پایان نامه بررسی جایگاه مهاجران در حقوق بین الملل

مراحل و روش تحقیق

روش اصلی پژوهش در این پایان نامه بر مبنای روش کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. در این راستا تلاش می شود از تمام منابع موجود اعم از فارسی و لاتین استفاده شود. هر چند کتابها و مقالات فارسی در خصوص مسائل حقوقی مهاجرت محدود می باشند، سعی می گردد که از اطلاعات موجود در آنها تا حدی که به موضوع این پایان نامه مربوط می باشد، استفاده لازم به عمل آید. در ضمن از جمله سایر منابع فارسی در حوزه موضوع این پایان نامه اطلاعات موجود در روزنامه ها و مطبوعات می باشد که از آنها نیز استفاده خواهد شد. بدیهی است که بخش قابل توجهی از منابع این پایان نامه را منابع لاتین تشکیل می دهند که از آنها نیز بهره لازم برده خواهد شد. علاوه بر این موارد سعی می گردد که از سایر روشهای ضروری که لازمه هر تحقیق و پژوهشی می باشد استفاده گردد. برای نمونه از جمله به سایت های اینترنتی ذیل برای دسترسی به داده ها و اطلاعات مربوط به این پایان نامه مراجعه خواهد شد:

1- سازمان بین المللی مهاجرت:

International Organization for Migration, www.iom.int.

2- کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان:

The United Nations High Commissioner for Refugees – The UN Refugee Agency, www.unhcr.org.

3- مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد:

The United Nations Information Centre in Iran, www.unic-ir.org.

لازم به ذکر است که پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم در راستای موضوع این پایان نامه به تحلیل آنها پرداخته خواهد شد. آنگاه به تدوین فصول این پایان نامه بر طبق زمان بندی لازم پرداخته شده و این فصول بطور جداگانه به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد گردید. در نهایت نیز پس از انجام اصلاحات لازم متن نهایی پایان نامه جهت دفاع ارائه خواهد شد.

 

 

محتوای پایان نامه(پژوهش)

در راستای اهداف پایان نامه حاضر، این پایان نامه در پنج فصل به شرح ذیل تدوین شده است:

فصل اول: کلیات،

فصل دوم: نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران،

فصل سوم: مهاجران، مهاجرت بین المللی و حقوق بشر،

فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی،

فصل پنجم: جایگاه مهاجران  و حمایت از حقوق آنها در ایران.

 

 

 

 

مهاجرت[1] امروزه به عنوان یک بحث بین المللی مورد توجه می باشد. هر چند بشر از بدو حیات خود به دلائل گوناگونی نقل مکان می نموده، امروزه مهاجرت از کشوری به کشور دیگر در سطحی گسترده تر، متنوع تر و پیچیده تر مطرح می باشد. تنوع در مهاجرت در دوران نوین سبب شده تا انواع گوناگونی از مهاجران شکل گرفته و توسعه یابد. از جمله عناوینی که ممکن است با مهاجران اشتباه گرفته شود مفهوم پناهندگان می باشد. هر چند پناهندگان به نوعی مهاجرت می نمایند، ولی مهاجرت آنها اجباری بوده و اختیاری نمی باشد. این مفاهیم هر یک ویژگی های خاص خود را دارند. بهر حال به نظر می رسد که وجه مشترک تمام آنها این باشد که به عنوان گروهی آسیب پذیر مورد توجه قرار می گیرند. مهاجرت از گذشته ای دور با انگیزه های مختلف انجام می شده است. اگر در گذشته مهاجرت ها گروهی و به منظور دستیابی به غذا و ایمن بودن بوده است، امروزه با متحول شدن جوامع، انگیزه ها نیز متحول گردیده است. امروزه با بحث از جهانی شدن یکی از مقولاتی که می تواند مطرح گردد و کشورها را تحت تأثیر قرار دهد مهاجرت می باشد، از این جهت که مهاجرت بحثی جهانی است و با جوانب مختلف جهان امروز سروکار دارد.

بنابراین مهاجرت نه تنها بر کشورهای مهاجرپذیر[2] و مهاجرفرست[3] تأثیرگذار است، بلکه عاملی است که در چارچوب بحث جهانی شدن بیشتر مطرح شده و مسأله ای مشترک میان کشورها گردیده است. کشورها (دولتها) به عنوان موضوعات اصلی حقوق بین الملل تابع قواعد و مقررات بین المللی می باشند. با این وجود دولتها نسبت به مسائلی که در چارچوب صلاحیت های داخلی آنها بوده و یا بر حاکمیت آنها تأثیرگذار می باشند، حساس اند. مهاجرت مسأله ای است که هم بعد داخلی داشته و هم بعد بین المللی. امروزه مهاجرت را نمی توان صرفاً یک مسأله داخلی کشورها در نظر گرفت که هیچگونه قواعد و مقررات بین المللی بر آن حاکم نمی باشد. (در واقع قواعد و مقررات گوناگون بین المللی، بویژه در چارچوب حقوق بشر در زمینه مهاجرت و مهاجران وجود دارد. در ضمن دولتها به دلائل گوناگون (از جمله دلائل امنیتی، اقتصادی) قواعد و مقرراتی را در زمینه مهاجرت تدوین نموده و چگونگی ورود مهاجران را در زمره حقوق صلاحیتی و حاکمیتی خود می دانند. بویژه با توجه به اینکه قلمرو سرزمینی یکی از اجزاء اساسی دولت می باشد، آنها ورود به چنین قلمرویی را تابع توافق قبلی خود می دانند. بر این اساس نظارت بر مرزها و پیشگیری از ورود اتباع دیگر را در حیطه امور حاکمیتی خود در نظر می گیرند، در ضمن یکی از مسائل عمده مربوط به مهاجران، قاچاق غیر قانونی آنها می باشد که بر امنیت داخلی و خارجی کشورها تأثیرگذار بوده و می تواند مسائلی را برای جامعه بین المللی به وجود آورد. در واقع مهاجرت و مسائل آن امروزه نه فقط بر کشورهای مبدأ و مقصد تأثیرگذار هستند، بلکه می توانند سایر کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

امروزه مهاجرت مسائل حقوقی را در سطحی گسترده در جامعه بین المللی به وجود آورده که قواعد و مقرراتی در سطح بین الملل در حال شکل گیری و توسعه می باشد که در کنار قواعد و مقررات از پیش موجود در حوزه تنظیم مهاجرت و حمایت از مهاجران زمینه را برای شکل گیری حقوق جدید در سطح بین المللی با عنوان “حقوق بین الملل مهاجرت”[4] فراهم آورده اند. هر چند دولتها هنوز بنحو کامل آماده پذیرش این نظام حقوقی جدید نمی باشند، به نظر می رسد که در آینده ای نزدیک ضرورت چنین نظام حقوقی را مورد پذیرش قرار دهند.

در حال حاضر حقوق بین الملل بر حمایت از مهاجرت و حقوق مهاجران تمرکز نموده است. اسناد بین المللی گوناگونی وجود دارند که  مربوط به مهاجران و حمایت از حقوق آنها می باشند. بویژه می توان به اسناد حقوق بشری و یا سایر اسناد خاصی که مختص به مهاجران می باشند اشاره نمود. در ضمن سازمان های بین المللی در زمینه حمایت از مهاجران تلاش می نمایند. حمایت هایی که در چارچوب سازمان ها و نهادهای بین المللی می باشد، از نظر اقدامات و فعالیت هایی است که در خصوص حمایت از مهاجران صورت می گیرند. همچنین برخی سازمان های غیر دولتی وجود دارند که به مسأله مهاجرت و حمایت از حقوق مهاجران می پردازند. سازمان های بین المللی اعم از دولتی و یا غیر دولتی یا به طور کلی موضوع مهاجرت را در کنار سایر موضوعات مورد توجه قرار می دهند و یا به طور خاص در چارچوب این موضوع فعالیت می کنند که از جمله آنها سازمان بین المللی مهاجرت[5] و یا کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان [6] می باشد.

مبحث اول: تعریف مهاجران، تاریخچه و علل مهاجرت

با توجه به اینکه مهاجران[7] موضوع اصلی حقوق بین الملل مهاجرت  می باشند، لازم است که تعاریف گوناگونی را که از مهاجر ارائه می شود، مورد توجه قرار داد. با توجه به آثار مهاجرت و یا انگیزه های گوناگون می توان از هر گروه مهاجران تعاریف متمایزی نمود، اما آنچه ملاک عمل است، تعریف مشترک و واحدی است که از تمام انواع مهاجرت و با عنوان تعریف مهاجران ارائه می گردد.

همچنین شناخت کلی از مهاجرت نیازمند ارائه تاریخچه ای در خصوص مهاجرت می باشد. از آنجایی که  مهاجرت از گذشته های دور وجود داشته است، بررسی روند مهاجرت در گذشته موجب می گردد درک عمیقتری از مهاجرت در دوران نوین به دست آید. در ضمن در گذشته و حال می تواند نقش مؤثری را در مدیریت مهاجرت و حل مشکلات آن ایفاء نماید. بر این اساس در ذیل به تشریح مسائل مزبور پرداخته می شود.

گفتار اول: تعریف مهاجران

مهاجر[8] در لغت عبارت است از کسی که از موطن خود به جای دیگر منتقل می گردد  و یا کسی که از جایی به جای دیگر هجرت گزیده است.[9] در معنای وسیع کلمه مهاجر عبارت است از کسی که به صورت انفرادی و یا به همراه خانواده خود از جایی به جای دیگر نقل مکان می نماید، مشروط بر اینکه فاصله دوری را طی کرده باشد.[10] بعد از شکل گیری مرزهای بین المللی مهاجر معنای خاص تر و محدودتری پیدا نموده است.  مهاجر به افراد تبعه یک کشور اطلاق می شود که به دلائل گوناگون به کشور دوم کوچ می کنند، چه قانونی و یا غیر قانونی.[11]

مهاجران گروهی آسیب پذیرند که شهروند کشوری که در آن زندگی می کنند نمی باشند. این آسیب پذیر بودن ناشی از وضعیت بیگانه بودن آنها در کشور مزبور می باشد، بویژه از این جهت که ممکن است با زبان، قوانین، عرف و رویه ملی آن کشور ناآشنا باشند و کمتر از سایر شهروندان بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. از یک دیدگاه مهاجر[12] کسی است که به کشور پذیرنده می آید تا برای مدت طولانی مستقر شود و در طول زمان شهروندی را کسب نماید. مانند مهاجرانی که از اروپا به آمریکای شمالی مهاجرت نموده و در جریان قرن نوزدهم جمعیت آمریکای شمالی را تشکیل دادند. از دیدگاهی دیگر مهاجر کسی است که حتی با قصد اقامت یک روزه به محلی جدید مهاجرت می نماید، به شرطی که هدف وی استقرار در محل جدید به قصد مهاجرت باشد.[13] در این میان تعریفی که سازمان ملل متحد ارائه کرده است مورد توجه می باشد، بر این اساس که نظر اول را تأیید نموده است:

” کسانی که قصد اقامت در محل جدید برای بیش از 12 ماه را دارند مهاجر تلقی می شوند.”[14]

اغلب کشورها تعریف سازمان ملل متحد از مهاجر را پذیرفته اند، اما تعریف مهاجر در چارچوب های حقوقی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در حقیقت تعریف مهاجر به دو عامل وابسته است. یک عامل، گذر از مرزهای سیاسی  ملی و استقرار در سیستم سیاسی متفاوت است، این عامل جغرافیایی نامیده می شود و اما عامل دوم که از بعد انسانی مطرح می شود، به معنای داوطلبانه بودن[15] و شخصی بودن تصمیم در نقل مکان می باشد.[16] اما در حقیقت تعریف مهاجر و اینکه مهاجر کیست دشوار و پیچیده است. این واژه گروه عظیمی از انسان ها را با تنوعی از موقعیت ها و شرائط در بر دارد. در حال حاضر در نتیجه جهانی شدن انواع جدیدی از مهاجران با ویژگی های جدید وجود داشته و مورد توجه می باشند. بدین ترتیب تنوع اقسام مهاجرت تعاریف متفاوتی از آن را به همراه داشته است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مطالب مشابه

پایان نامه جفت شدگی غیرعادی کوارک تاپ و تولید کوارک تاپ – پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC
پایان نامه پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه ­های حقیقی با­‌‌ استفاد...
پایان نامه تبیین تاثیر توانمندسازی بر مؤلفه‌های بهره‌وری کارکنان
پایان نامه مقایسۀ اثربخشی آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آم...
پایان نامه ارشد ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان ...
پایان نامه ارتباط تفکر نقاد با مولفه شناختی نگرش درباره مواد روان گردان