پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی ایران مطالعه موردی دانشگاه ارومیه

دانشگاه‌ صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

 

 

عنوان:‌

برنامه ریزی استراتژیک پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی ایران مطالعه موردی دانشگاه ارومیه

 

 

 

اساتید راهنما:

دکترمقصود سلیمانپور                              دکتر رحیم تقی زاده

 

 

اساتید داور:

دکترسید جعفر زنوزی                              دکترمصطفی جهانگشای

 

 

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی واجتماعی

 

بهمن ماه ۱۳۹۳

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۲

(۲-۱ بیان مساله ………………………………………………………………………………………………. ۳

(۳-۱ اهمیت وضرورت پژوهش ……………………………………………………….….………………… ۴

(۴-۱ اهداف پژوهش .…………………………………………………………………...………………….. ۴

(۱-۴-۱ هدف کلی ………………………………………………………………...…………………… ۴

(۲-۴-۱ اهداف اختصاصی ………………………………………………………..…………………. ۵

(۵-۱ سوالات پژوهش …………………………………………………………………..………………….. ۵

(۶-۱ مبانی نظری تحقیق (برنامه­ریزی استراتژیک) …………………...…………………………………... ۵

(۱-۶-۱ استراتژی ………………………………………………………………….……………………. ۵

(۲-۶-۱ برنامه ریزی ………………………………………………………………..…………………… ۶

 (۳-۶-۱ فرایند برنامه ریزی ………………………………………………………….…………………. ۶

(۴-۶-۱ مدت برنامه‌ریزی …………………………………………………………….…………………. ۷

(۵-۶-۱ درک مفاهیم استراتژی ……………………………………………………..………………… ۷

(۶-۶-۱ برنامه ریزی استراتژیک ……………………………………………………..………………… ۷

(۷-۶-۱ فرایند برنامه ریزی استراتژیک .………………………………………………………………. ۹

(۸-۶-۱مراحل برنامه ریزی استراتژیک …………………………………………….…….…………… ۱۰

(۹-۶-۱تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی …………………..………..……….. ۱۰

(۱۰-۶-۱اجزای برنامه ریزی استراتژیک ……………………………………………………………… ۱۰

(۱-۱۰-۶-۱رسالت سازمان …………………………………………………………...……………….۱۰

(۲-۱۰-۶-۱ دورنمایاچشم انداز ……………………………………………………..……………… ۱۱

(۳-۱۰-۶-۱ ارزش های محوری …………………………………………………….…..……………. ۱۲

(۴-۱۰-۶-۱ اهداف …………………………………………………………………...……………….. ۱۲

(۱۱-۶-۱ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک …………………………………….……..………….. ۱۳

(۱۲-۶-۱ تفکر استراتژیک …………………………………………………………....………………. ۱۴

(۱۳-۶-۱مدیریت استراتژیک ………………………………………………………..….…………….. ۱۵

(۱۴-۶-۱موانع پیاده سازی استراتژی در سازمان­ها …....……………………………...………..……… ۱۶

(۱۵-۶-۱مکتب طراحی………..……………………………………………… ۱۷

(۷-۱ چهار چوب فصول آتی ……………………………………………………………………………….. ۱۹

 

فصل دوم: مروی بر پیشینه تحقیق

(۱-۲ مقدمه ……………………………………………………………………………...…………………… ۲۱

(۲-۲ ظهور استراتژی در دانشگاه ها ………………………………………………….…….……………….. ۲۱

(۳-۲ تاریخچه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ایران ……………………..………..………………. ۲۲

(۴-۲آموزش عالی وماهیت آن …………………………………………..…….…………………………… ۲۳

(۵-۲ اهداف آموزش عالی …………………………………………………..………………………………. ۲۳

(۶-۲ مطالعات تطبیقی ………………………………………………………..……………………………….. ۲۴

۲-۶-۱) پیشینه استراتژی در آموزش عالی …………………………….……………………………….. ۲۴

(۲-۶-۲محیط در حال تغییر آموزش عالی …………………………….……….………………………. ۲۴

(۳-۶-۲ مفهوم و نقش برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی ……………………………………. ۲۵

(۴-۶-۲برنامه ریزی استراتژیک پژوهشی در آموزش عالی …………………………………………… ۲۶

(۷-۲ مروری برپیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………. ۲۶

(۸-۲ بررسی دانش در برنامه چهارم و سندچشم انداز …………………………………………………….. ۲۸

(۱-۸-۲ ماده ۴۵………………………………………………………………………………………….. ۲۹

(۲-۸-۲ ماده ۵۷ …………………………………………………………………………………………. ۲۹

(۳-۸-۲  ماده۴۳ …………………………………………………………………………………………. ۳۰

(۴-۸-۲ ماده۴۶ ………………………………………………………………………………………….. ۳۰

(۹-۲ سیاست های برنامه پنجم توسعه ………………………………………………………………………. ۳۱

(۱-۹-۲ امور علمى و فناورى ………………………………………………………………………….. ۳۱

(۲-۹-۲نگاهی به برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها …………………… ۳۱

(۱-۲-۹-۲ ماده۱۹ ………………………………………………………………………………………. ۳۱

(۲-۲-۹-۲ماده۲۰ ……………………………………………………………………………...……… ۳۲

(۳-۲-۹-۲ماده۲۴ ……………………………………………………………………………………… ۳۲

(۱۰-۲وضعیت شاخص های تحقیقاتی کشور ……………………………………………………………. ۳۲

(۱-۱۰-۲ شاخص  اعتبارات پژوهشی ………………………………………………………………… ۳۲

(۲-۱۰-۲ شاخص منابع انسانی ………………………………………………………………………… ۳۳

(۳-۱۰-۲شاخص تولیدات علمی …………………………………………………………………….. ۳۴

(۴-۱۰-۲ نسبت تولید علمی به تولید ناخالص ملی …………………………………………………. ۳۵

(۵-۱۰-۲نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق و توسعه …………………………………………….. ۳۶

(۱۱-۲بررسی جایگاه فعلی و عملکرد حوزه پژوهش و فناوری در رتبه­بندی دانشگاه­ها …………..….. ۳۷

(۱۲-۲ عملکرد پژوهش در سطح کشور ………………………………………………………………..۳۸

(۱-۱۲-۲ رده بندی دانشگاه­های ایران درجهان توسط موسسه سایماگو درسال۲۰۱۰ ……….... ۳۸

(۱۳-۲ معیارهای رتبه بندی جهان اسلام و اهمیت پژوهش …………………………………………...…. ۴۰

(۱۴-۲ خلاصه نتایج مطالعات انجام شده ………………………………………………………………….. ۴۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۲) روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۳) عوامل داخلی …………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۴) عوامل خارجی ………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۵ (فرایند طراحی و تدوین برنامه ی استراتژیک ………………………………………………………… ۴۵

۳-۶(  مدل سازی استراتژی وتجزیه وتحلیل محیط ……………………………………………………….. ۴۶

۳-۶-۱)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ………………………………………………………..…….. ۴۶

۳-۶-۲)ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ………………………………………………………...…….. ۴۶

۳-۶-۳( ماتریس قوت ضعف فرصت تهدید …………………………………………………..…….. ۴۶

۳-۶-۴( ماتریس داخلی و خارجی …………………………………………………………………… ۴۸

۳ -۷( جامعه و نمونه آماری تحقیق ……………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۸) قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۸-۱)قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۸-۲ (قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۸-۳) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۹(  روش گرد آوری اطلاعات وداده ها ……………………………………………………….……… ۴۹

۳-۱۰) ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………….……. ۴۹

۳-۱۱( الگو و روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………...……...……. ۵۰

۳-۱۲) خلاصه فصل ………………………………………………………………………..………...……. ۵۰

فصل چهارم:یافته های تحقیق

۴-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۲) تجزیه و تحلیل داده های پژوهش …………………………………………………………………… ۵۲

۴-۳)یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۳-۱)معرفی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ………………………………………..……………. ۵۲

۴-۳-۱۱-) اهم فعالیت­های حوزه پژوهش و فناوری ……………………………………………… ۵۳

۴-۳-۱۲-) اهم وظایف مدیریت  امور پژوهش ……………………………………………………… ۵۳

۴-۳-۱۳-) اهم وظایف مدیریت ارتباط با صنعت وکار آفرینی ……………………………………. ۵۴

۴-۳-۱۴-) اهم وظایف مدیریت خدمات علمی وفناوری ………………………………………….. ۵۴

۴-۳-۲) عملکرد کمی جامعه تحت بررسی …………………………………………………………. ۵۵

۴-۴)یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۵۹

۴-۴-۱)بیانیه ارزش ……………………………………………………………………………………. ۶۰

۴-۴-۲) بیانیه رسالت ………………………………………………………………………………….. ۶۱

۴-۴-۳)بیانیه چشم انداز ………………………………………………………………………………. ۶۲

۴-۴-۴) ماتریس ارزیابی عوامل داخلیIFE ……………………………………………………. ۶۳

۴-۴-۴-۱) نحوه تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلیIFE …………………………………………… ۶۴

۴-۴-۵)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE ………………………………………………………. ۶۴

۴-۴-۵-۱) نحوه تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ……………………………………………… ۶۶

۴-۴-۶)ماتریس مدل نه خانه ای مدل دیوید …………………………………………………………. ۶۸

۴-۵)راهبردها و اقدامات عملیاتی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه ……………………………… ۷۰

فصل پنجم: نتایج تحقیق

۵-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۵-۲) خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۷۳

۵-۳) نتایج ویافته های تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۷۴

۵-۳-۱) بیانیه ماموریت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………… ۷۴

۵-۳-۲) بیانیه چشم انداز حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………. ۷۴

۵-۳-۳) نقاط قوت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………….. ۷۴

۵-۳-۴) نقاط ضعف حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………… ۷۴

۵-۳-۵) فرصت های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………… ۷۵

۵-۳-۶) تهدید های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه …………………………………………. ۷۵

۵-۳-۷) ارزش های محوری حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………….. ۷۵

۵-۳-۸) اهداف بلند مدت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………….. ۷۶

۵-۳-۹) استراتژی های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………… ۷۶

۵-۳-۹-۱) استراتژی های تهاجمی SO ………………………………………………………….. ۷۶

۵-۳-۹-۲) استراتژی های  رقابتی ST ……………………………………………………………. ۷۶

۵-۳-۹-۳) استراتژی های محافظه کارانه WO ………………………………………………………. ۷۷

۵-۳-۹-۴) استراتژی های تدافعی WT ……………………………………………………...….. ۷۷

۵-۳-۱۰) برنامه های عملیاتی حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………… ۷۷

۵-۳-۱۱) شاخص های کلیدی عملکرد حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………….. ۷۸

۵-۴) محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………….. ۷۹

۵-۵) بحث ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………… ۷۹

۵-۶) پیشنهادات برخاسته از پژوهش ………………………………………………………………………. ۷۹

۵-۷) پیشنهادات برای پژوهش های آتی …………………………………………………………………… ۸۰

 

 

فهرست منابع و مآخذ

فهرست فارسی …………………………………………………………………………………………… ۸۲

فهرست انگلیسی …………………………………………………………………………………………. ۸۶

پیوست­ها و محاسبات

پیوست  ۱ ………………………………………………………………………………………………… ۸۸

پیوست ۲ ………………………………………………………………………………………………… ۹۰

پیوست ۳  ……………………………………………………………………………………………….. ۹۱

پیوست ۴ ………………………………………………………………………………………………… ۹۲

محاسبات …………………………………………………………………………………………. ۹۳

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. ۹۸

 

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

آدرس : تهران – خیابان انقلاب – بین چهار راه ولیعصر و دانشگاه تهران – خیابان ابوریحان – پلاک ۹۳ – تیم برنامه نویسی فناوران ایده پرداز

مطالب مشابه