پایان نامه تحلیل و تطبیق دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج در ز بان فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A»

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

تحلیل و تطبیق دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج در
ز بان فارسی

 

استاد راهنما:

آقای دکتر بشیر ذوالعلی

 

استاد مشاور:

آقای دکتر رحیم نژاد سلیم

  

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

چکیده : 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه : 3

1-2 بیان مسئله: 8

1-4 اهداف تحقیق : 9

1- 5 سؤالات تحقیق: 10

1-6  فرضیه های تحقیق : 10

1-7  نوع تحقیق: 10

1-8  محدودیتهای تحقیق: 10

فصل دوم. 12

واژه مثل در لغت و اصلاح و کاربرد آن. 12

2-1 واژه مثل در لغت واصطلاح. 13

2-2 واژه حکمت در لغت واصطلاح وتفاوت آن با قبل: 16

2-3 پیشینه امثال عربی: 18

2-4 پیشینه امثال فارسی: 19

2-5 همانندی های دو زبان عربی وفارسی: 21

2-6 مثل، آینه موضوعات اجتماعی : 22

فصل سوم. 24

روش تحقیق.. 24

3-1  روش تحقیق.. 25

3 – 2  روش و ابزار اطلاعات.. 27

فصل چهارم. 29

تطبیق و تحلیل دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج در زبان فارسی.. 29

4-1تطبیق و تحلیل دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج درز بان فارسی.. 30

4-2 تحلیل  تحقیق.. 93

فصل پنجم. 101

نتایج کلی تحقیق.. 101

5-1 نتایج کلی تحقیق.. 102

5-2 پیشنهادات وتوصیه ها: 103

«فهرست منابع و مآخذ عربی». 104

«فهرست منابع و مآخذ فارسی». 105

چکیده انگلیسی.. 107

چکیده :

موضوع این تحقیق مقایسه ضرب المثل های عربی و فارسی و کشف نقاط مشترک آنها می باشد .همچنین به پیشینه جمع آوری امثال عربی وفارسی هم اشاره ای شده است.اشتراک در مضامین و حتی الفاظ برخی ضرب المثل ها در این دو زبان نشان می دهد که در این زمینه تحقیق های شایانی صورت پذیرفته است.

با مقایسه و تطبیق ضرب المثل های دو زبان فارسی وعربی می توان میزان اشتراکات فرهنگی این اقوام را شناخت و موجبات نزدیکی بیش از پیش آنها را فراهم کرد. همچنین شناخت امثال اقوام و مقایسه آنها با یکدیگر باعث تقارن بیشتر فرهنگی گشته وزمینه مساعد را جهت همکاری های مختلف را فراهم می سازد.

 

واژگان کلیدی:

 امثال، مثل، فرهنگ، زبان عربی و زبان فارسی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید