پایان نامه بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی Saintpauia ionantha

دانلود پایان نامه

فهرست

چکیده. 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1. اهداف اصلاحی در بنفشه آفریقایی.. 5

1-2. تنوع ژنتیکی و ضرورت شناخت آن. 6

1-3. روش­های برآورد تنوع ژنتیکی.. 7

1-3-1. برآورد تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای دی ان ای.. 8

فصل دوم. 9

ادبیات و پیشینه تحقیق. 9

2-1. گیاه­شناسی بنفشه آفریقایی.. 9

2-1-1. میوه در Saintpaulia. 10

2-2. خاستگاه و پراکنش بنفشه آفریقایی.. 11

2-3. گونه­های مهم بنفشه آفریقایی.. 11

2-3-1. برخی گونه­های فهرست شده به دنبال طبقه بندی Burtt 12

2-4. کشت و تکثیر. …13

2-4-1. شرایط کشت بنفشه آفریقایی.. 13

2-5. بیماری­های مربوط به بنفشه آفریقایی.. 17

2-5-1. بیماری­های ناشی از عوامل غیر زیستی.. 17

2-5-2. بیماری­های ناشی از عوامل زیستی.. 18

2-6. اهمیت بنفشه آفریقایی.. 20

2-7. اصلاح بنفشه آفریقایی.. 21

2-7-1. روش­های اصلاحی.. 21

2-8. اهمیت تنوع ژنتیکی.. 21

2-9. حفاظت منابع ژنتیکی.. 22

2-10. روش‌های ارزیابی تنوع ژنتیکی.. 23

2-10-1. نشانگرهای مورفولوژیکی.. 23

2-10-3. نشانگرهای مولکولی.. 24

2-10-4. نشانگرهای پروتئینی.. 24

2-10-5. نشانگرهای DNA.. 24

2-10-6. نشانگرهای غیرمبتنی بر پی سی آر. 26

2-10-7- نشانگرهای مبتنی بر پی سی آر. 27

2-10-8. DNA پلی مورف تکثیر یافته تصادفی.. 31

2-10-8-1. کاربرد به کارگیری تکنیک RAPD ..32

2-10-8-2. کاربردهای نشانگر RAPD …..32

2-10-8-3. مزایای نشانگرهای RAPD …………..32

2-10-8-4. معایب نشانگرهای RAPD ……….34

2-10-8-5. ویژگی­ها و کاربردهای نشانگرهای مرتبط با RAPD ……….35

2-11. واکنش زنجیره پلی­مراز. 37

2-11-1. اجزای واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR) 38

2-11-2. مراحل تکثیر. 40

2-11-3. کاربردهای پی سی آر. 41

2-12. الکتروفورز. 42

2-12-1. الکتروفورز ژل آگارز. 43

2-13. درخت فیلوژنتیک… 45

2-13-1. پیچیدگی ژنوم و بررسی فیلوژنتیک: 45

2-13-2. اندازه‌گیری فواصل و تشابهات ژنتیکی.. 49

2-13-3. روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی.. 50

2-13-4. تجزیه خوشه‌ای.. 50

2-13-5. ضریب همبستگی کوفنتیکی.. 51

2-13-6. تجزیه به مؤلفه­های اصلی.. 51

2-14. مروری بر تحقیقات پیشین.. 52

فصل سوم……..57

روش شناسی تحقیق.. 57

3-1. تهیه نمونه گیاهی.. 57

3-2. استخراج DNA.. 57

3-3. تعیین کیفیت نمونه­های DNA.. 59

3-4. تعیین کمیت نمونه‌های DNA.. 60

3-5. تنظیم غلظت نمونه‌های DNA 60

3-6. انتخاب آغازگرها 60

3-7. انجام واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمراز. 60

3-8. الکتروفورز فراورده‌های PCR.. 62

3-9. تجزیه و تحلیل‌های آماری.. 62

فصل چهارم. 64

تجزیه و تحلیل داده­ها 64

4-1. تعیین کمیت و کیفیت DNA ژنومی.. 64

4-2. واکنش زنجیره‌ی پلیمراز. 65

4-3. تجزیه باندهای ایجاد شده 66

4-3-1. بررسی محتوای اطلاعاتی به دست آمده 67

4-4. تجزیه خوشه‌ای.. 72

فصل پنجم. 74

بحث و نتیجه­گیری.. 74

5-1. استخراج DNA.. 74

5-2. واکنش زنجیره پلی­مراز…….75

5-2-1. بهینه سازی مواد به کار رفته در پی سی آر………..75

5-2-2. بهینه سازی شرایط پی سی آر……………75

5-3. پیشنهادات.. 76

منابع. 78

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید