پایان نامه مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده علوم پایه، دانشکده شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش: معدنی

عنوان:

مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده

 استاد راهنما:

دکتر سعیده ‌هاشمیان

 استاد مشاور:

دکتر محمد حسین مسلمین

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بنتونیت… 4

1-3- زئولیت… 4

1-4- کائولن.. 5

1-4-1- کاغذ سازی.. 6

1-4-2- داروسازی.. 6

1-4-3- رنگ سازی.. 7

1-4-4- لاستیک­سازی.. 7

1-4-5- سرامیک سازی.. 7

1-4-6- خاک رس­ها 7

1-5- جذب سطحی.. 8

1-5-1- دامنه جذب سطحی.. 9

1-5-2- کاربرد جذب سطحی.. 8

1-5-3- توسعه و فن­آوری جذب سطحی.. 11

1-5-4- جذب فیزیکی.. 11

1-5-5- جذب شیمیایی.. 11

1-6- عوامل موثر در فرآیند جذب سطحی.. 12

1-6-1- سطح تماس… 12

1-6-2- غلظت… 13

1-6-3- دما 13

1-6-4- pH.. 13

1-6-5- اندازه مولکول­های جذب شونده 13

1-6-6- نوع خواص جسم جاذب… 13

1-7- ایزوترم جذب… 14

1-8- سرعت جذب سطحی.. 14

1-9- سینتیک و ترمودینامیک… 15

1-10- استفاده همزمان از عوامل ترمودینامیکی و سینتیکی.. 16

1-11- تفاوت­های سینتیک و ترمودینامیک… 16

1-12- جاذب­ها 17

1-12-1- جاذب­های متداول و رایج.. 18

1-12-1-1- کربن­های فعال شده 18

1-12-1-2- استخوان چوب… 19

1-12-1-3- جادب­های پلیمری.. 20

1-12-1-4- سیلیکاژل. 20

1-12-1-5- آلومین فعال شده 20

1-13- انواع رنگ… 21

1-13-1- رنگ­های طبیعی.. 21

1-13-2- رنگ­های شیمیایی.. 21

1-14- مواد رنگزای راکتیو. 22

فصل دوم: پیشینه تحقیق.. 25

2-1- مقدمه. 27

2-2- مروری بر مطالعات گذشته. 28

فصل سوم: تجربی.. 33

3-1- روش آزمایش… 34

3-2- مواد مورد استفاده 34

3-3- وسایل و دستگاه‌های مورد نیاز. 34

3-4- تهیه محلول رنگی.. 33

3-4-1- رنگ راکتیو نارنجی.. 35

3-5- روش تهیه جاذب… 36

3-6- اندازه­گیری qe 34

فصل چهارم: نتایج و بحث… 38

4-1- بررسی ساختار مدل آلوده کننده و جاذب‌ها 37

4-1-1- طیف FTIR.. 39

4-1-2- تصویر میکروسکوپی (SEM) 43

4-1-3- بررسی ساختار بلورها توسط پرتوهای ایکس (XRD) 43

4-2- بهینه سازی پارامترهای مختلف در حذف رنگ راکتیو نارنجی.. 43

4-2-1- اثرpH.. 43

4-2-2- اثر مقدار جاذب (m) 47

4-2-3- اثر غلظت رنگ راکتیو نارنجی.. 46

4-2-4- اثر مدت زمان تماس… 48

4-2-5- اثر دما 49

4-3- سینتیک جذب… 51

4-3-1- بررسی سینتیک جذب راکتیو نارنجی روی Bentonit/CTAB.. 52

4-3-2- بررسی سینتیک جذب راکتیو نارنجی روی Kaolin/CTAB.. 56

4-3-3- بررسی سینتیک جذب راکتیو نارنجی روی Clay/CTAB.. 56

4-4- ایزوترم جذب… 60

4-4-1- بررسی ایزوترم جذب راکتیو نارنجی روی Bentonit/CTAB.. 61

4-4-2- بررسی ایزوترم جذب راکتیو نارنجی روی Kaolin/CTAB.. 64

4-4-3- بررسی ایزوترم جذب راکتیو نارنجی روی Clay/CTAB.. 64

4-5- پارامترهای ترمودینامیکی.. 67

4-6- نتیجه گیری.. 71

منابع و مؤاخذ. 73

چکیده

فاضلاب واحدهای چاپ و رنگرزی در صنایع نساجی اغلب حاوی رنگ و مواد شیمیایی هستند. یکی از رنگ­های مورد استفاده در این صنعت، رنگ راکتیو نارنجی می­باشد که دارای ترکیبات معطر، هتروسیکلیک، بسیار پایدار بوده و باعث سخت شدن فرآیند حذف رنگ از فاضلاب می­شوند. در این تحقیق، جذب رنگ راکتیو نارنجی روی Bentonit/CTAB، Kaolin/CTAB و Clay/CTAB توسط فرآیند جذب سطحی بررسی شد. تاثیر پارامترهای مختلف نظیر مقدار جاذب، pH، مدت زمان تماس، دما، سرعت هم­زدن و غلظت اولیه روی جذب رنگ راکتیو نارنجی از محلول­های آبی مطالعه شد. جذب به یک ماکزیمم در تمام pHها و زمان تماس 60 دقیقه رسید. بررسی سینتیکی نشان داد، عمل جذب بر روی تمام جاذب­ها از معادله سینتیک درجه دوم تبعیت می­کند. مدل ایزوترومی لانگمویر در Bentonit/CTAB، و مدل ایزوترمی فروندلیچ در Kaolin/CTAB و Clay/CTAB مطابقت خوبی با نتایج تجربی داشت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.