پایان نامه بررسی فونستیک دوزیستان و خزندگان منطقه شکار ممنوع سفید کوه

دانلود پایان نامه

فهرست منابع

عنوان       صفحه

1-1-کلیات.. 4

1-2-دوزیستان.. 4

1-3-رده‌بندی دوزیستان.. 5

1-4-ویژگی‌های دوزیستان.. 7

1-5-خزندگان.. 8

1-6- خاستگاه خزندگان.. 9

1-7- رده‌بندی خزندگان.. 10

1-7-1- زیررده آناپسیدا 10

1-7-2- زیررده سیناپتوزوریا 10

1-7-3- زیررده ایکتیوپترژیا 10

1-7-4- زیررده دیاپسیدا 10

1-7-5- زیررده آرکئوزوریا 11

1-8- ویژگی‌های خزندگان.. 11

1-9- تمایز خزندگان از دوزیستان.. 12

1-10-زادآوری دوزیستان و خزندگان.. 12

1-11- تغذیه در دوزیستان و خزندگان.. 13

1-12- حرکت و فعالیت در دوزیستان و خزندگان.. 14

1-13- مقابله با شرایط دمایی در دوزیستان و خزندگان.. 15

1-14- تعلیق حیات در دوزیستان و خزندگان.. 15

1-15- رفتارهای دفاعی در دوزیستان و خزندگان.. 16

1-16- اهمیت دوزیستان و خزندگان.. 16

1-16-1- اهمیت فرهنگی، ادبی خزندگان و دوزیستان.. 17

1-16-2- اهمیت هنری و زیبایی شناختی خزندگان و دوزیستان.. 17

1-16-3- نقش اقتصادی و تغذیهای خزندگان و دوزیستان.. 18

1-16-4- اهمیت اکولوژیکی و زیست محیطی دوزیستان و خزندگان.. 18

1-16-5- اهمیت پزشکی خزندگان و دوزیستان.. 19

1-17- مخاطره‌های جمعیت دوزیستان و خزندگان.. 19

1-17-1- تغییر، تخریب و قطعه قطعه شدن زیستگاه دوزیستان و خزندگان.. 20

1-17-2- آلودگی‌های زیست محیطی.. 20

1-17-3- جمع آوری و برداشت از طبیعت21

1-17-4- معرفی گونه‌های مهاجم و غیر بومی به زیستگاه‌های طبیعی دوزیستان و خزندگان.. 21

1-18- اهداف تحقیق.. 22

3-1- مساحت و موقعیت جغرافیایی.. 26

3-2- حد و حدود منطقه. 26

3-2-1- از شمال.. 26

3-2-2- از غرب.. 27

3-2-3- از جنوب.. 27

3-2-4- از شرق.. 27

3-3- کشاورزی (زراعت و باغداری) 27

3-4- وضعیت آب و هوایی منطقه. 28

3-5- چشمه‌ها 28

3-6- قنوات.. 28

3-7- راههای قابل دسترسی.. 29

3-7-1- جاده چاهو. 29

3-7-2- جاده گیوتنگه. 29

3-7-3- جاده لبیرکوه. 30

3-7-4- جاده معدن گانو. 30

3-7-5- جاده خامنو. 30

3-7-6- جاده معدن علی‌آبادی: 30

3-8- عوارض طبیعی منطقه. 30

3-9- پوشش گیاهی.. 31

3-10- پوشش جانوری.. 32

3-11- زیستگاه‌های مهم منطقه. 32

3-12- زمان نمونه‌برداری.. 33

3-13- آشنایی با زیستگاه. 33

3-14- بازدیدمیدانی باتوجه به ویژگی‌ها و رفتارهای گونه‌های احتمالی.. 34

3-15- یافتن و جمع‌آوری نمونه‌ها 35

3-16- ثبت مشاهده‌های کلی.. 36

3-17- تهیه عکس و فیلم.. 36

3-18- تثبیت یا رهاسازی نمونه‌ها 36

3-19- وسایل مورد نیاز. 37

3-20- روش شناسایی نمونه ها 37

3-21- بررسی متریک و مریستیک38

3-22- بررسی گونه های صید و شناسایی شده. 38

3-23- محاسبات آماری.. 38

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید