پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی ایران مطالعه موردی دانشگاه ارومیه

دانشگاه‌ صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

 

 

عنوان:‌

برنامه ریزی استراتژیک پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی ایران مطالعه موردی دانشگاه ارومیه

 

 

 

اساتید راهنما:

دکترمقصود سلیمانپور                              دکتر رحیم تقی زاده

 

 

اساتید داور:

دکترسید جعفر زنوزی                              دکترمصطفی جهانگشای

 

 

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی واجتماعی

 

بهمن ماه ۱۳۹۳

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۲

(۲-۱ بیان مساله ………………………………………………………………………………………………. ۳

(۳-۱ اهمیت وضرورت پژوهش ……………………………………………………….….………………… ۴

(۴-۱ اهداف پژوهش .…………………………………………………………………...………………….. ۴

(۱-۴-۱ هدف کلی ………………………………………………………………...…………………… ۴

(۲-۴-۱ اهداف اختصاصی ………………………………………………………..…………………. ۵

(۵-۱ سوالات پژوهش …………………………………………………………………..………………….. ۵

(۶-۱ مبانی نظری تحقیق (برنامه­ریزی استراتژیک) …………………...…………………………………... ۵

(۱-۶-۱ استراتژی ………………………………………………………………….……………………. ۵

(۲-۶-۱ برنامه ریزی ………………………………………………………………..…………………… ۶

 (۳-۶-۱ فرایند برنامه ریزی ………………………………………………………….…………………. ۶

(۴-۶-۱ مدت برنامه‌ریزی …………………………………………………………….…………………. ۷

(۵-۶-۱ درک مفاهیم استراتژی ……………………………………………………..………………… ۷

(۶-۶-۱ برنامه ریزی استراتژیک ……………………………………………………..………………… ۷

(۷-۶-۱ فرایند برنامه ریزی استراتژیک .………………………………………………………………. ۹

(۸-۶-۱مراحل برنامه ریزی استراتژیک …………………………………………….…….…………… ۱۰

(۹-۶-۱تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی …………………..………..……….. ۱۰

(۱۰-۶-۱اجزای برنامه ریزی استراتژیک ……………………………………………………………… ۱۰

(۱-۱۰-۶-۱رسالت سازمان …………………………………………………………...……………….۱۰

(۲-۱۰-۶-۱ دورنمایاچشم انداز ……………………………………………………..……………… ۱۱

(۳-۱۰-۶-۱ ارزش های محوری …………………………………………………….…..……………. ۱۲

(۴-۱۰-۶-۱ اهداف …………………………………………………………………...……………….. ۱۲

(۱۱-۶-۱ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک …………………………………….……..………….. ۱۳

(۱۲-۶-۱ تفکر استراتژیک …………………………………………………………....………………. ۱۴

(۱۳-۶-۱مدیریت استراتژیک ………………………………………………………..….…………….. ۱۵

(۱۴-۶-۱موانع پیاده سازی استراتژی در سازمان­ها …....……………………………...………..……… ۱۶

(۱۵-۶-۱مکتب طراحی………..……………………………………………… ۱۷

(۷-۱ چهار چوب فصول آتی ……………………………………………………………………………….. ۱۹

 

فصل دوم: مروی بر پیشینه تحقیق

(۱-۲ مقدمه ……………………………………………………………………………...…………………… ۲۱

(۲-۲ ظهور استراتژی در دانشگاه ها ………………………………………………….…….……………….. ۲۱

(۳-۲ تاریخچه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ایران ……………………..………..………………. ۲۲

(۴-۲آموزش عالی وماهیت آن …………………………………………..…….…………………………… ۲۳

(۵-۲ اهداف آموزش عالی …………………………………………………..………………………………. ۲۳

(۶-۲ مطالعات تطبیقی ………………………………………………………..……………………………….. ۲۴

۲-۶-۱) پیشینه استراتژی در آموزش عالی …………………………….……………………………….. ۲۴

(۲-۶-۲محیط در حال تغییر آموزش عالی …………………………….……….………………………. ۲۴

(۳-۶-۲ مفهوم و نقش برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی ……………………………………. ۲۵

(۴-۶-۲برنامه ریزی استراتژیک پژوهشی در آموزش عالی …………………………………………… ۲۶

(۷-۲ مروری برپیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………. ۲۶

(۸-۲ بررسی دانش در برنامه چهارم و سندچشم انداز …………………………………………………….. ۲۸

(۱-۸-۲ ماده ۴۵………………………………………………………………………………………….. ۲۹

(۲-۸-۲ ماده ۵۷ …………………………………………………………………………………………. ۲۹

(۳-۸-۲  ماده۴۳ …………………………………………………………………………………………. ۳۰

(۴-۸-۲ ماده۴۶ ………………………………………………………………………………………….. ۳۰

(۹-۲ سیاست های برنامه پنجم توسعه ………………………………………………………………………. ۳۱

(۱-۹-۲ امور علمى و فناورى ………………………………………………………………………….. ۳۱

(۲-۹-۲نگاهی به برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها …………………… ۳۱

(۱-۲-۹-۲ ماده۱۹ ………………………………………………………………………………………. ۳۱

(۲-۲-۹-۲ماده۲۰ ……………………………………………………………………………...……… ۳۲

(۳-۲-۹-۲ماده۲۴ ……………………………………………………………………………………… ۳۲

(۱۰-۲وضعیت شاخص های تحقیقاتی کشور ……………………………………………………………. ۳۲

(۱-۱۰-۲ شاخص  اعتبارات پژوهشی ………………………………………………………………… ۳۲

(۲-۱۰-۲ شاخص منابع انسانی ………………………………………………………………………… ۳۳

(۳-۱۰-۲شاخص تولیدات علمی …………………………………………………………………….. ۳۴

(۴-۱۰-۲ نسبت تولید علمی به تولید ناخالص ملی …………………………………………………. ۳۵

(۵-۱۰-۲نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق و توسعه …………………………………………….. ۳۶

(۱۱-۲بررسی جایگاه فعلی و عملکرد حوزه پژوهش و فناوری در رتبه­بندی دانشگاه­ها …………..….. ۳۷

(۱۲-۲ عملکرد پژوهش در سطح کشور ………………………………………………………………..۳۸

(۱-۱۲-۲ رده بندی دانشگاه­های ایران درجهان توسط موسسه سایماگو درسال۲۰۱۰ ……….... ۳۸

(۱۳-۲ معیارهای رتبه بندی جهان اسلام و اهمیت پژوهش …………………………………………...…. ۴۰

(۱۴-۲ خلاصه نتایج مطالعات انجام شده ………………………………………………………………….. ۴۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۲) روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۳) عوامل داخلی …………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۴) عوامل خارجی ………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۵ (فرایند طراحی و تدوین برنامه ی استراتژیک ………………………………………………………… ۴۵

۳-۶(  مدل سازی استراتژی وتجزیه وتحلیل محیط ……………………………………………………….. ۴۶

۳-۶-۱)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ………………………………………………………..…….. ۴۶

۳-۶-۲)ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ………………………………………………………...…….. ۴۶

۳-۶-۳( ماتریس قوت ضعف فرصت تهدید …………………………………………………..…….. ۴۶

۳-۶-۴( ماتریس داخلی و خارجی …………………………………………………………………… ۴۸

۳ -۷( جامعه و نمونه آماری تحقیق ……………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۸) قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۸-۱)قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۸-۲ (قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۸-۳) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۹(  روش گرد آوری اطلاعات وداده ها ……………………………………………………….……… ۴۹

۳-۱۰) ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………….……. ۴۹

۳-۱۱( الگو و روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………...……...……. ۵۰

۳-۱۲) خلاصه فصل ………………………………………………………………………..………...……. ۵۰

فصل چهارم:یافته های تحقیق

۴-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۲) تجزیه و تحلیل داده های پژوهش …………………………………………………………………… ۵۲

۴-۳)یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۳-۱)معرفی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ………………………………………..……………. ۵۲

۴-۳-۱۱-) اهم فعالیت­های حوزه پژوهش و فناوری ……………………………………………… ۵۳

۴-۳-۱۲-) اهم وظایف مدیریت  امور پژوهش ……………………………………………………… ۵۳

۴-۳-۱۳-) اهم وظایف مدیریت ارتباط با صنعت وکار آفرینی ……………………………………. ۵۴

۴-۳-۱۴-) اهم وظایف مدیریت خدمات علمی وفناوری ………………………………………….. ۵۴

۴-۳-۲) عملکرد کمی جامعه تحت بررسی …………………………………………………………. ۵۵

۴-۴)یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۵۹

۴-۴-۱)بیانیه ارزش ……………………………………………………………………………………. ۶۰

۴-۴-۲) بیانیه رسالت ………………………………………………………………………………….. ۶۱

۴-۴-۳)بیانیه چشم انداز ………………………………………………………………………………. ۶۲

۴-۴-۴) ماتریس ارزیابی عوامل داخلیIFE ……………………………………………………. ۶۳

۴-۴-۴-۱) نحوه تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلیIFE …………………………………………… ۶۴

۴-۴-۵)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE ………………………………………………………. ۶۴

۴-۴-۵-۱) نحوه تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ……………………………………………… ۶۶

۴-۴-۶)ماتریس مدل نه خانه ای مدل دیوید …………………………………………………………. ۶۸

۴-۵)راهبردها و اقدامات عملیاتی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه ……………………………… ۷۰

فصل پنجم: نتایج تحقیق

۵-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۵-۲) خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۷۳

۵-۳) نتایج ویافته های تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۷۴

۵-۳-۱) بیانیه ماموریت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………… ۷۴

۵-۳-۲) بیانیه چشم انداز حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………. ۷۴

۵-۳-۳) نقاط قوت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………….. ۷۴

۵-۳-۴) نقاط ضعف حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………… ۷۴

۵-۳-۵) فرصت های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………… ۷۵

۵-۳-۶) تهدید های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه …………………………………………. ۷۵

۵-۳-۷) ارزش های محوری حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………….. ۷۵

۵-۳-۸) اهداف بلند مدت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………….. ۷۶

۵-۳-۹) استراتژی های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………… ۷۶

۵-۳-۹-۱) استراتژی های تهاجمی SO ………………………………………………………….. ۷۶

۵-۳-۹-۲) استراتژی های  رقابتی ST ……………………………………………………………. ۷۶

۵-۳-۹-۳) استراتژی های محافظه کارانه WO ………………………………………………………. ۷۷

۵-۳-۹-۴) استراتژی های تدافعی WT ……………………………………………………...….. ۷۷

۵-۳-۱۰) برنامه های عملیاتی حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………… ۷۷

۵-۳-۱۱) شاخص های کلیدی عملکرد حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………….. ۷۸

۵-۴) محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………….. ۷۹

۵-۵) بحث ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………… ۷۹

۵-۶) پیشنهادات برخاسته از پژوهش ………………………………………………………………………. ۷۹

۵-۷) پیشنهادات برای پژوهش های آتی …………………………………………………………………… ۸۰

 

 

فهرست منابع و مآخذ

فهرست فارسی …………………………………………………………………………………………… ۸۲

فهرست انگلیسی …………………………………………………………………………………………. ۸۶

پیوست­ها و محاسبات

پیوست  ۱ ………………………………………………………………………………………………… ۸۸

پیوست ۲ ………………………………………………………………………………………………… ۹۰

پیوست ۳  ……………………………………………………………………………………………….. ۹۱

پیوست ۴ ………………………………………………………………………………………………… ۹۲

محاسبات …………………………………………………………………………………………. ۹۳

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. ۹۸

 

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

مطالب مشابه

پایان نامه منابع پرتوهای کیهانی
پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی-درمانی شهر رشت در...
پایان نامه مدلسازی و شبیه سازی فیلتر بیولوژیکی برای حذف آلاینده های آلی
پایان نامه مطالعه تطبیقی جنبش های بنیادگرای دینی در ادیان ابراهیمی مطالعه موردی سه جنبش هاردیم، اکثر...
پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب
پایان نامه تأثیر موسیقی بر حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس دختر و پسر