پایان نامه بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

دانلود پایان نامه

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد

در رشته جغرافیا گرایش برنامه ­ریزی روستایی

عنوان:

بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­های تولید روستایی (مطالعه موردی شهرستان نمین)

استاد راهنما:

دکتر وکیل حیدری ساربان

استاد مشاور:

دکتر ارسطو یاری

فهرست مطالب:

فصل اول ـ کلیات……………………………… 1

1-1-مقدمه……………………………. 2

1-2 بیان مسئله……………………………. 3

1-3 سؤالات پژوهش…………………………… 5

1-4 اهداف پژوهش………………………………. 5

1-4-1- اهداف جزئی پژوهش……………………………… 5

1-5- تعریف متغیرهای تحقیق…………………………….. 6

1-5-1- تعاونی تولید……………………………. 6

1-5-2-توانمندسازی روانشناختی…………………………….. 6

1-5-3- احساس شایستگی…………………………….. 6

1-5-4- احساس معنادار بودن…………………………….. 6

1-5-5- احساس خود تعیینی…………………………….. 7

1-5-6- احساس تأثیرگذار بودن…………………………….. 7

1-5-7- احساس داشتن اعتماد به دیگران…………………….. 7

1-6- ضرورت انجام پژوهش……………………………… 7

1-7- پیشینه پژوهش در ایران…………………………….. 8

1-8- پیشینه تحقیق در جهان…………………………….. 9

1-9-کاربردهای پژوهش………………………………. 11

1-10- موانع پیش روی پژوهش……………………………… 11

1-11-روش و ابزار گردآوری داده‌ها…………………………… 11

1-12- نرم‌افزارهای مورداستفاده…………………………… 12

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………. 13

2-1- مفهوم تعاون و شرکت‌های تعاون……………………….. 14

2-2-تعاونیهای تولید روستایی…………………………….. 16

2-2-1 – تعریف تعاونیهای تولید روستایی……………………. 16

2-2-2- اهداف شرکت‌های تعاونی و تعاونی‌های روستایی…….. 18

2-2-3- مزایای شرکتهای تعاونی‌های تولید روستایی…………… 19

2-3- نظریه‌های پیرامون تعاون…………………………….. 22

2-3-1- رابرت اون…………………………….. 23

2-3-2- فیلیپ بوشه……………………………. 23

2-3-3- دکتر ویلیام کینگ………………………………. 24

2-3-4- شارل فوریه……………………………24

2-3-5- لوئی بلان…………………………… 26

2-4- مکتب‌های مهم تعاونی…………………………….. 26

2-4-1-مکتب تعاونی اسلام……………………………. 26

2-4-2- مکتب تعاونی مشترک‌المنافع…………………. 27

2-4-3- مکتب کاپیتالیسم اصلاح‌شده……………………27

2-4-4- مکتب ضابطه ی رقابتی…………………………….. 28

2-4- 5-  مکتب شولتز……………………………. 28

2-4-6- مکتب رایفایزن……………………………28

2-5- تاریخچه تعاونی‌ها ……………………………30

2-6- تاریخچه تعاونی روستایی در ایران………………. 31

2-7- اصول تعاونی‌ها…………………………… 33

2-8- عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های تولیدی……………. 35

2-9- تجارب تعاونی‌های روستایی در جهان…………………. 41

2-9-1- تعاونی‌های روستایی در کشورهای پیشرفته………. 41

2-9-1-1- تعاونی‌های کشاورزی در سوئیس………………… 41

2-9-1-2- تعاونی کشاورزی در آمریکا ……………………………42

2-9-1-3- تعاونی کشاورزی هلند……………………………. 44

2-9-1-4- پرتغال…………………………… 44

2-9-2- تعاونی‌های روستایی در کشورهای جهان سوم………. 45

2-9-2-1- تعاونی تولیدی در چین…………………………….. 45

2-9-2-2- تعاونی‌های روستایی در ترکیه……………………. 46

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد