پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوی

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد«M.A»

در رشتۀ­ زبان و ادبیّات فارسی

عنوان:

بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

استاد راهنما:

دکتر خداویردی عبّاس زاده

تابستان۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اوّل. ۲

کلیّات.. ۲

مقدّمه: ۳

الف)پیشینۀتحقیق. ۵

د)اهدافتحقیق: ۶

ج)روشتحقیق. ۷

مختصریدربارۀزندگیوشعرمنوچهرآتشی. ۸

فصلدوم. ۲۰

روشهایبررسیسبکشناسی. ۲۰

۲-۱ شیوۀبررسیدربخشزبانی. ۲۱

الف) سطحآوایییاسبکشناسیآواها (Phono stylistcs) 21

ب) سطحلغوی (lexical) یاسبکشناسیواژهها ۲۱

ج )سطحنحوی (syntactical) یاسبکشناسیجمله. ۲۲

۲-۲ سطحادبی (literary level) 22

۲-۳ سطحفکری (PhilosoPhical level) 22

۲-۴ سبکچیست؟. ۲۳

۲-۵ تعریفسبک.. ۲۳

۲-۶ نگرشخاص… ۲۴

۲-۷گزینش (choice ) 27

۲-۸ عدولازهنجار. ۲۸

الف) واژگانیLexical deviationشاعرلغتجدیدمیسازد. ۲۹

ب) نحوی Grammatical deviation درمحورهمنشینیتعریفمیکند. ۲۹

ج)آواییPhonological deviationتلفظرابااختیارتغییرمیدهد. ۲۹

۲-۹ مفاهیمسبک.. ۳۰

۲-۱۰ سبکوسبکشناسیدرایران. ۳۱

فصلسوم. ۳۴

بررسیسطحزبانیاشعار. ۳۴

بررسیسطحزبانیاشعار. ۳۵

۳-۱بخشاول :بررسیسطحآوایییاسبکشناسیآواها ۳۵

۳-۱-۱ موسیقی (کناری،بیرونی،درونی )(بررسیوزن،قافیهوردیف) ۳۵

۳-۱-۱-۱    موسیقیکنار. ۳۵

۱-قافیه. ۳۵

۲-ردیف.. ۴۱

۳-۱-۱-۲ موسیقیبیرونی. ۴۴

وزنوموسیقیشعر. ۴۴

۲-۱-۱-۳موسیقیدرونی. ۴۸

۱-تسجیع. ۴۸

۱-۱سجعمتوازی.. ۴۹

۱-۲سجعمتوازن. ۵۰

۱-۳ ترصیع. ۵۰

۱-۴-تجنیس… ۵۱

۲-۱جناستام. ۵۱

۲-۲جناسناقصیامحرف.. ۵۲

۲-۳جناسزاید. ۵۲

۲-۳-۱جناسمطرفیامزید. ۵۳

۲-۳-۲جناسوسط.. ۵۳

۲-۳-۳جناسمذیل. ۵۵

۲-۴جناساشتقاق. ۵۶

۲-۵جناسمضارع. ۵۷

۳ تکرار. ۵۹

۳-۱ تکرارواک.. ۵۹

۳-۱-۱ همحروفی: ۵۹

۳-۱-۲همصدایی: ۶۲

۴-تکریر. ۶۳

۴-۱مصوتبلند«آ» ۶۳

۴-۲تکرارهجا(تکراریکهجادرمتنکلام) ۶۴

۵-تکرارهجا ۶۶

۳-۲بخشدوم: بررسیسطحلغوییاسبکشناسیواژهها ۶۸

۳-۲-۱ اسممعنی. ۶۸

۳-۲-۱-۱تنها(تنهایی) ۶۸

۳-۲-۱-۲درد ۷۰

۳-۲-۱-۳عشق. ۷۲

۳-۲-۱-۴ شب.. ۷۴

۳-۲-۱-۵ غریب.. ۷۶

۳-۲-۱-۶ غم. ۷۷

۳-۲-۲ اسمذات.. ۷۹

۳-۲-۲-۱ ستاره ۸۰

۳-۲-۲ -۲بهار. ۸۲

۳-۲-۲-۳ باران. ۸۴

۳-۲-۲-۴ساحل. ۸۶

۳-۲-۲-۵ اسب.. ۸۷

۳-۲-۳ تخفیفلغات.. ۹۰

۳-۲-۴ لغاتبیگانه. ۹۳

۳-۲-۵کهنگرایی(آرکائیسم) ۹۶

۳-۲-۵-۱ کهنگراییواژگانی. ۹۶

۳-۲-۵-۲-کهنگراییفعلی. ۹۸

۳-۲-۵-۳کهنگرایینحوی.. ۱۰۰

۳-۲-۵-۳-۱پیرویازقواعدشعری.. ۱۰۰

۳-۲-۵-۳-۲نوآوریوبدعتدرکاربردحروف: ۱۰۲

۳-۲-۵-۳-۲-۱کاربرد«واو» ۱۰۲

۳-۲-۵-۳-۲-۲کاربرد«امّا» ۱۰۴

۳-۲-۶جملهمعترضه. ۱۰۵

۳-۲-۷حذففعل (بهقرینهلفظیومعنوی) ۱۰۷

۳-۲-۸تکرارفعل. ۱۰۹

۳-۲-۹ساختفعلغیرمتعارف.. ۱۱۰

۳-۲-۱۰بافتهایزبانگفتار. ۱۱۲

۳-۲-۱۰-۱نوآوریدرواژگان. ۱۱۲

۳-۲-۱۰-۲واژههایبومی. ۱۱۳

۳-۲-۱۰-۳واژههایمحاورهایوگویشی. ۱۱۳

۳-۲-۱۰-۴مثلهادرزبانگفتار. ۱۱۵

۳-۲-۱۱ اسطورهها،افسانهها،داستانهایپیامبران. ۱۱۵

۳-۲-۱۲ساختترکیباتبدیع. ۱۲۵

فصلچهارمبررسیسطح.. ۱۲۷

ادبیاشعار. ۱۲۷

بررسیسطحادبیاشعار. ۱۲۸

۴-۱ تشبیه. ۱۲۸

۴-۱-۱ تشبیهبهلحاظشکل. ۱۲۹

۴-۱-۱-۱تشبیهتفضیل. ۱۲۹

۴-۱-۱-۲ تشبیهمشروط. ۱۳۰

۴-۱-۱-۳ تشبیهجمع. ۱۳۱

۴-۱-۱-۴ تشبیهمضمر. ۱۳۲

۴-۱-۲ مشبهومشبهبهحسی. ۱۳۲

۴-۱-۳مشبهعقلیومشبهحسی. ۱۳۴

۴-۲ استعاره ۱۳۷

۴-۲-۱ استعارۀمصرّحه. ۱۳۷

۳-۲-۲ استعارۀمکینه: ۱۳۸

۴-۳ تشخیص: ۱۳۹

۴-۴ آنسیمیاجاندارانگاری.. ۱۴۲

۴-۵ مراعاتنظیر. ۱۴۴

۴-۶ اقتباس.. ۱۴۷

۴-۷ حسآمیزی.. ۱۴۷

۴-۸ تضاد ( مطابقه ) ۱۵۰

۴-۹ پارادوکس… ۱۵۳

فصلپنجم. ۱۵۶

بررسیسطحفکریاشعار. ۱۵۶

بررسیسطحفکریاشعار. ۱۵۷

نتیجهگیری.. ۱۶۳

فهرستمنابع. ۱۶۶

Abstract 168

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

آدرس : تهران – خیابان انقلاب – بین چهار راه ولیعصر و دانشگاه تهران – خیابان ابوریحان – پلاک ۹۳ – تیم برنامه نویسی فناوران ایده پرداز

مطالب مشابه