پایان نامه بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی-گرایش پژوهش علوم اجتماعی

 

عنوان:

 

بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

استاد راهنما:

دکتر اکرم محمدی

 

 

استاد مشاور:

دکتر اسداله نقدی

۲۹ بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

فصل اول.. ۱

۱-. ۱

۱-۱- بیان مسئله. ۳

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۶

۱-۳- سؤالات تحقیق.. ۷

۱-۴- هدف کلی تحقیق.. ۸

۱-۵- اهداف جزئی.. ۸

فصل دوم. ۱۱

۲-. ۱۱

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- پیشینهی تحقیق.. ۱۲

۲-۲-۱- تحقیقات داخلی.. ۱۲

۲-۲-۲- تحقیقات خارجی.. ۱۶

۲-۳- مبانی نظری.. ۲۱

۲-۳-۱- مقدمه. ۲۱

۲-۳-۲- سلامت اجتماعی.. ۲۱

۲-۳-۳- نظام اجتماعی قدیم و جدید. ۲۳

۲-۳-۴- محیط اجتماعی.. ۲۷

۲-۳-۴-۱- دلبستگی مکانی.. ۲۷

۲-۳-۴-۲- تعاریف دلبستگی مکانی.. ۲۸

۲-۳-۴-۲-۱- نظریات دلبستگی مکانی.. ۲۹

۲-۳-۴-۳- مدلهای دلبستگی مکانی.. ۳۳

۲-۳-۴-۴- عوامل مؤثر بر دلبستگی اجتماعی.. ۳۴

۲-۳-۴-۴-۱- عوامل کالبدی.. ۳۴

۲-۳-۴-۴-۲- عوامل اجتماعی.. ۳۵

۲-۳-۵- امنیت اجتماعی.. ۳۷

۲-۳-۵-۱- رویکرد سنتی به امنیت اجتماعی.. ۳۸

۲-۳-۵-۲- رویکرد مدرن امنیت اجتماعی.. ۳۸

۲-۳-۵-۳- امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی.. ۳۹

۲-۳-۶- محیط فیزیکی.. ۴۸

۲-۳-۶-۱- قابلیت پیادهمداری.. ۴۸

۲-۳-۶-۲- کاربردهای پیاده‌راه‌ها ۴۹

۲-۳-۶-۳- الگوهای رفتاری پیاده ۵۰

۲-۳-۶-۴- عوامل اجتماعی پیادهراهها ۵۴

۲-۳-۶-۵- امنیت پیادهراهها ۵۶

۲-۳-۷- امکانات ارتباطی.. ۵۸

۲-۳-۷-۱- تفاوت بین مکان و فضا ۵۹

۲-۳-۷-۲- روابط مردم در مکان.. ۵۹

۲-۳-۸- چارچوب نظری.. ۶۷

۲-۳-۹- مدل نظری تحقیق.. ۷۱

۲-۴- فرضیات تحقیق.. ۷۲

فصل سوم. ۱۱

۳-. ۱۱

۳-۱- مقدمه. ۷۵

۳-۲- نوع روش پژوهش…. ۷۵

۳-۳- جامعه آماری.. ۷۶

۳-۴- حجم نمونه. ۷۶

۳-۵- روش نمونه‌گیری.. ۷۶

۳-۶- ابزار پژوهش…. ۷۷

۳-۷- واحد تحلیل.. ۷۷

۳-۸- سطح تحلیل.. ۷۷

۳-۹- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی.. ۷۸

۳-۹-۱- سلامت اجتماعی.. ۷۸

۳-۹-۲- امنیت اجتماعی.. ۸۳

۳-۹-۳- دلبستگی مکانی.. ۸۳

۳-۹-۳-۱- مؤلفههای دلبستگی مکانی.. ۸۴

۳-۹-۳-۱-۱- وابستگی مکانی.. ۸۴

۳-۹-۳-۱-۲- هویت مکانی.. ۸۵

۳-۹-۴- قابلیت پیادهمداری.. ۸۶

۳-۹-۵- امکانات ارتباطی.. ۸۸

۳-۱۰- پایایی (قابلیت اعتماد) ۸۹

۳-۱۱- روایی (اعتبار) ۸۹

فصل چهارم. ۹۹

۴-. ۹۹

۴-۱- مقدمه. ۹۳

۴-۲- یافتههای توصیفی.. ۹۴

۴-۲-۱- جنسیت… ۹۴

۴-۲-۲- سن پاسخگویان.. ۹۴

۴-۲-۳- متغیر سلامت اجتماعی.. ۹۵

۴-۲-۴- متغیر امنیت اجتماعی.. ۹۵

۴-۲-۵- متغیر دلبستگی مکانی.. ۹۶

۴-۲-۶- متغیر قابلیت پیادهمداری.. ۹۷

۴-۲-۷- متغیر امکانات ارتباطی.. ۹۷

۴-۳- تجزیه و تحلیل دو متغیره ۹۹

۴-۳-۱-۱- فرضیه اول.. ۹۹

۴-۳-۱-۲- فرضیه دوم. ۱۰۰

۴-۳-۱-۳- فرضیه سوم. ۱۰۳

۴-۳-۱-۴- فرضیه چهارم. ۱۰۵

۴-۳-۱-۵- فرضیه پنجم. ۱۰۶

۴-۳-۲- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. ۱۰۸

۴-۳-۲-۱- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی لبخندق.. ۱۱۰

۴-۳-۳- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. ۱۱۱

۴-۳-۳-۱- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی مهرآوران.. ۱۱۳

۴-۳-۴- تأثیر محیط فیزیکی بر روی سلامت اجتماعی.. ۱۱۴

۴-۳-۵- تأثیر محیط اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی.. ۱۱۶

فصل پنجم.. ۱

۵-. ۱

۵-۱- مقدمه. ۱۲۱

۵-۲- نتایج حاصل از توصیف دادهها ۱۲۳

۵-۳- نتایج حاصل از تحلیل و تبیین دادهها ۱۲۴

۵-۴- پیشنهاد‌ها ۱۲۷

منابع.. ۱۳۹

ضمائم.. ۱۵۰

فهرست جدول­ها

جدول ۲-۱- جدول متنخوانی خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی انجام‌شده ۱۸

جدول ۲-۲- سهم حضور مردم در محیط فیزیکی بر اساس کیفیت آن. ۵۳

جدول ۲-۳- نظریات و فرضیات تحقیق.. ۶۵

جدول ۳-۱- ساختارهای سلامت اجتماعی با توجه به سطوح تحلیل و پیوستار اندازه‌گیری.. ۷۸

جدول ۳-۲- شاخصهها و گویههای متغیر وابسته (سلامت اجتماعی) ۸۲

جدول ۳-۳- تعریف مفهومی و گویههای متغیر امنیت اجتماعی.. ۸۳

جدول ۳-۴- گویههای شاخصهای متغیر دلبستگی مکانی.. ۸۶

جدول ۳-۵- شاخصها و معیارهای متغیر قابلیت پیادهمداری.. ۸۷

جدول ۳-۶- تعریف مفهومی و شاخصهای متغیر امکانات ارتباطی.. ۸۸

جدول ۳-۷- جدول آلفای کرونباخ برای مفاهیم مورد استفاده در تحقیق.. ۸۹

جدول ۴-۱- جنسیت… ۹۴

جدول ۴-۲- فراوانی و درصد سن پاسخگویان به تفکیک محله. ۹۴

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی نمونه بر اساس سلامت اجتماعی.. ۹۵

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی نمونه بر اساس امنیت اجتماعی.. ۹۵

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی نمونه بر اساس دلبستگی مکانی.. ۹۶

جدول ۴-۶- توزیع فراوانی نمونه بر اساس قابلیت پیادهمداری.. ۹۷

جدول ۴-۷- توزیع فراوانی نمونه بر اساس امکانات ارتباطی.. ۹۷

جدول ۴-۸- آمارههای گروه مورد آزمون.. ۹۹

جدول ۴-۹- آزمون فرضیهی مقایسهی بین دو محله ازلحاظ سلامت اجتماعی.. ۹۹

جدول ۴-۱۰- آزمون کولموگروف-اسمیرنف… ۱۰۰

جدول ۴-۱۱- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل دلبستگی مکانی.. ۱۰۰

جدول ۴-۱۲- نتایج تحلیل واریانس…. ۱۰۱

جدول ۴-۱۳- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی دلبستگی مکانی و سلامت اجتماعی.. ۱۰۲

جدول ۴-۱۴- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل امنیت اجتماعی.. ۱۰۳

جدول ۴-۱۵- نتایج تحلیل واریانس…. ۱۰۳

جدول ۴-۱۶- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی.. ۱۰۴

جدول ۴-۱۷- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل قابلیت پیادهمداری.. ۱۰۵

جدول ۴-۱۸- نتایج تحلیل واریانس…. ۱۰۵

جدول ۴-۱۹- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی قابلیت پیادهمداری و سلامت اجتماعی.. ۱۰۶

جدول ۴-۲۰- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل امکانات ارتباطی.. ۱۰۶

جدول ۴-۲۱- نتایج تحلیل واریانس…. ۱۰۶

جدول ۴-۲۲- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی امکانات ارتباطی و سلامت اجتماعی.. ۱۰۷

جدول ۴-۲۳- آزمون فرضیات در دو محله. ۱۰۸

جدول ۴-۲۴- نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. ۱۱۰

جدول ۴-۲۵- نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. ۱۱۳

جدول ۴-۲۶- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل محیط فیزیکی.. ۱۱۴

جدول ۴-۲۷- نتایج تحلیل واریانس…. ۱۱۵

جدول ۴-۲۸- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی محیط فیزیکی و سلامت اجتماعی.. ۱۱۵

جدول ۴-۲۹- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل محیط اجتماعی.. ۱۱۶

جدول ۴-۳۰- نتایج تحلیل واریانس…. ۱۱۶

جدول ۴-۳۱- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی محیط اجتماعی و سلامت اجتماعی.. ۱۱۶

جدول ۴-۳۲- تأثیر محیط فیزیکی و اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی به تفکیک محله. ۱۱

فهرست شکل­ها

شکل ۲-۱- رابطه الگوی سلامت و رویکردهای امنیت اجتماعی.. ۳۹

شکل ۲-۲- سلسله‌مراتب نیازهای مازلو. ۴۳

شکل ۲-۳- مدل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته برگرفته از چارچوب نظری.. ۷۱

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. ۱۰۹

نمودار۴-۲- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. ۱۱۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

آدرس : تهران – خیابان انقلاب – بین چهار راه ولیعصر و دانشگاه تهران – خیابان ابوریحان – پلاک ۹۳ – تیم برنامه نویسی فناوران ایده پرداز

مطالب مشابه

پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد
پایان نامه رابطه بین شبکه و امکانات ارتباطی با رشد سود شرکت رابطه مثبت
پایان نامه اضطراب‌های زنان در مرحله انتقال به مرحله والدینی و شناسایی عوامل موثر بر اضطراب‌های آن‌ها...
پایان نامه خلأ مطالعاتی در زمینه انتقال به مرحله والدینی و فراهم سازی زمینه برای مداخلات درمانی در ا...
پایان نامه بالا بردن رضایت زناشویی زنان از طریق شناسایی عوامل موثر بر رضایت زناشویی در دوره انتقال ب...
دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی تفاوت ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران