پایان نامه تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌ای از جنس93 FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خمینی شهر

دانشکده مکانیک

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc

گرایش مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌ای از جنس FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری

  

استاد راهنما:

دکتر مصطفی غیور

استاد مشاور:

دکتر فاطمه فرهت‌نیا

زمستان1393

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………………………….…. 1

1-1       مقدمه 2

1-2       تاریخچه کارهای انجام شده 3

1-3       ارتباط موضوع تحقیق با کارهای قبلی 6

1-4       محتوای فصل‌های بعد 6

فصل دوم: مواد با خواص درجه‌بندی شده 8

2-1       معرفی مواد با خواص درجه‌بندی‌شده 9

2-2       کاربردهای مواد با خواص درجه‌بندی شده 11

2-3       روش‌های ساخت مواد با خواص درجه‌بندی شده 12

2-4       مدل‌های ریاضی و روابط حاکم 14

2-4-1   مدل ردی 14

2-4-2   مدل اردوگان 15

2-4-3   مدل تانیگاوا 16

2-4-4   مدل نُدا 16

فصل سوم: فرمول‌بندی و استخراج روابط در ارتعاشات پوسته استوانه‌ای FGM. 8

3-1       مقدمه 19

3-2       معادلات لازم برای حل کلی (خطی و غیر‌خطی) 20

3-2-1   رابطه تنش و کرنش 20

3-3       معادلات حاکم با فرض خطی بودن جابه‌جایی‌ها 21

3-3-1   مؤلفه‌های کرنش-جابه‌جا‌یی 21

3-3-2   مؤلفه‌های تنش 23

3-4       معادلات حرکت با فرض خطی بودن جابه‌جایی‌ها 24

3-4-1   معادلات حرکت برای سازه دو انحنایی (حالت کلی) 24

3-4-2   معادلات حرکت برای سازه استوانه‌ای (استخراج شده از حالت کلی) 25

3-4-3   به‌دست آوردن معادلات حرکت برای پوسته استوانه‌ای FGM (بر حسب جابه‌جایی‌ها) 26

3-4-4   به‌دست آوردن معادلات حرکت برای پوسته استوانه‌ای FGM (بر حسب منتجه‌های تنش و گشتاور) 28

3-5       معادلات حاکم با فرض غیر‌خطی بودن جابه‌جایی‌ها 29

3-5-1   مؤلفه‌های کرنش بر حسب جابه‌جایی‌های کلی 29

3-5-2   مؤلفه‌های تنش بر حسب جابه‌جایی‌های صفحه میانی 32

3-6       معادلات حرکت با فرض غیر‌خطی بودن جابه‌جایی‌ها 33

3-6-1   به‌دست آوردن معادلات حرکت برای پوسته استوانه‌ای FGM (بر حسب جابه‌جایی‌ها) 33

3-6-2   به‌دست آوردن معادلات حرکت برای پوسته استوانه‌ای  FGM در حالت غیر‌خطی (بر حسب منتجه‌های تنش و گشتاور)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

3-6-3   مقایسه معادلات حرکت غیر‌خطی با حالت خطی 37

فصل چهارم: تحلیل مسئله به کمک نرم‌افزار آباکوس 18

4-1       نرم‌افزار ABAQUS چیست و چه کاربردی دارد؟ 39

4-2       کلیات 41

4-3       بررسی صحت نتایج 44

4-4       بررسی همگرایی 45

4-5       تنش، جابه‌جا‌یی و فرکانس با تغییر در قیود 46

4-5-1   دو تکیه‌گاه ساده در دو طرف کوره 46

4-5-2   سه تکیه‌گاه ساده در دو طرف کوره و وسط کوره 49

4-5-3   دو تکیه‌گاه رینگی در دو طرف 52

4-5-4   جداول فرکانس‌ها و ماکزیمم تنش و ماکزیمم جابه‌جا‌یی با توجه به تغییر تکیه‌گاه 55

4-5-5   نمودار‌های فرکانس و تنش و جابه‌جا‌یی با توجه به تغییر تکیه‌گاه 56

4-6       تنش، جابه‌جا‌یی و فرکانس با تغییر جرم ماده مذاب داخل کوره 58

4-6-1   وزن ماده مذاب داخل کوره 240 تن می‌باشد 58

4-6-2   جرم ماده مذاب داخل کوره 260 تن می‌باشد 59

4-6-3   جرم ماده مذاب داخل کوره 280 تن می‌باشد 61

4-6-4   جرم مذاب داخل کوره 300 تن می‌باشد 62

4-6-5   جداول فرکانس‌ها و تنش‌های ماکزیمم و جابه‌جایی‌های ماکزیمم با توجه به تغییر جرم 63

4-6-6   نمودار‌های فرکانس و تنش و جابه‌جا‌یی با توجه به تغییر جرم 64

4-7       بررسی تنش، جابه‌جا‌یی و فرکانس با تغییرات دما 66

4-7-1   دمای داخل کوره 1200 درجه سانتیگراد 66

4-7-2   دمای داخل کوره 1400 درجه سانتیگراد 67

4-7-3   دمای داخل کوره 1600 درجه سانتیگراد 68

4-7-4   جداول فرکانس‌ها و تنش‌های ماکزیمم و جابه‌جایی‌های ماکزیمم با توجه به تغییر دما 69

4-7-5   نمودار‌های فرکانس و تنش و جابه‌جا‌یی با توجه به تغییر دما 70

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 39

5-1 نتیجه‌گیری 74

5-2 پیشنهادات 74

مراجع 110
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد