پایان نامه برق قدرت جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق

گرایش : قدرت

عنوان : جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی 

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺪرت ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهای از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ، اﯾﺠﺎد اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر اراﯾﻪ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در دو ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ، ﺑﺎ اراﯾﻪ روﯾﮑﺮدی ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ از راه دور ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮب و دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اراﯾﻪ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺑﺘﺪا ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎﺑﺮدی ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺟﺎﻣﻊ در روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﻗﺪام ﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، روﺷﯽ اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﺟﻬﺖ ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

 

 

 

 

ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ، ﺑﺤﺚ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺤﺚ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻫﻤﻮاره ﻧﮑﺘﻪ اﺑﻬﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آراﯾﺶ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻻزم ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﯾﻦ ادوات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺟﺮای اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ و ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ. ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﺎﻧﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارد. ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اراﯾﻪ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻫﺪف، رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﯽ از اﻋﻤﺎل اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﻗﯿﻖﺗﺮی را از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اراﯾﻪ دﻫﺪ.

 

در ﻓﺼﻞ اول از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﻧﮑﺎت ﻧﺎدﯾﺪه در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﮐﻠﯿﺪﻫﺎیاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی، ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪهای در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘًﺎ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در دو ﻓﻀﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺪی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب و دﻗﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ درروﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 

ﭘﯿﻮﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ اﺻﻠﯽ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ و ﮔﺮﯾﺰ از ﺣﻮاﺷﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در ﭘﯿﻮﺳﺖ-اﻟﻒ- ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻠﻔﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﻮﺳﺖ-ب-روشﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ را ﻣﻮرد ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. در ﭘﯿﻮﺳﺖ -ج- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﻓﺸﺮده و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻣﻔﻬﻮم آن در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺪﯾﺲﻫﺎیﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎیﻣﻮﺟﻮد در ارزﯾﺎﺑﯽﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در ﭘﯿﻮﺳﺖ-د- ﻧﯿﺰ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 

 

 

 

آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﮐﻨﺘﺮل آﺳﺎن، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺮژیﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻی ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داﻧﺴﺖ.[2]

 

ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﻪ ﺳﻪ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرتﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻗﺪرت، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻨﺎم ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﯾﻊ1ﻣﯽ ﭘﺮدازد. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت، اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ2 و ﻋﺒﻮر از ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻘﺎل3 ، در ﺳﻄﻮح وﻟﺘﺎژ ﻣﻌﯿﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ

 

ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 

اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ، ﺣﺴﺎس و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ ﺟﻠﻮه دادن ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪی از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از %80 ﻗﻄﻌﯽﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺼﺮف اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎ و ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ادوات در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.[15] از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارزش ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ دﻧﯿﺎ ﺣﺪود 61 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود 1225 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ از اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻌﺎدل 8/8 درﺻﺪ از ﮐﻞ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽرود ﮐﻪ %16/6 از ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮق درﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ .[6] ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻤﮑﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و اﺻﻼﺣﺎت اﺻﻮﻟﯽ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺷﻮد.

 

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺎﻧﻮر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼدرﻧﮓ آراﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ادوات ﻣﺎﻧﻮر ﺑﻼدرﻧﮓ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آراﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد و ﻣﮑﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد. [19-11]

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

Distribution ١ Generation ٢ Transmission ٣

 

4

 

وﺟﻮد ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﺎﻧﻮر1و ﺳﮑﺸﻨﺎﻻﯾﺰرﻫﺎ2 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور 3 از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺗﻌﺪاد و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

 

روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ [19-7] ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف را در ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻮرد اﺷﮑﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰش اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

 

از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻًﺑﺎز ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ادوات ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﻫﺪف ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن[35-34] ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر آراﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ[33-20] و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات آراﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ4 ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﻟﺬا در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮد ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺧﻄﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮد ﺷﻔﺎفﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮی را از اﯾﺪه ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻮزﯾﻊ اراﯾﻪ دﻫﺪ.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :155

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

---  -- ----

مطالب مشابه

پایان نامه کارشناسی رشته برق : بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها
دانلود پروژه کارشناسی رشته مهندسی برق با موضوع کنترل توربینها توسط PLC
دانلود پایان نامه رشته برق گرایش الکترونیک : انواع سنسورها و اهمیت کاربرد آنها
دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق : نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع
پایان نامه رشته مهندسی برق : بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخصهای اقتصادی
دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق : مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی