پایان نامه شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا

دانلود پایان نامه

چکیده :

چکیده : باکتری E.coliO157H7 یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده مسمومیت غذایی و بیماری هایی مانند : اسهال، کولیت خونریزی دهنده، سندرم اورمیک همولتیک، پورپورای ترمبو سیتوپنیک و حتی مرگ در انسان است. هدف این پژوهش ارزیابی ژن‌های بیماری زای 1stx, 2stx, eaeA در نمونه های ادراری شهرستان الشتر می باشد.

روش کار: در این پژوهش 100 نمونه عفونت ادراری از سه بیمارستان شهرستان الشتر به مدت 6 ماه جمع آوری شد و پس از کشت روی محیط های اختصاصی با استفاده از روش Multiplex PCR وجود ژن های 1stx, 2stx, eaeA مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج : از 100 نمونه عفونت ادراری مورد ارزیابی، تعداد 2 جدایه با درصد فراوانی(2%) دارای ژن های 2stx, eaeA بودند. یک جدایه (1%) دارای ژن 2stx بود و هیچ نمونه ای با هر سه ژن مشاهده نشد.

نتیجه گیری: از آنجایی که اشریشیا کلی 7H:157O یکی از نگرانی های اساسی بهداشت و سلامت انسان محسوب می شود . بایستی مورد توجه دائمی قرار گیرد. راه های پیشگیری می تواند موجب کاهش آلودگی به این باکتری شود.

کلمات کلیدی : اشریشیا کلی 7H157O _ژن های شیگا توکسین _ عفونت ادراری.

مقدمه :            

عفونت های مجاری ادراری (Urinary Tract Infections) از شایع ترین بیماری های عفونی در تمام دوران زندگی و از علل شایع مراجعات پزشکی می باشد. این عفونت ها از نظر فراوانی بعد از بیماری های تنفسی قرار دارند و یکی از عمده ترین عفونت های باکتریایی در کشور های صنعتی و در حال توسعه محسوب می شوند (11). UTI از جمله مشکلات حادی است که سالانه میلیون ها انسان با آن روبرو هستند و در تمام دوران زندگی در هر دو جنس مرد و زن بروز می کند. هر ساله بین 8 تا 10 میلیون مراجعه به پزشک به علت عفونت های ادراری می باشد (14). عفونت های مجاری ادراری علاوه بر آنکه خود به خود و به تنهایی بیماری آزار دهنده ای است گاهی سبب بروز بیماری های دیگری نیز خواهد شد. مثلاً برخی از عفونت های دستگاه ادراری می توانند گاهی باعث از کار افتادگی کلیه ها شوند و یا عفونت کلیوی در خون پخش شده و سپس در تمام بدن گسترش یابند. یا برخی عفونت ها ممکن است به ایجاد سنگ کلیه در بیماران منتهی شوند که همه این ها نشان دهنده اهمیت شناسایی، بررسی میزان شیوع و درمان این بیماری است (15). راهکارهای مرتبط با تشخیص، درمان و پیگیری عفونت های ادراری روز به روز در حال تغییر هستند. لذا می بایست رویکرد هایی کارآمد و با پیچیدگی نسبتاً کمتر برای این ارزیابی ها توصیه شود و بسیار مهم خواهد بود که پزشکان خانواده قادر به تشخیص به موقع و درمان مناسب عفونت های ادراری در بیماران باشند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید