پایان نامه بیان وتخلیص پروتئین نوترکیب DR2418 داینوکوکوس رادیودورانس

دانلود پایان نامه

فهرست

عنوان               صفحه

فصل اول : مقدمه و کلیات.. 2

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده. 7

2-1-   ترمیم شکستگیهای DNA دورشتهای: 11

2-2-   مکانیسم ترمیم شکستگی DNA دورشته ای: 12

2-2-2-   اتصال تک رشته (SSA): 13

2-2-3-   سنتز Extended وابسته به اتصال رشته ها (ESDSA): 13

2-3-   ساختار نوکلئوتید. 14

2-4-   پاسخ سلول های داینوکوکوس متعاقب اشعه گاما: 15

2-5-   ژن های دخیل در مقاومت بخشی به اشعه: 16

2-6-   منابع میکروبی مقاوم به پرتو فرابنفش و پیامدهای درمانی: 18

2-7-   فواید اکستریموفیلهای مقاوم در برابر تابش… 20

2-7-1-   پیامدهای دارویی اکستریمولیت های مقاوم در برابر تابش… 21

2-7-2-   پیامدهای بیوتکنولوژیکی اکستریمولیت های مقاوم در برابر اشعه 27

2-8-   محدودیتها و چالشها در دیدگاه پنج ساله 30

فصل سوم : مواد و روشها 33

3-1-   آماده سازی وکتور pGEM-B1 حاوی ژن سنتتیکdr2418-opti 35

3-2-   مستعدسازی E.coli DH5a. 35

3-3-   تراریختی یا انتقال وکتور حاوی ژن سنتتیک به درون سلول مستعد E.coli DH5a. 36

3-3-1-   استخراج پلاسمید pGEM-B1 حاوی ژن سنتتیک dr2418-opti 37

3-3-2-   تایید استخراج پلاسمید حاوی ژن سنتتیک با روش آگارز ژل الکتروفورز 38

3-3-3-   آماده سازی نمونهها برای الکتروفورز 38

3-3-4-   رنگ آمیزی DNA در ژل آگارز 39

3-3-5-   تهیه بافر TBE(10X) 39

3-3-6-   طرز تهیه ژل آگارز 39

3-3-7-   هضم آنزیمی وکتور pGEM/dr2418 توسط آنزیم NdeI 40

3-3-8-   هضم آنزیمی وکتور pGEM/dr2418 توسط آنزیم BamHI 41

3-3-9-   تخلیص ژن سنتتیک dr2418 از روی ژل. 41

3-3-10-   برش پلاسمید pET-21a توسط آنزیم NdeI 43

3-3-11-   برش وکتور pET-21a (هضم شده با NdeI) توسط BamHI 43

3-3-12-   لیگاسیون وکتور pET-21a و ژن سنتتیک dr2418. 44

3-3-13-   ترنسفورماسیون pET/ dr2418 در سلول مستعد DH5a. 45

3-4-   توالییابی ژن سنتتیک در pET-21a. 45

3-5-   القاء ساختارهای بیانی pET21a-dr2418 توسط IPTG به منظور تولید پروتئین DR2418 دارای برچسب هیستیدین (His-tagged r-dR2418): 46

3-6-   ارزیابی پروتئین DR2418 تولید شده به وسیله الکتروفورز در ژل پلی آکریلامید (SDS-PAGE) 47

3-7-   یکسان سازی غلظت کلی پروتئینها در نمونه های قبل و بعد از القا جهت انجام SDS-PAGE. 50

3-8-   شناسائی و تائید پروتئین His-tagged r-DR2418 با روش Western blot 50

3-9-   نگهداری و ذخیره باکتریهای مولد پروتئین ِDR2418: 52

3-10-   بررسی پایداری پلاسمیدها (Plasmid stability Test) 53

3-11-   خالصسازی پروتئین نوترکیب DR2418 به روش کروماتوگرافی. 53

3-11-1-   لیز سلولی باکتری E.coli 54

3-11-2-   آماده کردن ستون. 54

3-11-3-   تزریق نمونه و شستشو. 55

3-11-4-   جدا سازی یپروتئین نوترکیب.. 55

3-11-4-1-   روش دیالیز. 56

3-11-5-1- رسم منحنی استاندارد 56

3-11-5-2- تهیۀ محلول برادفورد 57

3-11-6-   بازیافت و نگهداری ستون. 57

 فصل چهارم : نتایج.. 58

4-1-   غربال کردن کلنی های حاوی pGEM-B1 دارای قطعه DR2418: 59

4-2-   غربال کردن کلنیهای E. coli DH5 حاوی pGEM-B1 دارای قطعه 59

4-2-1-   تایید پلاسمیدهای استخداج شده با برش آنزیمی NdeI: 60

4-2-2-   تایید پلاسمیدهای خطی شده حاوی ژن سنتتیک با هضم آنزیمی BamHI: 60

4-3-   جداسازی قطعه از روی ژل و فرایند Ligation: 61

4-3-1-   تایید صحت واکنش Ligation ژن در وکتور با روش تعیین توالی: 63

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید