پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس- فولاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد جاسب

دانشکده فنی و مهندسی- گروه مکانیک

پایان‌نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد

مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس- فولاد

استاد راهنما:

دکتر محمد هنرپیشه

 

چکیده

با پیشرفت فناوری، نیاز به استفاده از مواد نوین احساس می‌شود. روش‌های جدیدی به‌منظور ساخت مواد جدید توسعه پیدا کرده‌اند. از مواد جدید در حال پیشرفت، می‌توان به ورق‌های دولایه اشاره کرد. این مواد دارای خواص ترکیبی از مواد متشکل هستند. هدف از این پژوهش تولید ورق دولایه فولاد زنگ‌نزن 304L و مس خالص و بهبود خواص مکانیکی این ورق با استفاده از فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار که یکی از روش‌های تغییر شکل شدید[1] است. به این منظور، در ابتدا ورق دولایه از طریق جوش انفجاری[2] تولید می‌شود، نمونه‌های منطبق با ابعاد قالب دستگاه نورد همسان در کانال زاویه‌دار آماده می‌شوند. در ادامه فرآیند کار مکانیکی در عبورهای مختلف انجام می‌پذیرد و خواص مکانیکی نمونه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و تجزیه و تحلیل نتایج انجام می‌پذیرد. این روش افزایش میکروسختی در نقاط مختلف از سطح مقطع ورق دولایه و استحکام را نشان می‌دهد و بیان می‌کند که با افزایش تعداد عبورها خواص مکانیکی بهبود پیدا می‌کند. تعداد عبور دارای مقدار بهینه است که با تکرار فرآیند برای تعداد بیشتر از این مقدار بهینه، افت خواص مکانیکی مشاهده می‌شود. این روش فرآیندی نوین برای بهبود خواص مکانیکی را ارائه می‌دهد.

کلیدواژه: نورد همسان در کانال زاویه‌دار ، تغییر شکل شدید، جوش انفجاری، میکروسختی، استحکام

فهرست مطالب

عنوان……………….. صفحه

فهرست مطالب… 10

فهرست شکل‌ها 12

فهرست جدول‌ها 15

فصل 1.. 16

1-1- مقدمه. 17

1-2- اهداف تحقیق و بیان مساله. 18

1-3- پیشینه تحقیق.. 19

1-4- ساختار تحقیق.. 20

فصل 2.. 21

2-1- مقدمه. 22

2-2- فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار 23

2-2-2- مسیرهای مختلف اعمال فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار 24

2-2-3- کرنش اعمالی در فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار و فرآیندهای مشابه. 27

2-2-4- پارامترهای مهم در فرآیندپرس همسان در کانال زاویه‌دار و همچنین فرآیندهای مشابه. 28

2-2-4-1- زاویه کانال.. 28

2-2-4-2- زاویه انحنا 30

2-2-4-3- دمای پرس‌کاری.. 30

2-2-4-4- سرعت پرس…. 31

2-2-4-5- فشار پشتی.. 32

2-2-5- تأثیر فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار بر ریزساختار 33

2-2-6- مکانیزم کاهش اندازه دانه در فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار و فرآیندهای مشابه. 35

2-3- فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار به عنوان یکی از فرآیندهای تغییرشکل شدید. 39

2-4- ترکیب نورد همسان در کانال زاویه‌دار و آنیل به منظور بهینه سازی خواص مکانیکی.. 41

2-4-2- تأثیر نورد همسان در کانال زاویه‌دار بر روی خواص مکانیکی آلومینیوم. 43

2-4-3- تأثیر  نورد همسان در کانال زاویه‌دار بر روی خواص مکانیکی فولاد. 51

2-5- معرفی بعضی فرآیندهای تولید مقاطع دوفلزی.. 58

2-5-1- اکستروژن.. 58

2-5-2- جوشکاری انفجاری.. 59

2-5-3- نورد اتصالی تجمعی.. 61

فصل 3.. 66

3-1- مقدمه. 67

3-2- مواد اولیه مورد استفاده 67

3-3- نحوه انجام فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار بر ورق دو لایه مس- فولاد. 68

3-4- بررسی خواص نمونه‌ها تحت فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار 69

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه