پایان نامه بررسی تأثیر آموزش به شیوه نمایش خلاق بر تفکر انتقادی و پیشرفت درسی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی سوم ابتدایی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

     واحد کرمانشاه

          دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A )

عنوان

بررسی تأثیر آموزش به شیوه نمایش خلاق بر تفکر انتقادی و پیشرفت درسی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی سوم ابتدایی

استاد راهنما

دکتر فرامرز ملکیان

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1- مقدمه _ 3
2- بیان مسأله 4
3- اهمیت و ضرورت پژوهش 9
1-4- اهداف پژوهش 11
1-5- فرضیه های پژوهش 12
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی 13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 18
پیش درآمد فصل دوم 19
2-1- نمایش خلاق 19
2-1-1- نمایش 19
2-1-3- اهداف نمایش خلاق 22
2-1-4- آموزه های نمایش خلاق 23
2-1-5- اصول نمایش خلاق 24
2-1-6- مبانی نظری نمایش خلاق 27
2-1-7- انواع بازی 28
2-1-8- بازی و تئاتر  _ 43
2-2-1- تعریف تفکر انتقادی 44
2-2-2- ماهیت تفکر انتقادی 45
2-2-3- اهمیت برخورداری از تفکر انتقادی 46
2-2-4- چگونگی و نحوه تعامل هنر و تفکرانتقادی برای کودکان 47
2-2-5- هنر به عنوان محتوا و کنش در فکرپروری کودکان 54
2-3- پیشرفت درسی 55
2-3-1- نظریه های برنامه درسی  برای پیشرفت درسی 56
2-3-2- عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی 59
2-43- پیشینه پژوهش 65
2-5- جمع بندی فصل دوم 69
2-6- مدل مفهومی پژوهش 71
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 75
پیش درآمد فصل سوم_________________________________ 76
3-1- روش پژوهش 76
3-2- طرح پژوهش 76
3-4- متغیر های مورد مطالعه 78
3-5- ابزار پژوهش 79
روایی و پایایی ابزار پژوهش 80
3-7- جامعه آماری 81
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 82
پیش در آمد فصل چهارم 83
4-1- آمار   _ 83
جمع بندی 106
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 108
پیش درآمد فصل پنجم 109
5-1- خلاصه پژوهش 109
5-2- بحث و تفسیر نتایج 111
5-3- نتیجه گیری 117
5-4- محدودیت های پژوهش 119
5-5- پیشنهادات  _ 119
منابع   __ 122
پیوست 132

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.