پایان نامه بررسی سبکهای فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90

دانلود پایان نامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

 پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری

گرایش پرستاری کودکان

عنوان:

بررسی سبکهای فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90

استاد راهنما:

خانم سیده زهرا شفیع پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

  • مقدمه (بیان مسئله) ………………………………………………………………………………………………………………………………1
  • اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….11
  • سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..12
  • تعاریف واژه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………13
  • پیش فرض ……………………………………………………………………………………………………………………………………….15
  • محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….16

فصل دوم: زمینه و پیشینه پژوهش

2-1 چهارچوب پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-2 مروری بر مطالعات ……………………………………………………………………………………………………………………………40

فصل سوم: روش اجرا

3-1 نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..58

3-2 جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….58

3-3 نمونه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………58

3-4 مشخصات واحدهای مورد پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..58

3-5 روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..59

3-6 محیط پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………61

3-7 ابزار و روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………61

3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار ………………………………………………………………………………………………………….63

3-9 روش تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………………65

3-10 ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………………………67

فصل چهارم: نتایج تحقیق

4-1 یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..69

4-2 جداول و نمودارها …………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها

5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….85

5-2 نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………………98

5-3 کاربرد یافته ها …………………………………………………………………………………………………………………………………100

5-3 پیشنهادات برای پژوهشهای بعدی ……………………………………………………………………………………………………..101

منابع و مآخذ:

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………102

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد