پایان نامه بررسی توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

دانلود پایان نامه

دانشگاه هرمزگان

پردیس دانشگاهی قشم دانشگاه هرمزگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اکوتوریسم

عنوان:

 بررسی توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

مطالعه موردی: شرق استان هرمزگان

استاد راهنما:

دکتر احمد نوحه گر

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی حسین زاده

فهرست مطالب:

فصل اول…………………………………. 1

کلیات تحقیق…………………………………. 1

1-1مقدمه……………………………….. 2

1-2انگیزه انتخاب موضوع……………………………….. 3

1-3تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق……………. 3

1-4پیشینه تحقیق………………………………… 6

1-5 فرضیه های تحقیق……………………………….. 9

1-6 هدف های اساسی تحقیق……………………………….. 9

1-7 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………… 10

1-8 روش انجام تحقیق………………………………… 10

1-9 روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………. 11

1-10 ساختار پایان نامه………………………………… 11

فصل دوم………………………………… 13

مبانی نظری…………………………………. 13

1-2مقدمه……………………………….. 14

2-2  تعریف توریسم و توریست ………………………………..16

2-3مسافرت و جهانگردی…………………………………. 17

2- 4انواع گردشگری ………………………………..18

2- 5 اکوتوریسم………………………………… 21

2-6 پیشینه اکوتوریسم……………………………….. 21

2-7 تعاریف و مصادیق اکوتوریسم ………………………………..22

2-8 گردشگری در جهان……………………………….. 24

2-9-  گردشگری در ایران………………………………… 25

2-10 انواع جاذبه های گردشگری ………………………………..26

2-11 اثرات گردشگری……………………………….. 27

1-2-11 اثرات فرهنگی – اجتماعی گردشگری………………… 27

2-2-11 اثرات اقتصادی گردشگری………………………………. 27

3-2-11 اثرات زیست محیطی گردشگری……………………….28

2-12 توریسم و اکوتوریسم در آیینه آمار ……………………. 28

2-13 اکوتوریسم و توسعه………………………………… 30

1-2 -13   زمینه های اقتصادی توسعه اکوتوریسم…………. 32

2-2- 13 زمینه های اجتماعی توسعه اکوتوریسم…………….. 33

2-14 راهکار توسعه اکوتوریسم……………………………….. 33

2-15 توسعه پایدار………………………………… 34

1-2-15 تعاریف و مفاهیم………………………………..34

2-2- 15 توسعه پایدار و گردشگری پایدار…………………….. 36

3-2 -15 رویکردهای حاکم بر توسعه پایدار……………………..37

2-16 معرفی منطقه مورد مطالعه…………………………….. 38

2-17  موقعیت جغرافیایی  شهرستان جاسک………………… 38

2-18  وضعیت جوی  شهرستان جاسک……………………….. 39

2-19 ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان جاسک………. 42

2-20 رودخانه های شهرستان جاسک………………………….. 44

2-21  جغرافیای جانوری شهرستان جاسک…………………….. 45

2-22 جغرافیای گیاهی شهرستان جاسک………………….. 45

2-23  موقعیت جغرافیایی شهرستان بشاگرد…………………. 47

2-24 وضعیت جوی شهرستان بشاگرد………………………… 48

2-25  ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان بشاگرد……. 49

2-26 جغرافیای جانوری شهرستان بشاگرد…………………… 50

2-27 جغرافیای گیاهی شهرستان بشاگرد…………………. 50

2-28 موقعیت جغرافیایی شهرستان سیریک…………………. 51

2-29 وضعیت جوی شهرستان سیریک……………………… 52

2-30 ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان سیریک……….. 52

2-31 جغرافیای جانوری شهرستان سیریک…………………….. 53

2-32 جغرافیای گیاهی شهرستان سیریک…………………….. 53

2-33 جمعیت و نیروی انسانی…………………………………. 54

2-33-1 تغییرات و رشد جمعیت استان (1390-1345)……….. 54

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد