پایان نامه بررسی همراهی پلی­مورفیسم­های شایع ژن های P53 و PAI1 با بیماری اندومتریوز

دانلود پایان نامه
فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 چکیده
2 فصل اول : کلیات تحقیق 
3 1-1 . اندومتریوز
4 1-2 . علائم و نشانه ها
4 1-2-1 . درد لگن
5 1-2-2 . ناباروری
5 1-2-3 . دیگر نشانه ها
6 1-3 . عوارض
6 1-4 . ریسک فاکتورها
6 1-4-1 . آلودگی محیط
7 1-4-2 . ژنتیک
11 P53 . 1-2-4-1
15 PAI-1 . 1-2-4-2
16 1-4-3 . پیری
17 1-4-4 . فاکتورهای هورمونی و قاعدگی
17 1-4-5 . فاکتورهای ایمونولوژیکی
18 1-5 . پاتوفیزولوژی
19 1-5-1 . تشکیل آندومتر نابه جا
19 1-5-2 . تئوری قاعدگی برگشتی
21 1-5-3 . تئوری متاپلازی
21 1-5-4 . تئوری انتقال لنف و خون
22 1-5-5 . تئوری جایگزینی تصادفی
22 1-6 . محل بروز
23 1-7 . تشخیص اندومتریوز
24 1-7-1 . مراحل اندومتریوز
25 1-7-2 . مارکرهای اندومتریوز
26 1-7-3 . پاتوفیزیولوژی
26 1-8 . پیشگیری
26 1-9 . درمان
27 1-9-1 . جراحی
28 1-9-2 . درمان داروئی
31 1-9-3 . درمان ناباروری
31 1-10 . اپیدمیولوژی
33 1-11 . اهداف
33 1-11-1 . هدف اصلی
33 1-11-2 . اهداف اختصاصی
34 فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
35 2-1 . مطالعات انجام شده بر روی ژن 53P
39 2-2 . مطالعات انجام شده بر روی ژن l-PAI
44 فصل سوم : مواد و روش ها
45 3-1 . افراد مورد مطالعه و جمع آوری نمونه ها
46 3-2 . استخراج DNA
46 3-2-1 . مواد و وسایل مورد نیاز
47 3-2-2 . تهیه محلول های مورد نیاز
48 3-2-3 . روش کار
49 3-3 . بررسی کیفی و کمی DNA استخراج شده
49 3-3-1 . بررسی کیفی
49 3-3-2 . بررسی کمی
50 3-4 . تعیین ژنوتیپ نمونه ها
50 3-4-1 . طراحی پرایمرها
50 3-4-1-1 . پرایمر کدون 11 ژن 53P
50 3-4-1-2 . پرایمر کدون 72 ژن 53P
50 3-4-1-3 . پرایمر کدون 248 ژن 53P
51 3-4-1-4 . پرایمر ژن

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید