پایان نامه تعیین شیوه زندگی مصرف کنندگان مرغ سبز استان گیلان

)  نمونه آماری

نمونه آماری تعداد محدودی از جامعه آماری هستند که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه می باشند. موضوع مهم این است که هرگز نباید آن را کوچک شمرد. انتخاب نمون های بزرگتر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد نظر سبب اتلاف منابع میشود، درحالیکه نمونه های خیلی کوچک اغلب، پژوهشگر را به نتایجی سوق میدهد که فاقد استفاده عملیاتی است (آذر و مومنی، ۱۳۸۰). همانگونه که ذکر شد، جامعه آماری تحقیق، کلیه مصرف کنندگان و افرادی می باشد که برای انتخاب و خرید مرغ سبز وارد فروشگاه های عرضه کننده ﺁن در استان گیلان می شوند. برای آنکه گروه نمونه معرف جامعه آماری باشد، نمونه گیری از در فروشگاه و یا داخل نمایندگی های عرضه کننده مرغ سبز در سراسر استان گیلان انجام گرفته است. برای اطمینان از معرف بودن گروه نمونه به تعداد حجم نمونه و روش نمونه گیری توجه شده است. برای نیل به این هدف نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، از فروشگاه های عرضه کننده مرغ سبز در سطح استان انتخاب شده است. با توجه به اینکه درباره تعداد جامعه و شاخص های اندازه گیری آن اطلاعات دقیق در دسترس نیست، بنابراین برای برآورد حجم نمونه از فرمول برآورد نسبتی با سطح اطمینان ۹۵% و خطای حدی ۰۵/۰ و بیشینه واریانس با مقدار ۵/۰ استفاده شده است. با توجه به شاخص های اشاره شده حجم نمونه به تعداد ۳۸۴ نفر برآورد می شود. فرمول انتخاب حجم نمونه و شاخص های لحاظ شده آن به صورت زیر است:

Z: مقدار متغیر استاندارد شده در واحد متناظر با سطح اطمینان

P: برآورد صفت مشهود متغیر در جامعه

q: برآورد مشهود نبودن صفت متغیر در جامعه

: مقدار اشتباده مجاز در اندازه گیری مشاهدات متغیر در جامعه

بر همین اساس تعداد ۴۰۰ پرسشنامه در فاصله زمانی یک ماه به دو صورت توزیع گردید. دسته اول پرسشنامه ها توسط خود محقق با حضور در فروشگاه ها و نمایندگی های عرضه کننده مرغ سبز و درخواست از افراد و بازدید کنندگان از فروشگاه ها، جهت همکاری در تکمیل آن جمع آوری شد و دسته دوم به علت بزرگی وسعت استان گیلان از افراد و آشنایان ساکن در مناطق مختلف استان و همچنین حضور محقق در شهرها و درخواست از دارندگان فروشگاه ها و نمایندگی های عرضه جهت همکاری در تکمیل فرآیند تحقیق، از طریق درخواست آنها از مشتریانشان جهت تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد  که در نهایت از مجموع این دو روش ۳۸۹ پرسشنامه دریافت و جمع آوری شد و از این تعداد  ۳۷۸ پرسشنامه معتبر استخراج شد.

۳-۷) ابزار سنجش و متغیر های تحقیق

ابزار سنجش وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، ثبت و کمّی نماید. انواع ابزارهای گردآوری عبارتند از :

 • پرسشنامه[۱]؛
 • مشاهده[۲]؛
 • مصاحبه[۳].

پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه، مجموعه سوالات مکتوبی است که حول متغیر های یک ﻣﺴﺄلۀ تحقیق تنظیم شده، ساخته می شود که به شکل حضوری یا غیر حضوری، مستقیم یا غیر مستقیم توسط پاسخگو تکمیل می شود. در تنظیم پرسشنامه اصول کلی زیر باید رعایت شود (سرمد و دیگران، ۱۳۸۱):

 • سوالات پرسشنامه باید بر اساس اهداف و یا سوال های تحقیق تنظیم گردد.
 • پرسشنامه باید پاسخ دهنده را جذب نموده و سوالات آن برای او جالب باشد.
 • پرسشنامه باید تا حد امکان کوتاه باشد و داده های مورد نیاز پژوهشگر را فراهم آورد.
 • دستورالعمل تکمیل پرسشنامه باید کوتاه بوده و حاوی کلیۀ اطلاعات مورد نیاز پاسخ دهنده برای کامل کردن پرسشنامه باشد.

منابع مورد استفاده در تهیۀ پرسشنامه:

 • مطالعات نظری انجام شده، که در این بخش از مقالات و پایان نامه های ثبت شده در وبسایت های Emerald، Wiley و Taylor & Francis استفاده شده است.
 • استفاده از نظرات استاد راهنمای محترم در ساخت و تنظیم و اولویت بندی سوالات.

مقیاس های اندازه گیری واحد هایی هستند که برای سنجش کیفیت ها در ابزار های گردآوری اطلاعات به کار می روند. مقیاس های اندازه گیری عبارتند از:

 

 • مقیاس های اسمی[۴] یا عددی؛
 • مقیاس های ترتیبی[۵]؛
 • مقیاس های فاصله ای[۶]؛
 • مقیاس های نسبی[۷].
 • مقیاس های اسمی صورت دو ارزشی و چند ارزشی دارند و پایین ترین سطح دقت را دارا می باشند و به وسیله آنها فقط می توان بود یا نبود صفتی را سنجید.
 • با مقیاس های ترتیبی می توان علاوه بر تشخیص وجود یا عدم وجود صفت، نسبت به سنجش و شدت و ضعف آن نیز اقدام کرد. البته نمی توان فواصل بین درجات را نیز مشخص کرد.
 • مقیاس های فاصله ای ضمن برخورداری از همۀ خصوصیات مقیاس های ترتیبی، فواصل بین دو عدد در این مقیاس مشخص است.
 • مقیاس های نسبی همان مقیاس های فاصله ای است با این تفاوت که دارای نقطۀ صفر مطلق است و به عنوان مبدأ سنجش مورد استفاده قرار می گیرد (حافظ نیا، ۱۳۸۲).
 1. ۱٫ Questionnaire
 2. ۲٫ Observation
 3. ۳٫ Interview
 4. Nominal scale
 5. ۲٫ Ordinal scale
 6. ۳٫ Interval scale
 7. ۴٫ Relative scale

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مطالب مشابه