پایان نامه برنامه ریزی به منظور توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشکده علوم انسانی

پایانامه کارشناسی ارشد جغرافیا

گرایش برنامه ریزی شهری

عنوان:

برنامه ریزی به منظور توانمندسازی وساماندهی سکونتگاهای غیررسمی

نمونه موردی شهرساوه (محله سورکان)

استاد راهنما:

دکتر  سیدجمال الدین دریا باری

استاد مشاور:

فهرست مطالب:

چـکیده……………………………….ض

فصل اول :

طرح تحقیق……………………………………….. 1

مقدمه………………………………………. 2

1-1- طرح مسأله و ضرورت تحقیق……………… 2

1-2- فرضیات تحقیق……………………………… 4

1-3- اهداف تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)………..4

1-4- ادبیات موضوعی……………………………………….. 5

1-5- روش تحقیق……………………………………….. 8

1-6- روش گردآوری اطلاعات……………………………………….. 9

1-6-1- روش اسنادی (کتابخانه ای)…………………………….. 9

1-6-2-  روش عملیات میدانی……………………………………….. 9

1-6-3- روش پرسشنامه………………………………………. 10

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)……10

1-8- مشکلات تحقیق……………………………………….. 13

فصل دوم :

مفاهیم، تعاریف و چارچوب نظری…………………………… 14

مقدمه………………………………………. 15

2-1- مفاهیم و تعاریف………………………………………… 15

2-1-1- مفهوم سکونتگاههای غیررسمی………………….. 15

2-1-2- تعاریف سکونتگاههای غیررسمی…………………….. 17

2-1-3- تعریف توانمند سازی……………………………………….. 20

2-2- گرایشات شهرنشینی و سکونتگاههای غیررسمی………… 20

2-2-1- گرایشات جهانی……………………………………….. 20

2-2-2- گرایشات شهرنشینی و سکونتگاه های غیررسمی در ایران……..28

2-3- ویژگیهای اسکانهای غیررسمی……………………….. 30

2-4- علل پیدایش سکونتگاههای غیررسمی……………… 32

2-4-1- عوامل ساختاری جامعه……………………………….. 32

2-4-2- علل سازمانی……………………………………… 33

2-4-3- فقدان سیستم‎های حمایتی و مشارکتی………….. 33

2-4-4- فعالیت‎های باندهای (مافیایی) نامشروع زمین………….. 34

2-5-  رویکردها و رهیافتهای مداخله در اسکانهای غیررسمی…… 34

2-5-1- رویکردهای مداخله در اسکانهای غیررسمی در قالب دیدگاههای مختلف…….35

2-5-2- بررسی تاریخی رویکردهای مداخله در اسکانهای غیررسمی………..48

2-5-2-1- مقطع اول (دهه 1960)……………………………………… 48

2-5-2-2- مقطع دوم (دهه 1970)……………………………………… 49

2-5-2-3- مقطع سوم (دهه 1980)……………………………………… 52

2-6- فرآیند توانمند سازی……………………………………….. 55

2-7- ساختار و ابعاد توانمندسازی……………………………………….. 57

2-8-  جایگاه و اهمیت مشارکت با تأکید بر توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی………60

2-8-1-  مشارکت توسعه ای……………………………………….. 61

2-8-2-  الگوی مشارکت ساکنین سکونت گاه های غیر رسمی……….. 62

2-8-3-  موانع و مشکلات مشارکت متشکل مردمی در کشور…………. 64

2-8-3-1-  محدودیت های ساختاری و سیستمی ( نبود سازماندهی و زیر ساخت های مناسب)……65

2-8-3-2- محدودیت های فرهنگی و اجتماعی ( نبود یکپارچگی فرهنگی ، زبانی و …)…………66

2-8-3-3-  محدودیتهای نهادی……………………………………… 66

2-8-3-4- محدودیت های قانونی ………………………………………67

2-8-3-5- محدودیت های مالی ……………………………………… 67

2-8-3-6- محدودیت های مربوط به حرکت جدید سازمان های غیر دولتی………67

2-8-3-7- محدودیت های تکنولوژی……………………………………… 68

2-8- نتیجه گیری و ارائه رویکرد نظری تحقیق……………………………. 68

فصل سوم :

روش شناسی تحقیق……………………………………….. 69

مقدمه………………………………………. 70

3-1- روش تحقیق……………………………………….. 70

3-1-1- روش پیمایش…………………………………………. 70

3-1-2- جامعه آماری……………………………………….. 71

3-1-3- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری………………… 71

2- تعیین حجم نمونه به روش تخمینی………………………… 71

3-1-4- شیوه و موقعیت جمع‌آوری اطلاعات…………………….. 72

3-1-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………72

3-2- شاخص های تحقیق و عناصر تشکیل دهنده آن…………. 72

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد