پایان نامه مطالعه حذف 2-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده علوم پایه، دانشکده شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش: کاربردی

عنوان:

مطالعه حذف 2-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید

 استاد راهنما:

دکتر سعیده ‌هاشمیان

 استاد مشاور:

دکتر محمد حسین مسلمین

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه. 2

1-1- هتروسیکل‌ها 3

1-2-طبقه‌بندی ترکیبات هتروسیکل.. 3

1-2-1- هتروسیکل‌های غیر آروماتیک‌…. 3

1-2-2- هتروسیکل‌های آروماتیک…. 3

1-3- کاربردهای هتروسیکل.. 4

1-4- ترکیبات هتروسیکل مشتق شده از بنزن. 4

1-5-پیریدین.. 4

1-5-  2-پیکولین.. 6

1-5-1-روش‌های تهیه 2-پیکولین.. 6

1-5-2- کاربردهای 2- پیکولین.. 6

1-5-3- تاثیر 2-پیکولین بر سلامتی انسان. 6

1-5-4-  تاثیر2-پیکولین بر محیط زیست… 7

1-6-منعقدکننده ها 7

1-7-پلی الکترولیت… 7

1-7-1-پلی الکترولیت بدون بار. 8

1-7-2-پلی الکترولیت آنیونی.. 8

1-7-3-پلی الکترولیت کاتیونی.. 8

1-8-کاربرد. 8

1-9-مکانیسم منعقد سازی.. 9

1-10-انتخاب نوع پلی الکترولیت مناسب… 9

1-11- پلی اکریل آمید. 9

1-12- ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ.. 10

1-12-1-ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﻮﻧﯽ.. 11

1-12-2-ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ.. 11

1-12-3-ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ.. 11

    1-12-4-اﺳﺎس ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ.. 12

1-13-انواع جذب سطحی.. 13

1-13-1-جذب فیزیکی یا جذب واندروالس…. 13

1-13-2-جذب شیمیایی یا جذب سطحی فعال شده 13

1-14- ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺪﻣﺎی ﺟﺬب… 14

1-15- اﻧﻮاع ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺪﻣﺎ 14

1-16-ﻣﺪل ﻫﺎی اﯾﺰوﺗﺮم  15

1-17-مهمترین ایزوترم جذب سطحی.. 16

    1-18- سینتیک جذب… 16

1-19-بهینه کردن پارامترهای موثر در سرعت واکنش…. 17

1-19-1- دما 17

1-19-2- سرعت هم زدن. 17

1-19-3- زمان تماس…. 17

فصل دوم: پیشینه تحقیق.. 18

2-1- مقدمه. 19

2-2- مروری بر مطالعات گذشته. 19

فصل سوم: بخش تجربی.. 21

3-1- روش آزمایش…. 22

3-2- مواد مورد استفاده 22

3-3- وسایل و دستگاه‌های مورد نیاز 22

3-4- تهیه محلول. 23

3-4-پیکولین.. 23

3-5- روش تهیه جاذب CuTiO3.. 24

            3 -6- روش تهیه کامپوزیت… 24

3-7-اندازه گیری درصد جذب 24

فصل چهارم : نتایج و بحث… 25

     4-1- بررسی ساختار مدل آلوده کننده و جاذب‌ها 26

4-1-1- طیف IR.. 26

4-1-1-1- طیف IR  2-پیکولین.. 26

4-1-1-2- طیف  FTIR    CuTiO3.. 27

4-1-1-3- طیف  FTIR پلیمر. 27

4-1-1-4- طیف  FTIRکامپوزیت سنتز شده 28

4-1-2- تصویر میکروسکوپی (SEM)………..31

4-1-3-طیف EDX ترکیبات………….34

4-1-4- الگوی XRD  ترکیبات…….35

4-2- بهینه سازی پارامترهای مختلف در حذف 2-پیکولین……….36

4-2-1- اثر مقدار جاذب (m)…………………36

4-2-2- اثر pH……………37

4-2-3- اثر زمان تماس………….39

4-2-4- اثر دما……………..40

4-2-5- اثر غلظت 2-پیکولین……..42

4-3- سینتیک جذب…….43

4-3-1- بررسی سینتیک جذب2-پیکولین توسط پلیمر….44

-3-2- بررسی سینتیک جذب 2-پیکولین بر روی CuTiO3…..46

4-3-3- بررسی سینتیک جذب 2-پیکولین روی CuTiO3+p……47

4-4- ایزوترم جذب…………….49

ایزوترم جذب لانگمویر….49

ایزوترم جذب فروندلیچ……50

4-4-1- بررسی ایزوترم جذب 2-پیکولین بر روی پلیمر……..50

4-4-2- بررسی ایزوترم جذب 2-پیکولین روی CuTiO3……52

4-4-3- بررسی ایزوترم جذب 2-پیکولین روی CuTiO3+p……53

4-5- پارامترهای ترمودینامیکی……….55

4-6- نتیجه گیری…………….58

       منابع و مؤاخذ……….59

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.