پایان نامه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات، کورتیزول و VO2max دانشجویان پسر غیر ورزشکار

دانلود پایان نامه

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد

گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیگرایش فیزیولوژی ورزشی

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات، کورتیزول و VO2max دانشجویان پسر غیر ورزشکار

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

دکتر مهتاب معظمی

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

فصل اول: طرح تحقیق                                                                                                           

مقدمه 1
بیان مسئله 3
ضرورت و اهمیت تحقیق 6
اهداف تحقیق 8
فرضیه های تحقیق 10
تعریف واژه ها 11

فصل دوم ادبیات تحقیق                                       

مبانی نظری 14
تمرین هوازی 14
شدت تمرین 14
مدت تکرار تمرین 15
انواع تمرینات ورزشی هوازی 15
عوامل تاثیر گذار 17
سطح آمادگی و اکسیژن مصرفی بیشینه 17
وراثت 17
جنسیت 18
سازگاریهای تمرینات هوازی 18
سازگازیهای عضلانی 18
سازگاریهای قلبی عروقی 19
سازگاریهای تنفسی 20
سازگاریهای متابولیکی 21
نسبت تبادل تنفسی 21
اکسیژن مصرفی 21
حداکثر اکسیژن مصرفی 21
لاکتات 22
علل تولید لاکتات 24
آستانه لاکتات 25
لاکتات و خستگی 25
کورتیزول 26
آثار سوخت و سازی اصلی کورتیزول 27
سایر اثرات کورتیزول 29
پیامدهای استفاده کبد از پروتئین و اسیدهای آمینه پلاسما 29
هیپوفیز و ترشحات قشر فوق کلیه در ورزش 30
آثار کاتابولیکی کورتیزول 31
ترشح کورتیزول و غلظت لاکتات خون 31
تغییرات ترشح کورتیزول در ارتباط با VO2max 33
اسطوخودوس 33
بخشهای مورد استفاده گیاه 33
ترکیبات 34
اثرات 35
عوارض جانبی 36
موارد منع مصرف 36
اسطوخودوس و ترشح کورتیزول 36
مبانی تجربی 38
تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 38
تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 40
جمع بندی کلی از نتایج تحقیقات 42

 فصل سوم روش تحقیق

روش انجام تحقیق 43
جامعه و نمونه آماری 43
نحوه نمونه گیری 43
معیارهای ورود 44
متغییر های تحقیق 44
ابزار های جمع آوری داده ها 45
روش جمع آوری داده ها 45
روش اجرا 48
روش نمونه گیری خونی 49
حجم پلاسما 50
روش  اجرای تمرینات 50
روش تعیین شدت تمرین 51
برنامه تمرین 52
روش تحلیل داده ها 52

فصل چهارم: یافته های تحقیق                                               

مقدمه 54
توصیف آماری داده ها 54
تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها 57
آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 57
آزمون همگن بودن گروه ها 58
آزمون فرضیه ها 61

فصل پنجم: بحت و نتیجه گیری

مقدمه 85
چکیده تحقیق 85
بحث و نتیجه گیری 86
تجزیه و تحلیل یافته ها مربوط به سطوح پلاسمایی لاکتات 86
تجزیه و تحلیل یافته ها مربوط به سطوح سرمی کورتیزول 88
تجزیه و تحلیل یافته ها مربوط به مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) 90
نتیجه گیری 92
پیشنهادات تحقیق 92
پیشنهادات برخاسته از تحقیق 92
پیشنهادات برای تحقیقات آینده 93
فهرست منابع             94
   
پیوست ها  

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                                      صفحه

تصویر شماره 1: چرخه گلوکز آلانین 31
تصویر شماره 2: ارتباط بین هیپوفیز و قشر فوق کلیه 32
تصویر شماره 3: نحوه ترشح و تاثیر گذاری کورتیزول 34
تصویر شماره 4: بوته گیاه اسطوخودوس 35
تصویر شماره 5: آزمون هوازی بیشینه (بروس) 48
تصویر شماره 6: نمونه گیری خون جهت برداشت لاکتات و کورتیزول 49

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                      صفحه

جدول 4-1: آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی آزمودنی ها پیش از اعمال متغییر مستقل 55
جدول 4-2: آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی آزمودنی ها پیش از اعمال متغییر مستقل     56
جدول 4-3 : نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغییرهای سن و اندازه های تن سنجی آزمودنی ها قبل از اعمال متغییر مستقل 57
جدول 4-4: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغییرهای لاکتات، کورتیزول و VO2max در مرحله پیش و پس آزمون 58
جدول 4-5 : نتایج آزمون همگن بودن گروه ها برای متغییرهای سن و اندازه های تن سنجی آزمودنی ها قبل از اعمال متغییر مستقل 59
جدول 4-6: نتایج آزمون همگن بودن گروه ها برای متغییرهای لاکتات، کورتیزول و VO2max قبل از اعمال متغییر مستقل 60
جدول 4-7: میانگین و انحراف معیار سطوح پلاسمایی لاکتات گروه تمرین هوازی و شاهد 61
جدول 4-8: تغییرات سطح پلاسمایی لاکتات گروه تمرین هوازی و شاهد 61
جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار سطح سرمی کورتیزول گروه تمرین هوازی و شاهد 63
جدول 4-10: تغییرات سطح سرمی کورتیزول گروه تمرین هوازی (10نفر) و شاهد (7نفر) 63
جدول 4-11: میانگین و انحراف معیار مقادیر VO2max گروه تمرین هوازی و شاهد 65
جدول 4-12: تغییرات مقادیر  VO2max گروه تمرین هوازی و شاهد 65
جدول 4-13: میانگین و انحراف معیار سطح پلاسمایی لاکتات گروه مکمل و شاهد 67
جدول 4-14: تغییرات سطح پلاسمایی لاکتات گروه مکمل و شاهد 67
جدول 4-15: میانگین و انحراف معیار سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل و شاهد 69
جدول 4-16: تغییرات سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل و شاهد 69
جدول 4-17: میانگین و انحراف معیار مقادیر VO2max گروه مکمل و شاهد 71
جدول 4-18: تغییرات مقادیر VO2max گروه مکمل و شاهد 71
جدول 4-19: میانگین و انحراف معیار سطح پلاسمایی لاکتات گروه تمرین هوازی مصرف مکمل و گروه شاهد 73
جدول 4-20: تغییرات سطح پلاسمایی لاکتات گروه تمرین هوازی – مصرف مکمل و گروه شاهد 73
جدول 4-21: میانگین و انحراف معیار سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل – تمرین هوازی و گروه شاهد 75
جدول 4-22: تغییرات سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل – تمرین هوازی و گروه شاهد 75
جدول 4-23: میانگین و انحراف معیار مقادیر VO2max گروه تمرین هوازی – مکمل و شاهد 77
جدول 4-24: تغییرات مقادیر VO2max گروه تمرین هوازی-مکمل و شاهد 77
جدول 4-25: میانگین و انحراف معیار سطح پلاسمایی لاکتات سه گروه تجربی 79
جدول 4-26: تغییرات سطح پلاسمایی لاکتات بین سه گروه تجربی 79
جدول4-27: میانگین و انحراف معیار سطح سرمی کورتیزول سه گروه تجربی 81
جدول 4-28: تغییرات سطح سرمی کورتیزول بین سه گروه تجربی 81
جدول 4-29: میانگین و انحراف معیار مقادیر VO2max سه گروه تجربی 83
جدول 4-30: تغییرات مقادیر VO2max  بین سه گروه تجربی 83

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                                      صفحه

نمودار 4-1: تغییرات میانگین سطح پلاسمایی لاکتات گروه های تمرین هوازی و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون 62
نمودار 4-2: تغییرات میانگین سطح سرمی کورتیزول گروه های تمرین هوازی و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون 64
نمودار 4-3: تغییرات میانگین مقادیر VO2max گروه های تمرین هوازی و شاهد در پیش آزمون  وپس آزمون 66
نمودار 4-4: تغییرات میانگین سطح پلاسمایی لاکتات گروه های مکمل و شاهد در پیش آزمون وپس آزمون 68
نمودار 4-5: تغییرات میانگین سطح سرمی کورتیزول گروه های مکمل و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون 70
نمودار 4-6: تغییرات میانگین مقادیر VO2max گروه های مکمل و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون 72
نمودار 4-7: تغییرات میانگین سطح پلاسمایی لاکتات گروه های تمرین هوازی – مصرف مکمل اسطوخودوس و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون 74
نمودار 4-8: تغییرات میانگین سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل – تمرین هوازی و گروه شاهد در پیش آزمون و پس آزمون 76
نمودار 4-9: تغییرات میانگین مقادیر VO2max گروه مکمل – تمرین هوازی و گروه شاهد در پیش آزمون و پس آزمون 78
نمودار 4-10: میانگین های سطح پلاسمایی لاکتات سه گروه تجربی (گروه تمرین هوازی، گروه مکمل و گروه تمرین هوازی – مصرف مکمل) در پیش آزمون و پس آزمون 80
نمودار 4-11: میانگین های سطح سرمی کورتیزول سه گروه تجربی (گروه تمرین هوازی، گروه مکمل و گروه تمرین هوازی – مصرف مکمل) در پیش آزمون و پس آزمون 82
نمودار 4-12: میانگین های مقادیر VO2max سه گروه تجربی (گروه تمرین هوازی، گروه مکمل و گروه تمرین هوازی – مصرف مکمل) در پیش آزمون و پس آزمون 84

مقدمه

از زمان های بسیار قدیم بشر به دنبال استفاده از شرایطی بوده است که سریعتر بدود، بالاتر بپرد، و قویتر مبارزه و پیکار کند. به دست آوردن این شرایط نیازمند تمرین و تلاش بسیار در جهت بهبود سطح آمادگی بدنی و فعالیتهای حرکتی و مهارتی است، یکی از راه های کسب موقعیت های بهتر بدنی شرکت در فعالیت های بدنی هدفمند و زماندار تحت عنوان فعالیت های ورزشی است(1, 2).

توجه به ورزش و تربیت بدنی در عرصه حاضر به لحاظ پیشگیری از امراض و حفظ تندرستی و سلامتی برای افراد جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. پیشرفت های علوم ورزشی در سالهای اخیر بسیار چشمگیر بوده و آمادگی بدنی نیز به عنوان بخش مهمی از این پیشرفتها، از تنوع، تغییر و توسعه به دور نبوده است.انجام تمرینات خاص برای رسیدن به آمادگی مطلوب تر رشته های ورزشی و همچنین در بحث تندرستی عمومی اهمیت ویژه ای دارد. اگر این تمرینات بر پایه تحقیقات علمی استوار باشد، نتایج بهتری را در پی خواهد داشت(3).

فعالیتهای بدنی موجب تغییرات مهمی در سطوح هورمونی و متابولیت های پلاسما می شوند که می توان به تغییرات سطح کورتیزول اشاره کرد(4). استرس از جمله عوامل خارجی است که مستقیماً در تحریک و ترشح کورتیزول تأثیر می‌گذارد و چنانچه ورزش را به عنوان یک استرس پیش بینی شده محسوب نمائیم در انواع مختلف ورزشها افزایش غلظت پلاسمایی کورتیزول به میزانهای مختلف را مشاهده می‌نمائیم. کورتیزول با فعال کردن گلوکونئوژنز در سطح کبد و عضله، گلوکز و انرژی مورد نیاز هنگام فعالیتهای شدید را فراهم می کند اما این فرآیند ها در طولانی مدت موجب کاهش پروتئین عضلانی و کاهش اسید های آمینه می شود(5-7). یکی دیگر از عوارض منفی این تغییرات افزایش میزان لاکتات خون و در نتیجه آن کاهش عملکرد ورزشی و بدنی و همچنین افزایش خستگی است. در تحقیقات فراوانی به این نکته که با افزایش سطح آمادگی و فعالیت بدنی میزان تحمل لاکتات افزایش می یابد اشاره شده است، لیکن اهمیت فراوان چگونگی بدست آوردن عملکرد طولانی مدت و بهتر به دور از استرس ناشی از ورزش، کاهش پروتئین سلولی، خستگی و افزایش لاکتات بیانگر اینست که علاوه بر تمرین و فعالیت بدنی می توان نقش متغیرهای دیگری چون تغذیه، مصرف مکملهای داروئی و غذایی را بیش از پیش بررسی کرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.