پایان نامه شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی

دانلود پایان نامه

دانشگاه شیراز 

دانشکده‌ زبان و ادبیات فارسی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی- ادبیات‌کودک و نوجوان

 شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی

 استاد راهنما

دکتر مرتضی خسرونژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدفِ یافتن ژرف‌ساخت‌های تمرکززدایانه به‌سراغ افسانه‌های عامیانه‌ی ایرانی رفته‌است تا با واکاوی آن‌ها این ظرفیت‌های نهفته را آشکارسازد. تمرکززدایی، بنابر یافته‌های پیاژه اصلی‌ترین ویژگی ذهنی کودک است و بنابر پیشنهاد خسرونژاد ( 1382 ) در قالب شگردهایی ویژه در ادبیات کودک نمودمی‌یابد. ضرورت چنین پژوهشی، در ادامه‌ی نظریه‌ی معصومیت‌و‌تجربه، کمک به‌استقلال‌بخشیدن به ماهیت ادبیات کودک است. در این پژوهش ۳۰ افسانه از افسانه‌های انجوی شیرازی برگزیده و با روش تحلیل محتوای کیفی و تلفیقی از قیاس و استقرا، بر پایه‌ی نظریه‌ی معصومیت‌وتجربه، کاویده شدند. یافته‌های این پژوهش نشان‌داد که از میان شگردهای تمرکززدایانه‌ی معصومیت‌و‌تجربه، شگردهای «اغراق» و «پایان‌خوش» در همه‌ی این افسانه‌ها وجودداشتند و شگرد «نمای دور و نزدیک» در هیچ‌یک از افسانه‌ها یافت‌نشد. جلوه‌های تازه‌ی تمرکززدایی در افسانه‌های انجوی شیرازی در قالب 1۳ شگرد به‌دست‌آمدند که عبارت‌اند از: یک‌صحنه‌ با دو نما، صحنه‌های هم‌زمان، نمای باز و نمای بسته، زنجیره‌ی رخ‌دادها ( خوش‌اقبالی و بداقبالی )، رگبار وارونگی، جابه‌جایی قهرمان، چند‌مجلسی، غافل‌گیری، مناظره، برچسب ( متضاد یا هم‌سان )، قصه در قصه، قصه‌های زنجیره‌ای و دگردیسی. آن‌چه در همه‌ی این شگردها تمرکززدایی را سبب می‌شد، نوعی حرکت و غفلت‌زدایی یا انتظارشکنی بود.

 فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- پیش‌گفتار 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت  ضرورت پژوهش 3
۴-۱- هدف پژوهش 6
۵-۱- تعریف‌های مفهومی واژه‌ها و اصطلاح‌ها 7
۱-۵-۱- قصه 7
۲-۵-۱- افسانه 7
۳-۵-۱- افسانه واقع‌گرا 7
۴-۵-۱- افسانه پریان 8
۵-۵-۱- جذب و انطباق 8
۶-۵-۱- تمرکززدایی و تمرکزگرایی 8
فصل دوم: پیشینه­ و مبانی نظری پژوهش
2-1- پیشینه افسانه‌ها 10
2-1-1- در خارج از ایران 10
۱-۱-۱-۲- گردآوری و طبقه‌بندی افسانه‌ها 10
۲-۱-۱-۲- ساختارگرایی 12
2-1-1-3- روی‌کرد بنیان‌فکنانه 15
2-1-1-4-روی‌کرد روان‌کاوانه 15
2-1-1-5-روی‌کرد یونگی 16
2-1-1-6- روی‌کرد مارکسیستی 17
2-1-1-7-روی‌کرد زن‌گرایانه ( فمینیستی) و جنسیتی 17
2-1-1-8- روی‌کرد نواستعماری 18
2-1-1-9-روی‌کرد تطبیقی 18
۲-۱-۲- در ایران
۱-۲-۱-۲- گردآوری و طبقه‌بندی 19
۲-۲-۱-۲- روی‌کرد ساختارگرایانه 19
۳-۲-۱-۲- روی‌کرد روان‌کاوانه 21
2-1-2-4- روی‌کرد یونگی 23
۵-۲-۱-۲- روی‌کرد زن‌گرایانه (فمینیستی) 23
۶-۲-۱-۲- روی‌کرد اطلاع‌رسان 24
۷-۲-۱-۲- روی‌کرد آسیب‌شناسانه 25
۸-۲-۱-۲- روی‌کرد تاریخی 25
۹-۲-۱-۲- روی‌کرد زبان‌شناسانه 25
۱۰-۲-۱-۲- پژوهش در زمینه بازنویسی و بازگردانی افسانه‌ها 26
۱۱-۲-۱-۲- روی‌کرد تحلیل محتوا 26
۱۲-۲-۱-۲- روی‌کرد شناخت‌شناسی تکوینی 26
۱۳-۲-۱-۲- جمع‌بندی پیشینه افسانه‌ها 27
۲-۲- پیشینه تمرکززدایی 27
۱-۲-۲- پیاژه و تمرکززدایی 29
۲-۲-۲- ویگوتسکی 29
۳-۲-۲- دونالدسون 32
۴-۲-۲- بنیان‌فکنی و تمرکززدایی 33
۵-۲-۲- پیشینه تمرکززدایی در ادبیات کهن ایران 35
2-2-۶- تمرکززدایی پس از معصومیت و تجربه 35
۳-۲- معصومیت و تجربه و مبانی نظری پژوهش 37
۱-۳-۲- شگردهای تمرکززدایی در افسانه‌ها 37
۱-۱-۳-۲- پایان‌خوش 40
۲-۱-۳-۲- اغراق 40
۳-۱-۳-۲- مداخله راوی 40
۴-۱-۳-۲- خودنمایی افسانه‌ها 40

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید