پایان نامه مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانشکده علوم انسانی

گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 گرایش: حسابداری

 

عنوان:

مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

دکتر وهاب رستمی

 

استاد مشاور:

دکتر بهزاد قربانی

  

پاییز 1392

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای از شرکت های حاضر در بورس که صورت‏های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره مربوط به پایان سال های 1386 تا 1390 را منتشر کرده بودند، به روش حذف سیستماتیک انتخاب و با توجه به محدودیت های تحقیق در نهایت شامل 70 شرکت گردید. اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (1995)، که در مطالعات قبلی (هاشمی و بهزادفر ، 1390 ، آقایی و دیگران ، 1391) نیز به کار رفته است به عنوان شاخصی برای اندازه‏گیری مدیریت سود در شرکت‏ها تعیین گردید و به منظور سنجش سیاست‏های تقسیم سود، از نسبت سود سهام پرداختی و مدل کاملا تعدیل شده لینتنر (1956) استفاده شد. فرضیه‏های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. نتیجه دیگر اینکه بین فعالیت های مدیریت سود در شرکت‏هایی که تغییرات سود تقسیمی پایداری دارند رابطه معنی‏داری وجود دارد. به عبارت دیگر، در این‏گونه شرکت ها، مدیریت سود نسبت به سایر شرکت ها بیشتر است. یافته های پژوهش در انطباق با تحقیق جهانزیب و همکاران (2012) که مدیریت‏ سود و سیاست های تقسیم سود در بورس کراچی در پاکستان را مورد بررسی قرار دادند و نیز منطبق با تحقیق تحقیق تهرانی و ذاکری (1388) که به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند است، اما با تحقیقات پورحیدری و دیگران (1388) و خدادادی و جان جانی (1390) که به ارزیابی مدیریت سود و سودآوری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند، مغایر است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه

پایان نامه مطالعه تجربی دینامیک رفتار قطره در حضور میدان الکتریکی ولتاژ بالا
پایان نامه تحلیل غیر خطی دینامیکی و ارتعاشی نانولوله کربنی در سیستم نانوالکترومکانیک‌ سوییچ
پایان نامه ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران
دانلود پایان نامه سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکت¬های تولیدی در بورس
پایان نامه ارتباط سازگاری اجتماعی کودکان با الگوهای ارتباطی والدین
دانلود پایان نامه رابطه بلند مدت بین توسعه بازار پول و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران