پایان نامه تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه¬گاه الاستیک تحت نیروی محوری

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد جاسب       

                         دانشکده فنی و مهندسی، گروه ارشد مکانیک

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

گرایش : طراحی کاربردی


عنوان:

تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه­گاه الاستیک تحت نیروی محوری

 

استاد راهنما:

     دکترعلی قربانپورآرانی

 

بهمن 1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه                               چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- دسته بندی مواد زمینه …………………………………………………………………………………………………………………6

1-2-1-پلیمرها ………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-2-2- سرامیک ها …………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2-3- فلزات ………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-3- دسته بندی تقویت کننده ها …………………………………………………………………………………………………………8

1-3-1- الیاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-3-2- الیاف شیشه …………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-3-2-1- الیاف شیشه نوع A  …………………………………………………………………………………………………………..8

1-3-2-2- الیاف شیشه نوع E  ……………………………………………………………………………………………………………8

1-3-2-3- الیاف شیشه نوع S ……………………………………………………………………………………………………………..8

1-3-2-4- الیاف شیشه نوع D …………………………………………………………………………………………………………….9

1-3-3- الیاف کربن گرافیت ………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-3-1- الیاف آلی ………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-3-4- تقویت کننده های ذره ای ……………………………………………………………………………………………………..10

1-3-5- تقویت کننده های ویسکر ……………………………………………………………………………………………………..10

1-4- موارد کاربرد کامپوزیت ها ………………………………………………………………………………………………………..10

1-4-1- صنعت هوا فضا …………………………………………………………………………………………………………………..10

1-4-2- صنعت نفت و گاز ……………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-3- صنایع دریایی ……………………………………………………………………………………………………………………..11

1-4-4- صنعت ساختمان ………………………………………………………………………………………………………………….11

1-4-5- صنعت خودروسازی……………………………………………………………………………………………………………..11

1-4-6- لوازم ورزشی ………………………………………………………………………………………………………………………11

1-5- المان های ماتریس سختی و ماتریس تطبیقی ……………………………………………………………………………….11

1-5-1- ماده با خواص متعامد …………………………………………………………………………………………………………..12

1-5-2- ماده با خواص ایزوتروپیک عرضی………………………………………………………………………………………….12

1-5-3- ماده با خواص ایزوتروپیک ………………………………………………………………………………………………12

1-6-اهداف پروژه ………………………………………………………………………………………………………………………….13

فصل دوم : مروری بر کارهای انجام شده

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2- تاریخچه وسیرتکامل نانو …………………………………………………………………………………………………………15

2-3- تعریف فناوری نانو …………………………………………………………………………………………………………………16

2-4- نانو لوله های کربنی ………………………………………………………………………………………………………………..16

2-4-1- ساختار نانو لوله های کربنی …………………………………………………………………………………………………16

2-4-2- کشف نانو لوله …………………………………………………………………………………………………………………..18

2-4-3- تاریخچه لوله ها ………………………………………………………………………………………………………………..20

2-5- انواع نانو لوله های کربنی ……………………………………………………………………………………………………….23

2-5-1- نانو لوله کربنی تک جداره ………………………………………………………………………………………………….23

2-5-1-1- روابط تبدیل صفحه گرافیتی به نانو لوله …………………………………………………………………………..28

2-5-2- نانو لوله کربنی چند جداره …………………………………………………………………………………………………29

2-5-3- فولرایت …………………………………………………………………………………………………………………………..29

2-5-4- متخلخل یا حلقه ای ………………………………………………………………………………………………………….29

2-6- خواص نانو لوله های کربنی ………………………………………………………………………………………………….30

2-6-1- واکنش پذیری شیمیایی …………………………………………………………………………………………………….30

2-6-2- استحکام ومقاومت …………………………………………………………………………………………………………..30

2-6-3- خواص حرکتی ……………………………………………………………………………………………………………….31

2-6-4- خواص الکتریکی …………………………………………………………………………………………………………….31

2-6-5- خواص حرارتی ………………………………………………………………………………………………………………32

2-6-6- رفتار الاستیکی ………………………………………………………………………………………………………………..32

فصل سوم : مواد وروش ها

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………35

3-2- معرفی تئوری های مختلف برای تحلیل تیر کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله های کربنی …………….36

3-2-1- تئوری تیر اویلر برنولی ……………………………………………………………………………………………………..36

3-2-2- تئوری تیر تیمو شینکو ………………………………………………………………………………………………………36

3-3- قانون اختلاط ………………………………………………………………………………………………………………………37

3-4- کرنش های نرمال وبرشی ……………………………………………………………………………………………………..39

3-5- معادلات تعادل تیر اویلر برنولی …………………………………………………………………………………………..39

3-5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………39

3-6- معادلات تعادل تیر تیمو شینکو ………………………………………………………………………………………………45
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد