پایان نامه مطالعه ارتباط موتاسیون های ژن های VDR و VEGF با سقط مکرر در زنان

دانلود پایان نامه

چکیده:

سقط مکرر شایع ترین رویداد پزشکی ، که در طول 3 ماهه اول در 20% از بارداری ها رخ می‌دهد. سقط مکرر از بیماریهایی است که بسیاری از زوجها از آن رنج می برندعوامل متعددی برای این سندرم ذکر شده است که یکی از علل مطرح آن موتاسیون در ژن های رسپتور ویتامین D وفاکتور رشد اندوتلیال عروقی در مادران باردار و به دنبال آن سقط جنین است.نظر به اینکه جمعیت مردم ایران از نظر ژنتیکی با جمعیتهای دیگر متفاوت است ، لذا موتاسیون ژنهای فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در ایران ممکن است با دیگر جوامع متفاوت باشد لذا این مطالعه میتواند تصویری از ترکیب ژنی مردم ایران در ارتباط با موتاسیون های مربوط به ژنهای فاکتور رشد اندوتلیال و احتمالا ارتباط آنها با سقط مکرر را مشخص کند. لذادر مورد ارتباط رسپتور ویتامین D و سندرم سقط مکرر گزارشی دیده نشده است

روش کار:

این بررسی با ژنوتیپ کردن نمونه DNA گروه بیماران (Case) و گروه سالم (Control) و مقایسه فراوانی این موتاسیون ها در دو گروه به وسیله آزمون x 2 انجام میگیرد آنالیز نتایج حاصل از این مرحله ، ژنوتیپهای ایجادکننده ریسک برای موتاسیون های مذکور و همچنین ریسک نسبی ایجاد شده را با محاسبه ((Odd Ratio مشخص خواهد نمود در نهایت میزان ارتباط هر یک از این موتاسیون ها به صورت هموزیگوت و هتروزیگوت به طور جداگانه و نیز بصورت هتروزیگوت مرکب (دو یا چند موتاسیون هم زمان ) با شیوع سقط مکرر در زنان با تفسیر نتایج و اطلاعات بدست آمده ، مورد بررسی قرار خواهدگرفت.

نتایج:

فراوانی های ژنوتیپی و آللی دو پلی مورفیسمسم 936C/T،FOKIT/C از ژنVDR,VEGFهیچ تفاوت معنی داری را بین گروه بیمار و کنترل نشان نداد. در مقابل فراوانی ژنوتیپی در پلی مورفیسم 2578C/Aتفاوت معنی داری را بین بیماران و کنترل نشان داد.با توجه به تاثیر و اهمیت تروفوبلاست ، رگهای جنینی و رشد سلول های خونی جنینی و مادری در سندرم سقط مکرر توجه به VEGF و بررسی تاثیر پلیمورفیسم های این ژن در سقط مکرر ضروری می باشد.از آنجاییکه مشاهداتی مبنی بر ارتباط معنی دار ژن VDR با سرطان وپارگی زودرس غشا ملاحظه کردیم .لازم دانستیم ارتباط این ژن را با سندرم سقط مکررکه گزارشی از آن منتشر نشده مورد بررسی قرار دهیم.

بحث: یافته های ما پیشنهاد می کند که پلی مورفیسم2578C/Aممکن است با استعداد ابتلا به سقط مکرر در جمعیت ایرانی مرتبط باشد .

کلید واژه:

سقط مکرر، رسپتور ویتامین د، وزیکول اندوتلیال عروقی

1- کلیات

1-1- مقدمه

تولید مثل تنها راه بقا نسل بشر و تداوم وجود او بر روی کره ی خاکی است. میل به داشتن فرزند و تداوم نسل، از انگیزه­ها و اهداف مهمی است که همواره در دوره­های مختلف تاریخی موجب ازدواج و تشکیل خانواده شده است و چنانچه در این راستا خللی وارد شود، غم و اندوه بزرگی بر زندگی افراد سایه می­افکند. نقش مادر در این میان بسیار مهم است

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید