پایان نامه بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان 91-1390

دانلود پایان نامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

گرایش داخلی-جراحی

عنوان:

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان 91-1390

استاد راهنما:

سرکار خانم مژگان بقایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

 • فصل یکم: معرفی پژوهش
  • زمینه­ ی پژوهش ………………………………………………………………………………………2
  • اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………. 6
 • سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………….. 7
 • تعریف واژه ها ……………………………………………………………………………………….. 7
 • پیش فرض های پژوهش…………………………………………………………………………….8
  • فصل دوم: دانستنی های موجود در عنوان پژوهش
   • چهارچوب پنداشتی ………………………………………………………………………………….. 11
   • سابقه ی طرح و بررسی متون……………………………………………………………………… 32
  • فصل سوم: روش پژوهش
   • نوع پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 48
   • جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………. 48
   • نمونه های مورد پژوهش……………………………………………………………………………48
   • روش نمونه گیری و تعیین ججم نمونه………………………………………………………..49
   • مشخصات واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………..50
   • محیط پژوهش………………………………………………………………………………………….50
   • ابزار گردآوری دادهها………………………………………………………………………………..50
   • روایی و پایایی ابزار…………………………………………………………………………………..53
   • روش کاربرد ابزارها و گردآوری دادهها……………………………………………………….53
   • روش تجزیه وتحلیل دادهها……………………………………………………………………….54
   • ملاحضات اخلاقی……………………………………………………………………………………56
   • محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………57
 • فصل چهارم: یافته های پژوهش
 • جداول ……………………………………………………………………………………………….. 59
  • فصل پنجم: بحث و نتیجه گبری
 • بحث و بررسی یافته ها …………………………………………………………………………. 105
 • نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………………… 135
 • پیشنهاد برای کاربرد یافته ها ………………………………………………………………….. 137
 • پیشنهاد برای پژوهشهای بعدی ………………………………………………………………. 139
  • فهرست منابع فارسی و انگلیسی………………………………………………………………………….141
  • پیوست ها
   • چکیده انگلیسی

فهرست جداول­

جدول شماره 1: توزیع واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

جدول شماره 2: توزیع واحد های مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

جدول شماره 3: توزیع واحد های مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل جسمی(شاخص بیماریهای همراه چارلسون)……………………………………………………………………………………………………………..63

جدول شماره 4: توزیع واحد های مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل جسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………63

جدول شماره 5: توزیع واحد های مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

جدول شماره 6: میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای پژوهش به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

جدول شماره 7: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به تفکیک حیطه ها و  زیر مقیاس ها بر حسب جنسیت واحدهای مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………………………66

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد