پایان نامه بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی-گرایش پژوهش علوم اجتماعی

 

عنوان:

 

بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

استاد راهنما:

دکتر اکرم محمدی

 

 

استاد مشاور:

دکتر اسداله نقدی

۲۹ بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

فصل اول.. ۱

۱-. ۱

۱-۱- بیان مسئله. ۳

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۶

۱-۳- سؤالات تحقیق.. ۷

۱-۴- هدف کلی تحقیق.. ۸

۱-۵- اهداف جزئی.. ۸

فصل دوم. ۱۱

۲-. ۱۱

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- پیشینهی تحقیق.. ۱۲

۲-۲-۱- تحقیقات داخلی.. ۱۲

۲-۲-۲- تحقیقات خارجی.. ۱۶

۲-۳- مبانی نظری.. ۲۱

۲-۳-۱- مقدمه. ۲۱

۲-۳-۲- سلامت اجتماعی.. ۲۱

۲-۳-۳- نظام اجتماعی قدیم و جدید. ۲۳

۲-۳-۴- محیط اجتماعی.. ۲۷

۲-۳-۴-۱- دلبستگی مکانی.. ۲۷

۲-۳-۴-۲- تعاریف دلبستگی مکانی.. ۲۸

۲-۳-۴-۲-۱- نظریات دلبستگی مکانی.. ۲۹

۲-۳-۴-۳- مدلهای دلبستگی مکانی.. ۳۳

۲-۳-۴-۴- عوامل مؤثر بر دلبستگی اجتماعی.. ۳۴

۲-۳-۴-۴-۱- عوامل کالبدی.. ۳۴

۲-۳-۴-۴-۲- عوامل اجتماعی.. ۳۵

۲-۳-۵- امنیت اجتماعی.. ۳۷

۲-۳-۵-۱- رویکرد سنتی به امنیت اجتماعی.. ۳۸

۲-۳-۵-۲- رویکرد مدرن امنیت اجتماعی.. ۳۸

۲-۳-۵-۳- امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی.. ۳۹

۲-۳-۶- محیط فیزیکی.. ۴۸

۲-۳-۶-۱- قابلیت پیادهمداری.. ۴۸

۲-۳-۶-۲- کاربردهای پیاده‌راه‌ها ۴۹

۲-۳-۶-۳- الگوهای رفتاری پیاده ۵۰

۲-۳-۶-۴- عوامل اجتماعی پیادهراهها ۵۴

۲-۳-۶-۵- امنیت پیادهراهها ۵۶

۲-۳-۷- امکانات ارتباطی.. ۵۸

۲-۳-۷-۱- تفاوت بین مکان و فضا ۵۹

۲-۳-۷-۲- روابط مردم در مکان.. ۵۹

۲-۳-۸- چارچوب نظری.. ۶۷

۲-۳-۹- مدل نظری تحقیق.. ۷۱

۲-۴- فرضیات تحقیق.. ۷۲

فصل سوم. ۱۱

۳-. ۱۱

۳-۱- مقدمه. ۷۵

۳-۲- نوع روش پژوهش…. ۷۵

۳-۳- جامعه آماری.. ۷۶

۳-۴- حجم نمونه. ۷۶

۳-۵- روش نمونه‌گیری.. ۷۶

۳-۶- ابزار پژوهش…. ۷۷

۳-۷- واحد تحلیل.. ۷۷

۳-۸- سطح تحلیل.. ۷۷

۳-۹- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی.. ۷۸

۳-۹-۱- سلامت اجتماعی.. ۷۸

۳-۹-۲- امنیت اجتماعی.. ۸۳

۳-۹-۳- دلبستگی مکانی.. ۸۳

۳-۹-۳-۱- مؤلفههای دلبستگی مکانی.. ۸۴

۳-۹-۳-۱-۱- وابستگی مکانی.. ۸۴

۳-۹-۳-۱-۲- هویت مکانی.. ۸۵

۳-۹-۴- قابلیت پیادهمداری.. ۸۶

۳-۹-۵- امکانات ارتباطی.. ۸۸

۳-۱۰- پایایی (قابلیت اعتماد) ۸۹

۳-۱۱- روایی (اعتبار) ۸۹

فصل چهارم. ۹۹

۴-. ۹۹

۴-۱- مقدمه. ۹۳

۴-۲- یافتههای توصیفی.. ۹۴

۴-۲-۱- جنسیت… ۹۴

۴-۲-۲- سن پاسخگویان.. ۹۴

۴-۲-۳- متغیر سلامت اجتماعی.. ۹۵

۴-۲-۴- متغیر امنیت اجتماعی.. ۹۵

۴-۲-۵- متغیر دلبستگی مکانی.. ۹۶

۴-۲-۶- متغیر قابلیت پیادهمداری.. ۹۷

۴-۲-۷- متغیر امکانات ارتباطی.. ۹۷

۴-۳- تجزیه و تحلیل دو متغیره ۹۹

۴-۳-۱-۱- فرضیه اول.. ۹۹

۴-۳-۱-۲- فرضیه دوم. ۱۰۰

۴-۳-۱-۳- فرضیه سوم. ۱۰۳

۴-۳-۱-۴- فرضیه چهارم. ۱۰۵

۴-۳-۱-۵- فرضیه پنجم. ۱۰۶

۴-۳-۲- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. ۱۰۸

۴-۳-۲-۱- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی لبخندق.. ۱۱۰

۴-۳-۳- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. ۱۱۱

۴-۳-۳-۱- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی مهرآوران.. ۱۱۳

۴-۳-۴- تأثیر محیط فیزیکی بر روی سلامت اجتماعی.. ۱۱۴

۴-۳-۵- تأثیر محیط اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی.. ۱۱۶

فصل پنجم.. ۱

۵-. ۱

۵-۱- مقدمه. ۱۲۱

۵-۲- نتایج حاصل از توصیف دادهها ۱۲۳

۵-۳- نتایج حاصل از تحلیل و تبیین دادهها ۱۲۴

۵-۴- پیشنهاد‌ها ۱۲۷

منابع.. ۱۳۹

ضمائم.. ۱۵۰

فهرست جدول­ها

جدول ۲-۱- جدول متنخوانی خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی انجام‌شده ۱۸

جدول ۲-۲- سهم حضور مردم در محیط فیزیکی بر اساس کیفیت آن. ۵۳

جدول ۲-۳- نظریات و فرضیات تحقیق.. ۶۵

جدول ۳-۱- ساختارهای سلامت اجتماعی با توجه به سطوح تحلیل و پیوستار اندازه‌گیری.. ۷۸

جدول ۳-۲- شاخصهها و گویههای متغیر وابسته (سلامت اجتماعی) ۸۲

جدول ۳-۳- تعریف مفهومی و گویههای متغیر امنیت اجتماعی.. ۸۳

جدول ۳-۴- گویههای شاخصهای متغیر دلبستگی مکانی.. ۸۶

جدول ۳-۵- شاخصها و معیارهای متغیر قابلیت پیادهمداری.. ۸۷

جدول ۳-۶- تعریف مفهومی و شاخصهای متغیر امکانات ارتباطی.. ۸۸

جدول ۳-۷- جدول آلفای کرونباخ برای مفاهیم مورد استفاده در تحقیق.. ۸۹

جدول ۴-۱- جنسیت… ۹۴

جدول ۴-۲- فراوانی و درصد سن پاسخگویان به تفکیک محله. ۹۴

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی نمونه بر اساس سلامت اجتماعی.. ۹۵

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی نمونه بر اساس امنیت اجتماعی.. ۹۵

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی نمونه بر اساس دلبستگی مکانی.. ۹۶

جدول ۴-۶- توزیع فراوانی نمونه بر اساس قابلیت پیادهمداری.. ۹۷

جدول ۴-۷- توزیع فراوانی نمونه بر اساس امکانات ارتباطی.. ۹۷

جدول ۴-۸- آمارههای گروه مورد آزمون.. ۹۹

جدول ۴-۹- آزمون فرضیهی مقایسهی بین دو محله ازلحاظ سلامت اجتماعی.. ۹۹

جدول ۴-۱۰- آزمون کولموگروف-اسمیرنف… ۱۰۰

جدول ۴-۱۱- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل دلبستگی مکانی.. ۱۰۰

جدول ۴-۱۲- نتایج تحلیل واریانس…. ۱۰۱

جدول ۴-۱۳- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی دلبستگی مکانی و سلامت اجتماعی.. ۱۰۲

جدول ۴-۱۴- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل امنیت اجتماعی.. ۱۰۳

جدول ۴-۱۵- نتایج تحلیل واریانس…. ۱۰۳

جدول ۴-۱۶- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی.. ۱۰۴

جدول ۴-۱۷- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل قابلیت پیادهمداری.. ۱۰۵

جدول ۴-۱۸- نتایج تحلیل واریانس…. ۱۰۵

جدول ۴-۱۹- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی قابلیت پیادهمداری و سلامت اجتماعی.. ۱۰۶

جدول ۴-۲۰- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل امکانات ارتباطی.. ۱۰۶

جدول ۴-۲۱- نتایج تحلیل واریانس…. ۱۰۶

جدول ۴-۲۲- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی امکانات ارتباطی و سلامت اجتماعی.. ۱۰۷

جدول ۴-۲۳- آزمون فرضیات در دو محله. ۱۰۸

جدول ۴-۲۴- نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. ۱۱۰

جدول ۴-۲۵- نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. ۱۱۳

جدول ۴-۲۶- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل محیط فیزیکی.. ۱۱۴

جدول ۴-۲۷- نتایج تحلیل واریانس…. ۱۱۵

جدول ۴-۲۸- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی محیط فیزیکی و سلامت اجتماعی.. ۱۱۵

جدول ۴-۲۹- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل محیط اجتماعی.. ۱۱۶

جدول ۴-۳۰- نتایج تحلیل واریانس…. ۱۱۶

جدول ۴-۳۱- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی محیط اجتماعی و سلامت اجتماعی.. ۱۱۶

جدول ۴-۳۲- تأثیر محیط فیزیکی و اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی به تفکیک محله. ۱۱

فهرست شکل­ها

شکل ۲-۱- رابطه الگوی سلامت و رویکردهای امنیت اجتماعی.. ۳۹

شکل ۲-۲- سلسله‌مراتب نیازهای مازلو. ۴۳

شکل ۲-۳- مدل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته برگرفته از چارچوب نظری.. ۷۱

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. ۱۰۹

نمودار۴-۲- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. ۱۱۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

آدرس : تهران – خیابان انقلاب – بین چهار راه ولیعصر و دانشگاه تهران – خیابان ابوریحان – پلاک ۹۳ – تیم برنامه نویسی فناوران ایده پرداز

مطالب مشابه