پایان نامه شناسایی روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

دانلود پایان نامه

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی سنجش از دور و GIS

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc

رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- منابع آب و خاک

عنوان: شناسایی روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

(مطالعه موردی کلان شهرهای مشهد، تهران، اهواز، تبریز، اصفهان )

اساتید راهنما:

دکتر علیرضا شکیبا – دکتر عباس علیمحمدی

استاد مشاور:

مهندس محمد حاجب

فهرست مطالب:

1-  فصل اول: کلیات تحقیق ………………………………………………….. 16

1-1- مقدمه……………………………………………………………………. 16

1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقیق……………………………………………. 17

1-3- سوالات اصلی تحقیق………………………………………………….. 21

1-4- فرضیات تحقیق…………………………………………………………..21

1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………………22

1-6- ساختار پایان نامه…………………………………………………… 22

2-  فصل دوم: منطقه مورد مطالعه و پیشینه تحقیق……………………. 25

2-1- منطقه مورد مطالعه…………………………………………………… 25

2-2- پیشینه تحقیقاتی……………………………………………………. 41

2-2-1-  پیشینه تحقیقاتی (منابع خارجی)………………………………. 41

2-2-2-  پیشینه تحقیقاتی در ایران……………………………………….. 45

2-3- جمع‌بندی………………………………………………………………. 47

3-  فصل سوم: مبانی نظری تحقیق……………………………………. 51

3-1- مقدمه……………………………………………………………….. 51

3-2- سنجش از دور حرارتی…………………………………………….. 51

3-3- سنجنده MODIS……………………………………………………….

3-4- شهرسازی و میکروکلیماتولوژی شهری…………………………….. 57

3-4-1-  فاکتورهای کنترل کننده اقلیم شهر………………………………. 58

3-4-2-  معادله توازن تابشی در شهر…………………………………….. 61

3-5- جزایر حرارتی شهری……………………………………………………. 65

3-5-1-  جزایر حرارتی شهری سطح زمین………………………………… 66

3-5-2-  جزایر حرارتی شهری اتمسفری…………………………………… 66

3-5-3-  ارتباط دمای سطح و دمای هوا در شهر…………………………… 67

3-5-4-  عوامل موثر بر جزایر حرارتی شهری………………………………. 67

3-5-5-  جزایر حرارتی شهری و تغییرات اقلیم……………………………… 75

3-5-6-  پی آمدهای جزایر حرارتی شهری…………………………………. 76

3-6- خوشه بندی…………………………………………………………….. 77

3-6-1-  خوشه بندی…………………………………………………………. 77

3-6-2-  روش‌های خوشه‌بندی……………………………………………….. 78

3-6-3-  تحلیل نقاط بحرانی  گتیس-اورد……………………………………. 79

4-  فصل چهارم: مواد و روش ها……………………………………………… 83

4-1- مواد تحقیق………………………………………………………………. 83

4-1-1-  تصاویر مورد استفاده………………………………………………….. 83

4-1-2-  داده های نقشه ای……………………………………………………. 85

4-1-3-  نرم افزارهای مورد استفاده…………………………………………… 85

4-2- روش انجام تحقیق………………………………………………………… 85

4-2-1-  آماده سازی داده ها …………………………………………………..87

4-2-2-  بررسی تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی……………………….. 88

4-2-3-  استخراج کاربری اراضی………………………………………………… 90

4-2-4-  بررسی رابطه پوشش‌های مختلف با دمای سطح………………….. 90

4-2-5-  بررسی رابطه دمای سطح و NDVI……………………………………

5-  فصل پنجم: نتایج و بحث…………………………………………………….. 93

5-1- نتایج هم‌مختصات‌سازی  و اصلاح داده‌ها ………………………………….93

5-2- بررسی تغییرات مکانی جزایر حرارتی…………………………………….. 94

5-3- استخراج پوشش اراضی……………………………………………………. 112

5-4- بررسی رابطه پوشش‌های مختلف با دمای سطح……………………… 120

5-5- بررسی رابطه دمای سطح و NDVI و EVI…………………………………

5-6- همبستگی چند متغیره بین پوشش‌های مختلف و دمای سطح………. 145

6-  فصل ششم: جمعبندی و پیشنهادات………………………………………. 154

6-1- مقدمه……………………………………………………………………. 154

بحث و تحلیل نتایج……………………………………………………………… 155

6-2- آزمون فرض‌ها ………………………………………………………………..161

6-2-1-  فرضیات تحقیق…………………………………………………………… 161

6-2-2-  نتایج آزمون…………………………………………………………….. 161

6-3- پیشنهادات…………………………………………………………………… 163

فهرست منابع …………………………………………………………………….171

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد