پایان نامه بررسی نقش لیکوپن بر کاهش کلسترول خون موش نر آزمایشگاهی

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………. 1
1- فصل اول – طرح پژوهش  
1-1- مقدمه ………………………………………………………………………. 3
1-2- بیان مسئله ……………………………………………………………… 7
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………… 14
1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………… 17
1-4-1-هدف کلی ………………………………………………. 17
1-4-2-اهداف اختصاصی …………………………………………………………….. 17
1-5 – فرضیه های پژوهش ………………………………………….. 17
1-5-1- پیش فرض پژوهش ……………………………………….. 17
1-6 – قلمرو و محدودیت های پژوهش ………………………………………….. 18
1-6-1- محدودیت‌های پژوهش ……………………………………… 18
1-6-2-قلمرو پژوهش …………………………………………… 18
1-7- تعاریف واژه ها …………………………………………………………………………….. 18
1-7-1-کلسترول LDL ………………………………………… 20
1-7-2-کلسترول HDL ………………………………………………….. 20
1-7-3-لیپوپروتئین بسیار کم‌چگالVLDL …………………………………………………………………………. 21
1-7-4-تری‌گلیسرید ………………………….. 23
1-7-5-موش نر آزمایشگاهی ……………………………… 24
2- فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش  
2-1- مقدمه …………………………………………………………. 26
2-2- مبانی نظری پژوهش ……………………………………………. 26
2-2-1- کلسترول ………………………………………………… 26
2-2-2-طبقه بندی کلسترول …………………………………………. 28
2-2-2-1- کلسترول LDL ………………………………………………. 28
2-2-2-2- کلسترول VLDL …………………………………………………. 29
2-2-2-3- کلسترول HDL …………………………………………… 29
2-2-2-4-تری گلیسرید …………………………………………… 30
2-2-3- تفاوت بین کلسترول LDL وHDL ……………………………… 31
2-2-4- اهمیت کلسترول در بیماری قلبی ………………………………………. 31
2-2-5-مکانیزم مهار سنتز کلسترول …………………………………….. 32
2-2-6-متابولیسم کلسترول ……………………………………….. 32
2-2-7- لیپوپروتئین ها و بیماری های قلب و عروق ……………………………… 34
2-2-7-1-پیشگیری از بیماریهای قلبی ………………………………………. 35
2-2-7-2-نقش لیپوپروتئین ها در سلامت و بیماری ………………….. 36
2-2-8-نقش تراکم بالا لیپوپروتئین کلسترول ( HDL- C ) ……………………………. 36
2-2-8-1-شاخص¬های افزایش سطح کلسترول ………………………….. 37
2-2-9- مدیریت تغذیه از اختلالات در لیپوپروتئین ……………………. 37
2-2-9-1-رژیم غذایی و لیپوپروتئین ………………………………… 38
2-3- لیکوپن ……………………………………………….. 38
2-3-1-مشخصات لیکوپن ………………………………………… 41
2-3-1-1-نامهای دیگر لیکوپن ……………………………………….. 41
2-3-1-2-ترکیب مواد لیکوپن …………………………………………. 41

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید