پایان نامه بررسی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده پزشکی علی بن ابی طالب (ع)

پایان نامه:

جهت دریافت دکترا

عنوان :

بررسی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد

استاد راهنما :

دکتر محمدصالحی

استاد مشاور :

دکتر مهدی لطیف

 

استاد مشاور آمار:

مهندس محمد حسین احمدیه

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه:یکی از عوارض نادر انفارکتوس میوکارد که طی هفته‌ها و ماهها بعد از آن اتفاق می‌افتد آنوریسم بطن چپ است که به صورت قطعه ای نازک و گسسته دیواره بطن چپ که هم در طول سیستول و هم در طول دیاستول برآمده است و پایه عریضی دارد تعریف می‌شود . اکثر آنوریسم‌های بطن چپ در دیواره قدامی و اپکس و در تعداد کمی در دیواره خلفی قاعده ای قلب رخ می‌دهد.

هدف از این مطالعه تعیین یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد می‌باشد.

مواد وروشها : این مطالعه توصیفی از نوع case series روی 60 نفر از بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ از بهمن ماه 1391 تا اسفند ماه 1392 انجام گرفت و در نهایت داده‌ها با استفاده از آزمون chi-square و ANOVA و Fisher exact test  در محیط نرم افزار spss ver.17 آنالیز شد.

یافته‌ها : میانگین سنی در این بیماران 67/12±58/63 سال بود .در مطالعه حاضر ارتباط الکتروکاردیوگرام با سن، فشار خون ،‌هایپرلیپیدمی، مصرف سیگار و تعداد عروق درگیر معنی دار نبود ولی با سابقه دیابت و درصد EF ارتباط معناداری را نشان داد.

70 درصد بیماران دارای ST elevation بودند و اکثر بیماران درگیری سه رگ از عروق کرونر را داشتند و 86 درصد آنوریسم بیماران در دیواره apical  وanteroapical بود.

نتیجه گیری : در این مطالعه بیمارانی که EF بالاتری داشتند فراوانی ST elevation در آن‌ها کمتر بوده است.همچنین میانگین ارتفاع موج P در بیماران مرد و بیمارانی که DM نداشتند بلندتر بود. ولی در این تحقیق ارتباط معنی داری بین نوار قلب ،سابقه HTN، سابقه HLP ،سابقه مصرف سیگار و تعداد عروق درگیر مشاهده نشد.

کلمات کلیدی : آنوریسم بطن چپ، انفارکتوس میوکارد ، الکتروکاردیوگرافی

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد