پایان نامه بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی

دانلود پایان نامه

فهرست:

چکیده: 1

1-مقدمه: 4

1-1-1 تاریخچه ، تعاریف و همه گیر شناسی:.. 4

2-1-1 تعریف دیابت ملیتوس:…. 7

3-1-1 دیابت ملیتوس یا مرض قند: 7

4-1-1 دیابت بی‌مزه: 8

5-1-1 تقسیم بندی دیابت میلتوس: 10

6-1-1 انواع دیگر دیابت ملیتوس: 11

7-1-1 دیابت ملیتوس حاملگی: 13

8-1-1 اپیدمیولوژی دیابت: 14

9-1-1 اپیدمیولوژی جهانی: 15

10-1-1 اپیدمیولوژی در ایران:. 16

1-2 کالبد شناسی و عملکرد لوزالمعده: 17

2-2-1 انسولین:.. 19

3-2-1 ساختمان شیمیایی انسولین: 20

4-2-1 سنتز ، ترشح و عملکرد انسولین.. 20

5-2-1 تنظیم ترشح انسولین توسط گلوکز: 22

6-2-1 اثر اسیدهای آمینه اسید های چرب و ترکیبات کتونی: 23

7-2-1 اثر سایر هورمون‌ها: 24

8-2-1 عملکرد انسولین: 24

9-2-1 اثر انسولین در تبادلات غشاهای سلولی: 26

10-2-1 اثر انسولین در سوخت و ساز گلوکز: 26

11-2-1 اثر انسولین در سوخت و ساز چربی ها: 26

12-2-1 اثر انسولین در سوخت و ساز پروتئین ها: 27

13-2-1 بیماری های ناشی از اختلال در ترشح انسولین: 27

1-3 تنظیم سطح قند خون: 28

1-3-1 اهمیت تنظیم سطح قند خون: 28

2-3-1 اهمیت بالا نرفتن سطح گلوکز خون: 29

3-3-1 سندرم‌های مقاومت به انسولین: 29

1-4 بیماری زایی و علت دیابت: 30

1-4-1 بیماری زایی ملیتوس نوع یک: 30

2-4-1 نقش عوامل ژنتیکی در ایجاد دیابت نوع یک: 32

3-4-1 نقش عوامل ایمنی در ایجاد دیابت نوع یک: 32

4-4-1 عوامل ایمونولوژیک: 33

5-4-1 عوامل محیطی موثر بر ایجاد دیابت ملیتوس نوع یک: 33

6-4-1 بیماری زایی دیابت ملیتوس نوع دو:. 34

7-4-1 مقاومت به انسولین: 34

8-4-1 اختلال ترشح انسولین: 35

9-4-1 نقش عوامل ژنتیکی در ایجاد دیابت نوع دو:. 36

11-4-1 کتواسیدوز دیابتی:.. 38

1-5 پاتوفیزیولوژی:.. 39

1-5-1 وضعیت هیپراسمولار غیر کتونیک:…. 40

1-6 پاتوفیزیولوژی: 40

1-6-1 هیپوگلیسمی (قند خون پایین ): 41

2-6-1 عوارض مزمن دیابت: 42

3-6-1 عوارض چشمی دیابت ملیتوس:…. 44

4-6-1 فلج عضلات چشم: 48

6-6-1 عوارض کلیوی دیابت میلتوس: 48

7-6-1 نوروپاتی در دیابت ملیتوس: 49

1-7 نوروپاتی محیطی در دیابت: 50

1-7-1 پلی نوروپاتی و مونونوروپاتی: 50

2-7-1 تقسیم بندی نوروپاتی دیابتی: 52

3-7-1 علائم نوروپاتی دیابتی: 53

4-7-1 پلی نوروپاتی و مونونوروپاتی: 56

5-7-1 نوروپاتی منتشر حسی حرکتی: 57

6-7-1 نوروپاتی خودکار یا اتونوم: 58

1-8 اختلال عملکرد گوارشی و ادراری: 59

1-8-1 گاستروپارزی دیابتی:.. 59

2-8-1 مسیرهای نوروپاتی دیابتی: 60

1-9 فشار اکسایشی وسندروم متابولیکی:.. 63

1-10 فعالیت, PKC نوروپاتی دیابتی: 65

1-10-1 استرس اکسیداتیو و فعال سازی 65

2-10-1 درمان نوروپاتی با یک بازدارنده: 68

3-10-1 درمان نوروپاتی با یک بازدارنده آلدوز ردوکتاز(ARI ): 69

4-10-1 درمان نوروپاتی با ویتامین E: 69

1-11 نوروپاتی مرکزی: 70

1-11-1 تاثیر دیابت بر مغز: 70

1-12 عوارض قلبی عروقی: 84

1-12-1 دیس لپیدمی (اختلال چربیهای خون): 85

2-12-1 بیماریهای کرونری قلب:… 86

3-12-1 حوادث عروقی مغز (سکته مغزی): 87

4-12-1 بیماری های رگهای محیطی: 88

5-12-1 پای دیابتی:.. 89

1-13 اختلالات جنسی در دیابت:… 91

1-13-1 استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت:… 92

1-14 اثرات مخرب متابولیسمی دیابت در بدن: 95

1-14-1 اکسیداسیون لیپیدها: 95

1-15-1 اکسیداسیون پروتئین ها: 96

2-15-1 اکسیداسیون DNA:… 96

3-15-1 دفاع های آنتی اکسیدانی و دیابت:… 97

4-15-1 گلوتاتیون:. 97

5-15-1 ویتامین :E,C.. 98

6-15-1 تا اورین Taurine :. 98

1-16 آنزیمهای دفاعی آنتی اکسیدانی: 99

2-17 بربرین:.. 100

1-17-2 معرفی بربرین:.. 100

2-17-2 داروشناسی بربرین:.. 101

3-17-2 کاربردهای پزشکی دارویی:.. 102

4-17-2 فعالیت ضد پرتوزوایی: 103

5-17-2 فعالیت ضد اسهال: 104

1-18-2 کاربردهای درمانی بالقوه: 104

1-19-2 جلوگیری از تکثیر سلولی تومور:. 107

2-18-2 فعالیت ضد افسردگی: 110

3-18-2 فعالیت مربوط به قلب و رگ‌ها: 111

4-18-2 فعالیت ضد فشار خون:. 113

5-18-2 فعالیت ضد التهابی:.. 114

1-19-2 بربرین و اثرات آن بر دیابت:… 115

2-19-2 اثر گذاری بربرین در بیماران دیابتی:.. 116

3-19-2 بربرین در متابولیسم گلوکز حیوانات:… 116

4-19-2 بربرین در متابولیسم لیپید: 117

5-19-2 اثرات آزمایشگاهی غیر وابسته به انسولین بربرین:.. 118

6-19-2 بربرین AMPK را فعال می کند:. 119

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید