پایان نامه بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیای سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: جغرافیای سیاسی

عنوان:

بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

استاد راهنما:

جناب آقای دکترغلامحسن حیدری

استاد مشاور:

جناب آقای دکترعزت ا… عزتی

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………..1

1-1 –  بیان مسئله…………………………………………………………………………………….4

1-2-  اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش……………………………………………………………..6

1-3-  اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………7

1-4-  سؤال اصلی ……………………………………………………………………………………7

1-5-  سؤالات فرعی………………………………………………………………………………….7

1-6-  فرضیه…………………………………………………………………………………………..8

1-7-  متغیرهای مستقل و وابسته…………………………………………………………………8

1-8-  ماهیت و متدولوژی تحقیق…………………………………………………………………8

1-9 –  مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………..9

1-10 –  موانع و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………9

1-11 –  ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………..10

فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری

2-1 –  مفهوم شناسی تحقیق………………………………………………………………….12

– موقعیت…………………………………………………………………………………………12

– ژئو  ………………………………………………………………………………………………12

– ژئوکالچر……………………………………………………………………………………….14

– بحران……………………………………………………………………………………………15

– امنیت…………………………………………………………………………………………..17

– ژئوپولیتیک…………………………………………………………………………………27

– مفهوم ژئوپولیتیک…………………………………………………………………….30

– سیر تحول مفهومی واژه ژئوپولیتیک…………………………………………………..31

– عوامل مؤثر در ژئوپولیتیک………………………………………………………………33

2-2 – مبانی نظری………………………………………………………………………..40

– نظریه های جهانی ژئوپولیتیک………………………………………………………….40

– نظریه آلفرد ماهان………………………………………………………………………..40

– نظریه هلفورد مکیندر………………………………………………………………..43

– نظریه نیکلاس اسپایکمن…………………………………………………………….47

– نظریه هانتینگتون…………………………………………………………………….49

– بررسی نظری مطالعات امنیتی……………………………………………………..57

– رویکرد رئالیستی (واقع گرایانه) ……………………………………………………..57

– رویکرد ایدئالیستی (آرمان گرایانه) ……………………………………………….58

– رویکرد نهادگرایانه………………………………………………………………………58

2-3 – چهارچوب و مدل نظری پژوهش……………………………………………….59

2-4 – پیشینه موضوع…………………………………………………………………..61

فصل سوم : بالکان

3-1 – بالکان…………………………………………………………………………66

– آشنایی کلی با کشورهای شبه جزیره بالکان……………………………………..69

– جمهوری آلبانی……………………………………………………………………71

– جمهوری اسلونی…………………………………………………………………..76

– جمهوری بلغارستان………………………………………………………….80

– جمهوری بوسنی و هرزگوین………………………………………………….83

– جمهوری ترکیه…………………………………………………………………..86

– جمهوری کرواسی……………………………………………………………..91

– جمهوری مقدونیه…………………………………………………………..97

– جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق………………………………………101

– صربستان و مونته نگرو………………………………………………………….107

– جمهوری یونان…………………………………………………………………….110

3-2- تاریخچه بالکان………………………………………………………………..114

– بالکان در دوره امپراطوری عثمانی………………………………………………114

– بالکان ونظام اروپای قدیم……………………………………………………….116

– جنگ جهانی اول: علل و پیامدها………………………………………………..122

– بالکان در دهه 90………………………………………………………………127

فصل چهارم : ویژگی های بالکان و اتحادیه اروپا

4-1- مشخصات و ویژگیهای بالکان………………………………………………..133

– شکل گیری اقوام در بالکان………………………………………………………134

–  یو گسلاوی……………………………………………………………………….134

– ظهور کشور سلطنتی یوگسلاوی……………………………………………….134

– یوگسلاوی در عصر مارشال تیتو……………………………………………..136

– یوگسلاوی پس از مرگ تیتو ……………………………………………………..144

– بحران در بالکان……………………………………………………………………146

– نزاع میان دو تمدن یا مساعدت میان آنها……………………………………….146

– علل درگیری در شبه جزیره بالکان……………………………………………..147

– صلح در کوزوو……………………………………………………………………149

– عامل و فاکتور عثمانی…………………………………………………………..149

4-2 – اتحادیه اروپایی……………………………………………………………..154

– نگرشی نظری بر اتحادیه اروپا……………………………………………………155

– سیستم های بین المللی…………………………………………………..155

– رژیم های بین المللی……………………………………………………………157

– نظام های دوقطبی جنگ سرد و امنیت اروپا…………………………………..158

– رژیم امنیتی اتحادیه اروپا و رژیم اقتصادی……………………………………159

– اتحادیه اروپا و حرکت به سوی شرق………………………………………..163

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد