پایان نامه تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم و نقش آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان اسلام‌آبادغرب در سال تحصیلی93-92

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

عنوان:

تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم و نقش آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان اسلام‌آبادغرب در سال تحصیلی93-92

استاد راهنما:

دکتر مریم اسلام‌پناه

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 5

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4. اهداف تحقیق.. 8

1-4-1. هدف کلی.. 8

1-4-2. اهداف جزئی.. 8

1-5. فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-5-1. فرضیه‌های اصلی تحقیق.. 9

1-5-2. فرض‌های ویژه تحقیق.. 9

1-6. تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 10

1-6-1. تعاریف مفهومی.. 10

1-6-2. تعاریف عملیاتی.. 11

1-7. متغیرهای پژوهش… 11

1-8. مدل مفهومی.. 12

فصل دوم: سابقه و پیشینه تحقیق

2-1. پیش درآمد. 13

2-2. مبانی نظری.. 15

2-2-1. تعاریف و مفاهیم. 15

2-2-1-1. تعریف شبیه‌سازی.. 15

2-2-1-2. تعریف شبیه‌سازی‌های آموزشی.. 16

2-3. تاریخچه شبیه‌سازی وآموزش شبیه‌سازی شده 17

2-4. اهداف و مقاصد شبیه‌سازی.. 18

2-5. شبیه‌سازی در آموزش… 19

2-5-1. رده­بندی شبیه‌سازهای آموزشی.. 19

2-6. مراحل شبیه­سازی.. 21

2-7. موارد استفاده از شبیه­سازی.. 23

2-8. کاربرد شبیه‌سازی  در علوم مختلف… 23

2-9. استفاده از شبیه‌سازی‌ها در آموزش… 24

2-10. شبیه‌سازی آموزشی و تئوری یادگیری.. 25

2-10-1. دیدگاه ساختن گرایی.. 25

2-10-1-1. مبانی دیدگاه ساختن گرایی.. 26

2-10-1-2. نظریه یادگیری ساختن گرایی.. 26

2-10-1-3. اصول و مؤلفه‌های ساختن گرایی.. 27

2-10-2-4. طراحی آموزش بر اساس نظریه ساختن گرایی.. 28

2-10-2-4-1. شناخت موقعیتی 28

2-10-2-4-2. آموزش پیوندی.. 29

2-11. نقش معلم  و فراگیر در جریان شبیه‌سازی  از دیدگاه ساختن گرایی.. 29

2-11-1. نقش معلم. 29

2-11-2. عوامل کلیدی موفقیت در آموزش شبیه‌سازی شده 30

2-11-3. گام‌های اصلی عملی در شبیه‌سازی.. 30

2-11-4. ارزیابی فراگیران در موقعیت آموزشی شبیه‌سازی شده 31

2-12. مزایا و معایب استفاده از شبیه‌سازی آموزشی.. 31

2-12-1. مزایا 31

2-12-2. معایب و محدودیت‌ها 32

2-13. پیشرفت درسی.. 33

2-14. عوامل موثر در پیشرفت درسی و تحصیلی دانش‌آموزان. 33

2-15. خلاقیت… 38

2-16. فرایند مراحل و درجات خلاقیت… 41

2-16-1. فرآیند خلاقیت… 41

2-16-2. مراحل خلاقیت… 41

2-16-3. درجات خلاقیت… 43

2-16-4. ابعاد خلاقیت… 43

2-17. دیدگاه‌های مکاتب مختلف درباره خلاقیت… 45

2-17-1. مکتب شناخت گرایی.. 46

2-17-2. مکتب روانکاوی و روانکاوی جدید (نئوفرویدیها) 47

2-17-3. مکتب عصب‌شناسی.. 47

2-17-4. انسان گرایان. 48

2-18. آموزش خلاقیت… 48

2-19. شیوه‌های آموزش و تمرین خلاقیت… 50

2-20. آموزش خلاقیت براساس کامپیوتر ( آموزش خلاقیت به کمک کامپیوتر) 52

2-21. جمع‌بندی.. 54

2-21-1. شبیه‌سازی.. 54

2-21-2. شبیه‌سازی آموزشی و پیشرفت درسی.. 56

2-21-3. شبیه‌سازی آموزشی و خلاقیت… 58

2-22. پیشینه تحقیق.. 61

2-22-1. پیشینه در داخل کشور. 61

2-22-2. پیشینه در خارج از کشور: 63

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

3-1. مقدمه. 74

3-2. روش تحقیق.. 74

3-3. روش انجام تحقیق (روش اجرا) 77

3-4. جامعه آماری.. 78

3-5. روش نمونه‌گیری.. 78

3-6. ابزار پژوهش… 79

3-6-1. درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت… 79

3-7. ابزار جمع‌آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-7-1 پرسشنامه خلاقیت… 80

3-7-2. آزمون علوم زیستی محقق ساخته. 81

3-8. روش آماری تجزیه و تحلیل داده­ها 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1. پیش درآمد. 85

4-2. نتایج تجربی.. 85

4-2-1. نرمالیتی.. 85

4-2-2. نتایج آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر. 86

4-2-2-1. فرضیه شماره 1 اصلی (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر پیشرفت درسی دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 86

4-2-2-2: فرضیه شماره 2 اصلی (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 90

4-2-2-3: فرضیه ویژه شماره 1 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره سیالی دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 92

4-2-3-4: فرضیه ویژه شماره 2 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره ابتکار دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 94

4-2-2-5: فرضیه ویژه شماره 3 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره بسط دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 96

4-2-2-6 فرضیه ویژه شماره 4 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 99

فصل پنجم: بحث و تفسیر و جمع­بندی

5-1. پیش درآمد. 103

5-2. یافته‌های پژوهش به ترتیب فرضیه‌های پژوهش… 105

5-3. جمع‌بندی کلی پژوهش… 109

5-4. محدودیت‌های پژوهش… 110

5-4-1. محدویت­های خارج از کنترل محقق.. 110

5-4-2. محدویت­های در کنترل محقق.. 111

5- 5. پیشنهادهای پژوهش… 112

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی بر اساس یافته‌های پژوهش… 112

5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی برای دیگر پژوهشگران. 112

منابع و مأخذ. 114

الف: منابع فارسی.. 114

ب: منابع لاتین.. 117

پیوست­ها 121
فهرست جداول

جدول 2-1: خلاصه پژوهش‌های انجام شده 70

جدول شماره 3-1: طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل و بدون استفاده ازگزینش تصادفی.. 75

جدول 3-2: خلاصه­ی طرح پژوهش، در دیاگرام زیر را ارایه شده است… 76

جدول 3-3: شرح آزمون‌های تحقیق.. 78

جدول 3-4: توزیع جامعه آماری.. 78

جدول3-5 : حجم نمونه. 79

جدول 3-6: ارتباط ابزارهای سنجش با فرضیه‌ها 82

جدول4-2-1: : نتایج آزمون نرمالیتی بر روی متغیرهای تحقیق.. 86

جدول 4-2-2-1-1: آماره‌های توصیفی پیشرفت تحصیلی برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 86

جدول4-2-2-1-2:نتایج تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر به روش گرین هاوزگیزر برای پیشرفت تحصیلی.. 87

جدول 4-2-2-1-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات پیشرفت تحصیلی پیش آزمون و پس آزمون. 88

جدول 4-2-2-1-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات پیشرفت تحصیلی پیش آزمون-پس آزمون هر دو گروه 89

جدول 4-2-2-2-1: آماره‌های توصیفی متغیر خلاقیت برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 90

جدول 4-2-2-2-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای خلاقیت… 90

جدول 4-2-2-2-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات خلاقیت پیش آزمون و پس آزمون. 91

جدول 4-2-2-2-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات خلاقیت پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 91

جدول 4-2-2-3-1: آماره‌های توصیفی متغیر سیالی برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 92

جدول 4-2-2-3-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز-گیزر برای سیالی.. 92

جدول 4-2-2-3-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات سیالی پیش آزمون و پس آزمون. 93

جدول 4-2-2-3-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات سیالی پیش آزمون- پس آزمون هر دو گروه 93

جدول 4-2-2-4-1: آماره‌های توصیفی متغیر ابتکار برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 94

جدول 4-2-2-4-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای ابتکار. 95

جدول 4-2-2-4-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات ابتکار پیش آزمون و پس آزمون. 95

جدول 4-2-2-4-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات ابتکار پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 96

جدول 4-2-2-5-1: آماره‌های توصیفی متغیر بسط برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 97

جدول 4-2-2-5-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای بسط.. 97

جدول 4-2-2-5-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات بسط پیش آزمون و پس آزمون. 97

جدول 4-2-2-5-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات بسط پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 98

جدول 4-2-2-6-1: آماره‌های توصیفی متغیر انعطاف برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 99

جدول 4-2-2-6-2:  نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای انعطاف… 99

جدول 4-2-2-6-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات انعطاف پیش آزمون و پس آزمون. 100

جدول 4-2-2-6-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات انعطاف پیش آزمون- پس آزمون هر دو گروه 100
فهرست پیوست­ها

پیوست1. نتایج آزمون آنالیز واریانس به روش اندازه‌گیری مکرر (بر روی پیشرفت تحصیلی) 122

پیوست2. نتایج آزمون t گروه‌های وابسته. 125

پیوست3.  نتایج آزمون t گروه‌های مستقل (بر روی پیشرفت تحصیلی) 127

پیوست4:پایایی آزمون محقق ساخته(پرسشنامه پیشرفت تحصیلی) 133

پیوست 5: میانگین نمرات دروس هدف… 134

پیوست6: سؤالات پیش آزمون و پس آزمون. 135

پیوست7: تست خلاقیت تورنس… 137

پیوست8: طرح درس سالانه- علوم زیستی و بهداشت. سال تحصیلی93- 92. 144

پیوست9:جدول دوبعدی هدف- محتوا درس علوم زیستی و بهداشت-فصل هفتم (سلامتی و بیماری) جهت تعیین روایی 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.