی کشور، مهد توسعه و عمران و در یک کلام میراث دستاوردهای یک نسل به نسل دیگر است.

عرصه های منابع طبیعی در برنامه ریزی های امروز جهان دیگر به عنوان تفرجگاه های طبیعی و یا چشم اندازهای زیبا برای رفع خستگی در تعطیلات پایانی هفته مطرح نیست.

امروزه جنگل ها و مراتع نه تنها به عنوان قطب عظیم اقتصادی بلکه به عنوان پشتوانه بقای سایر بخش های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اند. وضع نامطلوب جنگل ها و مراتع در کشورما، حکایت پرملال از تازیانه ناملایمات گوناگون زمانه، بی مهری آدمیان و هرآنچه در طی سالیان متمادی در پیکر زخمی و بی رمق این منابع ارزشمند و ملی گذشته است.

فواید بی شمار ملموس و غیر ملموس جنگل ها و مراتع از جمله جلوگیری از فرسایش خاک و جاری شدن سیل، به هدر نرفتن آب های سطح الارضی، تعدیل و سالم سازی آب و هوا ، حاصلخیزی خاک، رونق بخشیدن کشاورزی و این که حتی وجود یک درخت و یک بوته که به سختی پا گرفته، استمرار حیات و تداوم زندگی می باشد، لزوم حفاظت و حمایت از جنگل ها و مراتع به خوبی روشن می سازد.

امروزه این حقیقت کاملا پذیرفته شده که انسان به دلایل مختلف، عامل اصلی ویرانی و نابودی جنگل ها و مراتع می باشد. با وجود اینکه انسان همواره به این منابع وابسته بوده، مع الوصف به علل مختلف مرتکب اشتباهات         بی شماری شده اند و زخم های علاج ناپذیری بر پیکر جنگل ها و مراتع وارد ساخته است. به طوری که در حال حاضر میلیون ها هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی کاملا نابود گردیده و به زمین های لخت و لم یزرع تبدیل گردیده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید